Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dielektromagnesy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
The article presents the results of physical properties investigation of bonded permanent magnets — so-called dielectromagnets. These permanent magnets Nd-Fe-B were made by bonding a hard magnetic powder with a binding agent. For purposes of this research several hard magnetic powders were selected. Hard magnetic powders were obtained from melt-spun ribbon of Nd-Fe-B alloy. The physical properties of sintered magnets from groups such as: ferrite, Nd-Fe-B and Sm-Co were also measured.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych wiązanych magnesów trwałych tzw. dielektromagnesów. Dielektromagnesy Nd-Fe-B wytwarzano poprzez spojenie proszku magnetycznie twardego za pomocą substancji spajającej. Proszek magnetycznie twardy otrzymywano z taśmy powstającej z szybko chłodzonego stopu Nd-Fe-B. Przeprowadzono również badania właściwości fizycznych spiekanych magnesów trwałych takich jak: magnesy ferrytowe, samarowo kobaltowe Sm-Co oraz magnesy neodymowe Nd-Fe-B.
PL
Artykuł dotyczy nowoczesnych materiałów magnetycznie twardych o strukturze kompozytowej oraz formowania kształtek z takich materiałów metodą wtryskiwania. Funkcjonalnym materiałem magnetycznym kompozytu jest proszek o płatkowym lub kulistym kształcie cząstek. Kompozyty zawierały zmienne ilości proszków. Proces wtryskiwania był realizowany na wtryskarce przy zmiennych parametrach przetwórczych (temperatura i ciśnienie wtryskiwania). Przedstawiono wpływ rodzaju i ilości proszków magnetycznych na gęstość pozorną kształtek do, maksymalną gęstość energii magnetycznej (BH)max oraz wytrzymałość na ściskanie Rc. Wykazano, że gęstość pozorna kształtek zależy głównie od ilości zawartego w nich proszku, maksymalna gęstość energii magnetycznej zależy głównie od (BH)max proszku magnetycznego, natomiast wytrzymałość na ściskanie w największym stopniu zależy od rodzaju polistyrenu stanowiącego osnowę kompozytów.
EN
This article deals with problem of the modern hard magnetic materials with composite structure and the formation of samples by injection molding. Composites contain varying amounts of powders with flake-shaped or spherical particles. The injection process was carried out on the injection molding machine with variable processing parameters (temperature and injection pressure). The effect of the type and quantity of powder on the apparent density do, the maximum magnetic energy product (BH)max and compressive strength Rc is presented. It was shown that the apparent density of the samples depends mainly on the amount of powder in them. The maximum magnetic energy product depends mainly on (BH)max of the magnetic powder. Compressive strength of the samples is mainly dependent on the type of polystyrene which was used as matrix of composites.
EN
This work presents results of measurements magnetic properties for permanent magnets in magnetic circuit with different value of air gap. Measurements were conducted at room temperature. Results of the measurements were compared with template data defined according to the inductive method using the histeresisgraph produced by the Italian company Laboratorio Elettrofisico.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów właściwości magnetycznych magnesów trwałych. Pomiary zostały przeprowadzone w temperaturze pokojowej z wykorzystaniem hallotronowych czujników indukcji magnetycznej. Zmieniano wartość szczeliny powietrznej obwodu magnetycznego: 1,62; 2,35; 3,08; 25,6 mm. Wyniki pomiarów porównano z wartościami wzorcowymi otrzymanymi w wyniku pomiarów metodą indukcyjną za pomocą histerezografu włoskiej firmy Laboratorio Elettrofisico.
PL
Rozwój nowych technologii i materiałów daje projektantom silników elektrycznych coraz więcej możliwości tworzenia nowych konstrukcji maszyn elektrycznych. Zastosowanie proszkowych kompozytów magnetycznie miękkich i magnetycznie twardych pozwala na uzyskanie struktur niewykonalnych z blachy elektrotechnicznej. Metalurgia proszków umożliwia produkcję elementów o strukturze warstwowej - nazywanych elementami hybrydowymi. Takie elementy składają się z obszarów o różnych właściwościach fizycznych. Ograniczeniem technologii hybrydowej jest kształt uzyskiwanych elementów oraz temperatury utwardzania stosowanych materiałów. Dlatego w pewnych zastosowaniach nieuniknione jest stosowanie połączeń klejonych. Głównym celem prowadzonych badań jest porównanie właściwości mechanicznych elementów dwuwarstwowych: klejonych różnymi rodzajami klejów oraz elementów wykonanych w jednym procesie prasowania.
EN
The development of new technologies and materials, gives designers of electric motors more new options. Application of soft magnetic composite powder and permanent bonded magnets allows to construct motor impossible to made of electrical sheet. Powder metallurgy enables the production of components with a layer structure - called a hybrid. Such elements are composed of layers with different physical properties. Restriction hybrid technology is the shape of the elements and the curing temperature of the materials used. Therefore, in some applications, it is inevitable the use of bonding. The main objective of the study is to compare the mechanical properties of double layer elements, different types of adhesives bonded and components made in one pressing process.
PL
Magnesy trwałe znajdują zastosowanie w konstrukcjach różnego rodzaju maszyn elektrycznych takich jak silniki czy prądnice. Stosowane są również w sprzęgłach, systemach ABS, głośnikach, mikrofonach, czujnikach i chwytakach magnetycznych. Wytrzymałość mechaniczna magnesów trwałych stanowi niezwykle istotny czynnik, który może zadecydować o możliwości zastosowania magnesu w danej aplikacji. Optymalna wytrzymałość mechaniczna magnesów trwałych zależy od konstrukcji silnika. Istotne znaczenie ma to, czy magnes trwały umieszczony jest w wirniku czy stojanie. Wpływ na wybór magnesów trwałych ma też sposób ich mocowania, jak również to czy są magnesowane przed czy po montażu silnika. Czynniki te wpływają na rodzaj i wielkość naprężeń mechanicznych występujących w magnesie w czasie pracy urządzenia. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych: spiekanych magnesów ferrytowych, spiekanych magnesów ze stopu Nd-Fe-B i SmCo, oraz magnesów wiązanych tworzywem tzw. dielektromagnesów. Nowe materiały magnetyczne oraz tańsza technologia produkcji pozwala projektantom urządzeń elektrycznych konstruować nowoczesne i energooszczędne silniki elektryczne. Do badań wytypowano proszki magnetycznie twarde takich producentów jak Magnequench oraz Yuxiang [1-6].
EN
The permanent magnets are used in the constructions of the various electric devices such as motors or generators. They are also used in clutches, ABS systems, speakers, microphones, sensors and magnetic handles. Mechanical resistance of hard magnets is a very important factor, which may have an impact on the decision whether the given application may be possibly used. An optimal mechanical resistance of the hard magnets depends on the motor construction. First of all, it is important whether the hard magnet is located in rotor or stator. The other factors impacting the selection of the hard magnet are: the mounting method of the magnets and the fact whether the magnets were magnetized before or after the motor was assembled. These factors affect the type and size of mechanical stresses occurring in the magnet during the operation of the given device. In this article were presented the results of the measurements of the magnetic properties of: sintered ferrite permanent magnets, sintered magnets made from an alloy of Nd- Fe-B and SmCo and bonded magnets bonded with a substance, so-called dielectromagnets. New magnetic materials and the less expensive production technology enables the designers of the devices to construct the modern and low-energy electric motors. In the measurements were used the hard magnetic powders produced by Magnequench and Yuxiang.
PL
Magnesy trwałe stosowane są w urządzeniach powszechnego użytku, zarówno w domu, samochodzie czy pociągu. Występują, między innymi, w silnikach elektrycznych i prądnicach pracujących w różnych warunkach środowiskowych. Magnesy trwałe muszą spełniać określone wymagania pod względem takich właściwości fizycznych jak: właściwości magnetyczne, mechaniczne, termiczne i elektryczne. Powinny być również odporne na działanie czynników środowiskowych. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości magnetycznych spiekanych ferrytowych magnesów trwałych, magnesów spiekanych ze stopu Nd-Fe-B i SmCo, oraz magnesów wiązanych powstałych poprzez spojenie proszku magnetycznie twardego substancją spajającą tzw. dielektromagnesów. W przypadku magnesów wiązanych przeprowadzono również badania właściwości elektrycznych. Obecnie magnesy wiązane znajdują coraz częściej zastosowanie w konstrukcjach silników elektrycznych. Ich dobre właściwości fizyczne oraz tańsza technologia produkcji obwodów magnetycznych, umożliwia projektantom urządzeń elektrycznych konstruowanie nowoczesnych energooszczędnych silników elektrycznych. Przy zredukowanych kosztach produkcji możliwe jest zaprojektowanie silnika elektrycznego o lepszych parametrach użytkowych. Do badań wytypowano proszki magnetycznie twarde takich producentów jak: Magnequench oraz Yuxiang [1-6].
EN
The permanent magnets are used in basic consumer devices at home, in car or train. For example, these magnets may be found in electric motors and generators working in various environmental conditions. The permanent magnets have to meet the requirements of physical conditions, such as magnetic conditions, mechanical conditions, thermal conditions and electric conditions. These magnets should be also resistant to the environmental factors. In the article were presented the results of the measurements of the magnetic properties of: sintered ferrite permanent magnets, sintered magnets made from an alloy of Nd-Fe-B and SmCo and bonded magnets produced by bonding hard magnetic powder using a cohesive substance, so-called dielectromagnets. In case of sintered magnets the electric properties were additionally measured. Nowadays the sintered magnets are more and more often used in a construction of the electric motors. Their good physical properties and less expensive production technology of the magnetic circuits enables the designers of electric devices to construct the modern, low-energy electric motors. The lower costs of production enables to design the electric motor having better usable parameters. In the measurements were used the hard magnetic powders produced by Magnequench and Yuxiang.
PL
Przeprowadzono badania nad wpływem wstępnego trawienia powierzchni cząstek nanokrystalicznego proszku typu Nd-(Fe,Co)-B na charakterystyki korozyjne materiału fi nalnego. W celu określenia odporności korozyjnej materiału porównano krzywe potencjokinetyczne, uzyskane dla materiału wykonanego z proszku nie poddanego modyfikacji i z proszku wstępnie trawionego w wodnych roztworach kwasu octowego i EDTA. Badania potencjokinetyczne wykonano w dwu roztworach siarczanowych (pH = 3 i 4). Przeprowadzono również przyspieszone testy na korozję atmosferyczną w środowisku imitującym atmosferę przemysłową. Badania wykazały, że wstępne trawienie powierzchni proszku ma korzystny wpływ na odporność korozyjną materiału finalnego, poprawiając zwłaszcza jego charakterystyki polaryzacyjne w zakresie pasywnym oraz ograniczając szybkość korozji atmosferycznej.
EN
Investigations under preliminary etching of surface of nanocrystalline MQP-B powder particles on corrosion characteristics of the final magnetic material have been carried out. To evaluate corrosion resistance of non-treated and initially etched powder in vinegar acid and EDTA solutions corresponding potentiokinetic polarization curves have been compared. The potentiokinetic tests have been performed in sulphate (pH = 3 and 4) solutions. The accelerated gravimetric tests were carried out in artificial industrial atmosphere. It is shown that the preliminary chemical etching of the powder surface clearly improves corrosion characteristics of the final magnet, especially in the passive range. Preliminary etching also significantly limits rate of atmospheric corrosion.
PL
Producenci maszyn elektrycznych poszukują metod wytwarzania maszyn o lepszych parametrach eksploatacyjnych, ale także metod obniżania kosztów produkcji. W przypadku urządzeń z obwodami magnetycznymi możliwości takie daje zastąpienie klasycznego obwodu magnetycznego obwodem magnetycznym wykonanym z materiałów magnetycznych w formie proszków. W prowadzonych badaniach w komutatorowym silniku prądu stałego klasyczny obwód magnetyczny zastąpiono obwodem magnetycznym wykonanym metodą spajania proszków magnetycznych spoiwem. Przeprowadzone badania pokazały niewielkie zmiany parametrów eksploatacyjnych modeli silników w stosunku do silnika produkcyjnego z klasycznym obwodem magnetycznym.
EN
Producers of electric machines are looking for methods of manufacture machines with better operational parameters, but also reduction of production costs. In a case of devices with magnetic circuits application of powder magnetic materials can fulfil these needs. Research was done in a commutator DC motor PRMO 30-5D type. The classi­cal magnetic circuit was replaced by a magnetic circuit manufactured by bonding magnetic powder with a binder in a solid material. Research showed little changes of parameters of designed DC motors in comparison with parameters of DC motor in production with a classical magnetic circuit.
9
Content available remote Wytrzymałość na zginanie kompozytów przeznaczonych na dielektromagnesy
PL
Przedstawiono wpływ parametrów materiałowych na wytrzymałość na zginanie próbek wykonanych z kompozytów przeznaczonych do wytwarzania dielektromagnesów. Próbki wykonano metodą wtryskiwania. Wtryskiwane kompozyty zawierały dwa rodzaje proszku magnetycznie twardego. W badaniach stosowano proszki firmy Magnequench International o kulistym i płatkowym kształcie ziaren wytwarzane ze stopów Nd-Fe-B. Osnowę kompozytów stanowił polistyren wysokoudarowy i niskoudarowy firmy DWORY S.A. Do badań przygotowano próbki z kompozytów o zmiennych zawartościach obu rodzajów proszków wielofrakcyjnych. Przygotowano również próbki z kompozytów napełnianych proszkami frakcjonowanymi. W tym przypadku stosowano stałe napełnienie kompozytów wynoszące 48%. Przeprowadzone badania wykazały istotny wpływ zarówno kształtu ziarn proszku napełniacza, jak i materiału osnowy na wytrzymałość na zginanie próbek. Zastosowanie napełniacza w postaci proszku płatkowego powoduje wzrost wytrzymałości na zginanie. Wyższą wytrzymałość na zginanie uzyskuje się również przy zastosowaniu jako materiału osnowy polistyrenu niskoudarowego. Określano także wpływ ilości proszku napełniacza i wielkości jego ziarn na właściwości mechaniczne próbek. Zamieszczone obrazy przełomów próbek pozwoliły na określenie mechanizmu ich pękania. Jest on związany z adhezją osnowy do metalowych cząstek napełniacza.
EN
Injection molding is one of the production methods of dielectromagnets. This technology was applied in presented researches. Special molded samples were prepared for analysis of flexural strength. They were made of composites base on the thermoplastic polymer with hardmagnetics powders. The flaky powder MQP-B and spheroidal powder MQP-S made from magnetic alloy Nd-Fe-B were used. As polymer matrix two kinds of polystyrene: the high impact and low impact polystyrene were used. The powders were produced by Magnequench International USA and polymers by DWORY S.A. Poland. Composites were made by the solvent method using toluene. The composites consist variable volume fraction of the flaky and spheroidal powder also separate granularity ofthe both kinds of powders. The feedstock temperature during injection was of 200°C and pressure of injection was of 110 MPa. In this paper, the correlation between flexural stress and deflexion for samples made of composites inclusive 48% of flaky and spheroidal powder is presented. More over the influence of the volume fraction, grain size and kind of magnetic powders was shown. Additionally investigation of fractures view made from composites with flaky and spheroidal powder were carried out. The analyze of the received results showed, that the most influence on the flexural strength had the kind of the polystyrene and shape of magnetic powder particles used for samples preparation.
PL
Temperatura jest jednym z podstawowych czynników, które powodują zmiany właściwości fizycznych magnesów trwałych. Zmiany właściwości magnetycznych magnesów trwałych pod wpływem temperatury opisują współczynniki temperaturowe remanencji i koercji. Wartości te pozwalają przewidzieć zmiany właściwości magnetycznych magnesów trwałych w temperaturach wyższych od temperatury pokojowej. Wraz z rozszerzeniem się obszaru zastosowań magnesów trwałych zmienia się też zakres temperatur, w których one pracują. Coraz częściej są to temperatury ujemne, przykładem tego są np. rozruszniki samochodowe. Zmiana właściwości magnetycznych magnesów trwałych zależy głównie od rodzaju zastosowanego materiału magnetycznego, natomiast zmiana właściwości mechanicznych zależy głównie od rodzaju zastosowanego tworzywa spajającego. W artykule przedstawiono wpływ temperatur ujemnych na właściwości magnetyczne i mechaniczne dielektromagnesów Nd-Fe-B.
EN
Temperature is one of the basic factors affecting physical properties of permanent magnets. Changes in magnetic properties of permanent magnets due to temperature are described with temperature coefficients of remanence and coercive force. Values of temperature coefficients of remanence and coercive force allow prediction of changes in magnetic properties of permanent magnets at temperatures higher than room temperature. Expansion of permanent magnets application area is accompanied with changes in their working temperature range. More and more common are sub-zero temperatures, as is the case of car starter motors. Change in magnetic properties of permanent magnets depends mostly on type of magnetic material used, whereas change in mechanical properties depends mostly on binding agent used. Preliminary investigations evidenced improvement of mechanical properties in sub-zero temperatures. The paper discusses effects of sub-zero temperatures to magnetic and mechanical properties of Nd-Fe-B dielectromagnets.
PL
Dielektromagnesy zaliczane są do grupy magnesów wiązanych. Mają budowę kompozytową złożoną z proszkowej fazy magnetycznej równomiernie rozmieszczonej w polimerowej osnowie [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Zastosowanie termoplastycznego tworzywa sztucznego jako osnowy pozwala otrzymywać kształtki poprzez wtryskiwanie. Może być ono prowadzone na wtryskarkach, które są powszechnie stosowane w przetwórstwie termoplastycznych tworzyw sztucznych. Badania struktury wtryskiwanych kształtek przeprowadzono wykorzystując nieniszczącą metodę obrazowania za pomocą skaningowego mikroskopu akustycznego. Otrzymano obrazy będące mapami impedancji akustycznej. Zobrazowano powierzchnie a następnie kolejne płaszczyzny leżące w głębi materiału. Po namagnesowaniu próbek zbadano rozkład indukcji magnetycznej na zewnątrz wykonanych dielektromagnesów.
EN
The traditional production of magnets is very difficult because modern hard magnetic alloys have very hight mechanical hardness. For common adaptation enough good magnetic properties can be achieved in the concept of magnetic composites. In presented research, magnetic composites are compound with thermoplastic polymer and hard magnetic powder. As the matrix polystyrene and as fill powder Nd-Fe-B were used. The powder particle had two shape: spherical and flat. The granulate to injection was prepared with the comminution method of the composite plate produced by the resolve method. Composites containing variable volume fraction of the magnetic powder were manufactured. In research of the structure and homogeneity of compacts the acoustic scanning microscope was used. Map of acoustic impedance was obtained for a surface and for plane area in the interior of the sample. Distribution of magnetic field outside of the sample was measured after magnetization
PL
Omówiono proces formowania wtryskowego dielektromagnesów złożonych z proszku magnetycznego Nd-Fe-B i polistyrenowej osłony. Zastosowano proszek o kulistym i płatkowym kształcie cząstek w ilości 30, 40, 50 i 60 % obj. Wykazano, że zasadniczy wpływ na parametry magnetyczne dielektromagnesów Bgamma H,CB, (BH)max wywiera ilość proszku we wtryskiwanym materiale. Przy określonej ilości proszku wyższe wartości właściwości magnetycznych uzyskano dla proszku o płatkowych cząstkach.
EN
Injection molding process of dielectromagnets consist of Nd-Fe-B magnetic powder and polystyrene matrix was described. Magnetic powder having spherical and flaky shape particle with volume fraction of 30, 40, 50 and 60 % was used. It was shown that volume fraction of the powder in the injected material strongly influence on magnetic parameters of dielectromagnets Bgamma H,CB and (BH)max . At defined fraction of powder higher value of magnetic properties was obtained for the flaky shape powder particles.
PL
Wzrost zapotrzebowania na magnesy wiązane ze stopu Nd-Fe-B, czyli dielektromagnesy Nd-Fe-B, stale wzrasta. Dielektromagnesy charakteryzują się dobrymi właściwościami i umiarkowaną ceną. Właściwości fizyczne dielektromagnesów zależą zarówno od rodzaju proszku magnetycznie twardego jak i zastosowanego procesu technologicznego. Właściwości dielektromagnesów zależą w dużym stopniu od rodzaju proszku, tzn, od składu stopu oraz kształtu i wielkość ziarna. Wytwórcy magnetycznie twardych proszków oferują obecnie proszki wytwarzane metodą szybkiego chłodzenia stopu, a także proszki otrzymane metodą rozpylania. Sposób wytwarzania proszku wpływa zarówno na wielkość jak i kształt jego ziarna. W referacie przedstawiono wyniki badań nad dielektromagnesami Nd-Fe-B otrzymanymi z proszku z szybko chłodzonej taśmy Nd-Fe-B i z proszku Nd-Fe-B otrzymanego metodą rozpylania. W badaniach zastosowano dwie technologie procesu wytwarzania: wtryskiwanie i prasowanie.
EN
In the investigation there were used two kinds of Nd-Fe-B powders: prepared by melt-spinning (MQP-B) and by atomization (MQP-S-11-9). The main goal of the work was to determine the influence of the powder grain shape and size on magnetic and mechanical properties of dielectromagnets prepared from different kind of powders. Samples were prepared by two methods: compression and injection molding. The MQP-B powder has a platelet- or flake-shaped grains and MQP-S powder has a spherical-shaped grains, Magnetic properties of dielectromagnets prepared from MQP-B powder are better than from MQP-S. Mechanical properties of dielectromagnets from MQP-B are better than of dielectromagnets prepared from MQP-S powder. Due to the shape of the powder's grains, injection molding process of dielectromagnets from MQP-S powder is much simpler than of dielectromagnets from MQP-B.
PL
Dokonano przeglądu stosowanych obecnie magnesów trwałych, omówiono obszar oraz możliwości ich zastosowania oraz tendencje i perspektywy postępu w dziedzinie technologii wytwarzania materiałów magnetycznych. Opracowano metody kształtowania właściwości fizycznych dielektromagnesów z proszku z szybkochłodzonej taśmy ze stopu Nd-Fe-B oraz przedstawiono wyniki badań technologicznych, które umożliwiają kształtowanie ich właściwości magnetycznych, mechanicznych, termicznych i elektrycznych. Przeprowadzono badania wpływu działania czynników środowiskowych na właściwości fizyczne dielektromagnesów, co umożliwia dobór odpowiedniego magnesu do pracy w określonych warunkach. Opracowane metody stwarzają możliwości wytwarzania magnesów trwałych o pożądanych cechach, dostosowanych głównie do wymagań konstruktorów maszyn elektrycznych i urządzeń. Opracowane kompozytowe magnesy trwałe zastosowano w silnikach prądu stałego oraz silnikach skokowych. Przeprowadzone badania silników skokowych oraz silników prądu stałego o wzbudzeniu dielektromagnesami o różnych właściwościach fizycznych, a także badania odporności tych silników na czynniki narażeniowe, potwierdzają przydatność techniczną opracowanych metod kształtowania właściwości fizycznych magnesów.
PL
Magnesy trwałe, jako źródło wzbudzenia, znalazły największe zastosowanie w masowo produkowanych silnikach prądu stałego, a także w silnikach skokowych, silnikach komutatorowych oraz w mniejszym zakresie w silnikach synchronicznych permasynowych. Dotychczas w silnikach tego typu stosowane były głównie magnesy ferrytowe oraz magnesy Alnico. Obecnie ze względu na tendencję do miniaturyzacji sprzętu coraz częściej stosowane są magnesy z szybkochłodzonej taśmy Nd-Fe-B. W artykule przedstawiono wyniki badań silników skokowych z dielektromagnesami z proszku z szybkochłodzonej taśmy Nd-Fe-B oraz porównano je z parametrami silników skokowych z magnesami ferrytowymi i Alnico.
EN
Hard magnets, as an excitation source, found the widest range of applications in massive production of direct current motors, in stepping motors and, less often in production of synchronous perma-syns motors. High development of microrhachines with hard magnets is a result of development of hard magnets and growing offer of them. In the past in these kinds of motors were used mainly ferrite magnets. To-day, due to observed tendency to miniaturisation of machines, hard magnets made from melt-spun ribbon Nd-Fe-B powder called dielectromagnets, are used wider and wider. The researches have been conducted on two models of stepping motors and compared with results of the traditional stepping motors with the ferrite and Alnico magnets.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.