Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 533

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kraków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
PL
rewitalizacja to zmiany w przestrzeni publicznej słuzące w pierwszej kolejności społecznościm lokalnym. Rewitalizacja jest odzyskiwaniem terenów i przeprowadzaniem modernizacji tychże w taki sposób, aby zmianie - a w zasadzie poprawie - uległy ich własności uzytkowe. Inwestycje z obszaru rewitalizacji prowadzone są z zaangażowaniem niemałych środków finansowych. jakie działania rewitalizacyjne - w tym związane z zielenią - prowadzą wybrane miesta w Polsce?
PL
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie systematycznie wykonuje inwentaryzjację i konsekwentnie wdraża związane z nią sposoby opieki nad miejskim drzewostanem. Pod opieką ZZM na terenach gminnych parków, skwerów, zieleńców, w pasach drogowych oraz na terenach mieszkaniowych jest ich prawie 250 tys., a inwentaryzacja objęła już połowę.
PL
Zmiany klimatyczne związane ze wzrostem temperatury mogą prowadzić do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak wydłużone okresy suszy oraz zwiększona liczba dni upalnych. Wpływa to niekorzystnie na tereny zieleni. Szczególną rolę w sytuacji podwyższonych temperatur odgrywają zbiorniki wodne.
4
Content available Wodociągi Miasta Krakowa wczoraj i dziś
PL
W połowie lutego 2021 r. Wodociągi Miasta Krakowa SA obchodziły jubileusz 120-lecia istnienia. Ostatnie lata to systematyczna modernizacja i rozbudowa krakowskiej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w bezprecedensowej skali i zakresie. Od 2002 r. wydano na ten cel ponad 3 mld zł. Działalność firmy przyczynia się do rozwoju Krakowa, podnosząc komfort życia mieszkańców i jakość środowiska naturalnego.
PL
Funkcjonowanie każdego miasta wiąże się z generowaniem różnego rodzaju odpadów. Jednym z nich są ścieki. Mieszkańcy Krakowa rocznie wytwarzają ponad 80 mln m3 ścieków, z czego w największej krakowskiej oczyszczalni ścieków Płaszów oczyszcza się ok. 59 mln m3 . Ścieki te poddawane są oczyszczeniu w skomplikowanym procesie technologicznym, w głównej mierze składającym się z cyklów mechanicznego i biologicznego. Proces ten jest stale udoskonalany dzięki systematycznej modernizacji poszczególnych elementów ciągu technologicznego. W 2020 r. modernizacji poddano m.in. ciąg usuwania piasku oraz ciąg zagęszczania osadu.
PL
Na pierwszy rzut oka miejskie parki to jedyne miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, wyposażone w liczne elementy infrastruktyry oraz małej architektury od alejek po ławki, kosze na śmieci, place zabaw czy boiska. Wymagają one stałego utrzymania, a zieleń stałej intensywnej pielęgnacji. Miszkańcy oczekują, by tereny urządzonej zieleni były utrzymywane n anajwyższym poziomie. Na pzór wydaje się, że parki są zasobnymi ostojami przyrodniczymi i nie wymagają dodatkowych działań. Nie do końca tak jest, a wynika to ze specyfiki miejskiej zieleni - tej zadbanej i dobrze skrojonej na nasze potrzeby.
PL
Miasto to sieć skomplikowanych, złożonych zależności, które są w stałym ruchu, zmieniają się dynamicznie i ewoluują. Ich funkcjonowanie na przestrzeni czasu to pewnego rodzju etapy, których wydzielenie pozwala na lepsze zrozumienie kierunku zmian, jakie powinny być wprowadzane w miejskiej tkance tak, aby mogła ona stale odpowiadać na zmieniające się potrzeby mieszkańców.
PL
Ewodia Daniella to rzadkie i mało znane drzewo wystepujace na krakowskich ulicach. Pierwszy raz gatunek ten pojawił się w Ogrodzie Botanicznym, prawdopodobnie jeszcze przed wojną.
PL
Artykuł niniejszy jest kontynuacją wcześniejszej publikacji autora, poświęconej urbanizacji Małopolski pod rządami Bolesława Wstydliwego (Krasnowolski, 2004–2005, s. 36–37, 38–39). Zarazem jest to rozwinięcie tematu obszernej pracy autora sprzed kilkunastu lat (Krasnowolski, 2004) . Omawiany okres zamyka się zasadniczo w ćwierćwieczu, w latach 1279–1306. Pierwsza z tych dat to początek panowania Leszka Czarnego jako następcy Bolesława Wstydliwego, druga - zajęcie Krakowa przez Władysława Łokietka, konkurującego skutecznie z władcami Czech, wykorzystującego śmierć Wacława III (Wyrozumski, 1992, s. 200–201). Ówczesną urbanizację uznać można za kontynuowanie polityki miejskiej Bolesława Wstydliwego, przy nieco mniejszej dynamice działań, co wynikało z niestabilności politycznej.
EN
The article follows on an earlier publication by the author devoted to the urban development of Małopolska under Boleslaus the Modest (Krasnowolski, 2004–2005, pp. 36–37, 38–39). At the same time, it expands the subject discussed by the author in another work several years ago (Krasnowolski, 2004). The period in question was actually a quarter of a century from 1279 to 1306. The first of these dates marks the start of the reign of Leszek the Black (Leszek Czarny), successor to Boleslaus the Modest (Bolesław Wstydliwy), and the latter - capture of Kraków by Ladislaus the Elbow–High (Władysława Łokietka), efficiently competing with the rulers of Bohemia and exploiting the death of Wenceslaus III of Bohemia (Wyrozumski, 1992, pp. 200–201). Urban development from the time can be considered continuation of the urban development policy of Boleslaus the Modest, yet at a lower dynamic, due to political instability
PL
Celem artykułu jest pokazanie szans i zagrożeń dla centrum Krakowa generowanych przez rozwiązania Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa, opracowanego w 1964 roku przez zespół pod kierownictwem Stanisława Hagera i przyjętego do realizacji w 1967 roku. W artykule omówiono w szczególności idee dotyczące przebudowy układu komunikacyjnego okolic dworca kolejowego i skonfrontowano je z paradygmatami dotyczącymi rozwoju centrów miast.
EN
The aim of the article is to show the opportunities and threats for the center of Kraków generated by the design solutions developed by a team led by Stanisław Hager in 1964 in the General Masterplan of the City of Kraków and adopted for implementation in 1967. The article discusses a set of ideas for the redevelopment of the traffic and transport arrangements around the railway station and compare them with paradigms for the development of city centers.
PL
Piaski Wielkie oraz Kurdwanów to dawne przedmieścia Krakowa, których przestrzeń uległa silnym zmianom w ostatnim półwieczu. Pierwsza fala przemian nastąpiła w latach 70. i 80. kiedy to wzniesiono osiedla Piaski Nowe i Kurdwanów Nowy. Dalszy wzrost liczby mieszkańców Krakowa w XXI wieku, przyczynił się do ponownego skierowania uwagi inwestorów na te obszary. Obecnie tereny te są intensywnie zabudowywane. W niektórych rejonach tempo rozwoju infrastruktury drogowej i usługowej jest wolniejsze niż budowa obiektów mieszkaniowych. Tendencję tę widać w Piaskach Nowych, których funkcjonowanie opiera się głównie na ubiegłowiecznej infrastrukturze. Istotne stało się zbadanie form występujących w osiedlach, ich funkcji i potencjału, co pozwoli prowadzić skuteczną politykę przestrzenną w ich obrębie. Artykuł charakteryzuje formy architektoniczne, układy oraz podstawowe funkcje zespołów mieszkaniowych powstałych w latach 1999–2019 w Piaskach Nowych i Kurdwanowie Nowym. Wykonane badania wykazały, że oba osiedla mają predyspozycję do bycia atrakcyjnymi miejscami zamieszkania. Przyczyniają się do tego istniejące zaplecze usług publicznych oraz rozwijające się usługi prywatne. Ważnym czynnikiem jest też położenie miedzy III i IV obwodnicą Krakowa. Analiza form architektonicznych uwidoczniła zmiany w sposobie kształtowania zabudowy – zauważalna jest tendencja do upraszczania brył. Przedstawione realizacje pokazują, że uproszczenie nie jest jednak równoznaczne z końcem możliwości w kreowaniu form. Jest jedynie drogą do nowych rozwiązań.
EN
Piaski Wielkie and Kurdwanów are former suburbs of Krakow. Over the past half century their space has been changed significantly. The first modifications took place in the 1970s and 1980s. The Piaski Nowe and Kurdwanów Nowy estates were built during this time. In the twenty-first century, the number of inhabitants of Krakow has been constantly increasing. As a result, the attention of real estate developers is once again focused on the regions. At present, these areas are intensively built-up. In some regions, the speed of development of road and service infrastructure is slower than the construction of residential buildings. This tendency can be seen in Piaski Nowe. Last-century projects are the main basis for the functioning of this complex. It is important to determine the forms found in these housing estates, their functions and potential. The results of the research will contribute to effective spatial policy. The article characterises architectural forms, spatial structures and basic functions of housing complexes built in the years 1999–2019 in Piaski Nowe and Kurdwanów Nowy. The research has showed that both estates have a predisposition to be attractive places to live. This fact is supported by existing public service facilities and developing private services. The location between the third and fourth Krakow ring road is also an important factor. An analysis of architectural forms has revealed changes in the way how the buildings are formed. There is a tendency to simplify building massings. The presented projects show that simplification is not synonymous with the end of potential for creating forms. It is just a path to new solutions.
PL
Metodą SEM/EDS określono skład jakościowy odpadów pochodzących z oczyszczania ulic Krakowa. Odpady analizowano pod kątem frakcji organicznej i mineralnej oraz metali ciężkich. Stwierdzono obecność Zn, Mg, Cu, Ni, Cd, Pb i Cr.
EN
Street cleaning waste was analyzed for org. and mineral fractions and for heavy metals by SEM/EDS methods. The presence of Zn, Mg, Cu, Ni, Cd, Pb and Cr was evidenced.
PL
W wielu miastach możemy zaobserwować, że tradycyjne skwery i rabaty z roślinnością ozdobną coraz częściej zastępowane są kępami traw lub kobiercami kwiatów, wyglądającymi tak, jakby wyrosły tam bez udziału człowieka. Czy jest to jedynie swoista moda, czy też bardziej fundamentalna zmiana w podejściu do urządzania zieleni miejskiej?
PL
W Krakowie mierzone są emisje motoryzacyjne metodą RSD. Mają one pomóc w ustaleniu, które grupy pojazdów generują największe zanieczyszczenia powietrza. Czy pomiary emisji spalin w formie zdalnej mogą w znaczący sposób wpłynąć na poprawę jakości powietrza?
EN
This study deals with the synthesis of selected attributes of public transport accessibility. The aim is to present a new method of multi-criteria analysis. As the research area, the city of Cracow has been chosen. The GTFS (General Transit Feed Specification) system has been used to obtain traffic data for buses and trams within the city‘s transport company (MPK Krakow). The analysis itself consists of 4 main accessibility indicators (walking time to each stop, number of lines, directions, and connections from each stop). The problem of exceeding the stops accessibility beyond the administrative border of Cracow has been solved by using a 500 m wide buffer zone around the city. To connect the individual layers of indicators into a multicriteria analysis, the Voronoi diagram function has been applied. The results of the method are presented in the form of synthetic maps of transport accessibility for each bus and tram stop in Cracow. Together with the synthetic accessibility maps, an index of a stop importance has been created as well, which consists of the sum of the mean percentages from 3 indicators (number of lines, directions, connections). The synthetic method used and acquired detailed values not only for the city of Cracow as a whole, but also its individual parts make it possible to provide a comprehensive picture of accessibility by public transport. This multicriteria analysis can also be extended for a comparative study of selected cities.
EN
A properly functioning public transport is one of the most important components of urban mobility for the population. Due to spatial inhomogeneity and overall socio-economic differences within a city, there are often considerable disproportions in the quality of transport services within its districts. Also, the city of Krakow is no exception in this case. For a comparison of public transport accessibility in 18 Krakow districts, 7 major quantitative and 5 minor indicators were created. These indicators include the most important characteristics of transport services such as accessibility, frequency, connectivity of connections, and ratios of tram public transport subsystem. The resulting values give a fairly comprehensive picture of the quality of the transport services. Overall higher values for most indicators occur in the central districts of the city. However, due to the complexity of the observed characteristics, it is possible to discover significant differences in the structure of individual indicators. Peripheral districts reach higher amplitudes, which means that in some aspect they have even better transport services than the city center. Yet, at the same time, we also find opposite extremes here, highly below-average values for most other indicators. A detailed analysis of the results provides a unique perspective on the disparities among districts. It can also serve for specific identification of strengths and weaknesses of transport services and its possible optimization.
17
Content available Elektrociepłownia w sercu miasta
PL
50 lat temu krakowska ciepłownia - obecnie oddział PGE Energia Ciepła - rozpoczęła swój pierwszy sezon grzewczy. Siedem lat później zaczęto tu produkować również energię elektryczną. Obecnie krakowska elektrociepłownia wytwarza energię elektryczną, a także dostarcza ciepło i ciepłą wodę użytkową, dbając o komfort mieszkańców i stosując ekologiczne rozwiązania. Ma też ambitne plany na przyszłość.
EN
The main goal of the paper is to make a general assessment of the application of 3D technologies in spatial planning. It was performed with the city of Krakow as the case study. The paper describes the outline of the spatial planning system in Poland and the planning conditions of Krakow. The data obtained from laser scanning for Krakow are also briefly characterized. The possibility of using these data for locating high-rise buildings in terms of the protection of Krakow’s panorama and within two programs “IT system of the Country’s Protection Against Extreme Hazards” (ISOK) and “Integrated spatial data monitoring system for air quality improvement in Krakow” (MONIT-AIR) were analyzed in the paper. The main result of the research is the assessment of what studies or measurements may be used to meet particular spatial planning needs or requirements.
PL
Głównym celem artykułu jest ogólna ocena zastosowania technologii 3D w planowaniu przestrzennym. Została ona przeprowadzona na przykładzie miasta Krakowa. W artykule opisano zarys systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz uwarunkowania planistyczne Krakowa. Krótko scharakteryzowano również dane uzyskane ze skaningu laserowego dla Krakowa. W pracy przeanalizowano możliwość wykorzystania tych danych do lokalizacji budynków wysokich w zakresie ochrony panoramy Krakowa oraz w ramach dwóch programów – „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) i „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” (MONIT-AIR). W wyniku przeprowadzonych analiz określono, jakie badania lub pomiary mogą być wykorzystane do zaspokojenia konkretnych potrzeb lub wymagań planowania przestrzennego.
19
Content available Kurdwanów Nowy – zieleń niedoceniona
PL
Artykuł prezentuje analizę zielonych terenów otwartych osiedla Kurdwanów Nowy w Krakowie. Celem jest ukazanie ich niedocenionych walorów krajobrazowych i rekreacyjnych. Odkrycie tych atutów zachęci mieszkańców Krakowa do przychylnego spojrzenia na osiedle oraz umożliwi jego dalszy rozwój. Metodami badań były studia w terenie, analiza dokumentacji projektowej osiedla, analiza literatury, wywiady wśród mieszkańców Krakowa. W rezultacie badań wyszczególniono typy zielonych przestrzeni w obrębie badanego osiedla, oceniono ich stan i funkcjonowanie. Badania wykazały, że: zielone przestrzenie Kurdwanowa nie zachowują jednakowego poziomu zainwestowania i użytkowania. Szczególnie duży potencjał rekreacyjny tkwi w zieleńcach. Prawidłowe wykorzystanie zieleni stanowi przyszłość osiedla. W rezultacie badań zaproponowano działania mające na celu wykorzystanie potencjału ww. obszarów.
EN
Analysis of green open areas of Kurdwanow Nowy housing estate in Krakow are presented and discussed in this paper. The main purpose of the article is to reveal their underrated landscape and recreational qualities. This may encourage inhabitants of Krakow to look favorably on the estate. It will also enable its further development. The research methodology is based on field studies, analysis of housing project documentation, analysis of literature, interviews among the inhabitants of Krakow. As a result of the research, the types of green spaces within the examined housing estate were specified. Their condition and functioning were assessed. Studies have shown that: Kurdwanow's green spaces do not maintain the same level of investment and use; the recreational potential of small green areas is particularly high; the proper use of greenery is crucial for the future of the estate. As a result, actions that would allow to use the potential of the area were proposed.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.