Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nozzle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Modernisation of the power plants of cargo fleet vessels to satisfy the requirements set out by the International Maritime Organisation is an urgent scientific and technical problem. The article presents the results of developing a solution to this problem that focuses on the exhaust gas system. We propose the use of ejection nozzles as part of this system. It was found that when the ejection coefficient in these nozzles is n = 3, it is possible to exclude the use of SCR reactors, thus reducing the operating costs of the marine power plant. Using a mathematical modelling method, the efficiency of operation of six types of nozzle as part of the exhaust gas system was investigated, and a constructive layout was proposed for the gas ducts and inlet louvres for supplying ambient air. To increase the efficiency of the proposed system, we consider several options for intensifying heat transfer processes through the use of dimple systems in the nozzles and nozzles with swirling flow. We found that these technical solutions would make it possible to further increase the efficiency of the systems by up to 19% abs.
EN
Solar cell performance decreases with increasing temperature, heat can reduce output efficiency by 10–25%. The operating temperature plays a key role in the photovoltaic conversion process. Increase in electrical efficiency depends on cooling techniques, in particular photovoltaic modules installed in the high temperature regions. A cooling process using a single nozzle of photovoltaic panel operating under different configurations was simulated. The simulation contains two parts: the first is a thermodynamic investigation of fluid impingement upon the sensor front face. The second is a performance comparison between two types of glass cover. The major result that emerges from this simulation is the effect of a single nozzle arrangement to enhance the cooling process, under a low cadence of impinging droplets in the range 0.1–1.7 m/s.
EN
In this study, local scour occurring downstream from a nozzle with and without plates formed in cohesionless materials was investigated experimentally. The experiments were performed to determine scour geometry, maximum scour depth, and the efect of aeration on scour for water jets impinged obliquely into the downstream pool. Dimensionless variables afecting the scour were determined as densimetric Froude number, dimensionless impingement length, and the ratio of densimetric Froude number to dimensionless impingement length. Experiments were conducted for three nozzle diameters with plates, three nozzle diameters without plates, two diferent impingement lengths, and three diferent exit velocities. The results of the experiments showed that the use of the plates in the nozzle, jet impact velocity, jet shape, jet expansion, jet impingement length, and air entrainment rate were critical parameters for scour geometry. As a result, it was found that the jets from a nozzle with plates entrained more air bubbles into the impingement pool than jets from nozzles without plates, thereby decreasing maximum scour depth by spreading the scour over a larger area. This was evident by increasing the impingement length. In addition, scour equations were obtained to determine maximum scour depth, ridge height, and scour hole length from experimental data.
4
Content available remote Analiza zjawiska powstawania kropel w dyszach stosowanych w procesach granulacji
PL
Przedstawiono wyniki badań wielkości kropel wypływających z dysz o zakończeniu płaskim i stożkowym. Stwierdzono, że dla wartości liczby Reynoldsa Re = 500 wypływ strugowy zmienia się w kroplowy. Krople powstające podczas wypływu kroplowego mają większe rozmiary niż krople powstające w wyniku rozerwania niestabilnej strugi i mają większą energię kinetyczną. Podczas wypływu kroplowego z dyszy o płaskim zakończeniu obserwuje się powstawanie dwóch kropli o różnych rozmiarach. Uzyskano dość dobrą zgodność zmierzonych i obliczonych prędkości opadania kropel.
EN
Nozzles with holes 1-3.5 mm and flat or conical tips were used for dosing water to a bulk material. The outflow of water from the nozzles was recorded by using a camera and then used to est. drop sizes. For the Reynolds no. 500, the water stream flow changed into drip outflow. The use of nozzles with larger diams. of holes as well as redn. of water flow velocity resulted in an increase of the drop diam. up to 2-6 mm and 3.5-6.5 mm for nozzles with a conical and flat tips, resp. For nozzles with flat tips, drops with diams. 3.5-6 mm and 1-2 mm were alternately formed. The size of smaller drops was independent on the water flow velocity and slightly changed with the change in the diam. of the nozzle hole.
EN
The aim of the study was to determine the average total coverage of winter rapeseed surface sprayed with copper foliar fertilizer and nano-copper and to determine the total plant surface in the three development stages studied (12, 14 and 16 BBCH). Coverage studies were carried out in the "Aporo1" chamber at a speed of 0.86 m·s-1, pressure of 0.20 and 0.28 MPa, using two conventional nozzles for spraying: XR 110-02 and DF 120-02. To determine the size of the coverage, the samplers were used in the form of water-sensitive papers attached to the horizontal and vertical surfaces of artificial plants. The degree of coverage was determined by a computer method of image analysis. To determine the size of the projections of the horizontal and vertical surfaces of the studied plants, they were photographed in each development phase, then they were subject to graphic processing. In Scan2Cad, photos were transformed into a vector image, then using the AutoCad 2014 program, the projection size of the tested surfaces was read. The total surface of plants was determined after determining the size of vertical and horizontal projections of plants. It was found that after use of the DF 120-02 nozzle, a better coverage of the sprayed plants was achieved in each development phase and with all applied spraying parameters compared to the XR 110-02 nozzle. There was no statistically significant effect of the nano-element on the value of average coverage of the surface of the winter rapeseed plants.
PL
Celem badań było określenie średniego całkowitego pokrycia powierzchni rzepaku ozimego opryskiwanego nawozem dolistnym miedzi i nanomiedzią oraz wyznaczenie powierzchni całkowitej roślin w trzech badanych fazach rozwojowych (12, 14 i 16 BBCH). Badania stopnia pokrycia przeprowadzono w komorze "Aporo1" przy prędkości 0.86 m·s-1, ciśnieniu 0.20 oraz 0.28 MPa, wykorzystując do oprysku dwa rozpylacze standardowe: XR 110-02 oraz DF 120-02. Aby wyznaczyć stopień pokrycia zastosowano próbniki w postaci papierków wodoczułych przyczepianych do poziomych i pionowych powierzchni sztucznych roślin. Stopień pokrycia wyznaczono komputerową metodą analizy obrazu. Aby określić wielkość rzutów powierzchni poziomych i pionowych badanych roślin wykonano im zdjęcia w każdej fazie rozwojowej, następnie poddano je obróbce graficznej. W programie Scan2Cad, zdjęcia przekształcono na obraz wektorowy, następnie przy użyciu programu AutoCad 2014, odczytano wielkość rzutu badanych powierzchni. Powierzchnie całkowite roślin wyznaczono po określeniu wielkości rzutów pionowych i poziomych roślin. Stwierdzono, że po zastosowaniu rozpylacza DF 120-02 uzyskano lepsze pokrycie opryskiwanych roślin w każdej fazie rozwojowej i przy wszystkich stosowanych parametrach opryskiwania w porównaniu do rozpylacza XR 110-02. Nie stwierdzono istotnego statystycznie wpływu nanopierwiastka na wartość średniego całkowitego pokrycia powierzchni roślin rzepaku ozimego.
EN
The aim of the study was to determine the dependence of deposition of various forms of copper on winter oilseed rape on its spraying characteristics. The deposition of the utility liquid was determined in the first stage of the studies. The plants were sprayed in the spraying chamber “Aporo”, with the copper foliar fertilizer and nano-copper. The tests were performed with a working speed of 0.86 m·s-1, with two operating pressures 0.2 and 0.28 MPa. The spraying was done using standard nozzles: flat fan XR 110-02 and dual flat fan DF 120-02. In order to determine the deposition, the previously dried winter oilseed rape plants were mineralized, and then the concentration of the Cu element was measured using the spectrometer. The second stage of the study included the determination of the plant spraying coefficient Kpo. For this purpose, the photos of horizontal and vertical surfaces projections were taken of the winter oilseed rape crops in three phases of development. The surface area of the analysed plants was determined using the Scan2Cad and AutoCad 2014 graphical program. It was observed that the plant spraying coefficient Kpo increases along with the plants’ growth. For the applied spraying parameters, higher deposition values of copper were obtained by using Mikrovit Copper 80 foliar fertilizer for spraying.
PL
Celem badań było wyznaczenie zależności naniesienia różnych form miedzi na rośliny rzepaku ozimego od ich charakterystyki opryskowej. W pierwszym etapie badań wyznaczono naniesienie cieczy użytkowej. Rośliny opryskiwano w komorze opryskowej "Aporo", nawozem dolistnym miedzi oraz nanomiedzią. Badania wykonano z prędkością roboczą równą 0.86 m·s-1, przy dwóch ciśnieniach roboczych 0.2 i 0.28 MPa. Oprysk wykonano przy użyciu rozpylaczy standardowych: XR 110-02 i DF 120-02. W celu określenia naniesienia uprzednio wysuszone rośliny rzepaku ozimego zmineralizowano, a następnie przy użyciu spektrometru zmierzono stężenie pierwiastka Cu. W drugim etapie badań wyznaczono współczynnik opryskowy roślin (Kpo). W tym celu wykonano zdjęcia rzutów powierzchni poziomych i pionowych roślin rzepaku ozimego w trzech fazach rozwojowych. Wielkość powierzchni badanych roślin określono przy użyciu programu graficznego Scan2Cad oraz AutoCad 2014. Zaobserwowano, że współczynnik Kpo rośnie wraz ze wzrostem roślin. Dla zastosowanych parametrów zabiegu opryskiwania wyższe wartości naniesienia miedzi uzyskano przy użyciu do oprysku nawozu dolistnego Mikrovit Miedź 80.
EN
In this article, a study of supersonic airflow through a channel with various cross-section is presented. The channel is namely a heatproof nozzle which is used in a pneumatic pulsator system. The system utilizes a pneumatic impact to destructor to avoid of the creation of unfavourable phenomena which comes from cohesion forces. The pneumatic pulsator system is driven by compressed air and a high-velocity airflow is induced by the difference between internal and external air pressure. This flow changes its characteristics during a work cycle of the pulsator from subsonic to supersonic conditions. It causes a very dynamic gas conversion and may produce additional heat inside the pulsator and its nozzle. The article presents a method for calculating the value of the heat which can be generated inside the heatproof nozzle. The results of the study shows that the small amount of energy is lost during the airflow which can generate an increment of heatproof nozzle wall temperature.
EN
A numerical solution of mathematical equations for the carrier gas and powder flow and numerical variables were used for establishing the effect of carrier gas pressure at the nozzles on the change of the thermodynamic flow of gas parameters of gas/powder mixture and pure gas in the nozzles at different operation modes. The calculations were based on the author’s computer program worked out from a mathematical model consisting of equations and parameters of thermodynamic flow of gas conditions. The results of simulations revealed that the change of entry pressure significantly affects the static pressure, gas velocity in the nozzles, the temperature of the carrier gas, and the velocity of i–th solid particle of the expelled powder. Apart from it, the effect of entry pressure before the nozzle on the density and velocity of j-th particle was also analysed. Similar results were obtained in works [1, 4]. Accordingly, the optimum conditions of pure gas jetting in the analysed converter are reached when the jetting out pressure is 1.7 MPa (during each “slag splashing”). The temperature before the nozzles should increase every second as this stabilizes the drop of power due to the pressure drop in the manometer. In this case, the lance has to be cooled with water [3].
PL
Numeryczne rozwiązanie równań matematycznych dla przepływów gazu nośnego i proszku oraz wielu zmiennych pozwoliło ustalić, jak ciśnienie gazu nośnego wpływającego do dysz wpływa na zmianę termo-gazodynamicznych parametrów przepływu mieszaniny gaz/proszek oraz czystego gazu w dyszach przy różnorodnych trybach pracy. W obliczeniach zastosowano własny program komputerowy opracowany na podstawie modelu matematycznego zawierającego równania i parametry związane z termo-gazodynamicznymi warunkami przepływu. Wyniki symulacji pokazały, że zmiana ciśnienia wstępnego istotnie wpływa na ciśnienie statyczne i prędkość gazu w dyszach oraz na temperaturę gazu nośnego i prędkość i-tej cząstki fazy stałej - wdmuchiwanego proszku. Oprócz tego pokazano wpływ ciśnienia wstępnego przed dyszą na gęstość oraz prędkość j-tej cząstki. Podobne wyniki otrzymano w pracach [1, 4]. Na tej podstawie ustalono, że dla badanego konwertora tlenowego optymalne warunki wdmuchiwania czystego gazu osiąga się przy parametrach procesu, kiedy moc wypływającego strumienia jest na poziomie 1,7 MPa (w każdym czasie „slag splashing”), natomiast temperatura przed dyszami musi zwiększać się w każdej sekundzie, ponieważ to niweluje spadek mocy w rezultacie spadku ciśnienia na manometrze, ale przy tym lanca musi być chłodzona wodą [3].
EN
The article presents an assessment of the influence of the operational wear of selected types of pressure flat-stream nozzles on the quality of spraying. The results of the unit outflow rate and the CV index of the transverse distribution of the liquid for the field beam equipped with the tested type of nozzles were assumed as the measure of the grades. The tests were carried out for three types of nozzles with various operational wear. The measurements were carried out on automated spraying test stands. The tests of the unit intensity of the liquid outflow consisted in determining the conversion flow rate from the nozzles and comparing it with the nominal intensity. On the other hand, the transverse irregularities of the fall of sprayed liquid included the determination of the spray irregularity index for the nozzles at three different heights of the beam over the sprayed surface. On the basis of the analysis of the test results, it was found that the increase of the outflow rate for individual nozzles caused by their operation has a significant impact on the increase of the CV index of the spraying beam composed of the appropriate number of tested nozzles.
PL
Nieszczelność komory roboczej spowodowana jest przeciekami czynnika roboczego między tłokiem i tuleją, na zaworach i między głowicą i tuleją. Przyczyną wzrostu nieszczelności jest zużycie, a przyczyną uszkodzeń elementów może być nadmierny przeciek. Opisano obecnie oferowane urządzenia do oceny szczelności komory roboczej silników. Wskazano na możliwość rozwoju tych urządzeń. Opisano budowę przedprototypowego, pneumatycznego sensora komory roboczej. Przedstawiono wyniki badań szczelności komory roboczej małego silnika spalinowego.
EN
Tightness of the working chamber is caused by leakage of the working medium between the piston and bushing, on the valves and between the head and the sleeve. The reason for the increase in leakage is wear, and the cause of damage to the chamber components may be excessive leakage. A currently offered equipment for assessing the tightness of the combustion chamber has been described. The possibility of developing these equipment was indicated. The construction of a pre-prototypical, pneumatic leak sensor of the combustion chamber has been described. The results of leak testing of the working chamber of a small combustion engine are presented.
EN
In the assessment of the quality of treatment using the application indicator there is no information concerning the parametric characteristics of the sprayed plant. Therefore, the aim of this study was to determine the application of the utility liquid depending on the coefficient of the position of the spray surfaces with the use of the selected single- and dual- spray nozzles. The studies were performed at the Institute of Agricultural Engineering of the University of Environmental and Life Sciences in Wroclaw, in laboratory conditions. The carrier of nozzles acting as an independent sprayer was used for spraying. The coefficient of the position of the spray surfaces as the relation of surfaces of vertical projections and to the surfaces of horizontal projections was determined using artificial plants by appropriately setting its sprayed surfaces. Results of the tests and their analysis showed the influence of the position of spray surfaces coefficient on the deposit of the spray liquid.
PL
W ocenie jakości zabiegu z wykorzystaniem wskaźnika naniesienia brakuje informacji dotyczącej parametrycznej charakterystyki opryskiwanej rośliny. Dlatego też celem pracy było określenie naniesienia cieczy użytkowej zależności od współ- czynnika położenia powierzchni opryskowych z zastosowaniem wybranych rozpylaczy jedno i dwustrumieniowego. Badania wykonano w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w warunkach laboratoryjnych. Do opryskiwania użyto nośnika rozpylaczy działającego jak samodzielny opryskiwacz. Współczynnik położenia powierzchni opryskowych jako stosunek powierzchni rzutów pionowych i do powierzchni rzutów poziomych określano z zastosowaniem sztucznych roślin odpowiednio ustawiając jej opryskiwane powierzchnie. Wyniki badań i ich analiza wykazały wpływ współczynnika powierzchni opryskowych na wielkość naniesienia cieczy użytkowej.
EN
The research has been carried out in laboratory conditions at the Institute of Agricultural Engineering at Wroclaw University of Environmental and Life Sciences. Two single- and two-stream ejector nozzles were used for the tests, which operated at the pressure of 0.2 and 0.4 MPa. The water sensitive papers placed on artificial plants were the sprayed objects. During tests, the sprayer moved at a constant operating speed of 8 km·h-1. The degree of coverage was determined by means of a computer image analysis in the Adobe Photoshop 7.0 CE program. The purpose of the research was to determine the average degree of coverage of the sprayed objects depending on the type and operating conditions of the nozzles and the spray characteristics. It has been shown that the spraying characteristic of the plants has an influence on the average coverage of the sprayed objects and it facilitates the selection of the right type of the nozzle for spraying the plants. This helps reduce the use of plant protection products, thereby reducing the pollution of the environment and surface waters with harmful substances.
PL
Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych w Instytucie Inżynierii Rolniczej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Do badań wykorzystano dwa rozpylacze eżektorowe jedno i dwu strumieniowe, które pracowały przy ciśnieniu 0,2 oraz 0,4 MPa. Opryskiwanymi obiektami były papierki wodnoczułe umieszczane na sztucznych roślinach. Opryskiwacz podczas badań poruszał się za stałą prędkością roboczą wynoszącą 8 km·h-1. Stopień pokrycia określano przy pomocy komputerowej analizy obrazu w programie Adobe Photoshop 7.0 CE. Celem wykonanych badań było określenie średniego stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów w zależności od rodzaju i warunków pracy rozpylaczy oraz charakterystyki opryskowej. Wykazano, że charakterystyka opryskowa roślin ma wpływ na średnie pokrycie opryskiwanych obiektów oraz ułatwia dobór właściwego rodzaju rozpylacza do wykonania zabiegu opryskiwania roślin. Pozwala to ograniczyć zużycie środków ochrony roślin, a dzięki temu zmniejszyć skażenie środowiska oraz wód powierzchniowych szkodliwymi substancjami.
13
Content available remote An investigation of acoustic noise generated by water flowing through nozzles
EN
In the paper, authors present the results of an experimental investigation of influence of nozzle shape and cross section area on the value of emitted noise in a low pressure (less than 0,05 MPa) hydraulic system. The experimental studies are carried out using the hydraulic system of a dishwasher. During investigations, the characteristics of the hydraulic system are obtained. Based on obtained results, a new experimental setup was designed to investigate the noise of water flowing from different nozzles. The publication also presents the results in the form of characteristics showing the relationship between the sound pressure level (SPL) and pressure, flow and hydraulic power of water flowing through different nozzles. The results show that an increase of the hydraulic power is accompanied by an increase of SPL and that SPL can be lowered by using the nozzle with a larger surface area.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania wpływ kształtu i rozmiaru dyszy na wartość emitowanego hałasu przy niskim ciśnieniu (poniżej 0,05 MPa) układu hydraulicznego. Badania eksperymentalne były przeprowadzane przy użyciu fabrycznie nowego układu hydraulicznego zmywarki do naczyń. W trakcie badań, otrzymano charakterystyki układu hydraulicznego. Na tej podstawie, zbudowano nową doświadczalną instalację hydrauliczną z wykorzystaniem której zbadano hałas wody płynącej z różnych dysz. Wyniki przedstawiono również w postaci charakterystyk przedstawiających zależność pomiędzy poziomem hałasu (SPL) w funkcji parametrów hydraulicznych: ciśnienia, przepływu i mocy hydraulicznej. Wyniki badań wskazują, że zwiększeniu siły hydraulicznej towarzyszy wzrost poziomu ciśnienia akustycznego SPL, który można obniżyć za pomocą dyszy o większym polu powierzchni.
14
Content available Omezení prašnosti na důlních pracovištích
EN
An important and most frequently used means of dust disposal in mines is water spray. Recently, it was found that its efficient operation depends on the relation between the size of the dust grains and water drops. The article gives examples showing that at the current level of water jet design, this requirement is not met. This leads to the conclusion that it is necessary to develop a new type of nozzles.
CS
Jako důležitý a nejčastěji využívaný prostředek ke zneškodňování prachu na důlních pracovištích je vodní postřik. V poslední době bylo zjištěno, že pro jeho efektivní působení musí být relace mezi velikosti prachových zrn a vodních kapek. V článku jsou uvedeny příklady, že při stávající úrovni konstukce vodních trysek, není tento požadavek zajištěn. To vede k závěru o nutnosti vyvinout nový typ trysek.
EN
The paper presents a calculation method for the SF6 outflow area across the critical cross-section of the nozzle in an HV puffer circuit breaker during the interruption of a short-circuit current. The presence of an electrical arc can cause clogging of the nozzle at the moment when the arc cross section is close to the nozzle throat area. The clogging depends on the instantaneous current value and can cause ablation of the nozzle material. In the long term it can result in a change in the nozzle dimensions which adversely affects the interrupting ability of the circuit breaker.
PL
W artykule podano sposób obliczania wypływu gazu SF6 w przekroju krytycznym dyszy w wyłącznikach autopneumatycznych. W wyniku działania łuku elektrycznego podczas wyłączania prądu zwarciowego może dochodzić do zatykania dyszy i wzrostu ciśnienia, a po wielokrotnych wyłączeniach w wyniku wysokiej temperatury łuku może wystąpić deformacja dyszy i pogorszenie własności łączeniowych. Do obliczeń przyjęto wyłącznik z napędem pneumatycznym, posiadający komorę roboczą i tłumiącą. Po rozejściu się styków zapala się łuk, który wydłużony do przekroju krytycznego dyszy zatyka częściowo dyszę zwiększając w efekcie ciśnienie w objętości dyszy wskutek wzrostu temperatury gazu. Po wielokrotnych wyłączeniach prądu zwarciowego wysoka temperatura powoduje degradację powierzchni w przekroju krytycznym dyszy i w efekcie powiększenie przekroju dyszy, co może zmienić parametry łączeniowe wyłącznika.
16
Content available Rola chłodzenia w procesie szlifowania
EN
In the paper the grinding process and the role of the cooling were described. The influence of the cooling conditions on the grinding process was indicated. There were discuss the principles of the high-pressure cooling. The guidelines for the construction of the coolant nozzles and various nozzle constructions with the examples of simulation study of flow were also presented.
PL
W artykule scharakteryzowano proces szlifowania oraz rolę jaką spełnia w nim chłodzenie. Opisano wpływ warunków chłodzenia na przebieg i wynik procesu szlifowania. Opisano również zasady działania chłodzenia wysokociśnieniowego. Przedstawiono także wytyczne konstruowania dysz chłodziwa oraz różne konstrukcje dysz wraz z przykładowymi badaniami symulacyjnymi przepływów.
PL
Podstawowym elementem, mających bezpośredni wpływ na skuteczność gaśniczą instalacji przeciwpożarowej mgły wodnej jest dysza wykorzystana do rozpylenia cieczy. Nie wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę ile trudu i nakładów finansowych należy ponieść, aby zaprojektować rozpylacz wytwarzający mgłę wodną o wymaganych parametrach. W niniejszym artykule przedstawiono wstęp do teorii rozpylania cieczy, chcąc przybliżyć podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem dysz osobom potencjalnie zainteresowanym wykorzystaniem mgły wodnej do ochrony przeciwpożarowe. Artykuł poświęcony jest podstawowym parametrom zewnętrznym i wewnętrznym charakteryzującym dany typ rozpylaczy. Przedstawione zagadnienia są podstawą do zrozumienia złożoności procesów towarzyszących rozpylaniu cieczy.
EN
The basic element, having a direct impact on the extinguishing effectiveness of the water mist fire protection system is nozzle, which is used to spray the liquid. However, we do not realize how much effort and financial expenditures have to be incurred to specify atomizer generating mist with the required parameters. This article presents an introduction to the theory of the liquid atomization, to bring basic issues related to the design of the nozzle for potentially interested persons in using water mist in fire protection. The article discusses the basic internal and external parameters characterized by the type of atomizer. This issues are fundamental to understand the complexity of the phenomenon accompanying the liquid atomization.
18
Content available remote CFD impulse flow simulation through shaped nozzles
EN
Pressure pulsations in volumetric compressor manifolds are important issues in the compressor plant operation. For pressure pulsation attenuation, mufflers designed using the Helmholtz resonator approach are applied. Nowadays, the variable revolution speed compressors requires new design methods for pressure pulsation damping elements. One of the possibilities to attenuate the pressure pulsations is the introduction of specially shaped nozzles in the gas duct flow. In this paper, the impulse flow simulations conducted in FLUENT/ANSYS. The experimental validation of the simulation results is also presented.
PL
Pulsacje ciśnienia są ważnym problemem w instalacjach sprężarek wyporowych. Do projektowania tłumików pulsacji ciśnienia wykorzystuje się metodę Helmholtza Aktualnie coraz większe zastosowanie znajdują sprężarki o zmiennej prędkości obrotowej. Jedną z możliwości jest zainstalowanie dyszy tłumiącej. W artykule tym przedstawiono wyniki symulacji przepływu impulsowego w oprogramowaniu FLUENT/ANSYS Uzyskane wyniki zostały skonfrontowane z wynikami uzyskanymi na stanowisku badawczym.
PL
Wstęp: W przypadku awarii przemysłowej amoniak ze względu na swoje właściwości oraz stopień wykorzystania stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Badania prowadzone w kraju i za granicą wskazują, że absorpcja (proces wymiany masy) jest skutecznym sposobem neutralizacji tej substancji. Cel: W artykule przedstawiono wpływ rodzaju zastosowanych urządzeń rozpylających (dysz) na przebieg procesu absorpcji amoniaku. Metody: Realizacja celu wymagała przeprowadzenia badań określających szybkość zmiany stężenia amoniaku w obszarze zamkniętym w czasie działania dyszy rozpylającej. Badania wykonano na stanowisku, którego głównym elementem była komora badawcza (sześcian wykonany z przezroczystego tworzywa o długości boku 1200 mm) z umieszczoną wewnątrz dyszą rozpylającą. Badania rozpoczynano po ustabilizowaniu się w komorze stężenia NH3. W czasie podawania cieczy z urządzenia rozpylającego dokonywano pomiaru stężenia amoniaku za pomocą detektora fotojonizacyjnego (PID). Dla wybranych parametrów przepływu cieczy oraz stopnia rozdrobnienia kropel wody na podstawie uzyskanych wyników określono pozorną szybkość absorpcji (kp) oraz czas połowicznej redukcji stężenia (t1/2) w zakresie kinetycznym charakteryzującym maksymalną chłonność. W badanych użyto trzech rodzajów dysz: spiralnej, mgłowej i o pełnym stożku zraszania. Wyniki: Przeprowadzone badania wskazują, że parametry przepływu cieczy (ciśnienie i wydajność) oraz średnia średnica powierzchniowa kropel w strumieniu rozproszonym uzależnione są od rodzaju użytego urządzenia rozpylającego. Stwierdzono, że w zależności od zastosowanej dyszy, przy stałej wielkości wydajności wodnej (V=130 dm3/h), stopień rozdrobnienia kropel wody jest znacząco różny. Uzyskano średnie średnice powierzchniowe kropel (Ds) od 185 mm do 600 mm. Wykonane badania wskazują na liniową zależność pomiędzy pozorną szybkością absorpcji i czasem połowicznej redukcji stężenia amoniaku w zakresie kinetycznym, charakteryzującym maksymalną chłonność, a średnicą kropel Ds. W przypadku dyszy o pełnym stożku zraszania stwierdzono, że wraz ze wzrostem ciśnienia (w zakresie 2-8 bar) i wydajności wody od 100 dm3/h do 180 dm3/h maleje wartość t1/2, a wzrasta kp przy niemal stałej wartości Ds. Wnioski: Absorpcja jest powszechną metodą neutralizacji zagrożeń związanych z niekontrolowanym uwolnieniem amoniaku w wyniku awarii przemysłowej. Skuteczność procesu uzależniona jest od charakteru utworzonego strumienia rozproszonego wody, na który znaczny wpływ ma rodzaj zastosowanych dysz rozpylających.
EN
Introduction: Ammonia, due to its properties and degree of use, poses a serious threat to life and health in the event of industrial accidents. Research carried out in Poland and abroad indicates that absorption (the process of exchange of mass) is an effective way to neutralize this substance. Aim: The article shows the influence of used spraying equipment (nozzles) on the ammonia absorption process. Methods: In order to reach the aim it was necessary to carry out tests to determine the rate of change of the concentration of ammonia in a closed area during operation of the nozzle. The tests were performed at a test stand. The main element of the stand was a test chamber made of transparent plastic with a side length of 1200 mm. The nozzle was located in this chamber. The study started when concentrations of NH3 inside the chamber were stabilized. During the leak of liquid from the atomizer, the level of ammonia was measured using a photoionization detector (PID). The apparent speed of absorption (kp) and the half time of the reduction on concentration (t1/2) in kinetic areas with maximum absorbency were determined for the selected liquid parameters and the degree of fragmentation of the drops of water on the basis of the obtained results. Three types of nozzles were used in the tests: spiral, mist and full cone spray. Results: Studies indicate that the liquid flow parameters (pressure and efficiency) and the average surface diameter of water drops in a distributed flow are dependent on the type of device used in the injection. At a constant value of water efficiency (V = 130 dm3/h), the degree of water droplets fragmentation differed depending on the type of nozzle. The average droplet surface diameters varied from 185 mm do 600 mm. A significant influence of the size of water droplets on the rate of absorption of ammonia has been indicated. Studies show a linear relationship between apparent speed of absorption, time of half reduction of the ammonia concentration in kinetic area with maximum absorbency and the diameter of the drop Ds. In case of full nozzle cone misting, it was discovered that with increasing pressure (in the range of 2-8 bar) and water efficiency (100 dm3/h to 180 dm3/h) the value of t1/2 decreases and kp increases at almost constant value of Ds. Conclusions: Absorption is a common method of risk neutralization associated with an uncontrolled release of ammonia as a result of industrial accidents. The efficiency of the process depends on the characteristics of the created diffuse water stream. The type of spraying nozzles affects this diffused water stream.
20
Content available remote Pneumatic single flapper nozzle valve driven by piezoelectric tube
EN
The article presents a construction, static testing and modelling of a single flapper nozzle pneumatic valve. Authors show testing of piezo tube PT230 which distinguishing feature is deflection in two directions. This testing is preliminary work in design of a novel electropneumatic valve. Studies have been performed on a special designed bench which consists of a pneumatic valve, which used piezo tube as a flapper. Data acquisition process and control were performed by dSPACE system. The preformed static pressure control tests, confirmed applicability of tube actuator in flapper nozzle type valves. Obtained results were compared with simulation model prepared in Matlab Simulink software.
PL
Artykuł zawiera opis konstrukcji, badania statyczne i modelowanie zaworu typu dysza przysłona. Autorzy zaprezentowali badania piezo rurki model PT230, której cechą charakterystyczną jest możliwość odkształcenia w dwóch kierunkach. Praca ta jest przygotowaniem do konstrukcji nowego zaworu elektropneumatycznego. Badania zostały wykonane na specjalnie w tym celu wykonanym stanowisku zawierającym zawór, którym zastosowano piezo rurkę jako przysłonę. Procesy akwizycji danych oraz sterowania wykonane zostały w systemie dSPACE. Przeprowadzone badania statyczne sterowania ciśnieniem wyjściowym, potwierdzają możliwość zastosowania piezo rurki w zaworach typu dysza przysłona. Zarejestrowane wyniki poddano porównaniu z modelem przygotowanym w oprogramowaniu Matlab Simulink.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.