Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 649

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modernization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
EN
The aim of this article is to determine whether the modernization activities and investments carried out so far in Wroclaw's large housing estates are heading towards an ecological estate and whether they meet the requirements of sustainable development. The analyses were based on available literature and the author's inventory of housing estates in Wroclaw in terms of technical modernization of buildings and improvement of the functional and spatial program. This paper is a general review and the individual activities are connected to examples from other Polish and European cities, with particular emphasis on energy efficiency, ecology and adaptation of housing estates to contemporary challenges of civilization.
PL
Artykuł ma na celu określenie, czy dotychczas wdrażane działania modernizacyjne oraz inwestycje realizowane we wrocławskich osiedlach wielkoblokowych zmierzają w kierunku ekologicznego osiedla, a także czy spełniają wymagania zrównoważonego rozwoju. Analizy przeprowadzono w oparciu o dostępną literaturę oraz autorską inwentaryzację osiedli we Wrocławiu w zakresie modernizacji technicznej zabudowy oraz poprawy programu funkcjonalno-przestrzennego. Praca ma charakter przeglądowy, a poszczególne działania odniesiono do przykładów z innych miast Polski i Europy, ze szczególnym naciskiem na kwestie energooszczędności, ekologii oraz adaptacji osiedli do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych.
PL
Starzenie się obiektów architektonicznych wymaga stałego podnoszenia ich jakości technicznej. Działania modernizacyjne i remontowe w budynkach mające na celu poprawę jakości technicznej spowodowane są między innymi zdiagnozowanymi problemami, jak też koniecznością dostosowania ich parametrów do zmian w przepisach legislacyjnych. Istnieje wiele obiektów powstałych w różnych dekadach XX wieku, które wymagają modernizacji, gdyż nie odpowiadają współczesnym potrzebom użytkowym, w tym m.in. parametrom i normom współczynnika przenikania ciepła oraz oszczędności energii. Szansą dla nich są wszelkie działania modernizacyjne podnoszące ich standard i jakość użytkową. Termomodernizacje to działania polegające na poprawie efektywności energetycznej, czyli na możliwym zredukowaniu strat ciepła generowanych przez budynki. Wykonuje się je zwłaszcza w budynkach, w których komfort termiczny jest szczególnie ważny z uwagi na pełnioną przez nie funkcję. Artykuł przedstawia przykład projektu termomodernizacji budynku szkolnego. Zaprezentowano rozwiązania architektoniczno-budowlane przy wykonywaniu projektu termomodernizacji na przykładzie obiektu szkolnego z lat 60. XX wieku, z naciskiem na aspekt architektoniczny przy tworzeniu projektu zmian elewacyjnych budynku.
EN
Ageing of architectural objects requires constant improvement of their technical condition. Modernization and renovation works performed with the purpose of enhancement of the technical quality of buildings result, among other things, from diagnosed problems and the necessity of adaptation of their parameters to the changes in legal regulations. Numerous objects constructed in different decades of the 20th century are in need of modernization as they do not meet contemporary utility requirements, such as parameters and standards of heat transfer coefficient and energy conservation. The above-mentioned objects are given a second chance through all sorts of modernization actions raising the standard level and utility quality of buildings, including thermo-modernization. Thermo-modernization consists in the activities and methods aiming at the improvement of energy efficiency, i.e. the reduction of the loss of heat generated by buildings to the lowest possible level. Thermomodernization is carried out particularly in buildings where thermal comfort is of the utmost importance due to their function. This paper presents an example of the design of the thermo-modernization of a school building. The presented architectural and construction solutions were applied in the process of creation of the design of the thermo-modernization of the school object from the 1960s. The article focuses on the architectural aspect of the designing process of the alterations in the building elevation.
PL
W artykule przedstawiono zasadnicze uwarunkowania zmierzające do prowadzenia prac modernizacyjnych systemów uzbrojenia eksploatowanych w wojskach lądowych. Jako kryterium modernizacji przyjęto uwarunkowania czasowe, niezawodnościowe oraz parametry funkcjonalne sprzętu eksploatowanego w armiach „strony przeciwnej”. W procesie tym uwzględniono również uwarunkowania związane z efektywnością prac modernizacyjnych rozumianych jako uzyskiwanie korzyści w odniesieniu do ponoszonych nakładów. Szczególną uwagę w procesie modernizacji poświęcono modernizacji wynikającej z funkcji niezawodności doskonalonego systemu i jego gotowości do wykonywania zadań. Przedstawiono uwarunkowania modernizacyjne wynikające ze struktury szeregowej i równoległej. W końcowej części artykułu przedstawiono praktyczne potrzeby modernizacji broni strzeleckiej i wybranych typów broni artyleryjskiej, w tym rakietowej. Proces modernizacji powinien być prowadzony w krajowym przemyśle obronnym (w rodzimym przemysłowym potencjale obronnym). Przemysł ten powinien dysponować nowoczesnymi technologiami modernizacyjnymi.
EN
The article presents the basic conditions for conducting modernization works on weapon systems used in the land forces. The time, reliability, and functional parameters of equipment used in the opposing party's armies were adopted as the criterion of modernization. In this process, the conditions related to the effectiveness of modernization work are understood as obtaining benefits concerning the expenditures. Special attention in the modernization process was paid to modernization resulting from the reliability function of the improved system and its readiness to perform tasks. Modernization conditions resulting from the serial and parallel structure were presented. In the final part of the article practical needs of modernization of small arms and selected types of artillery weapons, including missiles, are presented. The modernization process should be carried out in the national defense industry (in the domestic industrial defense potential). This industry should have modern technologies of modernization.
PL
W artykule zaprezentowano uniwersalne modele matematyczne opisujące przestrzeń funkcyjną zjawisk techniczno-ekonomicznych zachodzących w procesach produkcji ciepła i energii elektrycznej w modernizowanych istniejących źródłach ciepła. Przeprowadzono za ich pomocą obliczenia i analizę opłacalności ekonomicznej modernizacji ciepłowni do jednopaliwowej elektrociepłowni gazowo-parowej, pokazano jak na wybór tej technologii modernizacji wpływają wartości oraz zmiany w czasie relacji cenowych pomiędzy nośnikami energii oraz cenami zakupu pozwoleń na emisję CO2.
EN
The article presents universal mathematical models describing the functional space of technical and eco-nomic phenomena occurring in heat and electricity production processes in modernized existing heat sources. They were used to calculate and analyze the economic viability of the modernization of a heating plant for a single-fuel gas-steam CHP Plant, showing how the selection of this modernization technology is affected by the values and changes over time of price relationships between energy carriers and the prices of purchase of CO2 emission permits.
PL
10 lipca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1001 z dnia 9 lipca 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania funduszu modernizacyjnego wspierającego inwestycje w modernizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej niektórych państw członkowskich. Dokument ten dotyczy sposobu działania Funduszu Modernizacyjnego, utworzonego w ramach kolejnej reformy systemu EU ETS. Podstawowe cele to: wspieranie zmian systemów energetycznych, inwestycji w odnawialne źródła energii i służących poprawie efektywności energetycznej, magazynowanie energii oraz działania na rzecz sprawiedliwej transformacji na obszarach zależnych od węgla.
PL
W artykule poruszono temat możliwości modernizacji budynków wykonanych w prefabrykowanej technologii wielkopłytowej, obejmującej remont albo całkowitą wymianę balkonów lub loggii. Zwrócono uwagę na problem braku lub niewłaściwego prowadzenia remontów elementów zewnętrznych w tego typu budynkach. Przedstawiono przykłady balkonów oraz loggii wykazujących oznaki zniszczenia, omówiono sposoby prowadzenia działań naprawczych i modernizacyjnych przy użyciu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.
EN
The article discusses the possibility of modernization of buildings constructed in prefabricated large-panel technology, including renovation or complete replacement of balconies or loggias. Attention has been paid to the problem of lack or improper renovation of external elements in this type of buildings. The article presents examples of balconies and loggias showing signs of damage and discusses the ways of carrying out repair and modernization activities using modern construction and material solutions.
PL
Artykuł przedstawia przypadek typowego fundamentu młota matrycowego MPM 5000, którego zły stan techniczny uniemożliwiał dalszą pracę młota. Opisano rozważane możliwości przebudowy wyeksploatowanego obiektu oraz zrealizowane ostatecznie dostosowanie wnętrza skrzyni po użytkowanym w sąsiedztwie dużo mniejszym młocie matrycowym MPM 1000. Przedstawiono zalety wynikające z adaptacji typowych skrzyń fundamentowych mniejszych młotów matrycowych do umieszczania w nich znacznie większych urządzeń, co umożliwia wzrost wydajności kuźni oraz pozwala na skrócenie do minimum przerwy produkcyjnej wynikającej z przebudowy fundamentu.
EN
The article presents the case of a typical MPM 5000 matrix hammer foundation, the poor technical condition of which prevented further hammer operation. The considered possibilities of rebuilding the exploited object are described, as well as the finally completed adaptation of the inside of the box from a much smaller MPM 1000 matrix hammer used in the vicinity. The advantages of the adaptation of typical foundation boxes of smaller die hammers to accommodate much larger devices are presented, which enables an increase in the efficiency of the forge and allows to shorten the production break resulting from the reconstruction of the foundation to a minimum.
9
Content available 60 lat poznańskiej wielkiej płyty
PL
Budynki mieszkalne wykonane w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej stanowią zasadniczą część krajobrazu miasta Poznania. Najstarsze z nich istnieją już prawie 60 lat. Po tak długim okresie eksploatacji budynki wykazują oznaki zużycia technicznego i funkcjonalnego. Prawidłowo prowadzone remonty i modernizacje są w stanie poprawić warunki mieszkaniowe oraz wydłużyć życie obiektów. W artykule przedstawiono historię poznańskiego budownictwa wielkopłytowego, problemy zużycia oraz problemy eksploatacyjne. Przedstawiono kierunki i możliwości modernizacji, a także poruszono kwestię przyszłości tego typu budynków.
EN
Residential buildings made in the prefabricated large-panel technology constitute an essential part of the landscape of the city of Poznań. The oldest of them are almost 60 years old. After such a long period of use, the buildings are showing signs of technical and functional wear. Properly conducted renovations and modernizations can improve the housing conditions and extend the life of the buildings. The article presents the history of Poznań large-panel construction, problems of wear and in-use performance. It also outlines the directions and possibilities of modernization, as well as the issue of the future of this type of buildings.
10
EN
The article presents basic information on the current situation related to the basic elements of non-electrified railway transport, which are railway lines and traction vehicles. Data on the situation in a highly industrialized country such as the USA and in Poland are given in the first part. Then it is presented the numerical data, location concentration and a map of the location of non-electrified lines as well as general information about diesel vehicles. The next point of the article discusses the carried out and planned purchases and modernization of diesel railway vehicles. The second, following part of the article presents data on the development plans for the non-electrified rail network and describes the selected information about possible sources of financing the activities for non-electrified railway transport, such as purchases and modernization of rolling stock and networks. The following text is a continuation of the article with the same title, published in the quarterly journal Rail Vehicles No. 2/2020.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat aktualnej sytuacji związanej z podstawowymi elementami niezelektryfikowanego transportu kolejowego, jakimi są linie kolejowe i pojazdy trakcyjne. W części pierwszej podano dane dotyczące sytuacji w wysoce uprzemysłowionym państwie jakim jest USA i w Polsce. Dalej przedstawione została dane liczbowe, koncentracja lokalizacji i mapka rozmieszczenia linii niezelektryfikowanych oraz ogólne informacje o pojazdach spalinowych. W kolejnym punkcie artykułu omówione zostały realizowane i planowane zakupy oraz modernizacje kolejowych pojazdów spalinowych. W drugiej, poniższej części artykułu przedstawione zostały dane o planach rozwoju niezelektryfikowanej sieci kolejowej oraz opisano wybrane informacje o możliwych źródłach finansowania działań na rzecz niezelektryfikowanego transportu kolejowego, takich jak zakupy i modernizacje taboru i sieci. Tekst jest kontynuacją artykułu pod tym samym tytułem, zamieszczonym w kwartalniku Pojazdy Szynowe nr 2/2020.
11
EN
The article presents the basic information about the current situation related to the basic elements of non-electrified railway transport, which are railway lines and traction vehicles. Data concerning the situation in a highly industrialized country like the USA and in Poland are given. The further part presents the numerical data, location concentration and a map of arrangement of non-electrified lines, as well as general information about diesel vehicles. The next part of the article discusses the ongoing and planned purchases and modernizations of railway diesel vehicles. An important part of the article are data about development plans of the non-electrified railway network in Poland. The last part of the article describes the selected information about costs related to activities for non-electrified railway transport, such as purchases and modernization of rolling stock and networks.The second part of the article will be published in the next issue of quarterly Rail Vehicles.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat aktualnej sytuacji związanej z podstawowymi elementami niezelektryfikowanego transportu kolejowego, jakimi są linie kolejowe i pojazdy trakcyjne. Podano dane dotyczące sytuacji w wysoce uprzemysłowionym państwie jakim jest USA i w Polsce. W dalszej części przedstawione została dane liczbowe, koncentracja lokalizacji i mapka rozmieszczenia linii niezelektryfikowanych oraz ogólne informacje o pojazdach spalinowych. W kolejnej części artykułu omówione zostały realizowane i planowane zakupy oraz modernizacje kolejowych pojazdów spalinowych. Istotną częścią artykułu są dane o planach rozwoju niezelektryfikowanej sieci kolejowej w Polsce. W ostatniej części artykułu opisano wybrane informacje o kosztach związanych z działaniami na rzecz niezelektryfikowanego transportu kolejowego, takich jak zakupy i modernizacje taboru i sieci. Druga część artykułu zostanie opublikowana w kolejnym numerze kwartalnika Pojazdy Szynowe.
12
Content available remote Techniczne i ekonomiczne aspekty ryzyka modernizacji sprężarek promieniowych
PL
W artykule opisano podstawowe problemy techniczne oraz logistyczno-ekonomiczne występujące podczas modernizacji sprężarek promieniowych. Podstawą dla artykułu jest przeszło czterdziestoletnie doświadczenie autorów w dziedzinie revampu sprężarek zwłaszcza procesowych. Opisano proces modernizacji czterech sprężarek promieniowych (powietrznych) pracujących w jednej z polskich elektrowni. Maszyny te zostały uruchomione po modernizacji w latach 2018-2019. Omówiono: problemy formułowania parametrów modernizacyjnych, ryzyko związane z dokładnością obliczeń 1D oraz 3D (kod CFX), zagadnienia technologiczne, problemy logistyczne i problemy badań odbiorczych.
EN
The article describes basic technical, logistic and economic issues occurring during modernization of radial compressors. The basis for the article is the authors' over forty years of experience in the field of compressors, especially process ones. The process of modernization of four radial compressors was described (airborne) working in one of the Polish power plants. These machines were launched after modernization in 2018-2019. Discussed: problems of formulation of modernization parameters, associated risk with 1D and 3D calculation accuracy (CFX code), technological issues, logistic problems and problems acceptance tests.
PL
W artykule przedstawiono różne warianty modernizacji części przepływowej turbin parowych znajdujących się w wieloletniej eksploatacji. Maksymalny przyrost mocy może być uzyskany drogą modernizacji układu łopatkowego. Przejście do łopatek ze zmienianym kątem wypływu α1, zastosowanie tzw. meridionalnego profilowania krótkich łopatek pierwszych stopni części wysokoprężnej pozwala zwiększyć sprawność o około 2÷3% w porównaniu ze stanem wyjściowym konstrukcji. Pewne rezerwy podwyższenia ekonomiczności związane są także z modernizacją uszczelnień. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne uszczelnień umożliwiają zmniejszenie przecieków pary o około 10÷30%, co prowadzi do wzrostu sprawności turbiny. Maksymalna efektywność aerodynamiczna elementów części przepływowej z dodatnimi wartościami wzdłużnego gradientu ciśnienia jest osiągana w warunkach stabilnego przepływu bez oderwania warstwy przyściennej od ścianek. Dotyczy to zarówno dyfuzorowych wylotów korpusów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia jak i dyfuzorów zaworów regulacyjnych. Przeprowadzone badania i doświadczenia modernizacji wskazują na możliwość podwyższenia mocy turbozespołu do 10÷12% w odniesieniu do stanu początkowego. Taki rezultat osiągany jest kosztem modernizacji tylko samego układu łopatkowego bez zmiany detali korpusu a rozważane w pracy techniczne rozwiązania mogą być zastosowane podczas kapitalnego remontu turbiny parowej nawet, w warunkach elektrowni.
EN
Different designs of modification of flow range in long-lived turbine plants have been considered in the presented paper. The maximum turbine power increment can be achieved by modernization of a turbine blading system. The use of blades with various nozzle-exit angles and meridional profiling for short blades of the first stages in high-pressure section provides an opportunity to increase efficiency by 2÷3% in comparison with a reference power. A significant gain in performance is associated with the design improvement of seals. Modern designs of seals make it possible to decrease steam leakage by 10÷30% that results in an increase in turbine efficiency. Maximum aerodynamic efficiency of flow channels with adverse pressure gradient has been achieved under a stable unseparated flow. The same holds for diffuser steam-turbine exhausts of the HP (high-pressure) part, the LP (low-pressure) part and the IP (intermediate pressure) part, and also diffusers of control valves. The research and the first effort of research in modification suggest possible increment of a turbine power up to 10÷12% in comparison with a reference power. This result can be obtained only due to modification of the blade system without changing the component of a turbine casing. The discussed engineering proposals can be implemented major overhaul of the steam turbine even in power plant conditions.
PL
Artykuł przedstawia zakres i sposób przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłodzku, wykonanej w latach 2018-19, dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktur i Środowisko. Obiekt powstał w latach 60-tych XX w. W artykule pokazano ewolucję kolejnych rozwiązań technicznych oczyszczalni, aż do chwili obecnej. Zaprezentowano rozwiązania techniczne wykorzystane w ramach modernizacji oraz przedstawiono dane i wyniki eksploatacyjne z ostatniego okresu. Dokonano analizy i oceny wskaźników energochłonności oczyszczalni w części ściekowej i osadowej.
EN
The article presents the scope and method of modernization and expansion of the wastewater treatment plant in Kłodzko, carried out in 2018-19 thanks to support from the European Union under the Infrastructure and Environment Operational Program. The facility was built in the 1960s. The article shows the evolution of subsequent technical solutions of the sewage treatment plant until now. The technical solutions used during the modernization are shown, as well as data and operating results from the last period. The analysis and evaluation of energy consumption coefficients of the sewage treatment plant in the sewage and sludge parts were performed.
PL
Wodociągi Białostockie dostarczają do ponad 300 tysięcy odbiorców z Białegostoku i 5 sąsiednich gmin wysokiej jakości wodę pochodzącą z rzeki Supraśl oraz odbierają i oczyszczają ścieki. To wszystko udaje się za pomocą 3 zakładów produkcji wody, nowoczesnej mechaniczno-biologiczne oczyszczalni ścieków i prawie 1800 kilometrów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Ostatnie dwie dekady istnienia przedsiębiorstwa, to okres ogromnych przemian i inwestycji. Perspektywiczne, planowe podejście inwestycyjne - jako główny element strategii rozwoju Wodociągów Białostockich - przynosi na tej płaszczyźnie oczekiwane efekty. Do rozwoju swojej działalności Spółka optymalnie wykorzystuje szanse i możliwości pozyskiwania unijnych środków pomocowych.
PL
Artykuł prezentuje zaostrzone wymagania konkluzji BAT dla jakości ścieków z instalacji odsiarczania spalin oraz możliwości ich spełniania przez pracujące już instalacje oczyszczania ścieków. Dostosowanie pracujących oczyszczalni wiąże się z poniesieniem kosztów inwestycyjnych na rozbudowę. Jako skuteczny sposób na ograniczenie kosztów inwestycyjnych (CAPEX) i eksploatacyjnych (OPEX) w artykule przedstawiono audyt technologiczny oraz badania optymalizacyjne pracy oczyszczalni ścieków, które pozwalają na określenie zakresu modernizacji i wyliczenie rzeczywistych nakładów finansowych na dostosowanie do wymagań konkluzji BAT.
EN
The article presents more stringent requirements resulting from the BAT conclusions as regards the quality of wastewater from flue gas desulphurization plants and also possibilities of their fulfilment by the existing wastewater treatment plants. The adaptation of the existing treatment plants is associated with capital expenditures for their extension. As an effective way to reduce capital expenditures (CAPEX) and operating expenditures (OPEX), the article indicates a technological audit and optimization tests of operation of the wastewater treatment plant which enable the determination of the scope of modernization and calculations of the actual financial outlays for adapting to the requirements under the BAT conclusions.
EN
The paper aims to present a generating set selection methodology for a modernized diesel locomotive. An analysis of the number of rolling stock, with particular emphasis on the number of diesel locomotives owned by national carriers was performed. Based on the popularity of the locomotives operated on Polish railways, the TEM2 locomotive was chosen to be the base reference for the modernized 19D locomotive described in the paper. The scope of the locomotive's modernization was described. Modernization included: replacement of the internal combustion engine, replacement of the generator set, installation of a new braking system with a pneumatic board and air preparation and treatment system, application of a modern control and diagnostics system with anti-slip system at start-up and braking, and the installation of railway traffic safety devices.
EN
The stem of contemporary culture in the Baltics arose from the countryside and folklore. Among the traditions of the Baltic cultures, there is talka – a term derived from work in the field, which historically was the act of communal work of the village residents to help each family in their agricultural work, such as haymaking, rye harvesting, manuring, threshing, flax pulling, and breaking. Known in other countries as “bee”, the term “talka“ in the Baltics refers to voluntary community work. As the communities have been moving to cities, talka has followed them naturally. Currently, cooperative work efforts include maintenance of sites and buildings, and it is a frequent and widespread act. The paper reviews examples of combined efforts of small communities to improve the appearance, performance, and security of public spaces. The application of joint work has allowed for low-cost gentrification and urban upgrade of several neighborhoods in Latvia.
PL
Współczesna kultura krajów bałtyckich wywodzi się ze wsi i folkloru. Jedną z tradycji kultur bałtyckich jest talka – zjawisko, które historycznie było aktem zbiorowej pracy mieszkańców wsi i pomocy każdej rodzinie w pracach na roli. Podczas migracji mieszkańców wsi do miast talka podążała za nimi w naturalny sposób. Obecnie wspólne działania obejmujące utrzymanie osiedli i drobne naprawy budynków to zjawisko powszechne oraz regularne, a termin talka oznacza dobrowolną pracę na rzecz społeczności. W artykule omówiono przykłady wspólnej pracy małych społeczności lokalnych, mającej na celu poprawę estetyki, funkcjonowania i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych. Zaangażowanie społeczności pozwoliło na niskobudżetową gentryfikację oraz modernizację kilku dzielnic Łotwy.
PL
W artykule omówiono metody i środki ograniczania zużycia energii, które umożliwiają zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Omówiono środki potrzebnej modernizacji technicznej, możliwości optymalizacji sposobów korzystania z energii, a także finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej.
EN
The article discusses methods and measures to reduce energy consumption, which allow to reduce the costs of the enterprise. It discusses the measures of necessary technical modernization, the possibilities of optimizing the ways of using energy, as well as the financing of projects aimed at improving energy efficiency.
20
Content available remote Trends in the modernization of armoured weapons. The PT-91M2 tank
EN
The article describes the project to modernize the tanks of the T-72 series, presented for the first time at the International Defence Industry Exhibition - Kielce 2017 (MSPO 2017). The specifications of the proposed versions of the modernization of the T-72 tank are referred to and compared with those of other types of tanks (T-72B3, M1A2 ABRAMS). The article presents mainly a technical approach: extensive technical analyzes of the parameters of the offered package in comparison to those of key MBTs. In conclusions, reference is made to essential considerations in favour of the implementation of the industrial manufacture of the presented modernized version of the PT-91M2.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.