Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The characteristic feature of Polish rural landscape is the presence of wayside crosses and shrines which create the unusual atmosphere of countryside. They date back to the early years of Christianity in Poland. At the beginning they were built in former pagan places of worship. Wayside shrines have various architectural forms. In Sub-Carpathian region there are five basic types of wayside shrines: chapel shrine, cabinet shrine, wall shrine, column shrine and pedestal shrine. In those shrines, depending on type, sacred figures were placed in different places – as a crowning in cabinets or in niches?. The presence of shrines and crosses in the landscape of countryside is connected with their various functions. The most important was and still is the sacral function. The surrounding of shrines could be considered in spatial, symbolic and functional context. The examples of small sacral architecture in Sub-Carpathian villages are shrines situated in Czarnorzeki and Wydrze. In Czarnorzeki most common are stone column shrines and in Wydrze chapel shrines.
PL
Charakterystyczną cechą polskiego krajobrazu wiejskiego są przydrożne krzyże i kapliczki tworzące niezwykły klimat wsi. W subtelny sposób wpisują się one w krajobraz. Geneza powstawania kapliczek jest ściśle związana z obecnością religii chrześcijańskiej na terenie Polski. Przydrożne kapliczki przybierają różne formy architektoniczne. W krajobrazie Podkarpacia można wyróżnić pięć podstawowych typów kapliczek: domkowe, szafkowe, wnękowe, słupowe i postumentowe. Kapliczki te, w zależności od typu, najczęściej mieściły w sobie figury świętych lub były nimi zwieńczone. Obecność kapliczek i krzyży w krajobrazie wsi wiąże się z różnymi funkcjami jakie pełniły. Najważniejsza z nich to funkcja sakralna. Otoczenie małej architektury można rozpatrywać w kontekście przestrzennym, symbolicznym i funkcjonalnym. Przykładem są kapliczki znajdujące się na terenie dwóch małych miejscowości Czarnorzek i Wydrza. W Czarnorzekach spotkać można kapliczki słupowe wykonane z kamienia, w krajobrazie Wydrza przeważają kapliczki domkowe.
PL
Artykuł sygnalizuje problem kształtowania środowiska mieszkaniowego na tle historii budowy miast, w szczególności koncepcji z XIX i XX wieku. Miasto jako ciągle zmieniający się twór przestrzenny podlegało przez wieki wielu przemianom. Jego powstanie było warunkowane potrzebą obrony, zysku, godnego życia klasy rządzącej, a także zwykłych obywateli. To ci przeciętni mieszkańcy stanowią większość, ale dopiero w wieku XX zaczęła być możliwa ich partycypacja w procesie powstawania osiedli mieszkalnych. Czasy współczesne generują realizacje równie bezwzględnych (pod kątem traktowania przestrzeni) skupisk wielorodzinnych wysokościowców, których przestrzeń „pomiędzy” jest niechcianą koniecznością, wynikającą z prawa budowlanego. Czy jednak znajdą swoich użytkowników? Wydaje się, że świadomość potencjalnego użytkownika w XXI wieku jest wyższa, a możliwość wyboru środowiska mieszkaniowego jest obecnie znacznie większa.
EN
The article shows the problem of urban planning and its social aspects against history of city planning, especially in 19th and 20th century. The city has been changing constantly during centuries. First cities were built to protect inhabitants, to develope the trade, or give people their homes (absolute rules, nobility, multitude). A large majority of inhabitants were and still are ordinary people, but it is not until 20th century that it was possible for them to participate in housing development. Nowadays there are many realisations of settlements, where high buildings are very near to each other, like the space between them is unwanted. But will they find inhabitants? It seems that in 21th century awareness of potential users is much higher and there are more possibilities of different living types.
PL
Co roku w  wielu miejscach odbywają się plenery artystyczne służące inspiracji, mobilizacji twórczej, wymianie doświadczeń i  spędzeniu czasu w interesującym gronie twórców z różnych środowisk. Jednak niewiele jest akcji artystycznych, które łączą w sobie działania z tak wielu dziedzin sztuki, pozostawiając swój ślad na obszarze konkretnej wsi czy gminy. Międzynarodowe Akcje Artystyczne w Woli Sękowej łączą bowiem idee uniwersytetu ludowego, sztuki społecznej, a także edukacji poprzez sztukę. Powstające dzieła posiadają przekaz dosłowny lub symboliczny, nadają nowego znaczenia miejscu, służąc lokalnej społeczności. Artyści szanują przy tym kontekst miejsca, krajobraz, w tym także kulturę tego doświadczonego przez historię regionu, a z drugiej strony reagują na aktualne tendencje w sztuce czy odpowiadają na nurtujące nas współcześnie pytania dotyczące różnych kwestii.
EN
Every year in many places take place artistic actions, which are necessary for inspiration, exchange of experiences and for spending time with interesting people from different environments. But there are very few uniting so many fields of art, which are later visible in the village or commune. International Artistic Actions in Wola Sękowa join the idea of folk university, social art and education by art. Works (mainly sculptures) which are created during a week time, have literal or symbolic message, they give the new meaning to a place and serve the local community. Artists respect the existing context of a place, the landscape and culture of this region which was experienced by history. But on the other hand they reflect the contemporary art tendencies or answering nagging questions of our times.
4
Content available Stanisław Niemczyk (od)twórca architektury
PL
W niniejszym artykule poruszono aspekt twórczego projektowania architektonicznego. Jest ono uzależnione od znajomości rzemiosła, materiału, ale również zrozumienia potrzeb funkcjonalnych i społecznych przyszłych użytkowników. Rozważania te zostały przeprowadzone na przykładzie realizacji Stanisława Niemczyka.
EN
In the article was presented the aspect of creative designing in architecture. It depends on the knowledge of craft, material, but also on understanding functional and social needs of future users. The following considerations are made on the example of buildings, designed by Stanisław Niemczyk.
5
Content available Drewniane kościoły i cerkwie w krajobrazie Karpat
PL
Największa różnorodność drewnianych budowli sakralnych – ich planów, form i konstrukcji, a także zróżnicowanie ich zdobnictwa widoczne jest u stóp Karpat. Tradycje ciesielskie kształtowały tu swoisty „krajobraz kultury drewna”. Powstało tym samym bogate źródło symboli kształtujących lokalną tożsamość – nie tylko kulturową. Nośnikiem tych znaczeń w krajobrazie stawały się elementy materialne i niematerialne, wynikające z wielokulturowości opisywanego obszaru.
EN
The most varied sacral wooden buildings are in the Carpathians region, where the forms, constructions and details were differentiated. Rich craftsman's tradition result in Culture of wood of the landscape. It became for us the source of symbols an meanings, which create local identity – not only in cultural aspect. Signs of this identity are material and intangible, which came from multicultural aspect of southeastern Poland.
PL
Północna Rosja i Norwegia są dobrymi przykładami do rozważań i porównań, na temat koegzystencji krajobrazu naturalnego i czynnika kulturowego i ich przeobrażeń. W Norwegii nastąpiły duże zmiany w sposobie użytkowania terenów wiejskich. Nowe czasy, a z nimi nowe technologie uprawy roślin i hodowli zwierząt wymagały także nowych rozwiązań przestrzennych. W Rosji obszary wiejskie również podlegały przemianom – zwłaszcza w XIX i na początku XX wieku. W obu krajach, jednak z różnych przyczyn, przetrwało wiele cennych i godnych ochrony reliktów architektoniczno-krajobrazowych.
EN
Cultural landscape and its development in Northern Russia and Norway are good examples to make the comparison. In Norway changes in agriculture, idustrial development and modern life caused changes in traditional households. Since the middle of the 19th century, the rural areas in Russia have changed considerably. Both countries due to different reasons, cultural landscape and traditional, wooden architecture are well preserved.
PL
Dla próbek ze stali 16Mo3 badano wpływ geometrii na wartości składowych wektora natężenia własnego magnetycznego pola rozproszonego WMPR oraz na wartości ich gradientów. Stwierdzono dobrą relację składowej stycznej WMPR mierzonej w kierunku działania naprężeń głównych z wartościami zadawanych obciążeń. Widoczny jest wpływ geometrii próbek, lecz ilościowo jest on niewielki w stosunku do zmian wartości wywołanych obciążeniami. Natomiast wpływ geometrii próbek na wartości gradientów jest znaczący. Nie można tego wpływu pomijać przy opracowywaniu wartości granicznych kryteriów oceny w metodzie MPM, stąd też metodyka tej metody wymaga poprawy i uzupełnienia.
EN
The impact of geometry on the values of the residual magnetic field (RMF) strength vector components and on the values of their gradients was studied for 16Mo3 steel samples. A good correlation was found between the RMF tangential component measured in the direction of principal stress and the values of pre-set loads. The sample geometry impact is visible but in terms of quantity it is slight compared to the changes in values induced by varying loads. However, the impact of the sample geometry on the value of gradients is significant. This impact must not be ignored while developing boundary values of evaluation criteria in the MMM testing method, whose methodology should therefore be improved and supplemented.
8
Content available Drewniane budownictwo wiejskie północnej Rosji
PL
Drewno było od wieków podstawowym materiałem budowlanym w Polsce, Rosji czy Skandynawii. Surowiec ten dominował w architekturze wiejskiej. Na obszarze Rosji północnej zachowało się wiele drewnianych wsi z budynkami z XIX i początku XX wieku. Są one nie tylko przykładem tradycyjnego budownictwa drewnianego, ale również skarbnicą wiedzy dotyczącą zwyczajów, kultury i historii narodu rosyjskiego. Ze względu na to, że układ wsi jak i same budynki nie zmieniły się od ponad stu lat, badania dotyczące architektury tego regionu są szczególnie interesujące.
EN
Since ancient times timber was basic building material in Poland, Russia or in Scandinavia. It was especially important in rural architecture. In Northern Russia there are preserved many wooden villages with buildings from 19th and from the beginning of 20th century. They are not only an example of traditional wooden architecture, but also the treasury of knowledge about customs, culture and history of Russian people. Due to the fact that urban plan of villages and the buildings itself did not change from more than one hundred years, architectural researches in this region are so exciting.
9
Content available Teodor Talowski i jego "Willa pod Kozłem" w Bochni
PL
"Willa pod Kozłem" (1895 r.) to jedna z wielu realizacji T. Talowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich architektów z przełomu XIX i XX w. Wejście do willi wieńczy malowniczy szczyt, z herbem "jelita" i głową kozła. Nadbudowa z lat 30. XX wieku nie pozbawiła willi pierwotnego charakteru i wysokich walorów artystycznych. Na szczególną uwagę zasługują detale kamienne szczytu, podcienia wejściowego i portali, które same w sobie są dziełami rzeźbiarskimi. Willa jest wybitnym przykładem polskiej architektury spomiędzy historyzmem a secesją.
EN
"Villa under the billy goat", built in 1895 in Bochnia is one of the most interesting work of Theodor Talowski, who was very remarkable, polish architect from the turn of the century. Characteristic element of this building is picturesque gable of the main entrance to villa with the blazon and head of the billy goat on the coping. Despite the additional storey, built in 30's, villa did not lose it's character and til nowadays it is a building with special, artistic values. Noteworthy are stone details of the gable, arcades of the entrance and portals, which all are works of art. This building is unrepeatable example of polish architecture from among historicism and Art Nouveau.
10
Content available remote Agent system application for geoinformation management at municipal office
EN
Electronic public administration systems recently developed in Poland, i.e. SEKAP and e-PUP, support document flow and ensure access to integrated information on municipal services, which hitherto was presented in Public Information Bulletins. However, the information presented to the citizen in the administrative process is not easily understandable, so we propose an agent system to support the citizens decision process. Based on the mechanisms for interpreting knowledge included in ontologies, the agent system will support users behaviours in communication with municipalities as well as delivery of documents and information discovery. The first part of the paper presents a discussion on ontologies and geo-ontologies that could be applied in agent systems. The second part presents our ontology application in ASSISO, interface agent system, which is implemented to support online communication among citizens and virtual municipal office. The third part explains links among ASISSO interface agent system and GIS.
PL
Aktualnie tworzone systemy SEKAP oraz e-PUAP zapewniają dostęp do zintegrowanej informacji na temat realizacji spraw, usług, które dotychczas prezentowane były poprzez portale BIP oraz wspomagają proces kontaktu z urzędem poprzez możliwość przesyłania dokumentów. Jednak w procesie realizacji danej usługi interpretacje informacji, jakie prezentowane są użytkownikowi, może być trudna w oparciu o wiedzę, jaką dany mieszkaniec posiada. Aby wspomóc procesy decyzyjne użytkowników możliwe jest zastosowanie systemów agentowych, które w oparciu o mechanizmy interpretacji wiedzy zawartej w ontologiach wspomagać będą działania użytkownika w kontakcie z urzędem, wypełnianiem dokumentów lub wyszukiwaniem niezbędnej informacji. Pierwsza część opracowania obejmuje analizę ontologii i geoontologii, w drugiej przedstawiono zastosowanie ontologii w systemie agentowym ASISSO. W części ostatniej wyeksponowano znaczenie standaryzacji we współczesnych systemach GIS oraz zwrócono uwagę na możliwości ich łączenia z systemami agentowymi.
PL
Przedstawiono uwarunkowania techniczno-technologiczne eksploatacji jednej z największych stacji oczyszczania wody "Czaniec" w Kobiernicach, zarządzanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach, zaopatrującej w wodę aglomerację śląską. Omówiono wyniki badań laboratoryjnych nad zastosowaniem grupy koagulantów (PAX XL 19F, PAX XL 1905, PAX XL 69, Flokor 1A, Flokor 1ASW, Flokor 1,2A) do oczyszczania wody w układzie koagulacji kontaktowej. Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny skuteczności tych koagulantów w jednakowych warunkach temperatury oraz przy takiej samej mętności i barwie wody surowej, jak również przy jednakowych parametrach technologicznych procesu koagulacji i sedymentacji. Wykazano, że istotnym wskaźnikiem jakości wody w ocenie skuteczności jej oczyszczania jest absorbancja w UV (254 nm i 272 nm), która umożliwia monitorowanie ilości związków organicznych pozostałych po zastosowaniu różnych koagulantów. Ponadto przeprowadzono ocenę skuteczności procesu oczyszczania wody w zależności od jej pH, mętności, barwy i przewodności właściwej.
EN
The technical and technological conditions underlying the operation of the Czaniec Water Treatment Plant are discussed. Located in Kobiernice and supervised by the Upper-Silesian Water Enterprises, Katowice, this plant is one of Poland's largest water treatment plants, which supplies water to the agglomeration of Upper Silesia. The paper presents the results of laboratory investigations into the use of a group of coagulants (PAX XL 19F, PAX XL 1905, PAX XL 69, Flokor 1A, Flokor 1ASW and Flokor 1,2A) for water treatment in the contact coagulation mode. On the basis of the results obtained, the efficiency of the coagulants was assessed under the same conditions (temperature; turbidity and color of raw water) and technological parameters of the unit processes (coagulation, sedimentation). Of the water quality parameters, UV absorbance (at 254 nm and 272 nm) was found to be of significance to the assessment of treatment efficiency, as it enables monitoring of the amount of the organic matter persisting in the water upon the application of particular coagulants. The efficiency of the water treatment process was also related to the pH, turbidity, color and conductivity of the water.
PL
Na czarnej ziemi kujawskiej badano wpływ głęboszowania w tradycyjnej i konserwującej uprawie roli na plon buraka cukrowego. Nie stwierdzono wpływu zastosowanych wariantów uprawy na plon korzeni, obsadę końcową i zawartość cukru. Badania wykazały, że zastosowanie głęboszowania na czarnych ziemiach kujawskich w warunkach występowania nadmiernego zagęszczenia gleby w warstwie podornej umożliwia eliminację uprawy płużnej i uprawę roli zgodnie z zasadami uprawy konserwującej bez ryzyka obniżenia plonu korzeni i ich jakości.
EN
On the Kujawy black earth (Phaeozems) an effect of subsoiling in conventional and conservation tillage on sugar beet yield has been studied. Effect of the used tillage treatments on root yield, plant density at harvest and sugar content was not found. The studies showed that subsoiling used on the Kujawy black earth under the conditions of occurrence of excessive soil compaction in the subsoil horizon enables elimination of plough tillage and soil cultivation according to the rules of conservation tillage without the risk of a reduction in the yield of roots and their quality.
PL
Głębokie i długotrwałe odwodnienie siedlisk hydrogenicznych wywołuje procesy przeobrażeń, prowadzące do ich degradacji. Identyfikacja przeobrażeń tych siedlisk i ich monitorowanie, jeśli występują one na dużych powierzchniach, są trudne, a czasami mało efektywne, metodami tradycyjnymi. Podjęto próbę wykorzystania zdjęć z satelity Landsat TM do identyfikacji przeobrażonych wskutek głębokiego odwodnienia siedlisk hydrogenicznych i ich zasięgu. Porównanie informacji zawartych na zdjęciach satelitarnych z informacją uzyskaną metodami konwencjonalnymi w toku bezpośrednich badań terenowych wykazało zadowalającą zgodność identyfikacji siedlisk łąkowych przeobrażonych w wyniku odwodnienia oraz oceny zasięgu ujemnego wpływu leja depresji wód gruntowych KWB Bełchatów na użytki zielone.
EN
Deep and long-lasting drainage of hydrogenic habitats causes transformation processes leading to their degradation. Identification of these sites transformations and their moniotoring, if they occur in large areas, are difficult and sometimes low-effective by traditional methods. In the paper an attempt to use images from the Landsat TM satellite for the identification of transformed due to deep drainage hydrogenic habitatats and of their range has been made. A comparison of information contained in the satellite images with information obtained by conventional methods during direct field studies showed satisfactory agreement of identification of grassland sites transformed as a result of drainage and of assessment of the range of the KWB Betchatow ground water depressioncone negative effect on grasslands.
PL
Bieżące uwarunkowania kształtujące zasady eksploatacji systernów zaopatrzenia w wodę (SZW) w Polsce to produkcja wody o wysokich parametrach jakości oraz utrzymanie tej jakości podczas transportu wody ze stacji wodociągowej bezpośrednio do odbiorcy. Zasady te ksztattowane są nie tylko obowiązującymi aktami legislacyjnymi, ale również dążeniem przedsiębiorstw wodociągowych do zaspokojenia wszelkich oczekiwań każdego konsumenta w odniesieniu do jakości dostarczanej mu wody. System zaopatrzenia w wodę musi przede wszystkim budzić zaufanie konsumentów, co w dużej mierze gwarantuje racjonalne, aktywne jak i elastyczne zarządzanie jego elementami, w długiej perspektywie czasu. Zmienne warunki eksploatacji, takie jak: gwałtowne, losowe zmiany jakości wody w źródle awarie zarówno układów uzdatniania jak i dystrybucji wody czy też regres wielkości rozbioru wody w systemach wodociągowych muszą być uwzględniane na każdym etapie funkcjonowania SZW, począwszy od studium projektowego, poprzez eksploatacją i modernizacją jego elementów. W artykule przedstawiono zmienne uwarunkowania techniczno-technologiczne eksploatacji jednej z największych stacji uzdatniania wody SUW "Czaniec" w Kobiernicach, znajdującej się w gestii zarządzania Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S. A., dostarczającej wodę do mieszkańców aglomeracji śląskiej.
EN
Present conditions formatting principles of exploitation of water supply systems (WSS) in Poland are production of water of high quality parameters and its maintain during transportation from a water-supply station to its direct receiver. These principles are formed basing on legislative documents and also by aspiration of water-supply firms to satisfy every customers' quality needs of provided water. Water supply system must be first of all trustworthy for customers, what guarantees rational, active and flexible managin of its elements in long period of time. Volatile conditions of exploitation such as: sudden, random changes in water quality of the source, breakdowns of water treatments and water distribution structures or regress of water demand quantity of water supply systems have to be considered at every stage of WSS operation from design-time through exploitation and modernization of its elements. In the article there are presented volatile technical and technological conditions of exploitation of one of the greatest water treatment plant "Czaniec" WTP in Kobiernice managed by Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (Uppersilesian Waterpipe Company) which provides water for inhabitants of Silesian agglomeration.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu wieloletniego składowania obornika na zawartość mineralnych form azotu w glebie w miejscu składowisk obornika i w ich pobliżu oraz ocenę zasięgu oddziaływania tych składowisk. Badania przeprowadzono w 40 gospodarstwach rolnych znajdujących się w czterech gminach: Człopa, Drawsko, Krzyż i Trzcianka, położonych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego, na pograniczu województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zawartość mineralnych form azotu w glebie w miejscu składowania obornika była bardzo duża, natomiast w odległości 8-10 m od składowiska na ogół mała, chociaż w niektórych przypadkach, zwłaszcza na terenie zagród, również duża. Składowanie obornika na nieodpowiednich płytach gnojowych, nie spełniających wymogów właściwego przechowywania (popękanych, nie-szczelnych lub zbyt małych w stosunku do potrzeb), wywołuje podobne skutki, jak składowanie bezpośrednio na gruncie, a niekiedy nawet gorsze. Duża zawartość związków azotu w glebie w miejscu składowania stałych odchodów zwierzęcych stwarza zagrożenie dla środowiska, zwłaszcza jakości wód gruntowych i powierzchniowych, szczególnie w warunkach składowania i przechowywania obornika na glebach lekkich i bardzo lekkich przepuszczalnych, jak w przypadku analizowanych gospodarstw. Ochrona środowiska naturalnego, jego walorów turystycznych i rekreacyjnych, polegająca między innymi na ograniczeniu ujemnego oddziaływania rolnictwa, powinna być jednym z priorytetów w planowaniu rozwoju tego regionu.
EN
Effects of a long-term farmyard manure storage on the content of soil mineral nitrogen in the dumping site and in its vicinity are presented in the paper. The study was carried out in 40 farms located in 4 communes: Człopa, Drawsko, Krzyż and Trzcianka in the surroundings of the Drawa National Park on the border of the wielkopolskie and zachodniopomorskie provinces. The content of mineral forms of nitrogen in soil in the dumping site was very high while at a distance of 8-10 m from the storage place it was generally low, though in some cases, especially within the farmstead, it was also high. Farmyard manure storage on unsuitable, improper (cracked, untight or too small) manure pads gives effects similar, and in some cases even worse than when manure is stored directly on the ground. High nitrogen content in soil in places of storing animal faeces poses a threat to the environment, especially to the ground and surface water quality. The problem is particularly important when manure is stored on light and very light permeable soils as it was the case in the analysed farms. Protection of natural environment, of its tourist and recreational qualities, consisting e.g. in the reduction of negative agricultural impacts should be one of the priorities in planning regional development.
PL
W artykule przedstawiono badania intensywności uszkodzeń podzespołów nowych amerykańskich urządzeń wiertniczych typu IRI E-1200, IRI-750 oraz Kremco K-900 eksploatowanych w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie. Wyznaczono dla nich funkcje intensywności uszkodzeń w zależności od czasu pracy oraz, jeżeli to było niemożliwe, obliczono średnie wartości intensywności uszkodzeń dla całego okresu badań wynoszącego 31 515 godzin pracy. Funkcje intensywności uszkodzeń wyznaczono dla następujących podzespołów: pompy płuczkowe Ideco T-1300, głowica płuczkowa Ideco TL-300 B, wyciąg wiertniczy Ideco E-1200 urządzenia IRI E-1200 oraz pompy płuczkowe Ideco T-500 urządzenia IRI-750.
EN
The breakability of sub-assemblies of some American rigs (IRI E-1200, IRI-750 and Kremco K-900 type) used in the Polish oil industry is discussed in this paper. These rigs were analysed for breakability in the function of time of operation and, if impossible, average values were calculated for the whole testing time of 31515 hrs of operation. The breakability parameters were measured for: mud pumps Ideco T-1300, swivel Ideco TL-300B, drawworks Ideco E-1200, charging and circulation pumps Mission Magnum 3x2x14 of IRI E-1200, mud pumps Ideco T-500 of IRI-750, and mud pumps Oilwell A-850PT of Kremco K-900.
17
Content available remote Hałas w górnictwie naftowym - poziom emisji do środowiska naturalnego
PL
W górnictwie naftowym podczas wiercenia oraz eksploatacji ropy i gazu ziemnego występuje hałas mechaniczny i hałas aerodynamiczny. Źródłami hałasu mechanicznego są urządzenia wiertnicze, urządzenia do rekonstrukcji odwiertów, urządzenia do intensyfikacji wydobycia, agregaty prądotwórcze, sprężarki oraz elektronarzędzia obrotowe i udarowe. Źródłami hałasu aerodynamicznego, np. wywołanego redukcją ciśnienia gazu i jego przepływem w gazociągach, są tłocznie gazu, stacje gazowe, w tym redukcyjno-pomiarowe. Źródła te emitując hałas do otoczenia, powodują przekroczenie jego dopuszczalnego poziomu w środowisku naturalnym, co dla obszarów zamieszkałych znajdujących się w pobliżu miejsc, gdzie prowadzona jest działalność górnicza może być bardzo uciążliwe i powodować roszczenia odszkodowawcze. Ograniczenie poziomu hałasu urządzeń jest zatem sposobem zmniejszenia ponoszonych kosztów oraz uciążliwości dla otoczenia.
EN
The mechanical and aerodynamic noise is emitted during the drilling and oil and natural gas production. Sources of noise are drilling rigs, workover rigs, well servicing units, electric generators, compressors and electric rotating and percusssion tools. Sources of aerodynamic noise developed by gas pressure and flow reduction in gas pipelines are compressor stations, gas stations and reduction-measurement stations. The noise emitting sources cause crossing critical level in environment. This may be troublesome in inhabited areas near mining activity and cause indemnity claims. Drilling rig noise level reduction means decrease of cost and hazard for environment.
PL
W artykule przedstawiono analizę eksploatacji urządzeń wiertniczych, poprzez badania ich uszkodzeń, w czasie pracy. Na podstawie tych badań wyznaczono funkcje intensywności uszkodzeń dla dwóch nowych urządzeń produkcji amerykańskiej - IRI 750 i IRI E 1200, pracujących przez około 5 lat. Dla wyznaczonych funkcji regresji I= f(T) uzyskano istotną siłę korelacji między badanymi zmiennymi, a wyznaczone funkcje charakteryzują się typowymi przebiegami dla stopniowo zużywających się, złożonych urządzeń technicznych. Znajomość parametrów funkcji intensywności uszkodzeń dla danego urządzenia wiertniczego pozwala na prognozowanie kosztów jego eksploatacji.
EN
Analysis of exploitation of drilling equipment was given in the paper, by investigation of their damages during work. On the ground of these investigations, functions of damage intensities for two new devices produced in the USA - IRI 750 and IRI E 1200, working for about 5 years, were determined. Significant correlation between the investigated variables was obtained for the determined functions, which are characterized by typical runs for gradually wearing, complicated technical devices. Knowledge of parameters of function of intensity of damage for given drilling equipment allows to forecast the costs of its exploitation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.