Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  accessibility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Digitisation of transport is a tool for achieving the European Union’s political goals included in the Digital Single Market Strategy for Europe. For rail transport, digital innovation is required to increase its competitiveness. One of the tools of the digital transformation of railways is 5G networks, the fifth generation of wireless communication systems. The purpose of this article is to present the benefits of implementing 5G network for railway operators. Focus was placed on its innovative features, such as ultra-fast access to Internet services, very high connection reliability, and extremely low data transmission delays. Examples of new services for railway operators based on the capabilities of 5G networks were presented. This article describes the unique functions of the 5G network in which resources can be flexibly allocated depending on current traffic needs thanks to the network slicing function, e.g., for services of key importance to rail traffic and commercial services for other market segments. Roadmap proposals for transforming the current rail communication network infrastructure towards the target FRMCS system are presented. The analysis was based on source materials from Nokia Corporation, available literature, EU documents and regulations, as well as institutional studies of the railway sector.
PL
Zwiększenie udziału podróży realizowanych środkami publicznego transportu zbiorowego należy do priorytetowych działań związanych z kształtowaniem zrównoważonej mobilności w obszarach miejskich. Aby zachęcić pasażerów do korzystania z komunikacji miejskiej, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu oferowanych usług transportowych. Jednym z postulatów zgłaszanych przez pasażerów jest dostępność przystanków. Chcąc lepiej zrozumieć, w jaki sposób pasażerowie podejmują decyzję dotyczącą dojścia do przystanku, przeprowadzono badania wpływu wybranych czynników związanych z podróżą na czas, jaki pasażerowie przeznaczają na dotarcie do przystanku autobusowego. Uwzględniono następujące czynniki wpływu: motywację podróży, moment rozpoczęcia podróży oraz czas podróży. W celu oceny zróżnicowania wpływu wybranych czynników zastosowano metody statystyczne: analizę porównawczą rozkładów za pomocą statystyk opisowych oraz analizę porównawczą za pomocą testu Kruskala-Wallisa. Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz statystycznych stwierdzono, że jedynie czas podróży istotnie wpływa na czas dojścia pasażera do przystanku.
EN
Increasing the share of travel by public transport is of the priority actions related to the development of sustainable mobility in urban areas. In order to encourage passengers to use public transport it is necessary to provide appropriate level of offered transport services. One of demands made by passengers is the accessibility to public transport stops. To better understand how passengers make a decision on walking to the stop, a research was conducted to study the influence of selected travel-related factors on the time that passengers use to walk to the stop. Following factors have been studied in the research: trip purpose, start time of the trip and travel time. In order to study the diversification of the influence of selected factors, statistical methods were applied: comparative analysis of distributions using descriptive statistics and comparative analysis using Kruskall-Wallis test. Basing on obtained results of the analysis it was concluded that only travel time has significant influence on the time that passengers walk to the stop.
PL
Niniejsza publikacja jest poświęcona problemowi zapewnienia dostępu do zabytkowych obiektów użyteczności publicznej osobom niepełnosprawnym, przy czym tę dostępność należy dostosować do potrzeb i możliwości tych osób niepełnosprawnych. Na przykładach pokazano, w jaki sposób można zapewnić dojście i dojazd do zabytkowych obiektów osobom niepełnosprawnym. Przedstawiono także możliwość wykorzystania wyników pracy doktorskiej dotyczących pochylni nowego typu (tymczasowej pochylni LPZ) charakteryzującej się większą „elastycznością” w zastosowaniu.
EN
This publication is dedicated to the problem of providing access to historic public utility buildings for people with disabilities, with simultaneous adaptation of this access to the needs and abilities of disabled persons. It shows examples which show how to provide access to historic buildings to people with disabilities. It also presents the possibility of using the results of a doctoral dissertation concerning the new type of ramp (an LPZ light substitute ramp) characterized by greater "flexibility" of application.
EN
We consider a two-link communication system with restricted accessibility that services Poisson arriving calls of many service-classes and propose a multirate teletraffic loss model for its analysis. In a restricted accessibility system, call blocking occurs even if available resources do exist at the time of a call’s arrival. In the two-link system under consideration, each link has two thresholds (offloading and support) which express the in-service calls in a link. The offloading threshold represents the point from which a link offloads calls. The support threshold (which is lower than the offloading threshold) defines the point up to which a link supports offloaded calls. The two-link system with restricted accessibility is modeled as a loss system whose steady state probabilities do not have a product form solution. However, approximate formulas for the determination of call blocking probabilities are proposed. In addition, we also provide a corresponding analysis related to the case of quasi-random traffic (i.e. traffic generated by a finite number of users). The accuracy of all formulas is verified through simulation and is found to be quite satisfactory.
5
Content available remote Synergia w dostępie do przystanków transportu publicznego
EN
This paper deals with the problem of ensuring the accessibility of public transport stops for people with disabilities. The authors focused on the problem of the occurrence of significant differences in altitude in the access to the platforms of the stops and on two ways of overcoming them – slipways and lifting devices. On the example of several selected stops they described how to optimise accessibility by introducing the concepts of access: universal, reliable and flexible.
PL
Artykuł jest poświęcony problemowi zapewnienia dostępności przystanków transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych. Autorzy skupili się na problemie występowania znacznych różnic wysokości na dojściach do przystanków i na sposobach umożliwiających ich pokonywanie – pochylni i urządzeniach dźwigowych. Na przykładzie jednego z przystanków opisali sposób optymalnego zapewnienia dostępności, wprowadzając pojęcia dostępu: uniwersalnego, niezawodnego i elastycznego.
EN
This paper proposes an assessment of the links between freight trip generation (FTG) rates and accessibility. First, the paper overviews the background, sets the context and motivates the research. Second, it presents the proposed methodology, which combines an FTG model, two accessibility indicators and a linear regression analysis to assess the relationships between freight trip demand and a set of socio-demographic variables including accessibility. The FTG modelling framework, adapted from previous works, allows estimating the number of freight trips with a small amount of standard data, even when no surveyed data is available. The two gravity accessibility indexes, one potential and one exponential, are defined in the continuity of recent freight accessibility works. To those indicators, a set of socio-demographic variables, including population, area or a zone (or density), are introduced. The relationships between FTG and all those variables are assessed via standard linear regression methods completed by the verification of the corresponding linear relationship hypotheses. Third, the framework is applied to the urban area of Lyon (France), where no urban goods survey data is available. Results show that potential accessibility seems to have a better correlation to FTG and could be a good decision support indicator when combined with the population as an explanatory variable. The population can be added to accessibility as an explanatory variable, the resulting models with two variables have a slightly lower accuracy but remains close to that of models with only accessibility as an explanatory variable. This work remains exploratory and finishes by proposing practical implications and further development lines.
EN
The paper presents the results of literature review concerned with the possibilities of using ICT for creating a new dimension of accessibility and quality of space. The aim of conducted research was to indicate the main strategies and use ICT as a contribution to the quality of life of the elderly. The article refers to the idea of age-friendly city in connection with the Smart City. As the method a systematic literature review was used, based on the available scientific databases. The results shows that the largest part of project activities in this area involves the use of Internet of Things infrastructure in the field of healthcare and for care services as well as for the maintenance of elderly’s social contacts. Therefore, the concept of Smart City offers the elderly residents many options to compensate for psychophysical dysfunctions and related with them limitations in social life, however, it demands parallel education to develop digital competences for older people.
RU
V stat’e rassmatrivaûtsâ tendencii razvitiâ proektirovaniâ i stroitel’stva žilyh zdanij iz sbornogo železobetona v kontekste osnovnyh napravlenij gosudarstvennoj žiliŝnoj politiki Respubliki Belarus’. Analiziruûtsâ priemy sozdaniâ arhitekturnoj vyrazitel’nosti krupnopanel’nyh žilyh zdanij na primere g. Minska i minskoj aglomeracii. Daûtsâ predloženiâ po sozdaniû dostupnosti prostranstv obŝego pol’zovaniâ žilyh zdanij dlâ lûdej s ograničeniâmi žiznedeâtel’nosti. Opredelâetsâ rol’ specialista arhitektora v formirovanii individual’nogo oblika žilyh zdanij i žilyh kompleksov na osnove ispol’zovaniâ tipovyh èlementov.
EN
The article discusses the development trends of design and construction of residential buildings from precast concrete in the context of the main directions of the state housing policy of the Republic of Belarus. The methods of creating the architectural expressiveness of large-panel residential buildings are analyzed on the example of the city of Minsk and the Minsk agglomeration. Proposals are being made to create accessibility of public spaces for residential buildings for people with disabilities. The role of a specialist - architect in the formation of the individual appearance of residential buildings and residential complexes, based on the use of standard elements, is determined.
PL
Artykuł porusza zagadnienie efektywności porannych kolejowych połączeń dalekobieżnych, które pozwalają w łatwy sposób przemieszczać się między oddalonymi od siebie regionami. Szczególnie analizowanym przypadkiem w pracy jest dostępność regionów Polski z Wrocławia. W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyły się ogólne możliwości pociągów pasażerskich w zakresie przemieszczania się na dalekie odległości w coraz krótszym czasie. Kluczowe są jednak połączenia poranne, które docierają do regionów docelowych w godzinach południowych, pozwalając na korzystanie z dóbr i usług na miejscu już w dniu podróży. Przez ostatnie lata nastąpił rozwój tego typu połączeń, przez co możliwy stał się dojazd z zachodnich regionów Polski do obszarów pogranicznych Polski wschodniej w zaledwie kilka godzin. Szczególnie istotna z punktu widzenia ekonomicznego jest możliwość wczesnego dojechania na miejsce w przypadku podróży turystycznej z noclegiem opartym na zasadach doby noclegowej. W artykule przedstawiony został autorski wskaźnik kolejowej efektywności dostępności, który pozwala na stworzenie rankingu połączeń ze względu na pokonany dystans, czas jazdy oraz godzinę odjazdu i przyjazdu do miejsca docelowego. Uwzględnia on najbardziej sprzyjające warunki dotyczące czasu podróży, dzięki czemu możliwe jest określenie połączeń, które w najbardziej korzystny sposób zapewniają dojazd do najbardziej oddalonych regionów. Może on w przyszłości służyć za punkt odniesienia przy tworzeniu nowych porannych połączeń kolejowych i opracowywaniu nowych edycji rozkładów jazdy.
EN
This article refers to the issue of effectiveness of rail connections between two distant regions. In this case the accessibility of different Polish regions from Wrocław is being analyzed. Over the last five years, the overall capabilities of passenger trains in the field of long-range travel have increased in ever-shorter time. However, morning connections that reach the target regions in the afternoon hours are crucial since they allow to use goods and services on the spot already on the day of the travel. In the last years a significant development of morning connections have been observed which resulted with the connecting the western and the eastern part of Poland in just few hours. From the economic point of view, it is particularly important to be able to get to the destination early in the case of a tourist trip with accommodation based on the rules of an overnight stay. The article presents the author’s indicator of railway availability efficiency, which allows to create a ranking of connections due to the distance traveled, driving time and the time of departure and arrival to the destination. The indicator takes into account the most favorable conditions regarding travel time, thanks to which it is possible to determine connections that provide the most favorable access to the most distant regions. The value depends on those factors and it is higher when the conditions of the journey are more economically advantageous. In the future the indicator can be used as a reference in creating new timetables including also new morning connections.
PL
Ważną grupą podróżnych w miejskim transporcie publicznym są osoby o ograniczonej mobilności, którym należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z komunikacji miejskiej na takim samym poziomie jak osobom całkowicie sprawnym. Należą do nich zarówno osoby z niepełnosprawnościami ruchu, słuchu czy wzroku, jak i osoby starsze, kobiety w ciąży oraz opiekunowie z małymi dziećmi. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki analizy transportu publicznego w miastach województwa małopolskiego pod względem dostosowania do potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się. Analizę wykonano w oparciu o dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych w miastach, w których funkcjonuje lokalny publiczny transport zbiorowy.
EN
An important group of travelers in public city transport are people with limited mobility, who should have access to the public transport at the same level as everybody has. This group includes people with disabilities of movement, limitation in hearing or sight as well as elderly people, pregnant women and careers with small children. This article presents the results of the analysis of public transport in the cities of the Małopolska Voivodeship in terms of adapting to the needs of people with mobility problems. The analysis is based on the data from surveys conducted in cities with local public transport operating.
PL
W ostatnim dziesięcioleciu przeznaczono znaczące środki finansowe na modernizację stacji pasażerskich w celu ich dostosowania do potrzeb wszystkich podróżnych. Dzięki uwzględnianiu w projektach zasad projektowania uniwersalnego, a także technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności kolei dla osób niepełnosprawnych, w wielu obiektach zapewniono pełną dostępność poszczególnych elementów infrastruktury wykorzystywanej przez podróżnych. Pomimo tego procesu, stacje nie mają opracowanych strategii dostępu, wraz z przepisami ruchowymi, czego wymaga obowiązujące prawo Unii Europejskiej oraz prawo krajowe. W artykule nawiązano do, opracowanej w Instytucie Kolejnictwa, metody zebrania niezbędnych danych do przygotowania takiego dokumentu dla każdej stacji pasażerskiej. Nawiązano także do przyjętego w czerwcu 2019 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom wymagającym szczególnej troski. Dotychczasowe wysiłki kolei w zakresie poprawy dostępności tej gałęzi transportu wpisują się w wymagania wynikające z tej ustawy.
EN
In the last decade, considerable funds have been dedicated to the modernization of passenger stations in order to adapt them to the needs of all travelers. Thanks to the adoption of universal design principles, as well as technical specifications for interoperability connected with the accessibility of rail transport for the disabled, many facilities are now equipped with fully-accessible infrastructural elements used by travelers. Despite this, stations do not adopt any access strategies along with traffic rules, which is required by the applicable EU law and domestic regulations. The article refers to a method of collecting data required for the elaboration of such documentation for every passenger station, which has been developed by the Railway Research Institute. It also evokes a bill on the provision of accessibility to persons with special needs, adopted by the Council of Ministers in June 2019. Previous efforts of railways aimed at improving the availability of this branch of transport correspond to the requirements arising from this act.
EN
Easy access from platforms to trains is limited by the free space between the platform edge and coach floor, named the gap. The standard definition of the gap is described together with a description of all the difficulties affecting passengers, arising from different platform heights and different passenger vehicle floor placements over the rail head. The gap is a cause of accidents. The article describes techniques which are used to reduce the gap’s infl uence on passenger safety (metro, railway), which may relate to the infrastructure, technical solutions associated with vehicles or platforms, as well as organizational solutions related with appropriate information.
15
Content available Geometry and flatness of m-crane systems
EN
We propose a class of m-crane control systems that generalizes two- and three-dimensional crane systems. We prove that each representant of the described class is feedback equivalent to the second order chained form with drift. In consequence, we prove that it is differentially flat. Then we investigate its control properties and derive a control law for tracking control problem.
EN
Attractiveness of the urban environment, most of all as a place of residence, but also as a place of recreation, work, and everyday activities is moulded by numerous factors, only some of which are purely aesthetic in nature. An important role can be also played by the functional aspect – that of accessibility as a possibility of moving around the urban structure freely. A tendency which is still commonly observed in contemporary housing investments is their complete or partial fencing. It is applied in suburban projects, as well as in broadly understood city centres. In the latter case it results in a private space with limited access, which often constitutes an actual barrier for pedestrian traffic and local traffic within the territory of the city district. This paper presents and analyses selected examples of several housing projects implemented in recent years in Cracow, as well as it examines the role which can be played by specific urban-planning and architectural aspects in moulding of the beauty of the city.
17
Content available remote Visual transformations within the space of the city. The Bilbao Effect
EN
The article focuses on the changes to the face of the space of the city that have been initiated towards the end of the twentieth and which have been developing since the start of the twenty-first century in Bilbao, resulting from a broadly understood process of urban regeneration. It refers to the main problems associated with this process, which cover the spatial, economic and social sides of the city. It discusses the use of art in the humanisation of a place, improving its attractiveness and promoting modern solutions in architecture and urban planning. The process of holistic, systemic urban planning-related transformations of a decayed area has covered improving the accessibility of the site and the placement of a structure that crystallised the spatial layout. The success of this programme can constitute an indication for other centres affected by the necessity to introduce functional and spatial changes, as well as an effective municipal policy.
PL
Artykuł koncentruje się na zmianach oblicza przestrzeni miasta zapoczątkowanych pod koniec XX w. i rozwijanych od początku XXI w. w Bilbao, będących wynikiem rozpoczętego szeroko pojętego procesu rewitalizacji. Nawiązuje do głównych, związanych z tym procesem zagadnień obejmujących stronę przestrzenną, gospodarczo-ekonomiczną i społeczną miasta. Odnosi się do wykorzystania sztuki w humanizacji miejsca, podnoszenia jego atrakcyjności i promowania nowoczesnych rozwiązań w architekturze i urbanistyce. Proces systemowych przemian urbanistycznych całościowych zdegradowanego obszaru obejmował zwiększenie dostępności miejsca i lokalizację obiektu-kreacji krystalizującego układ przestrzenny. Sukces tego programu może być wskazaniem dla innych ośrodków dotkniętych koniecznością zmian funkcjonalno-przestrzennych i skutecznej polityki miejskiej.
EN
One of the indications of pro-environmental change is the construction of thermal waste processing plants, which occupy an excessive amount of space and are controversial structures in terms of public perception; however, they also create new potential possibilities for the areas in which they are placed. The objective of this study is to address the issue of the spatial significance of thermal waste processing plants from the points of view of accessibility, location and relations with the urban tissue; their architectural and visual significance within the environments they occupy is also considered. The study covered twelve Italian thermal waste processing plants located in varying spatial, economic and social conditions. The results of field analyses and the conclusions drawn from them can serve when conducting comparative studies of other structures of this type, both in Italy and further afield.
PL
Jednym ze znaków współczesnych proekologicznych przemian jest budowa zakładów termicznego przekształcania odpadów. Ekospalarnie, ze względu na swe gabaryty, mocno oddziaływają na przestrzeń, są obiektami kontrowersyjnymi w odbiorze społecznym, lecz także stwarzają potencjalnie nowe możliwości dla stref, w których są lokalizowane. Celem niniejszego artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie przestrzenne mają zakłady termicznego przekształcania odpadów w trzech ujęciach: dostępności, lokalizacji i relacji z miejską tkanką, a także jakie jest ich znaczenie architektoniczne i wizualne w przestrzeni. Badaniami objęto ekospalarnie znajdujące się w różnych uwarunkowaniach przestrzennych, gospodarczych czy społecznych. Otrzymane wyniki analiz terenowych i wyciągnięte na ich podstawie wnioski mogą posłużyć podczas prowadzenia badań porównawczych innych obiektów tego typu, zarówno na terenie Włoch, jak i poza granicami tego kraju.
PL
„Pojęcie budynku inteligentnego kształtowało się przez ostatnie 20-30 lat ubiegłego wieku. Początkowo pojęcie to odnosiło się jedynie do poziomu technicznego zaawansowania technologii zainstalowanych w budynku. Wraz z rozwojem społeczeństwa informatycznego, nowych form pracy, pojawiły się nowe wymagania w stosunku do budynku obejmujące, oprócz jakości technicznej, także jakość przestrzeni życia i pracy człowieka”. Wysokie wymagania dla budynku w zakresie, jakości technicznej, przy jednoczesnym wysokim standardzie, jakości przestrzeni życia spełnia znajdujący się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w luksusowej dzielnicy Dubaj Marina budynek o nazwie Cayan Tower. Przyjęte w budynku rozwiązania konstrukcyjno-techniczne korelują wzajemnie czerpiąc z zasad towarzyszących innowacyjnemu połączeniu tego co we współczesnym projektowaniu jest ekonomiczne, ekologiczne, elastyczne oraz estetyczne oraz zgodne z myślą idei smart building. Dynamiczna forma budynku sprawia iż Cayan Tower prezentuje się inaczej pod każdym kątem i wyróżnia się w panoramie Dubaju.
EN
“The idea of ‘smart building’ was taking shape during the last twenty to thirty years of the twentieth century. initially, the concept only referred to the standard of the advancement of the technologies installed within the building. With the development of the information society and new forms of labour, new requirements appeared with respect to [newly constructed] buildings, extending – apart from their technological quality – to the quality of living space and human work.” High requirements with respect to techn(olog)ical quality of buildings, as coupled with a high standard and quality of the living space, are fulfilled by the Cayan Tower – a building located in the United Arab Emirates, in Dubai’s luxury district of Dubai Marina. The construction and technological solutions applied in this project are mutually correlated, drawing on the principles related to innovative combination of the economical, ecological, flexibility, and aesthetic aspects of contemporary design-making, all in accordance with the smart building approach. Cayan Tower’s dynamic form makes the building look ever-different depending on the angle, and stand out as a characteristic landmark in Dubai’s landscape.
20
EN
The state of development, the existing and emerging forms of development, the intensity and legibility of settlement systems, all this is essential for the living conditions of urban residents, their surroundings and peripheral systems. The purpose of the article is to assess the accessibility to market and public services by estimating the distance to these services from housing facilities in Poland. The use of the residential dispersion ratio (RDR) and an analysis of the spatial distribution of municipalities with the highest values of the coefficient allows to identify areas where accessibility to public and market services is weak.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.