Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pandemic crisis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest ukazanie ograniczonych możliwości rozwojowych w warunkach wpływu COVID-19 na jakość relacji B2B. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej uwagę skupiono na problematyce współpracy w łańcuchu dostaw z dostawcami i odbiorcami (firmami) w warunkach zagrożenia epidemiologicznego. W części empirycznej zamieszczono wyniki badań własnych dotyczące jakości relacji business-to-business (B2B) na przykładzie małego przedsiębiorstwa – producenta papieru.
EN
The aim of the article is to show the limited development opportunities in the conditions of the impact of COVID-19 on the quality of business-to-business (B2B) relations. The article is theoretical and empirical. The theoretical part of the paper concentrates on the issues of cooperation with suppliers and recipients (companies) in the supply chain in conditions of the epidemiological threat. The empirical part includes the results of the authors’ own research on the quality of B2B relations on the example of a small paper manufacturing company.
EN
The outbreak of the coronavirus pandemic introduced exceptional uncertainty in running a business, which has not been closed in the first quarter of its duration. Industries that focused on digitalizing business naturally benefited because the restrictions that were introduced to limit the spread of the pandemic implied demand for the purchase of products and services using the Internet. The aim of the study was to present the influence of the pandemic on business in Poland. The focus was not only on the economy as a whole but especially on its particular segments. The subject of the study were companies listed on the Warsaw Stock Exchange, and the subject of them was the impact of the pandemic on their financial results. The source of data for analyzes was the database of the Notoria Serwis S.A. The period of the study covered the years 2017-2021, divided into quarters. The results of the study showed that there is significant variation in the sensitivity of particular industries to the crisis caused by the COVID-19 pandemic. Most industries recorded a decline in revenues, but some branches did not show negative changes in this respect and those whose revenues increased. The study’s practical implications include the prospect of applying the findings of the analyses to future state protective measures in respect to industries that are most vulnerable to the crisis’ negative effects.
PL
Wybuch pandemii koronawirusa wprowadził wyjątkową niepewność w prowadzeniu biznesu, który nie został zamknięty w pierwszych kwartałach jej trwania. Branże, które skoncentrowały się na cyfryzacji biznesu, w naturalny sposób odniosły korzyści, ponieważ ograniczenia, które zostały wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii, pociągały za sobą popyt na zakup produktów i usług za pośrednictwem Internetu. Celem badania było przedstawienie wpływu pandemii na biznes w Polsce. Skupiono się nie tylko na gospodarce jako całości, ale przede wszystkim na jej poszczególnych segmentach. Przedmiotem badania były spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a przedmiotem ich był wpływ pandemii na ich wyniki finansowe. Źródłem danych do analiz była baza danych Notoria Serwis S.A. Okres badania obejmował lata 2017-2021 z podziałem na kwartały. Wyniki badania wykazały, że istnieje znaczne zróżnicowanie wrażliwości poszczególnych branż na kryzys wywołany pandemią COVID-19. Większość branż odnotowała spadek przychodów, ale były też branże, które nie wykazały negatywnych zmian w tym zakresie oraz takie, których przychody wzrosły. Praktyczne implikacje opracowania obejmują perspektywę zastosowania wyników analiz do przyszłych działań ochronnych państwa w branżach najbardziej narażonych na negatywne skutki kryzysu.
EN
The article attempts to present, on the basis of the existing survey research (questionnaires and interviews), subject literature, internet data as well as personal experiences and observations of the author (an employee of an international transport and logistics company), the general data regarding the influence of the COVID-19 pandemic on the functioning of transport, freight forwarding and logistics companies (referred to as TFL companies) and, additionally, the responses of these companies to the pandemic crisis. The choice of this subject was made on the general assumption that the influence of the coronavirus pandemic on the functioning of TFL companies has not been uniform. And although, unquestionably, its most perceptible, negative and destructive force predominates, the existence of a positive impact, as a factor that accelerates and revives company development, is not impossible.
PL
Głównym zamierzeniem artykułu jest próba przedstawienia na podstawie istniejących badań sondażowych (ankiet i wywiadów), literatury przedmiotu, materiałów internetowych oraz własnych doświadczeń i obserwacji jako pracownika międzynarodowej firmy transportowo-logistycznej, ogólnych danych dotyczących wpływu pandemii na działalność przedsiębiorstw z branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) oraz reakcji firm wobec pandemicznego kryzysu. Podejmując powyższą problematykę, autorka wychodzi z ogólnego założenia, że wpływ koronawirusa na funkcjonowanie firm z branży TSL był niejednorodny. I choć bezsprzecznie dominuje negatywne, destrukcyjne jego działanie, i jest ono najbardziej widoczne i odczuwalne, to jednak nie wyklucza się jego pozytywnego wpływu, jako czynnika przyśpieszającego i ożywiającego rozwój firm.
EN
The aim of the article is to show the impact of the COVID-19 pandemic on the activities of small enterprises on the example of business customers of a manufacturing company. The article contains current issues and presents problems regarding the global pandemic caused by COVID-19, which started in March 2020. The theoretical part shows the impact of the pandemic crisis on the activities of enterprises. The empirical part presents the results of research showing the decisions of company managers during the COVID-19 pandemic affecting the behavior of employees, suppliers, customers and the paper producer. The results of the research can be a source of knowledge for top and middle management, but also for employees whose safety of life and health is particularly important in the times of the COVID-19 pandemic.
PL
Celem artykułu jest ukazanie wpływu pandemii COVID-19 na działalność małych przedsiębiorstw na przykładzie klientów biznesowych przedsiębiorstwa produkcyjnego. Artykuł zawiera aktualne zagadnienia i prezentuje problemy dotyczące trwającej od marca 2020 roku globalnej pandemii wywołanej przez COVID-19. W części teoretycznej ukazano wpływ kryzysu pandemicznego na działalność przedsiębiorstw. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań ukazujące decyzje menedżerów przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19 wpływające na zachowania pracowników, dostawców, klientów oraz producenta papieru. Rezultaty badań mogą być źródłem wiedzy dla kadr kierowniczych najwyższego i średniego szczebla, ale również dla pracowników, których bezpieczeństwo życia i zdrowia jest szczególnie ważne w czasach pandemii COVID-19.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.