Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  domieszki do betonu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule analizowane są wyniki badań stabilności napowietrzenia betonu samozagęszczalnego (SCC) w zależności od rodzaju domieszki upłynniającej (superplastyfikatora), a także od temperatury mieszanki betonowej. Wpływ rodzaju domieszki upłynniającej został także zweryfikowany na podstawie badania parametrów porów powietrznych stwardniałego betonu.
EN
The article analyses the results of testing the air entrainment stability of a self-consolidating concrete (SCC) depending on a type of a high range water reducer (superplasticizer) as well as the temperature of the concrete mix. The influence of the superplasticizer type has been also verified based on the tests of the parameters of air voids in the hardened concrete.
PL
W obecnej technologii betonu trudno znaleźć miejsce dla takiego, w którego składzie brakowałoby domieszek chemicznych. Ich duża różnorodność pod względem działania oraz łatwa dostępność przy stosunkowo niskich cenach powodują, że praktycznie wszystkie betony konstrukcyjne modyfikuje się domieszkami – w zasadzie z wyjątkiem chudych betonów podkładowych. Tym bardziej więc nie można się bez nich obyć w przypadku betonów stosowanych w realizacji obiektów infrastruktury drogowej, a w szczególności mostów.
EN
In the current concrete technology, it is difficult to find room for a concrete whose composition does not include chemical admixtures. Due to their enormous variety in terms of their action and easy availability at relatively low prices, practically all structural concretes are modified with admixtures – basically except lean concretes. All the more then it is impossible to do without them in the case of concretes used for the completion of road infrastructural structures, particularly bridges.
PL
Beton mostowy musi wykazywać bardzo wysoką trwałość. W tym celu stosuje się m.in. jego napowietrzenie za pomocą domieszek napowietrzających. W artykule omówiono problematykę doświadczalnej oceny efektów działania domieszek napowietrzających oraz metody ich badania przydatne przy projektowaniu i wykonywaniu betonu napowietrzonego.
EN
Bridge concrete should have very high durability. For this, its air entrainment is applied by using air-entraining admixtures. The article discusses the issues of the assessment of the effects of air-entraining admixtures and methods of their testing useful when designing and manufacturing air-entrained concrete.
PL
W artykule omówiono zakres stosowania i podstawowe efekty działania domieszek opóźniających i przyspieszających wiązanie i twardnienie cementu w zależności od różnych czynników technologicznych i ich konsekwencje dla właściwości mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu w budownictwie mostowym.
EN
The article discusses the scope and basic effects of admixtures retarding and accelerating the setting and hardening of cement depending on various technological factors and their implications for the properties of concrete and hardened concrete in bridge construction.
PL
Beton jest podstawowym materiałem konstrukcyjnym w budownictwie mostowym. Musi wykazywać się bardzo wysoką trwałością, tak aby sprostać trudnym warunkom eksploatacyjnym. W tym celu stosuje się m.in. jego napowietrzenie za pomocą domieszek napowietrzających. W artykule omówiono wpływ czynników materiałowych i technologicznych na podstawowe efekty działania napowietrzających domieszek do betonu.
EN
Bridge concrete should have very high durability. In order to achieve this, its air-entrainment is applied using air-entraining admixtures. The article discusses the influence of material and technological factors on the effectiveness of air-entraining admixtures for concrete.
PL
Choć drogi betonowe przez długi czas wyraźnie przegrywały rywalizację z drogami asfaltowymi, to jednak w ostatnich latach ich udział wyraźnie wzrasta. Drogi betonowe, ze względu na swoje zalety, stają się coraz popularniejsze – i to zarówno w ujęciu lokalnym, jak i międzynarodowym. Aby jednak konstrukcje betonowe w pełni realizowały stawiane przed nimi zadania, muszą spełniać wciąż rosnące wymagania. A do tego niezbędne jest stosowanie odpowiednich domieszek do betonu.
PL
Beton cementowy jest najpowszechniej stosowanym materiałem konstrukcyjnym. Jego podstawowe zalety to łatwość wytwarzania i układania oraz duża wytrzymałość i trwałość przy względnie niskim koszcie. Do niedoskonałości betonu można natomiast zaliczyć: niski stosunek wytrzymałości na rozciąganie do wytrzymałości na ściskanie (kruchość), podatność na szkodliwe oddziaływania środowiska czy też znaczący skurcz podczas wiązania. Taka charakterystyka materiału oznacza, że powinien on podlegać ulepszaniu. Podstawowym sposobem jest tu modyfikacja materiałowa.
EN
The elaboration presents a method of testing the foam index and the associated research problems. Current issues concerning the impact selection of materials on the obtained results were broached. Tests of the foam index conducted in- house were described and results were analyzed. An assessment was made on the basis of the results and the usefulness of the method in terms of testing the compatibility of cement – superplasticizer – aerating admixture system was determined.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z efektami działania domieszek redukujących skurcz betonu. Omówiono rodzaje, mechanizm i efekty działania tych domieszek w odniesieniu do skurczu betonu oraz wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu.
EN
The article presents issues related to the effects of shrinkage-reducing admixtures for concrete. The types of admixtures, mechanism and effects of their action in relation to concrete shrinkage, as well as selected properties of concrete and hardened concrete have been discussed.
PL
Beton w obiektach mostowych jest szczególnie narażony na destrukcję mrozową. Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczania betonu przed działaniem mrozu jest stosowanie domieszek napowietrzających. W niniejszym artykule przedstawiono mechanizm i uwarunkowania działania środków napowietrzających mieszankę betonową, znajdujących zastosowanie w budownictwie komunikacyjnym i w wielu innych obszarach technologii betonu.
PL
Domieszki mają kluczowe znaczenie w technologii betonu. Ich stosowanie pozwala na modyfikowanie właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu; główne korzyści wynikające ze stosowania najpopularniejszych domieszek zestawiono w tab. 1 [1-5]. Dzięki domieszkom możliwe jest projektowanie konstrukcji betonowych o wysokich walorach architektonicznych, wysokiej wytrzymałości, trwałości i jakości wykończenia powierzchni oraz – co szczególnie ważne – ich wykonywanie nawet w przypadku skomplikowanych wymagań i/lub w trudnych warunkach technicznych. Ponadto, stosując domieszki, można uzyskać bardzo istotną poprawę warunków pracy przy betonowaniu. To właśnie dzięki domieszkom i coraz nowszym ich generacjom możliwe są stały rozwój technologii betonu i spełnianie coraz wyższych i bardziej skomplikowanych wymagań projektantów, wykonawców i użytkowników.
PL
Beton jest podstawowym materiałem konstrukcyjnym stosowanym w budownictwie. Musi on spełniać wymagania konstrukcyjne oraz wymagania trwałości, czyli mieć odpowiednie, wynikające z jego zastosowania, właściwości mechaniczne przez cały przewidziany okres eksploatacji konstrukcji w określonych warunkach oddziaływania środowiska. Właściwości mechaniczne i trwałość betonu zależą od jego struktury, którą kształtuje się, dobierając przede wszystkim odpowiednio do wymagań rodzaj i proporcje składników betonu. Istotne znaczenie ma także technologia wykonania betonu, a zwłaszcza uzyskanie odpowiedniej urabialności mieszanki betonowej i utrzymanie jej w przewidywanym czasie betonowania oraz zapewnienie odpowiednich warunków dojrzewania betonu. Stale rosnące wymagania w stosunku do konstrukcji betonowych i zwiększający się zakres ich zastosowania wymuszają konieczność odpowiedniego modyfikowania właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu. Kluczową rolę w tym zakresie ma stosowanie domieszek do betonu.
EN
The article presents types, classification, effects and scope of application of admixtures for concrete. The discussed admixtures encompass those which reduce the amount of water, including plasticizing ones (plasticizers); liquefying admixtures which significantly reduce the amount of water (superplasticizers); and admixtures which increase water retention (stabilizers).
PL
Artykuł przedstawia informacje na temat rodzajów oraz modeli działania domieszek przyspieszających wiązanie i twardnienie betonu oraz domieszek kompleksowych, których jednym z efektów jest efekt przyspieszający. Pokazano korzyści i zagrożenia wynikające z ich stosowania, umożliwiające świadomy wybór odpowiedniego preparatu. W opracowaniu scharakteryzowano również sytuację na polskim rynku tych produktów.
EN
The paper deals with information about setting and hardening accelerating admixtures for concrete, as well as complex ones, in which acceleration is one of actions. The advantages and disadvantages of using these products are presented. In third part of the article information about the Polish market of admixtures is included.
Mosty
|
2013
|
nr 4
14--16
PL
Domieszka do betonu to „materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki betonowej, w ilości nie większej niż 5% masy cementu, w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu”. Niniejszy przegląd został przygotowany w oparciu o informacje zawarte w normie PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.
PL
W ostatnich latach liczba inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Polsce systematycznie wzrastała. Wiąże się to z funduszami unijnymi przekazywanymi naszemu krajowi na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej oraz przygotowaniami do EURO 2012. Dominującym materiałem przy realizacji konstrukcji mostowych, a ostatnio także nawierzchni drogowych, jest beton.
EN
In recent years the number of infrastructure projects implemented in Poland has been steadily increasing. This is related to the EU funds transmitted to our country for the development of both road and rail infrastructure, and preparations for the EURO 2012. Concrete has become the dominant material for constructing bridges and recently also pavements.
16
Content available remote Vliv typu a množství příměsi na průběh karbonatace
EN
Utilizing the accelerated laboratory method the effect of three different types of supplementary cementing material on carbonation progress in cement mortars is studied. The addition of supplements (the fly ash, blast furnace slag and metakaolin) is scaled in four steps; the strength and pore structure are investigated and compared as well.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu domieszek SP, AEA, AFA, VMA na wytrzymałość na ściskanie i charakterystykę porowatości wg PN-EN 480-11 stwardniałego betonu samozagęszczonego. Wykonano także badania współczynnika trwałości DF wg CEN/TR 15177- beam test. Rezultaty badań wykazały, że wymienione domieszki znacząco wpływają na wspomniane rezultaty badań.
PL
Dotychczasowa technologia uzyskiwania betonów wysokowartościowych BWW (ang. High Performance Concretes - HPC) wynika z analitycznych i doświadczalnych podstaw projektowania betonów zwykłych. Projektowanie BWW opiera się na odpowiednim kształtowaniu właściwości i doborze ilościowym wszystkich tych elementów.
EN
Current technology used in the production of High Performance Concretes (HPCs) derives from the analytical and experimental bases for the design of ordinary concrete. HPC design relies on the proper shaping of the properties and quantitative composition of all these components.
20
Content available remote Wpływ niektórych domieszek na cechy techniczne betonów wysokowartościowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, dotyczące porównania wpływu domieszek krajowych oraz firmy SIKA na niektóre cech mieszanki betonowej.
EN
Qur aim was check, if the High Performance Concrete (HPC) made of national, local main ingredients (except basalt) and national admixtures can reach a level of comparable properties to HPC made of national main ingredients but including some additions coming straight from a Swiss firm SIKA. Experiments meant: estimating consistency and porosity of the fresh concrete, finding the cube strenght, absorbability and watertightmess for those kinds of concrete. Scientific research did not only prove the possibility of receiving HPC made of local main ingredients and national admixtures, but even showed, that national admixtures influence much better on some concrete's characteristics (watertightness and strength) than admixtures produced by a Swiss firm SIKA.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.