Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 546

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wody podziemne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
PL
Żelazo i mangan to wskaźniki bodaj najbardziej kojarzone z jakością wód podziemnych. Właściwie, mówiąc o ujęciach głębinowych, w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na zawartość tych dwóch pierwiastków. Żelazo występuje w wodzie w postaci rozpuszczonej Fe+2. W takiej formie nie jest w ogóle zauważalne – woda zawierająca żelazo dwuwartościowe jest przejrzysta, nie wykazuje oznak zawartości tego składnika. Jednakże bardzo łatwo przekształcić żelazo(II) w widoczne, w postaci kłaczków (mętności) żelazo(III) – poprzez napowietrzanie.
PL
Na podstawie danych zawartych w opracowaniu GUS „Ochrona środowiska 2019” omówiono charakterystykę wód w Polsce. Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy, regiony wodne i zlewnie. Jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za gospodarowanie wodami w regionie wodnym są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW). Przedstawiono dane i bilanse zasobów wód powierzchniowych oraz zasoby eksploatacyjne wód podziemnych. Największy udział w poborze wody (69%) przypadał na cele produkcyjne, a na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej wynosił 21,5%. Produkcja wody przez zakłady wodociągowe w 2018 r. oparta była głównie o zasoby wód podziemnych (73%, tj. 1552,2 hm3), które są zdecydowanie lepszej jakości. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności było zróżnicowane w poszczególnych województwach i miastach. Omawiając gospodarowanie wodą w sieci wodociągowej przedstawiono długość sieci wodociągowej rozdzielczej (307 690,4 km), liczbę przyłączy do budynków mieszkalnych (5 682,4 tys.) oraz zużycie wody dostarczanej przez sieć wodociągową w gospodarstwach domowych w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca (33,3 m3/rok). Wartości te zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat.
EN
The data derived from the work by the Statistics Poland entitled “Environment 2019” provided a basis for discussing the characteristics of water resources in Poland. Water resources management takes into account the division of the country into river basin districts, water regions and drainage basins. Regional Water Management Boards (Polish: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW)) are the organizational units responsible for water management in the water region. Data and balance of surface water resources (by RZGW) were presented, as well as exploitable underground water resources. The largest share in water intake (69%) was for production purposes, whereas 21.5% was for the operation of the water supply system. In 2018 water production by municipal waterworks was mainly based on groundwater resources (73%, i.e. 1552.2 hm3), which are of far better quality. Water consumption for the needs of the national economy and population varied in individual voivodships and cities. The discussion on water management in the water supply network included the length of water supply distribution network (307690.4 km), the number of connections to residential buildings (5682.4 thousand units) and the consumption of water supplied by the water supply network in households in Poland per one inhabitant (33.3 m3/year). These values have been changing over the course of recent years.
PL
Przez dziesięciolecia polityka surowcowa kraju była stawiana na pierwszym miejscu, daleko przed bezpieczeństwem zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Przedsiębiorstwa wodociągowe chcąc sprostać temu zadaniu musiały nauczyć się współpracować z zakładami górniczymi. W takich warunkach 85 lat temu swoją działalność rozpoczęły Wodociągi Chrzanowskie – w czasach gdy górnictwo miało kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju, a wpływ eksploatacji górniczej na środowisko gruntowo-wodne był marginalizowany.
PL
Coraz częściej można zaobserwować niskie poziomy wód gruntowych, spowodowane niskimi opadami deszczu i niewielkim zasilaniem w wodę opadową ośrodka wodonośnego. Często ujmowanie wody podziemnej jest uzasadnione, lecz zasobność ośrodka wodonośnego jest niedostosowana do potrzeb. Wtedy to stosuje się dodatkowe wprowadzenie do warstwy wodonośnej wody powierzchniowej, która w czasie filtracji nabywa właściwości wody podziemnej.
EN
The aim of the study was to propose a range of interpretation of the results of qualitative groundwater monitoring by using geochemical indicators to assess the degree of anthropogenic groundwater pollution. The location, scope and frequency of groundwater testing dedicated to the possibility of indicating the degree of pressure resulting from the activity in the field of hydrocarbon exploration and exploitation is proposed. On the basis of multistage monitoring research in the area of hydrocarbon exploration and exploitation, the qualitative groundwater base state was determined and change trends were characterized at each subsequent testing stage. Anthropogenic transformations of groundwater chemistry are the result of many overlapping factors, which is why the reason of water quality change is difficult to identify. The very statement of the presence of high values of physico-chemical parameters in waters does not have to prove the influence of the monitored object on their composition. It is proposed to use geochemical indicators: enrichment factor, pollution factor, geoaccumulation factor, and pollution load indicator to assess the degree of anthropogenic pollution of groundwater in the area of hydrocarbon exploration and exploitation. The geochemical indicators, which are proposed for use, enable the identification of substances of anthropogenic origin in waters and the detection of even the initial degree of anthropopressure on their composition in specific mining activities.
EN
In the Canary Islands, groundwater is the main source of drinking water. Groundwater mines have been the system used by the engineers of the archipelago to collect water from the ground. The Canary Islands are volcanic with soils characterized by being rich in uranium, the disintegration of which gives rise to radon gas. In this study, radon gas levels in the mines on two islands of the archipelago have been measured to study exposure to this gas in the galleries. Results show values much higher than the European regulatory limit concentrations.
PL
W ochronie wód podziemnych odróżnia się dwa główne rodzaje emisji zanieczyszczeń trafiających do gruntu i dalej wędrujących do warstwy wodonośnej – emisję punktową i emisję obszarową. W artykule przedstawiono problem zanieczyszczeń wód podziemnych w wyniku incydentalnych zdarzeń emisji punktowej oraz przykłady permanentnej emisji punktowej i obszarowej. Pozwalają one zrozumieć przebieg i rozmiary skażenia wód jakie się wydarzyły, dotychczas bardzo skromnie lub pobieżnie opisywanych w naszej literaturze specjalistycznej.
PL
W artykule pt. „Analiza ryzyka bezpieczeństwa zdrowotnego dla ustanowienia strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej” zamieszczonym w „Technologia Wody” nr 2(64) z 2019 r., napisałem, że jakość wody podziemnej w strefie ochrony należy oceniać między innymi pod względem obecności śladów ropopochodnych i substancji stanowiących produkt procesów syntezy chemicznej, w szczególności szkodliwych dla zdrowia ludzi, analizując zawartość WWA, THM itd. Niniejszy artykuł rozwija tą problematykę, zwracając uwagę na przestrzenne rozmieszczenie zanieczyszczeń pochodzących z różnych emitorów. Zanieczyszczenia te najczęściej występują w utworach czwartorzędowych, dominujących na ujęciach wód podziemnych chronionych strefami ochrony pośredniej.
PL
Uzdatnianie wód podziemnych w głównej mierze polega na usunięciu z wody przekroczonej zawartości żelaza, manganu oraz jonu amonowego w procesie filtracji wcześniej natlenionej wody. Praktyka pokazuje, że projekty zakładów uzdatniających wodę o podobnym nawet składzie różnią się między sobą znacznie, szczególnie co do przyjętych wysokości złóż filtracyjnych czy stopni filtracji. Wydzielanie drugiego stopnia uzdatniania nie zawsze jest konieczne – można nawet zaryzykować stwierdzenie, że możliwy jest dobór złoża o takiej wysokości, która pozwoli pomieścić usuwanie wszystkich wskaźników w jednostopniowym procesie. Należy jednak mieć świadomość stref usuwania poszczególnych zanieczyszczeń w filtrze i wysokości jaką zajmują poszczególne wskaźniki.
10
Content available remote Agresywność korozyjna wód podziemnych w województwie małopolskim
PL
Ocena agresywności korozyjnej wody jest ważnym czynnikiem w rozpoznawaniu zagrożeń związanych z awariami rurociągów. Przeanalizowano właściwości korozyjne 96 próbek wód podziemnych z terenu województwa małopolskiego. Podstawą oceny były analizy wód pochodzących z monitoringu wód podziemnych prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny i Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w latach 2014-2018. Agresywność korozyjna wód podziemnych została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską. Oceniono wpływ parametrów fizykochemicznych wody na korozję różnych materiałów stosowanych w budowie sieci wodociągowej (miedź i stopy miedzi, materiały żelazne cynkowane zanurzeniowo, stale odporne na korozję, żeliwo oraz stale niestopowe i niskostopowe).
EN
Ninety-six groundwater samples from the Małopolska territory were assessed for corrosivity. The results of water anal. from groundwater quality monitoring conducted by the Polish Geol. Inst. and by local Inspectorate of Environmental Protection in 2014-2018 were base for the assessment. Corrosion aggressiveness of the groundwater was extremely low.
EN
With a flow estimated at 1200 m3∙s–1 and a height of 8 m downstream, the flood that occurred on October 10, 2008 spread along the M’zab River over a length of more than 180 km. Material and human damage is visible, but its effects on the quality of the waters of the alluvial layer remain unknown: this is the purpose of this paper. Samples of groundwater were taken during the period 2005–2012 in 4 oases of the valley. Physicochemical analyses were performed using molecular and flame spectroscopic methods and also volumetric methods on water samples. The results obtained were interpreted using histograms and hydrochemical diagrams, such as the Avignon software (L.H.A) (version 4, 2008). Low effect of flood on the water quality of the alluvial aquifer was manifested by concentrations of magnesium sulphate and calcium chloride. On the other hand, there is an accumulation of salts infiltrated by sewage except for the zone of Bouchen. The diagrams show that there is an improvement in water quality in this area.
PL
Osiągając przepływ szacowany na 1200 m3∙s–1 i wysokość fali 8 m, powódź, która wystąpiła 10 października 2008 r., objęła swoim zasięgiem 180 km biegu rzeki M’zab. Straty ludzkie i materialne są znane, ale wpływ powodzi na jakość wody poziomów aluwialnych pozostaje nierozpoznany i dlatego stał się celem niniejszych badań. Próbki wód gruntowych pobierano w latach 2005–2012 w czterech oazach w dolinie rzeki. Próbki zostały poddane analizom fizycznym i chemicznym. Otrzymane wyniki interpretowano z wykorzystaniem histogramów i diagramów hydrochemicznych opracowanych za pomocą oprogramowania Avignon (L.H.A), wersja 4, 2008. Stężenie siarczanu magnezu i chlorku wapnia dowodziło niewielkiego wpływu powodzi na jakość wód aluwialnych poziomów wodonośnych. Z wyjątkiem strefy Bouchen, stwierdzono jednak akumulację soli infiltrujących ze ściekami. Na podstawie wyników badań można zaobserwować poprawę jakości wody na badanym obszarze.
EN
Water quality is an important criterion for evaluating the suitability of water for drinking and domestic purpose. The main objective of this study was to investigate the physicochemical characterization of groundwater for drinking water consumption. Ten captured sources were selected from three aquifers including the Guelma Mio-Plio-Quaternary alluvial basin; the Senonian Heliopolis Neritic limestone aquifer, and the Eocene limestones of Ras El Agba-Sellaoua aquifer. The analyses concerned the periods of high water in May 2017 and low water in August 2017. Twelve parameters were determined for the water samples: pH, T (°C), EC, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl–, HCO3 –, SO4 2–, NO3 –, TH (hydrotimetric degree), TAT (total alkalinity titration). The interpretation of the various analytical results allowed the determination of the chemical facies and the classification of the groundwater aquifers as follows: (i) in the alluvial layer, the gypsiferous marl substratum and the clays of the three terraces (high, medium and low) have given the water a chlorinated calcium chemical facies in the east part of the study area and travertines feeding partly alluvial layer, and have given a bicarbonated calcium water facies in the west, (ii) in the Senonian of Heliopolis limestone and Eocene carbonate formations of Ras El Agba- -Sellaoua, the chemical facies are calcium bicarbonate. Water isotopes (δ18O and δD) helped to determine the origin of groundwater. Overall, the groundwater in the area is hard and has significant to excessive mineralization. It is progressively degraded in the direction of flow, especially in the Guelma alluvial aquifer.
PL
Jakość wody jest ważnym kryterium oceny jej przydatności do picia i potrzeb domowych. Celem pracy było zbadanie fizycznych i chemicznych właściwości wody przeznaczonej do konsumpcji. Do badań wybrano dziesięć ujęć wody zlokalizowanych w trzech poziomach wodonośnych: aluwialny basen mioceńsko-plioceńsko-czwartorzędowy Guelma, wapienny poziom z okresu późnej kredy i poziom eoceńskich wapieni w Ras El Agba-Sellaoua. Analizy prowadzono w okresie wysokiej wody w maju 2017 r. i niskiej wody w sierpniu 2017 r. W próbkach wody oznaczono 12 parametrów: pH, T (°C), EC (przewodnictwo), Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl–3 –, SO4 2–, NO3 –, TH (całkowita twardość), TAC (całkowita alkaliczność). Interpretacja uzyskanych wyników umożliwiła wydzielenie grup chemicznych i klasyfikację poziomów wodonośnych w następujący sposób: (i) strefa aluwialna, gipsowo-wapienne podłoże i iły trzech tarasów (wysoki, średni i niski) – wody grupy chlorkowo-wapniowej we wschodniej części badanego obszaru i wody wodorowęglanowo-wapniowe w zachodniej części, (ii) wapienie późnej kredy i eoceńskie utwory węglanowe w Ras El Agba-Sellaoua – wody o charakterze wodorowęglanowo-wapniowym. Analiza izotopowa (δO18 i δD) pozwoliła ustalić pochodzenie wód gruntowych. Generalnie wody gruntowe badanego obszaru są twarde i charakteryzują się wysoką bądź nadmierną mineralizacją. Wody ulegają stopniowej degradacji w kierunku przepływu, szczególnie w aluwialnym poziomie wodonośnym Guelma.
EN
Drinking water is a possible source of humans’ illness when it contains chemicals and microorganisms especially from anthropogenic activities. The water supply from groundwater remains very important in Algeria. To assess the quality of groundwater in the region of Sedrata, analyses were carried out on 26 wells belonging to two neighbouring areas: one urban and the other rural. A study of physicochemical parameters has focused on the measurement of in situ temperature, electrical conductivity, pH and turbidity. Then the following parameters were analysed: hardness, and the elements: Ca2+, Mg2+, SO4 2–, PO4 3–, Cl–, NO2 –, NO3 –, NH4 + as well as metal trace elements Fe2+, Mn2+, Al3+. The samples taken for the bacteriological study were filtered and introduced into growth medium for the research and enumeration of total germs, faecal coliforms, faecal streptococci and sulphite reducing Clostridium. As a result, the contamination of the studied waters is almost general. Some of the most important obtained values are ranging from 4.8 to 76 mg∙dm–3 for nitrates, the recorded values for mesophilic germs vary from 1 to 1100 CFUs∙cm–3. Agricultural activity and livestock products on the one hand and the use of fertilizers on the other hand are the main sources of physicochemical and bacteriological pollution. Contaminated wells should be treated as soon as possible to limit contamination before spreading in the deep aquifers. In the future, it will be necessary not only to assess the health risks related to the level of contamination of these waters, but also to proceed with their treatment before supplying them to consumers.
PL
Woda pitna jest potencjalnym źródłem chorób, kiedy zawiera substancje chemiczne i mikroorganizmy pochodzące z działalności człowieka. Zaopatrzenie w wodę ze źródeł podziemnych odgrywa dużą rolę w Algierii. Aby ocenić jakość wód gruntowych w regionie Sedrata, przeprowadzono analizy w 26 studniach znajdujących się w dwóch sąsiadujących ze sobą obszarach – miejskim i wiejskim. Badania czynników fizycznych i chemicznych obejmowały pomiar in situ temperatury, przewodnictwa elektrolitycznego, pH i mętności wody. Analizowano także twardość, stężenie Ca2+, Mg2+, SO4 2–, PO4 3–, Cl–, NO2 –, NO3 –, NH4 + i metali śladowych Fe2+, Mn2+, Al3+. Próbki do badań bakteriologicznych sączono i wprowadzano na pożywkę w celu określenia stężenia całkowitej ilości mikroorganizmów, bakterii z grupy coli, fekalnych streptokoków i siarkowych bakterii Clostridium. Wyniki dowodzą, że zanieczyszczenie badanych wód jest powszechne. Spośród najbardziej znaczących wyników należy wymienić stężenie azotanów w zakresie od 4,8 do 76 mg∙dm–3 i mezofilnych bakterii od 1 do 1100 jtk∙cm–3. Rolnictwo, hodowla i chów zwierząt oraz stosowanie nawozów są głównymi źródłami fizycznego, chemicznego i bakteriologicznego zanieczyszczenia wód. Skażone studnie powinny być oczyszczane tak szybko, jak to możliwe, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń w całym poziomie wodonośnym. W przyszłości konieczna jest ocena ryzyka zdrowotnego w związku ze skażeniem wód, ale także ich uzdatnianie przed dostarczeniem tych wód do konsumentów.
14
Content available remote Problematyka zjawiska suszy a systemy zaopatrzenia w wodę
PL
Jednym z bieżących wyzwań w gospodarowaniu zasobami wodnymi jest nasilające się w ostatnich latach występowanie susz. Negatywne konsekwencje tego zjawiska dotyczą licznych aspektów życia i gospodarki. Długotrwały brak opadów oraz wysokie temperatury powietrza powodują pogarszanie się jakości wód i zmniejszanie ich ilości, możliwych do wykorzystania na potrzeby zaopatrzenia ludności. Dotyczy to wód powierzchniowych oraz poziomu wód podziemnych. W niniejszym artykule zaprezentowano problematykę oddziaływania zjawiska suszy na zaopatrzenie w wodę systemów wodociągowych, zauważalną szczególnie w małych i średnich miastach.
EN
One of the current challenges in water management is the rising occurrence of droughts in recent years. The negative consequences of this phenomenon relate to many aspects of life and economy. Long-term lack of rain and high air temperatures cause the deterioration of water quality and reduce their quantity, possible to be used for public supply. This applies to the level of surface water and groundwater. This article presents the problem of the impact of the drought phenomenon on water supply in water supply systems, particularly noticeable in small and medium-sized cities.
EN
Considering the country’s development and quality of life, recognition of the water cycle mechanism is of great importance. A significant contribution to this comes from the isotopic composition of particular elements of the water cycle. However, a weak point is that in Poland only one element of the water cycle, precipitation, is sampled and measured over more than 312 thousands km2 at a single station. It is therefore necessary to seek extension of or alternatives for these rare data. Such an alternative is the sampling of groundwater containing tritium in the national monitoring net-work of groundwater bodies that is maintained by the Polish Geological Institute. Based on such data we have con-structed δ18O and δD isoscapes (i.e., maps of δ18O and δD values) of recent groundwater. These data provide spatial distribution of δ18O and δD values which can be used as input to hydrogeological models.
PL
Istotnym czynnikiem warunkującym właściwe zastosowanie metody helowej jest poprawne określenie wielkości nadmiaru stężenia 4He w wodzie podziemnej. Nadmiar tego gazu może być produkowany m.in. bezpośrednio w matrycy skalnej ośrodka wodonośnego, zawierającej U i Th, co jest określane jako produkcja 4He in situ. Celem zaprezentowanych badań była analiza możliwości wy-korzystania metody helowej na obszarach o podwyższonych koncentracjach U i Th w skałach warstw wodonośnych oraz bezpośrednio w wodach podziemnych, co może prowadzić do zwiększonej produkcji 4He in situ. Wyniki modelowania wpływu zmienności stężeń U i Th na produkcję He in situ wskazują, że dla wód podziemnych o stężeniach He 10–6–10–8 cm3 STP•g–1 produkcja He in situ jest właściwie nie-istotna. W konsekwencji można stwierdzić, że wyniki datowania uzyskane metodą helową na takich obszarach mogą być w pełni porównywalne z wynikami uzyskanymi dla obszarów o niższym stężeniu U i Th. Stwierdzono również, że rozpuszczone jony U i zawiesiny związków Th, występujące w wodach podziemnych nie są istotnym źródłem produkcji He in situ na badanym obszarze Sudetów Środkowych.
EN
An important factor determining the proper use of the helium method is the correct determination of the amount of excess 4He concentration in groundwater. An excess of this gas can be produced, among others directly in the rock matrix of an aquifer containing U and Th, which is referred to as 4He production in situ. The aim of the research was to analyze the possibilities of using the helium method in areas with elevated U and Th concentrations in aquifer rocks and directly in groundwater, which can lead to increase the 4He production in situ. The results of the modelling of the influence of variability of U and Th concentrations on the 4He in situ production indicate that the 4He in situ production is virtually irrelevant in the groundwater with He 10–6–10–8 cm3 STP•g–1 concentrations. Consequently, it can be concluded that the results obtained by the helium method in such areas can be fully comparable with the results obtained for areas with lower concentrations of U and Th. It was also found that dissolved U ions and suspensions of Th compounds in groundwater are not a significant source of the 4He in situ production in the study area of the Central Sudetes.
PL
W celu oceny wpływu działalności człowieka na wody podziemne, analizie poddano skład chemiczny wód podziemnych występujących na obszarach o różnorodnych sposobach użytkowania terenu. Do badań wykorzystano wyniki analiz fizyczno-chemicznych wód podziemnych wykonywanych w ramach monitoringu krajowego w latach 1995–2017, w podziale na różne stopnie izolacji opróbowanych poziomów wodonośnych. Najbardziej są zanieczyszczone wody pochodzące z otworów monitoringowych zlokalizowanych na obszarach przemysłowych w poziomach o swobodnym zwierciadle wody. W wodach pobranych z punktów monitoringowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich oraz na obszarach występowania gruntów ornych stwierdzono wysokie zawartości azotanów i siarczanów, a na obszarach miejskich podwyższone są także stężenia fosforanów i cynku. Najmniej zanieczyszczone są wody z punktów monitoringowych umiejscowionych na terenach zieleni miejskiej. Chemizm wód podziemnych w analizowanych punktach monitoringowych zależy zarówno od czynników naturalnych, jak i charakteru użytkowania terenu. Podwyższone stężenia NO3 –, HPO4 – lub SO4 2– są ewidentnie wynikiem działalności człowieka, podczas gdy podwyższone stężenia Na, Cl i NH4 + mogą być zarówno pochodzenia antropogenicznego, jak i skutkiem naturalnych procesów hydrogeochemicznych. Stężenia Ca i Mg w badanych wodach podziemnych są głównie efektem procesów naturalnych.
EN
The chemical quality of groundwater beneath the different types of land use areas was examined to evaluate the effects of human activities on groundwater. The study of the results of groundwater quality tests conducted as part of the Polish National Monitoring in 1995–2017 was performed in order to evaluate the effects of human activities on groundwater in the aquifers of different levels of isolation. The most polluted waters are those collected at monitoring points located within unconfined aquifers of industrial areas. The waters taken from monitoring points located in rural areas and arable lands show a high level of nitrates and sulphates. In urban areas, also phosphate and zinc concentrations are elevated. The least polluted waters were collected from points located in urban green areas. The groundwater chemistry in analyzed monitoring points depends on both natural factors and the nature of land use. Elevated concentrations of NO3 –, HPO4 – or SO4 2– are evidently the result of human activity, while the increased levels of Na, Cl and NH4 + come from both anthropogenic sources and natural processes. Ca and Mg concentrations in the studied waters are mainly the result of natural processes.
PL
Celem prezentowanych badań była ocena zagrożenia ze strony intensywnie zagospodarowanych przemysłowo i rolniczo obszarów Wrocławia dla wód podziemnych sąsiadujących z nimi terenów wodonośnych. Na skutek przeprowadzonych prac terenowych i laboratoryjnych zdiagnozowano potencjalne ryzyko związane z napływem wód o podwyższonych stężeniach jonów niklu i potasu. Dla metali tych wykonano model migracji masy w wodach podziemnych. Obejmował on okres 10 lat, zakładając charakter zanieczyszczenia incydentalny – niklem i ciągły – potasem, na obszarach poza terenami wodonośnymi. W wyniku prac modelowych wykazano, że w badanym okresie nie dojdzie do przemieszczenia się jonów niklu w kierunku terenów wodonośnych. Możliwa jest nawet redukcja stężeń tego metalu na skutek procesu sorpcji. W toku prac modelowych stwierdzono możliwość niewielkiego zwiększenia stężeń oraz migracji jonów potasu, szczególnie z sąsiadującego z terenami wodonośnymi cieku Zielona, nie stanowi ona jednak zagrożenia dla ujęć terenów wodonośnych Wrocławia.
EN
The aim of this study was to risk assessment from the intensely developed industrial and agricultural areas of Wroclaw for groundwater of neighboring water-bearing area. As a result of field and laboratory work, a potential risk connected with the inflow of waters with increased concentrations of nickel and potassium ions was diagnosed. For these metals mass transport model in groundwater was performed. It covered a period of 10 years assuming the incidental nature of nickel contamination and continuous potassium pollution. As a result of modeling works, it was shown that in the studied period there will be no transport of nickel ions in the aquifer towards waterbearing area. It is even possible to reduce the concentrations of this metal due to the sorption process. During the modeling was identified also possible increase of concentration and migration of potassium ions, especially from the Zielona stream, however, it is not a threat to the water intakes of Wrocław.
PL
Zrównoważone gospodarowanie wodami to jedno z głównych zadań wynikających z implementacji do Prawa Wodnego zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej UE [RDW 2000]. Zastosowanie idei zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej zakłada kształtowanie i ochronę zasobów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ich dobrego stanu ilościowego i jakościowego. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, która wywiera szczególnie negatywny wpływ na stosunki wodne. Do takich przedsięwzięć należy m.in. eksploatacja wód podziemnych dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
PL
Usuwanie barwy z wody podziemnej jest nadal dużym problemem dla stacji uzdatniania wody. Skuteczne oczyszczanie wód barwnych jest niemożliwe w tradycyjnych układach technologicznych. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę związków humusowych powodujących barwę wody. Omówiono także procesy jednostkowe stosowane na stacjach uzdatniania wody do usuwania barwy. Zaprezentowano również wyniki badań przedprojektowych przeprowadzonych w celu wybrania najlepszej technologii uzdatniania wody podziemnej o podwyższonej barwie.
EN
Removal of color from underground water is still a big problem for water treatment plants. Effective cleaning of color waters is impossible in traditional technological systems. The article presents the general characteristics of humic compounds that cause the color of water. The unit processes used at water treatment stations for color removal are also discussed. Also presented are the results of pre-design studies carried out in order to select the best technology for treating groundwater of increased color.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.