Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 110

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza obrazów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The project aimedto develop and implement algorithms to diagnose the phase separation process based on digital images. The image processing techniques and various numerical methods for interpolation and integration were used to identify the process state. The swirl’s volume and diametersat its three different levelscan be determined on-line. A consistent diagnostic signal is produced and can be used by the control unit. The program was written in Python using the OpenCV library that allows the analysis of digital images. The article presents thedeveloped procedure that provides reliable results despite the poor quality of theinput source video stream. The complete procedure was described with the results’ presentation and discussionat each step.
PL
Celem projektu było opracowanie oraz implementacja algorytmów pozwalających diagnozować przebieg procesu separacji faz na podstawie obrazów cyfrowych. W kontekście identyfikacji stanu procesu wykorzystano techniki przetwarzania obrazów oraz metody numeryczne interpolacjioraz całkowanianumerycznego. Wyznaczane są charakterystyczne parametry wiru jak objętość oraz średnice na trzech różnych jego wysokościach. Zwracany spójny sygnał diagnostyczny może być dalej wykorzystany przez jednostkę sterującą. Program został napisany w języku Python z wykorzystaniem biblioteki OpenCV pozwalającej na przetwarzanie obrazów cyfrowych.W artykule zaprezentowano opracowaną procedurę, która dostarcza wiarygodnych wyników mimo słabej jakości obrazów wejściowych wynikającej ze złego oświetlenia sceny. Procedura została opisana wraz z prezentacją wyników i dyskusją nakażdym jej etapie.
2
Content available remote Electrical tomography system for innovative imaging and signal analysis
EN
In this article, we describe the electrical tomography system for biomedical applications. Electrical tomography for pulmonology and heart monitoring is a non-invasive imaging method in which an unknown physical object is examined using electrical currents applied at the boundary. The internal conductivity distribution is recovered from the measured boundary voltage data. The numerical model of the lungs with heart is presented. The deterministic algorithms based on the SVD distribution and gradient techniques were analysed. The algorithms of electrical reconstruction of impedance tomography were tested. New results of the reconstruction of the numerically simulated phantom were presented. The calculations were made for the defined model by solving the inverse problem. The finite element method was used to solve the simple problem. The collection of tomographic data must be as fast as reliable to consider the possibility of real-time reconstruction. System architecture and prototype design for biomedical electrical tomography were also presented. The hardware solution was based on the FPGA chip. The system is a mobile solution that allows simultaneous recording of the electrical potential of cardiac function and lung ventilation.
PL
W tym artykule opisujemy system tomografii elektrycznej do zastosowań biomedycznych. Tomografia elektryczna do monitorowania pulmonologii i serca jest nieinwazyjną metodą obrazowania, w której nieznany obiekt fizyczny jest badany za pomocą prądów elektrycznych stosowanych na granicy. Wewnętrzny rozkład przewodnictwa jest odzyskiwany ze zmierzonych danych napięcia granicznego. Przedstawiony został model numeryczny płuc o serca. Przeanalizowane zostały algorytmy deterministyczne oparte o rozkład SVD i techniki gradientowe. Zbadano algorytmy rekonstrukcji elektrycznej tomografii impedancyjnej. Przedstawiono nowe wyniki rekonstrukcji symulowanego numerycznie fantomu. Obliczenia wykonano dla zdefiniowanego modelu poprzez rozwiązanie zagadnienia odwrotnego. Do rozwiązania zagadnienia prostego zastosowano metodę elementów skończonych. Zbieranie danych tomograficznych musi być tak szybkie, jak niezawodne, aby uwzględnić możliwość rekonstrukcji w czasie rzeczywistym. Przedstawiona została również architektura systemu i projekt prototypów dla biomedycznej tomografii elektrycznej. Rozwiązanie hardware'owe oparto na układzie FPGA. System jest rozwiązaniem mobilnym, które umożliwia równoczesne rejestrowanie potencjału elektrycznego czynności serca i wentylację płuc.
EN
Land use/land cover changes (LULCC) at Adei watershed (Ethiopia) over a period of 23 years (1986–2009) has been analysed from LANDSAT imagery and ancillary data. The patterns (magnitude and direction) of LULCC were quantified and the final land use/land cover maps were produced after a supervised classification with appropriate post-processing. Image analysis results revealed that the study area has undergone substantial LULCC, primarily a shift from natural cover into managed agro-systems, which is apparently attributed to the increasing both human and livestock pressure. Over the 23 years, the aerial coverage of forest and grass lands declined by 8.5% and 4.3%, respectively. On the other hand, agricultural and shrub lands expanded by 9.1% and 3.7%, respectively. This shows that most of the previously covered by forest and grass lands are mostly shifted to the rapidly expanding farm land use classes. The findings of this study suggested that the rate of LULCC over the study period, particularly deforestation due to the expansion of farmland need to be given due attention to maintain the stability and sustainability of the ecosystem.
PL
Zmiany użytkowania i sposobu pokrycia terenu w zlewni Adei (Etiopia) analizowano w ciągu 23 lat (1986–2009) z użyciem obrazów LANDSAT i dodatkowych danych. Oceniono ilościowo schemat zmian (wielkość i kierunek) oraz wykonano mapy użytkowania i pokrycia terenu po odpowiednim przetworzeniu danych. Analiza obrazów ujawniła, że badany obszar podlegał znaczącym zmianom – głównie od naturalnego pokrycia do gospodarczych agrosystemów, co wynikało z rosnącej presji ze strony człowieka i zwierząt gospodarskich. W ciągu 23 lat powierzchnie leśne i trawiaste zmalały odpowiednio o 8,5 i 4,3%, a powierzchnie użytkowane rolniczo i tereny zakrzaczone powiększyły się odpowiednio o 9,1 i 3,7%. Oznacza to, że tereny uprzednio zajmowane przez lasy i systemy trawiaste zostały zajęte przez tereny rolnicze. Przeprowadzone badania sugerują, że należy zwrócić szczególną uwagę na szybkie zmiany pokrycia powierzchni terenu, aby utrzymać stabilność i trwałość ekosystemu.
EN
The paper presents an application of hyperspectral imaging for defect detection in stamped elements of a car body. Measurements were performed on zinc-coated stamped steel sheets. The aim of the experiment was to verify the effectiveness of hyperspectral imaging for detecting discontinuities of the zinc layer. Two-dimensional hyperspectral scanning was performed on prepared steel samples. Experimental results prove the effectiveness of the proposed method for detecting zinc coating damage under laboratory conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nieniszczących elementów karoserii samochodowej metodą obrazowania hiperspektralnego. Eksperymenty przeprowadzono na wytłoczkach z blachy ocynkowanej. Celem badań było sprawdzenie możliwości wykrywania nieciągłości powłoki cynkowej na podstawie analizy odpowiedzi spektralnej pozyskanej drogą skanowania 2D. Wyniki badań potwierdziły przydatność metody do wykrywania defektów w warunkach laboratoryjnych.
5
Content available remote Implementation image analysis and optimization techniques in e-Medicus system
EN
Article presents methods to identify the properties and reconstruction of the images. A special e-Medicus system to analysis and compare data or pictures was prepared. The solution shows the architecture of the system collecting and analysing data. The internal conductivity distribution is recovered from the measured boundary voltage data. New results of a reconstruction of a numerically simulated phantom are presented. The reconstruction task is a nonlinear and ill-posed inverse problem, whose solution calls for special regularized algorithms. New methods have also been implemented to identify arbitrary number of phases for the segmentation problem. With the use of modern algorithms, it can obtain a quicker diagnosis and automatically marking areas of the interest region in medical images.
PL
Artykuł przedstawia metody do identyfikacji właściwości i rekonstrukcji obrazów. Przygotowano specjalny system e-Medicus do analizy i porównywania danych oraz obrazów. Rozwiązanie przedstawia architekturę systemu zbierającego i analizującego dane. Rozkład wewnętrznego przewodnictwa jest uzyskiwany z mierzonych danych dotyczących granicy napięć. Przedstawiono nowe wyniki rekonstrukcji symulowanego numerycznie fantomu. Problem rekonstrukcji jest nieliniowy i źle postawiony (zagadnienie odwrotne), którego rozwiązanie wymaga regularyzacji. Zaimplementowano również nowe metody do zidentyfikowania dowolnej liczby faz dla problemu segmentacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych algorytmów uzyskuje się szybszą diagnozę i automatycznie oznacza interesujące obszary w obrazach medycznych.
EN
Friction stir welding (FSW) technology allows for the welding of materials that differ in their chemical compositions, microstructures, and properties. When selecting the parameters, it is necessary to analyze the structure of a weld and eliminate the defects. The use of X-ray microtomography creates the possibility of precise imaging of a joint structure – especially when it contains defects (voids). The tests were carried out on an FSW joint made with both 2017A and AlSi9Mg aluminum alloys. The macrostructure was cross-sectional, and a defect was found in the middle part of the joint and on the advancing side. We used a conventional method of observation light microscopy. Then, an analysis was performed using X-ray microtomography, which revealed the shape of the defect in 3D. Individual cross-sections were extracted, which enabled us to measure the geometric quantities. A dependence was found for the shape of the defect on the welding parameters and the variability of its construction. The usefulness of this advanced material imaging technology for the analysis of FSW welds has been confirmed.
PL
Technologia FSW umożliwia zgrzewanie materiałów różniących się składem chemicznym, mikrostrukturą i właściwościami. Przy doborze parametrów konieczna jest analiza struktury złącza i eliminacja ewentualnych wad. Zastosowanie mikrotomografii komputerowej umożliwia precyzyjne obrazowanie budowy złącza, szczególnie gdy zawiera wady (pustki). Badania przeprowadzono na złączu FSW stopów aluminium 2017A i AlSi9Mg. Zbadano makrostrukturę na przekroju poprzecznym i stwierdzono obecność wady w środkowej części złącza i po stronie natarcia. Zastosowano konwencjonalną metodę obserwacji – mikroskopię świetlną. Następnie wykonano analizę złącza z zastosowaniem tomografii komputerowej, która ujawniła kształt wady w wymiarze 3D. Wyekstrahowano poszczególne przekroje, które umożliwiły wykonanie pomiarów wielkości geometrycznych. Stwierdzono zależność kształtu wady od parametrów zgrzewania oraz zmienność jej budowy. Potwierdzono przydatność tej zaawansowanej technologii obrazowania budowy materiałów do analizy złącz FSW.
EN
In this work, there were implemented methods to analyze and segmentation medical images by using different kind of algorithms. The solution shows the architecture of the system collecting and analyzing data. There was tried to develop an algorithm for level set method applied to piecewise constant image segmentation. These algorithms are needed to identify arbitrary number of phases for the segmentation problem. With the use of modern algorithms, it can obtain a quicker diagnosis and automatically marking areas of the interest region in medical images.
PL
W pracy zaimplementowano metody analizy i segmentacji obrazów medycznych przy użyciu różnych algorytmów. Rozwiązanie pokazuje architekturę systemu zbierającego i analizującego dane. Podjęto próbę opracowania algorytmu dla metody zbiorów poziomicowych stosowanej do fragmentarycznej, stałej segmentacji obrazu. Metody te są potrzebne do identyfikacji dowolnej liczby faz dla problemu segmentacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych algorytmów można uzyskać szybszą diagnozę i automatyczne oznaczanie obszarów w regionach zainteresowania w obrazach medycznych.
8
Content available remote e-Medicus system to segmentation and analysis medical images
EN
In this work, there was presented authoring system to exam the medical images by using statistical methods, topological algorithms and computational intelligence methods. These methods are used to identify the properties for the images. There was prepared a special e-Medicus system to machine learning, analysis and compare data and pictures. The solution shows the architecture of the system collecting and analysing data. There was tried to develop an algorithm for level set method (LSM) applied to piecewise constant image segmentation. These algorithms are needed to identify arbitrary number of phases for the segmentation problem. The image segmentation refers to the process of partitioning a digital image into multiple regions. There is typically used to locate objects and boundaries in images.
PL
W artykule, został przedstawiony autorski system do badania obrazów medycznych przy użyciu metod statystycznych, algorytmów inteligencji obliczeniowej i metod topologicznych. Metody te stosuje się w celu identyfikowania właściwości obrazów. Przygotowano specjalny system e-Medicus do uczenia maszynowego, analizy i porównywania danych i obrazów. Rozwiązanie przedstawia architekturę systemu do gromadzenia i analizy danych. Opracowano algorytmy oparte na metodzie zbiorów poziomicowych (MZP) jako odcinkowo stałej segmentacji obrazu. Algorytmy te są potrzebne do identyfikacji dowolnej liczby faz dla problemu segmentacji, która odnosi się do procesu dzielenia cyfrowego obrazu w różnych regionach. Używana jest zwykle do lokalizacji obiektów i brzegów w obrazach.
9
Content available remote System nadzoru pojazdów na parkingach autostradowych za pomocą wideo monitoringu
PL
W artykule przedstawiono metodę klaryfikacji pojazdów za pomocą wirtualny detektorów. Metoda ta oparta jest na detekcji ruchu w zdefiniowanych strefach (wirtualnych detektorach). Klasyfikacja pojazdów została przeprowadzona na podstawie ich wysokości. Wykonano badania na jednym z parkingów MOP na autostradzie A2. Przedstawiono wyniki badań.
EN
This article presents a method of vehicles classification using virtual detectors. This method is based on motion detection in defined zones (virtual detectors). Classification of vehicles was carried out on the basis of their height. The study was performed on one of the parking lots of the highway A2. Shows the results of the research.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania zapotrzebowania na wolne miejsca na parkingach MOP. Opisano sposób ustawienia kamer, oprogramowanie wykorzystane do wspomagania zliczania pojazdów oraz wyniki symulacji pomiarów. Metodę wykorzystano do pomiarów w ramach projektu RID.
EN
The article gives the method for determining free slots car parks. Describes how to set the cameras, software used to help count vehicles and simulation results. The method used for measurement in the framework of the RID projects.
EN
The article proposes an algorithm for detection of orientation of acorns during scarification process. This task is necessary for proper cut off of a part of acorn. Described algorithm uses Harris corner detector for location of acorn's remain of style. The performed tests have shown that proposed method is characterized by a sufficient sensitivity value as a unit of efficiency. Its specificity and precision are also high.
PL
W artykule przedstawiono propozycję algorytmu detekcji orientacji żołędzi w procesie automatycznej skaryfikacji żołędzi. Określenie orientacji jest konieczne w celu właściwego wykonania odcięcia części nasiona. Opisany algorytm wykorzystuje detektor Harrisa do wykrywania korzenia zarodkowego. Przeprowadzone testy pokazały, że metoda cechuje się wystarczającą wartością czułości jako miary wydajności. Specyficzność oraz precyzja również są wysokie.
EN
In this work, there were implemented methods to analyze and segmentation medical images by using topological, statistical algorithms and artificial intelligence techniques. The solution shows the architecture of the system collecting and analyzing data. There was tried to develop an algorithm for level set method (LSM) applied to piecewise constant image segmentation. These algorithms are needed to identify arbitrary number of phases for the segmentation problem. The image segmentation refers to the process of partitioning a digital image into multiple regions. There is typically used to locate objects and boundaries in images. There was also shown an algorithm for analyzing medical images using a neural network MLP.
PL
W artykule zostały zaimplementowane metody do analizy i segmentacji obrazów medycznych przy użyciu algorytmów topologicznych, statystycznych i technik sztucznej inteligencji. Rozwiązanie przedstawia architekturę systemu do gromadzenia i analizy danych. Opracowano algorytmy oparte na metodzie zbiorów poziomicowych (MZP) jako odcinkowo stałą segmentację obrazu. Algorytmy te są potrzebne do identyfikacji dowolnej liczby faz dla problemu segmentacji, która odnosi się do procesu dzielenia cyfrowego obrazu w różnych regionach. Metoda używana jest zwykle do lokalizacji obiektów i brzegów w obrazach. W pracy przedstawiono również algorytm do analizy obrazów medycznych z wykorzystaniem sieci neuronowej MLP.
13
Content available remote ECT measurement system with optical detection for quality control of flow process
EN
Multi-phase flow measurement technologies are still built and improved. There is a clear trend in the industry to implement more optimum related functions, where the focus is put on an active control and the monitoring system. Control related active optimum functions can only be realised with a system that allows the electronic control. Electrical capacitance tomography (ECT) is a method of imaging cross-sections of vessels and pipelines containing dielectric material. Permittivity distribution is determined with a multi-electrode sensor and interpreted by software. This paper provides description of the device as well as results of exemplary measurements.
PL
Technologie pomiarowe przepływu wielofazowego są wciąż budowane i ulepszane. Istnieje wyraźna tendencja w przemyśle do realizacji funkcji związanych z bardziej optymalnym sterowaniem, w którym nacisk kładziony jest na aktywną kontrolę i system monitoringu. Optymalizacja funkcji do aktywnej kontroli może być realizowana tylko w systemie, który umożliwia sterowanie elektroniczne. Elektryczna tomografia pojemnościowa (ETP) jest metodą obrazowania przekrojów naczyń i rurociągów zawierających materiał dielektryczny. Przenikalność elektryczna jest wyznaczana za pomocą czujnika wieloelektrodowego i interpretowana przez oprogramowanie. Niniejszy dokument zawiera opis urządzenia, jak również przykładowe wyniki pomiarów.
14
PL
Analiza kształtu i rozmieszczenia wierzchołków ziaren ściernych oraz ich zmian następujących podczas procesu szlifowania jest podstawą symulacji i prognozowania wyników obróbki. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania metod analizy obrazów do oceny powierzchni czynnej narzędzia ściernego. Ziarna ścierne wyodrębnione w wyniku szeregu operacji morfologicznych poddano analizie w celu określenia ich parametrów geometrycznych. Wyznaczono również parametry statystyczne opisujące rozmieszczenie ziaren ściernych na powierzchni czynnej narzędzia ściernego.
EN
Analysis of the shape and location of abrasive grain tips, as well as their changes during the grinding process, is the basis for simulation and forecasting the grinding process results. This paper presents the application of image analysis methods to the evaluation of grinding tool active surface. The abrasive grains, singled out as a result of the series of morphological operations, were then subject to analysis to determine their geometric parameters. Moreover, statistical parameters describing their location on the abrasive tool active surface were determined.
15
Content available remote System wizyjny jako interfejs pomiarowy
PL
W artykule przedstawiono kilka wybranych rozwiązań systemów kontrolno-pomiarowych wykorzystujących kamery. Zastosowane kamery spełniają rolę interfejsu pomiarowego, tzn. dane dostępne w analizowanych obrazach po przetworzeniu są wprowadzone do systemu pomiarowego. Do rejestracji i analizy obrazu wykorzystano środowisko LabVIEW oraz moduł NI Vision.
EN
A few selected solutions of controlling systems using cameras have been presented in this paper. The applied cameras play a role of measuring interface. It means the data available in the analysed images are entered into the system after their processing. The LabVIEW environment with NI Vision module were used for image registration and analysis.
EN
Analysis of cytological images stained with the use of Papanicolaou process is important for women health diagnosis. Computer Aided Diagnosis allows fast detection of atypical cells using analysis of area of cell nuclei and corresponding cytoplasm area. Two techniques based on Nucleus-Cytoplasmic Index (NCI), and Nucleus-Cytoplasmic Relation (NCR) are compared. Sensitivity analysis of these methods is provided.
PL
Analiza obrazów cytologicznych wybarwianych metodą Papanicolaou jest istotna w diagnostyce zdrowia kobiet. Komputerowo wspomagana diagnostyka umożliwia szybką detekcję atypowych komórek wykorzystując pole jądra komórki i cytoplazmy. Porównano dwie techniki bazujące na indeksie jądrowo-cytoplazmatycznym (NCI) oraz relacji jądrowo-cytoplazmatycznej (NCR). Przedstawiono analizę wrażliwości metod.
EN
In the paper an algorithm for binarization of grayscale images representing text documents together with its optimization is presented. In the proposed approach two classical global thresholding algorithms proposed by Otsu and Kapur are combined with their local versions applied for blocks. The experimental results have been obtained for the H-DIBCO test dataset containing handwritten text images together with their "groundtruth" binary equivalents.
PL
W artykule zaprezentowano algorytm binaryzacji obrazów w skali szarości przedstawiających dokumenty tekstowe wraz z jego optymalizacją. Przedstawione podejście bazuje na połączeniu dwóch klasycznych metod progowania zaproponowanych przez Otsu i Kapura z ich lokalnymi wariantami zastosowanymi dla bloków. Wyniki eksperymentalne uzyskano dla bazy testowej H-DIBCO zawierającej obrazy rękopisów wraz z ich binarnymi odpowiednikami stanowiącymi wzorce.
PL
Podczas uruchomienia i rozruchu bloku energetycznego występują znaczne zmiany geometrii zarówno kotła jak i całej infrastruktury z nim połączonej m.in. pyłoprzewodów, w których aby zminimalizować naprężenia w pyłoprzewodach, wywołane przemieszczeniem kotła, montuje się kompensatory. Autorzy wykorzystują do pomiarów przemieszczeń metody wizyjne, w szczególności metodę fotogrametryczną. Dostępne programy komercyjne na podstawie serii zdjęć pozwalają uzyskać dane w postaci „chmury punktów”, a dopiero na ich podstawie możliwe jest stworzenie modelu typu mesh. Obecnie prowadzone są prace nad oprogramowaniem, które pozwalałoby na automatyczną akwizycję i analizę danych. Dla ułatwienia orientacji systemu pomiarowego na badanym obiekcie oraz w jego nieruchomym otoczeniu instalowane są markery z kodem 12-bitowym.
EN
During start-up and commissioning of the power unit there are significant changes in the geometry of both the boiler and the entire infrastructure connected with it, among others, dust ducts in which to minimize stresses in the dust ducts’, due to movement of the boiler, mounted compensators. The authors use methods to measure displacements vision, in particular the photogrammetric method. Commercial programs available on the basis of a series of images allow you to get the data in the form of a "point cloud", and only on this basis it is possible to create a mesh model. Work is being done on software that would allow for the automatic acquisition and data analysis. To facilitate the orientation of the measurement system on the test object and its surroundings are installed fixed markers with 12-bit code.
PL
W artykule zaprezentowano metodę automatycznej detekcji i lokalizacji kodów binarnych powszechnie stosowanych do oznaczania produktów. Wzrastająca popularność kodów, także dwuwymiarowych np. QR, zwłaszcza w nowoczesnych urządzeniach mobilnych, powoduje z jednej strony rozwój automatycznych metod rozpoznawania kodów, a z drugiej strony stawia nowe wymagania dotyczące stosowanych metod analizy obrazów. Przy użyciu odpowiednich technik możliwe staje się całkowite wyeliminowanie dedykowanych urządzeń służących do rozpoznawania kodów kreskowych na rzecz urządzeń mobilnych wyposażonych we wbudowane kamery oraz oprogramowanie umożliwiające rozpoznawanie kodów w wielu standardach. Tego typu podejście jest szczególnie użyteczne w automatyzacji inwentaryzacji zasobów magazynowych, sklepowych, wyposażenia wnętrz itp., także w sytuacjach obecności wielu kodów na analizowanym obrazie.
EN
The paper presents a method for automatic detection and localization of binary codes commonly used to mark products. The increasing popularity of codes, including two-dimensional e.g. QR, especially in modern mobile devices, causes on the one hand, the development of automated methods for code recognition, and on the other hand, poses new requirements for image analysis methods. Using appropriate techniques, it is possible to completely eliminate dedicated devices for barcode recognition replacing them by mobile devices equipped with built-in cameras and software for binary code recognition in many standards. This approach is particularly useful in automated inventory of warehouses, stores, home furnishings, etc. as well as in cases where multiple codes are present in the analyzed image.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
5089--5095, CD 2
PL
Rozpoznawanie dwuwymiarowych kodów binarnych, takich jak kody QR, jest coraz powszechniej używanym narzędziem nie tylko w nowoczesnych urządzeniach mobilnych, ale stanowi również atrakcyjny kierunek rozwoju automatycznych systemów magazynowo-logistycznych. Niestety pomimo obecności nadmiarowych informacji oraz wykorzystaniu kodów Reeda-Solomona, poprawne rozpoznanie kodu nie zawsze jest możliwe. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być ograniczenie aplikacji dedykowanych do tego celu wynikające np. z założeń związanych z tłem, na którym znajduje się kod. W przypadku braku zachowania odpowiednich marginesów separujących tło od właściwego kodu, jego poprawne rozpoznanie nastręcza poważnych trudności. Z tego względu w artykule zaproponowano algorytm przetwarzania wstępnego obrazu umożliwiający odporne rozpoznawanie kodów QR bez ograniczeń związanych z tłem oraz otoczeniem fragmentu opakowania, na którym znajduje się obraz kodu.
EN
Recognition of two-dimensional binary codes, such as QR codes, is becoming even more widely used tool not only in modern mobile devices, but it is also an attractive direction of development for automated warehouse and logistic systems. Unfortunately, despite the presence of redundant information and the use of Reed-Solomon codes, the correct recognition of the code is not always possible. The reason may be some limitations of the application dedicated for this purpose due to e.g. the assumptions related to the surface on which the code is presented. In the case of absence of appropriate margins separating the background from the code, the correct recognition poses serious difficulties. For this reason, in the paper the image pre-processing algorithm is proposed that allows the robust recognition of QR codes without the limitations of the background and the surrounding part of an package that contains the image of the code.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.