Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CBM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The idea of Industry 4.0 indicates Condition Based Maintenance (CBM) and Predictive Maintenance (PdM) as fundamental maintenance strategies in modern factories. CBM and PdM could be implemented with use of on-line continuous monitoring and diagnostic systems and also as a program of systematic examinations of asset condition done by maintenance personnel. Using data collected from hand held instruments and from on-line systems it is possible to build full image of current asset condition and predict probable faults in the future. This paper presents system of condition monitoring and diagnosing of main drive of industrial press line. The system uses diagnostic data coming from different sources like vibration, electrical and thermal measurements. Application of different types of data makes the system hybrid and allows improve diagnostic inference process. The article describes how the system is designed and implemented.
PL
Idea Przemysłu 4.0 wskazuje Condition Based Maintenance (CBM) oraz Predictive Maintenance (PdM) jako podstawowe strategie służb utrzymania ruchu w nowoczesnych fabrykach. CBM i PdM mogą zostać wdrożone z wykorzystaniem ciągłego monitoringu w trybie online oraz systemów diagnostycznych, a także systematycznej kontroli stanu urządzenia przeprowadzanej przez personel utrzymania ruchu. Używając danych zgromadzonych za pomocą przyrządów ręcznych, a także systemów pracujących w trybie online możliwym jest zbudowanie kompletnego obrazu aktualnego stanu urządzenia i przewidywanie potencjalnych awarii w przyszłości. Poniższa publikacja opisuje system diagnostyczny przemysłowej linii pras. System wykorzystuje dane pochodzące z różnych źródeł: drgania, natężenie prądu elektrycznego i pomiarów temperatury. Różnorodność danych sprawia, że system staje się hybrydowy, co pozwala usprawnić wnioskowanie diagnostyczne. Artykuł opisuje proces projektownia takiego systemu oraz jego implementację.
EN
The paper presents an evaluation of methane production from coal seams. The Warszowice-Pawłowice Północ deposit was selected for numerical modelling of methane production. The numerical model was made for a fragment of this deposit of about 2 km2. The numerical model was constructed for 6 seams. Three deposits were selected for simulation of methane production. Three horizontal boreholes were designed within the model area, referring to the existing Suszec19 borehole. A number of simulations related to methane production from the selected deposits were performed. They included different variants of the number of boreholes and also took into account the z-pinnate method. The analyses proved that the most advantageous is the production of 3 directional boreholes simultaneously with the z-pinnate method. For this variant the degree of methane production was 21.9% of the estimated resources.
EN
In Poland, the economic use of methane from coal seams has been recognized as one of the objectives of the „Energy Policy of Poland until 2030“. In Poland at the Upper Silesian Coal Basin, reconnaissance operations were initiated to collect methane from coal seams using drilling wells and hydraulic fracturing operations. During these operations, noise emission can have a significant impact on the environment. In order to limit the negative impact of noise, well pads are usually located in undeveloped areas. However, in the European Union, the majority of hard coal deposits from which methane can be extracted are located in areas with a high population density. This article presents the results of noise measurements carried out during hydraulic fracturing operations of coal seams and the results of calculations of the equivalent sound level during the daytime. Based on the analysis of noise emission, some recommendations are given regarding the location of planned new well pads in highly urbanized areas in order to meet the applicable standards of noise protection.
PL
W Polsce ekonomiczne wykorzystanie metanu z pokładów węgla zostało uznane za jeden z celów “Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. W ostatnich latach powrócono do prac badawczych nad pozyskaniem metanu z pokładów węgla przy wykorzystaniu otworów wiertniczych realizowanych z powierzchni i hydraulicznego szczelinowania węgla. Takie prace prowadzone na szeroką skalę mogą mieć istotny wpływ na środowisko, a zwłaszcza na zmianę klimatu akustycznego w rejonie wiertni. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza przy realizacji prac poszukiwawczych w rejonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW), gdzie złoża węgla kamiennego zlokalizowane są w obszarach o wysokim stopniu zurbanizowania. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów hałasu wykonanych podczas hydraulicznego szczelinowania pokładów węgla w rejonie GZW. Prace te były realizowane w porze dziennej przy wykorzystaniu sześciu wysokociśnieniowych pomp o mocy akustycznej 110 dB oraz jednego blendera o mocy akustycznej 105 dB. Czas trwania zabiegu hydraulicznego szczelinowania wynosił 3 h. Pomiary hałasu wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy pomocy analizatora firmy NORSONIC typ. Nor – 121 z użyciem korelacji spektralnej typu A oraz ze stałą czasową F. Wszystkie pomiary zostały wykonane na wysokości 1,5 m n.p.t., w dniach bez opadów atmosferycznych, w temperaturze otoczenia powyżej 5°C i z założoną na mikrofon osłoną przeciwwietrzną. Przed rozpoczęciem zabiegu oraz po jego zakończeniu zostały wykonane pomiary tła akustycznego. Na podstawie analizy wyników pomiarów hałasu oraz wykonanego modelowania jego rozprzestrzenienia wykonano mapy akustyczne dla rejonu wiertni.
PL
Przedstawiono wyniki badań z procesu spalania wysokoenergetycznych paliw stałych (propelantów) w laboratoryjnym silniku rakietowym (LSR) zaadaptowanym do badań oddziaływania szczelinowania gazowego na próbki węgla. Spalanie propelantów generuje duże ilości gazów prochowych pod wysokim ciśnieniem, które jest w stanie wytworzyć wtórną sieć spękań w skałach, potencjalnych dróg migracji metanu. Wartości ciśnienia oraz czasu wygenerowane podczas spalania propelantów w standardowym układzie laboratoryjnego silnika rakietowego kontrolowane są przez odpowiedni dobór masy paliwa oraz średnicy dyszy. Podczas badań dyszę zastąpiono walcem węglowym, na który bezpośrednio oddziaływało ciśnienie gazów prochowych w szczelnej komorze spalania w układzie badawczym. W trakcie każdej z prób szczelinowania rejestrowano ciśnienie przez czujnik ciśnienia umieszczony w komorze spalania w LSR.
EN
Four coal samples were gas-fractured by using a high-energy solid fuel in a lab. rocket motor adapted to study the impact of gas pressure on the process efficiency. The combustion of the fuel generated large quantities of high-pressure gases, which were able to produce a secondary system of fractures in the coal samples to make paths of MeH migration. The fracturing resulted in an increase of the fracture network by 206–294%.
PL
Artykuł opracowano na podstawie wyników badań zrealizowanego projektu szczelinowania gazowego próbek węgla kamiennego z wykorzystaniem materiałów wysokoenergetycznych – propelantów, w skali laboratoryjnej. Założeniem projektu było sprawdzenie, czy metoda stymulacji przepływu mediów ze złoża do odwiertu, znana z zastosowań w przemyśle naftowym przy konwencjonalnych złożach węglowodorów, może zostać wykorzystana w przypadku złóż metanu z pokładów węgla kamiennego (CBM). Metoda szczelinowania gazowego z zastosowaniem materiałów wysokoenergetycznych opiera się na niedetonacyjnym wykonaniu kilku radialnych szczelin w strefie przyotworowej, poprzez oddziaływanie ciśnienia gazów prochowych, powstałych w wyniku inicjacji propelantów. Zakres pracy obejmował serię testów szczelinowania gazowego w warunkach poligonowych na próbkach węgla kamiennego, które zostały zeskanowane tomografem komputerowym, przed i po próbach ciśnieniowych z wykorzystaniem materiałów wysokoenergetycznych. Zabieg szczelinowania wykonano w laboratoryjnym silniku rakietowym (LSR), odpowiednio dostosowanym do badań na próbkach węgli. Uzyskane obrazy spękań poddano analizie porównawczej z obrazami pierwotnej sieci spękań w węglach oraz opisano występujące pomiędzy nimi różnice. Dodatkowo przeanalizowano wykresy ciśnienia w komorze silnika laboratoryjnego, powstałe w trakcie badań.
EN
The article is based on the results of a research project concerning gas fracturing of coal samples using high-energetic materials – propellants, in a laboratory scale. The project assumption was to verify that the method of stimulating the flow of media from a reservoir to a well, already known from use in the petroleum industry on conventional hydrocarbon reservoirs, could be applicable to coal bed methane (CBM). The gas fracturing method using high-energy materials is based on the non-explosive execution of several radial fractures in the near-well area, by the pressure from combustion gas produced by propellant initiation. The scope of work, included a series of gas fracturing tests in fireground conditions, on coal samples that had been scanned by computer tomography before and after pressure testing, with high energy materials. The fracturing process was done in a laboratory rocket engine (LSR), suitably adapted to the test on carbon samples. The fractures’ images obtained were subjected to comparative analysis with the images of the native fracture system in coals and differences between them adequately described. In addition, the charts of pressure generated during the tests in the laboratory engine compartment were analyzed.
EN
The work was based on the results of a research project aimed at quantifying the accumulation of CBM (Coal Bed Methane) natural gas in hard coal seams and tight gas in mudstone and sandstone formation in the western part of the Upper Silesian Coal Basin (USCB). The area covered is about 1300 km2 , which accounts for almost 25% of the USCB area within the Polish territory The task was realized out using the method of dynamic spatial modeling of petroleum systems, using Petrel and PetroMod software. The input data for building the model were structural surfaces of major lithostratigraphic series and array of geological and geophysical data from 10 wells in the research area. Particular attention has been paid to the optimization of lithological models of individual facies, as well as the thermal model, as well as the integration and calibration of all component models of the general hydrocarbon system model, which allowed for a fairly precise reconstruction of the current structural and parametric image. The processes of hydrocarbon generation had the most intense course during the upper Carboniferous, which was associated with their buried and reaching the highest temperatures Numerous alternative models have been constructed and simulated under various scenarios of structural and thermal evolution, which have allowed us to estimate the resource potential of Carboniferous USCB formations. Total amounts of generated and stored gas in individual lithostratigraphic series with free gas localized in unconventional (tight) accumulations and adsorbed gas (in coal seams) have been estimated. The results obtained from the scenario considered by the authors as the most likely are presented and analysed. The decisive influence on the amount of accumulated hydrocarbons seems to have the tectonic’s activity timing, due to results of the model simulation proved to be the most sensitive to the length of the interval opening the faults.
PL
Praca powstała na podstawie wyników przedsięwzięcia badawczego, którego celem było oszacowanie ilościowej akumulacji gazu ziemnego typu CBM (coalbed methane) w pokładach węgla kamiennego oraz typu tight gas (gazu zamkniętego) w formacjach mułowcowych i mułowcowo-piaszczystych w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). Analizowany obszar zajmuje około 1300 km2 , co stanowi prawie 25% powierzchni GZW znajdującego się w granicach Polski. Zadanie zrealizowano za pomocą metody dynamicznego przestrzennego modelowania systemów naftowych, używając oprogramowania Petrel oraz PetroMod. Jako dane wejściowe do budowy modelu wykorzystano powierzchnie strukturalne głównych wydzieleń litostratygraficznych oraz szereg danych geologicznych i geofizycznych pochodzących z 10 otworów wiertniczych znajdujących się w obszarze badań. W ramach realizacji przedsięwzięcia skonstruowano i symulowano wiele alternatywnych modeli według różnych scenariuszy ewolucji strukturalnej i termicznej. Optymalizacja, integracja i kalibracja wszystkich modeli składowych ogólnie pojętego modelu systemu naftowego umożliwiły dość precyzyjne odtworzenie obecnego obrazu strukturalnego i parametrycznego w analizowanym obszarze. Procesy generowania węglowodorów najintensywniejszy przebieg miały w czasie górnego karbonu, co wiązało się z ich najgłębszym pogrążeniem oraz osiągnięciem najwyższych temperatur. W wyniku przeprowadzonych symulacji obliczono szacunkową metanonośność karbońskich utworów GZW. Oszacowano całkowite ilości wygenerowanego oraz zakumulowanego gazu w poszczególnych seriach litostratygraficznych, z wyodrębnieniem gazu wolnego ulokowanego w akumulacjach niekonwencjonalnych typu tight i gazu zaadsorbowanego (w pokładach węgla). W artykule przedstawiono i poddano analizie wyniki otrzymane w rezultacie realizacji scenariusza uważanego przez autorów za najbardziej prawdopodobny. Wydaje się, że decydujący wpływ na ilość zakumulowanych węglowodorów ma czas aktywności tektonicznej analizowanego obszaru, gdyż wyniki symulacji modelu okazały się najbardziej wrażliwe na długość interwału czasowego otwarcia uskoków.
EN
Railway traffic control is based on specialized devices that are designed to exclude collision runs that may lead to loss of safety. A research issue arises in the context of determining effective maintenance intervals and the manner of conducting a technical service policy for existing devices. The aim of the article is to determine the structure of reliability research of selected railway traffic control devices in the aspect of device structure, the current strategy and the state of knowledge on service strategies. The article describes railway traffic control devices to discuss the issue of scheduling technical maintenance of this type of system.
PL
Sterowanie ruchem kolejowym odbywa się w oparciu o wyspecjalizowane urządzenia, które mają za zadanie weryfikowanie błędnych przebiegów mogących doprowadzić do utraty bezpieczeństwa. Pojawia się zagadnienie badawcze w kontekście określania efektywnych okresów między przeglądami oraz sposobu prowadzenia polityki obsług technicznych dla istniejących urządzeń. Celem artykułu jest określenie struktury badań niezawodnościowych wybranych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w aspekcie struktury urządzeń, dotychczasowej polityki przeglądowej oraz stanu wiedzy na temat strategii obsługowych. W artykule opisano urządzenia sterowania ruchem kolejowym celem omówienia zagadnienia harmonogramowania obsługi technicznej tego typu aparatury.
EN
The hazards of amplitude versus offset (AVO) technique mostly applied in seismic explorations for predicting coalbed methane (CBM) content mainly derive from multi-stage amplitude modifications during seismic signal preprocessing. The modifications are undoubtedly necessitated by improving high signal-to-noise ratio (SNR) and high resolution, and achieve high fidelity to some extent; and nevertheless lead to an unfavorable possibility to implement CBM AVO analysis. Similar to sand-stone reservoir with gas, AVO analysis preprocessing for CBM reservoir strictly abides by a relative amplitude preserved (RAP) principle and particularly emphasizes on preserving the evanescent class IV AVO anomaly. As for those indispensable dealings with linear noise attenuations, near-surface variety compensations and time/depth spatial imaging, the key technologies adapted to CBM AVO preprocessing should use radial trace (RT) filter, refined surface-consistent amplitude compensation (SCAC), and RAP Kirchhoff prestack time migration (PSTM). The theoretical analysis and one real 3D example in this paper demonstrate that three key technologies compliant to RAP principle in CBM AVO preprocessing can preserve the class IV AVO anomaly and benefit an operation of CBM AVO analysis and an improvement of CBM evaluation.
PL
Przeprowadzono analizę porównawczą wysokości nakładów energetycznych oraz emisji ditlenku węgla w procesach wytwarzania metanu (w postaci CBM) z kiszonki kukurydzianej oraz bioetanolu z kukurydzy w pełnym cyklu życia. Na podstawie uzyskanych wyników analiz stwierdzono, że stosowanie biopaliw nie zawsze powoduje osiąganie wysokich poziomów ograniczenia emisji CO₂. Procesy wytwarzania biopaliw wiążą się z powstawaniem licznych zanieczyszczeń atmosferycznych, które zidentyfikowano głównie na etapie uprawy roślin oraz ich późniejszego przetwarzania na biopaliwo
EN
The title parameters were estd. for the whole processes involving the cultivation of corn and its processing sep. to MeH and EtOH as well as to CO₂ emissions. The emissions from processes for prodn. of bio-MeH and bio-EtOH were reduced by 38.9% and 41.5%, resp., when compared with theor. values.
PL
W artykule przedstawiono sposoby zarządzania majątkiem stosowane w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych oraz opisano korzyści i problemy związane z wprowadzaniem nowych metod zarządzania majątkiem. Szczególną uwagę zwrócono na nowoczesne systemy komputerowe wspomagające zarządzanie majątkiem. Omówiono architekturę oraz funkcjonalności systemów komputerowych, a także sposoby komunikacji z urządzeniami współpracującymi z systemem komputerowym. Opisano również wybrane komercyjne systemy służące do zarządzania majątkiem sieciowym. Przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych. Podano przykład systemu monitorowania wyłącznika oraz systemu rozdziału obciążeń, który uwzględnia stan eksploatowanych urządzeń.
EN
Paper describes different asset management strategies used in modern electric utilities. Advantages and disadvantages of different strategies are shortly described. Particular attention is paid on computer-aided asset management. Architecture of computer systems, communication between different system elements and a structure of asset management database are described. Selected commercially available systems are shortly presented and their basic functionalities are described. Furthermore selected issues concerning power electrical devices diagnostics are presented. An idea about cost effective circuit breaker monitoring system is presented. Moreover innovative system for load dispatch, which consider technical condition of devices is presented.
11
Content available Metan pokładów węgla: zasoby i eksploatacja
EN
Gas produced from coal can be subdivided into three categories: coalbed methane (CBM), coal mine methane (CMM) and abandoned mine methane (AMM). CBM is extracted from virgin coal using wells drilled from the surface. In recent years horizontal drilling is widely used as a primary CBM recovery technique. A pair of wells - a vertical production well intersected by a horizontal multilateral well - is considered the most effective in dewatering a coal reservoir and thus enables maximizing its productivity. Although CBM world resources are huge (100-216 bcm), only a few countries produce coalbed gas commercially. While the US is still the leader, Australia has the fastest CBM production growth. It has been observed that many mature CBM plays reveal highly variable productivity, possibly due to coal heterogeneity. Therefore, CBM reserves/resources should be estimated using probabilistic methods. In spite of its substantial CBM resource potential, Poland has produced only coal mine methane (CMM) whereas significant efforts of CBM exploration conducted in the 1990s failed to flow gas in commercial quantities due to low permeability. Dart Energy operates a CBM exploration license in the Upper Silesia and has recently finished testing the CBM production pilot using a surface-to-inseam horizontal well with vertical production well intersection. This state-of-the-art CBM completion technology has been used for the first time in Poland and, hopefully, will unlock the sizeable CBM resource of the Upper Silesian Coal Basin.
12
Content available remote Polskie doświadczenia w zakresie odgazowania złóż węgla
PL
Polityka energetyczna Polski do 2030 r. zakłada, że do wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii może przyczynić się m.in. metan z pokładów węgla (MPW). Przegląd dotychczasowych doświadczeń z GZW, w zakresie odmetanowania kopalń oraz pozyskania metanu otworami z powierzchni, potwierdza to założenie. Dowodzi jednak, że używanie aktualnie stosowanych technologii, z uwagi na niekorzystne warunki geologiczno-gazowe, umożliwia jedynie niewielką produkcję gazu - głównie odmetanowaniem eksploatacyjnym oraz pozyskaniem MPW ze zrobów czynnych i zlikwidowanych kopalń węgla. Szanse wzrostu produkcji MPW oraz związanej z tym poprawy bezpieczeństwa planowanej, przyszłej eksploatacji węgla wiążą się z nowymi technologiami. Najbardziej obiecującymi spośród nich wydają się technologie zapewniające stymulację przepuszczalności pokładów węgla oraz szersze ich otwarcie otworami wiertniczymi (otwory horyzontalne, szczelinowanie hydrauliczne). Dla poprawy wykorzystania MPW celowym jest też rozwój technologii wykorzystania metanu emitowanego wraz z powietrzem wentylacyjnym kopalń.
EN
Polish Energy Policy up to 2030 assumes that coalbed methane can contribute to the improvement of safety of fuels and energy supply. The review of up to date experience gathered from the Upper Silesian Coal Basin in the area of coal mines degasation and CBM production by surface boreholes confirms the assumption. At the same time, however it evidences that, because of difficult geological-gassy conditions, the use of current technologies makes only possible small gas production, mainly by longwall panels degasation and gas collecting from the gobs of operating and abandoned coal mines. A chance for increase of CBM production as well as improvement of the safety of mining operations planned in the future is set on new technologies. Among them, technologies assuring stimulation of coal seams permeability and wider opening of them by boreholes (horizontal wells, hydrofracturing) seem the most promising. At the other side, for the increase of CMM utilization there is useful to develop technology for VAM use.
EN
Spectral analysis of rotating machinery requires studying the signals received from each machine, which converts hundreds of spectra to analyze, especially in big plants, where one can find a large number of similar machines. The maintenance departments require few indicators properly hierarchied with the appropriate information necessary for each organizational level, without exceeding the type and amount of information required at the higher levels. It is therefore, necessary for an indicator to show the current vibratory condition of the entire plant, where trends can be easily understood by people, who are not expert in detailed vibration analysis of spectra. The trend shown by the indicator should assess the success of the implementation of CBM and other maintenance programs in the plant, and these parameters should be easily displayable. Therefore, maintenance managers need this kind of indicators and scorecards to measure through simple methods for the success of their departments for achieving contribution to the company goals.
EN
When we do predictive maintenance, including vibration analysis, rotating machinery, we anticipate many times a catastrophic failure that without this technology, would be difficult to locate and make unsafe our system functionally. This analysis is done individually machine to machine, point to point which prevents us from having a parameter that quantifies the overall status of all rotating machinery of a plant or department.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.