Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  expanded polystyrene
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przeanalizowano mechanizm utraty właściwości funkcjonalnych systemów ETICS z okładziną nieciągłą, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania obciążenia swobodnego. Przedmiotem dyskusji jest zewnętrzny system izolacji termicznej z płytką ceramiczną wyciętą z cegły, ułożoną na dwóch różnych podłożach, tj. wełnie mineralnej i styropianie. Podstawą oceny są zastosowane maksymalne obciążenie własne, maksymalna różnica przemieszczeń uzyskana dla omawianego rozwiązania podczas badań wykonanych w warunkach laboratoryjnych.
EN
In the paper there was analyzed a mechanism of loss of functional properties of external thermal insulation composite system with discontinuous cladding, with particular emphasis on dead load behavior. The subject of discussion is the external thermal insulation composite system with a ceramic tile cut from brick, laid on two different substrates, i.e. wool and expanded polystyrene. The basis of the assessment are maximum dead load applied, maximum difference of displacement obtained during the tests made in laboratory conditions for the discussed solution.
2
Content available remote Destrukcja polistyrenu spienionego z dodatkami atermicznymi
PL
W artykule opisano problemy związane z wykonaniem ocieplenia w systemie ETICS z wykorzystaniem izolacji termicznej z szarego polistyrenu spienionego. Ze względu na charakterystykę materiałową polistyrenów z dodatkami atermicznymi, oddziaływanie promieniowania słonecznego może powodować nieodwracalną destrukcję termoizolacji w trakcie prowadzenia prac ociepleniowych.
EN
This article describes issues related to the implementation of insulation using thermal insulation ETICS gray expanded polystyrene (EPS). Due to the material characteristics of the polystyrenes with infrared reflective filler the impact of solar radiation can cause irreparable destruction of insulation boards during instalation.
PL
Przedstawiono analizę możliwości wykorzystania styropianów EPS i XPS jako izolacji termicznej dla płyt fundamentowych w domach energooszczędnych wraz z oceną ekonomiczną omawianego rozwiązania. Przedstawiono parametry wytrzymałościowe styropianów, wyniki obliczeń statycznych i analizy ekonomicznej 3 modeli budynków i 3 wariantów rozwiązań izolacji.
EN
The authors have presented analysis of possibilities of using EPS/XPS Styrofoam for lost formwork for slab foundations in sustainable buildings including economic analysis of capital expenditure and operating expenses. The strength parameters of Styrofoam, the results of static calculation and economic analysis for 3 building models and 3 variants of insulation solutions were presented.
4
Content available remote Właściwości fizyczne betonów lekkich zawierających polistyren
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu ilości i uziarnienia lekkiego kruszywa polistyrenowego na właściwości betonu. Wykonano betony o gęstości 1500 kg/m3, 1000 kg/m3, 750 kg/m3 oraz 500 kg/m3. Dodatkowo beton o gęstości 750 kg/m3 modyfikowano dodatkiem mikrokrzemionki. Badano gęstość, wytrzymałość na ściskanie, moduł sprężystości, udarność i odporność ogniową. Wyniki badań wykazały, że moduł sprężystości i wytrzymałość na ściskanie silnie zależały od gęstości, a wraz z jej zmniejszeniem wspomniane wartości silnie malały. Moduł sprężystości w funkcji wytrzymałości na ściskanie przyjmował zależność liniową tylko dla betonów o niskiej gęstości. Całkowita liczba uderzeń powodująca zniszczenie próbek betonów z polistyrenem była o ok. 70% większa od liczby uderzeń powodującej pierwsze pęknięcie. Beton o gęstości 500 kg/m3 z kruszywem polistyrenowym, niezależnie od wielkości użytej frakcji wykazywał dobrą odporność ogniową. Przy małej gęstości betonów polistyrenowych użycie mikrokrzemionki nie poprawiło właściwości fizycznych ani mechanicznych.
EN
Paper presents results of investigation on the influence of amount and size of polystyrene lightweight aggregate on the properties of concrete. Concrete with densities of 1500 kg/m3, 1000 kg/m3, 750 kg/m3 and 500 kg/m3 were prepared and tested for density, compressive strength, modulus of elasticity, impact resistance and fire resistance. Concrete of density 750 kg/m3 was additionally modified with microsilica. Results revealed, that modulus of elasticity and compressive strength strongly depended on the density of concrete and with its decrease fall sharply. Modulus of elasticity was linearly dependent on compressive strength only for concrete of lower strength. Total number of blows resulting in sample destruction was approximately 70% higher comparing to the number of blows needed for first crack appearance. Concrete of density 500 kg/m3 with polystyrene aggregates exhibited good fire resistance independently of aggregate size. For polystyrene concrete of low density, introduction of microsilica did not improve properties of concrete.
5
Content available remote Wpływ izolacyjnych deskowań traconych na właściwości energetyczne budynków
PL
Kształtując układy materiałowe przegród zewnętrznych, bierze się głównie pod uwagę wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła. W artykule pokazano, że w bilansie zapotrzebowania na ciepło budynku równie istotnym czynnikiem jest pojemność cieplna przegród.
EN
While forming material sets of external partitions the attention is paid to required value of heat permeability coefficient. In the article it was showed that in the heat requirement balance of a building the heat capacity of partitions is an equally essential factor.
PL
Przyczepność zapraw klejących do styropianu jest jedną z kluczowych wymaganych właściwości, jakie powinny spełniać zaprawy klejowe stosowane w ociepleniach. Odpowiednia przyczepność zapewnia trwałość całemu układowi, a przede wszystkim bezpieczeństwo zamocowania do ściany oraz przyczepność warstw wierzchnich systemu. Z uwagi na technologię wykonywania prac ociepleniowych istotna jest przede wszystkim przyczepność wczesna, która nie jest określana w badaniach normowych. W dwóch niezależnych laboratoriach podjęto badania w celu wyznaczenia korelacji pomiędzy wartościami przyczepności normowej a przyczepnością wstępną oraz jednocześnie oceny wpływu niejednorodności podłoża (styropianu) na niepewność uzyskiwanych wyników. W artykule przedstawiono wyniki badań zaprawy klejowej w zakresie przyczepności do styropianu po 2, 7, 14, 21 i 28 dniach dla próbek przechowywanych w warunkach powietrzno-suchych. W toku analiz nie udało się wyznaczyć korelacji pomiędzy wynikami badań przyczepności dla któregokolwiek z przyjętych terminów badań. Na podstawie przeprowadzonych badań nie wykazano korelacji pomiędzy wynikami przyczepności po różnych okresach sezonowania dla żadnego laboratorium. Oznacza to, że nie można na podstawie wyników przyczepności po normowych 28 dniach sezonowania stwierdzić, jaka jest wytrzymałość wczesna, czyli po 24 h, 48 h czy nawet po 14 dniach. Brak korelacji, a zatem brak możliwości określenia przyczepności wczesnej na podstawie wyników uzyskanych po 28 dniach sezonowania, wskazuje na konieczność określenia przyczepności wczesnej w oparciu o przeprowadzone badania. Jednocześnie wykazano, że niepewność wyników związana z niejednorodnością podłoża jest większa niż różnice w wynikach badań po różnym czasie sezonowania próbek.
EN
Adhesion strength of adhesives to polystyrene is one of the key properties required in external thermal insulation composite system. Sufficient adhesion gives durability of the system and safety of fixing to the wall. Given the technology of performance of thermal insulation work very important is mainly early adhesion, which is not described in any standards to thermal insulation composite system. In order to determine correlation between declared standard adhesion and early adhesion strength in two independent laboratories studies were undertaken. Simultaneously the influence of the heterogeneity of the substrate (expanded polystyrene) on uncertainty of the results was observed. The article presents the results of adhesion strength of adhesive mortar to EPS after 2, 7, 14, 21 and 28 days for samples conditioned in laboratory conditions. In both laboratories correlation between any terms of seasoning of adhesive strength to polystyrene board was not obtained. It means that adhesion to polystyrene after 2, 7, 14 or 21 days couldn’t be determined based on results after 28 days of seasoning and conversely. No correlation between early adhesion and adhesion after 28 days of seasoning indicates the necessary to determine the early adhesion based on carried out studies. Moreover, it has been proven that effect of non-uniformity of the substrate is higher than differences between results after different time of seasoning.
PL
Artykuł dotyczy wyznaczenia krzywej amortyzacji dla materiału przeciwwstrząsowego dla różnych grubości materiału za pomocą pojedynczej krzywej naprężenia w funkcji odkształcenia p(ε)wykorzystując środowisko LS-DYNA. Polega ono na wyborze funkcji p(ε) przy różnych obciążeniach statycznych uzyskanych badań eksperymentalnych z największą wartością obciążenia dynamicznego ściskania. Następnie posłużono się punktami tejże krzywej w celu utworzenia krzywej b-sklejanej za pomocą optymalizacji numerycznej. Badanym materiałem przeciwwstrząsowym jest polistyren spieniony (EPS), którego właściwości zdefiniowano za pomocą modelu *MAT_LOW_DENSITY_FOAM. Środowisko modelowania LS-DYNY może być wykorzystane jako narzędzie wspomagające proces wyznaczania krzywych amortyzacyjnych, jak również zachęcić do dalszego rozwijania metody opisu właściwości dynamicznych materiałów przeciwwstrząsowych, ukierunkowanej na minimalizację nakładu badań doświadczalnych.
EN
The paper concerns determination of cushion curve for cushioning material of different thickness with the use of single curve of compressive stress in a function of strain p(ε) applying LS-DYNA environment. It depends on the choosing the function p(ε) at different static loads obtained from experiment with the largest value of dynamic load compression. Subsequently, the points of that curve was used to create the b-spline curve using numerical optimization. Material that was simulated is a foamed polystyrene (EPS), which was defined with *MAT_LOW_DENSITY_FOAM model. The LS-DYNA modeling environment can be used as a tool to aid the determination process of cushion curve, as well to encourage the further development of methods for describing the dynamic properties of cushioning materials, focused on minimizing the experimental effort.
PL
Przeprowadzono oznaczanie izomerów α-, β- i γ-heksabromocyklododekanu w przemysłowych próbkach polistyrenu spienionego oraz w tkance mięsnej ryb z gatunku łososia, przy użyciu techniki rozcieńczeń izotopowych w chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas. W próbkach przemysłowych zanotowano najwyższą zawartość izomeru γ -HBCD, natomiast w próbkach ryb dominował izomer α-HBCD.
EN
The determination of hexabromocyclododecane isomers, α-, β- and γ, in industrial expanded polystyrene foams and fish tissue samples by sensitive isotope dilution technique in liquid chromatography – mass spectrometry were performed. In industrial samples γ -HBCD was the most abundant while in fish samples α -HBCD dominated.
PL
Przedstawiono wyniki przebiegu absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji pary wodnej przez styropian (EPS) oraz polistyren ekstrudowany (XPS). Absorpcję wody określano po upływie 4, 7, 14 i 28 dni ekspozycji próbek w warunkach określonych w PN-EN 12088:2000. Celem badań było uzyskanie danych empirycznych do oszacowania wyniku badania 28-dniowego (normowego) po 4-14 dniach od rozpoczęcia badania. Potrzeba takiego oszacowania wynika ze względów praktycznych (optymalne określenie zakresu badań normowych) i została zgłoszona przez zleceniodawców. W artykule oprócz wyników podano również empiryczne parametry (mnożniki) pozwalające oszacować wyniki badania 28-dniowego po upływie 4, 7 i 14 dni od rozpoczęcia ekspozycji próbek. We wnioskach stwierdzono, że możliwe jest oszacowanie wyniku badania absorpcji, które w większości przypadków będzie na tyle jednoznaczne, że spełni oczekiwania zleceniodawców badań.
EN
This paper describes test results of water absorption by diffusion after 4, 7, 14 and 28 days for expanded polystyrene (EPS) and extruded polystyrene (XPS). Conditions of test are defined in standard PN-EN 12088:2000. The purpose of this tests was to obtain the experimental data for assessment of 28 days standard absorrption on the basis of results received during 4-14 days from the beginning of test. Empirical parameters for estimation of full time test results, based on this experimental data, are presented in paper.
PL
Opracowano warunki otrzymywania jednorodnych i stabilnych kompozycji wtórnych bitumów naftowych (oleju popirolitycznego, ekstraktu furfurolowego, oleju pofenolowego i oleju sklarowanego) z dodatkiem odpadu polistyrenu spienionego (EPS). Ocena właściwości fizykochemicznych otrzymanych kompozycji bitumiczno-polimerowych obejmowała stabilność termiczną, temperaturę mięknienia i kroplenia, penetrację, ciągliwość, twardość i nawrót sprężysty. Na podstawie pomiarów penetracji w funkcji temperatury obliczono indeks penetracji (PI) będący miarą wrażliwości termicznej asfaltów naftowych. Spośród wytworzonych kompozycji wytypowano układy spełniające podstawowe wymagania stawiane asfaltom przemysłowym kruchym oraz twardym asfaltom drogowym.
EN
The conditions of preparations of homogeneous and stable compositions of secondary petroleum bitumens (Table 1, 2) with addition of expanded polystyrene (EPS) waste (Table 3) were elaborated. The following physicochemical properties of the bitumen/polymer compositions obtained were evaluated: thermal stability, melting point and dropping point (Fig. 1, 2), penetration (Fig. 3), ductility (Fig. 4), hardness and elastic reverse (Table 4). The penetration index (PI), being a measure of thermal susceptibility of petroleum asphalt, was calculated on the basis of results of penetration as a function of temperature. The compositions meeting the basic requirements for brittle industrial asphalts and hard road ones were selected from the systems prepared.
EN
Ternary hydrocarbon resin/expanded polystyrene/poly(vinyl chloride) (HR/EPS/PVC) blends and hydrocarbon resin/expanded polystyrene/polycyclic aromatic hydrocarbons (HR/EPS/PAH) were prepared. Softening point and lustrous carbon yield of the blends were studied to evaluate their applicability as lustrous precursors for molding sands manufacturing. The softening points of the blends increased while the lustrous carbon yield showed a flat maximum with increasing of poly(vinyl chloride) content. Both softening point and lustrous carbon yield decreased with increasing temperature of the blending.
PL
Otrzymano trójskładnikowe mieszaniny żywica węglowodorowa/spieniony polistyren/poli(chlorek winylu) (HR/EPS/PVC) i żywica węglowodorowa/spieniony polistyren/policykliczne węglowodory aromatyczne (HR/EPS/PAH) (tabele 1-3). Badano wydajność węgla błyszczącego (LC) oraz temperaturę mięknienia mieszanin w celu określenia ich przydatności jako prekursorów LC do wytwarzania mas formierskich stosowanych w odlewnictwie. Temperatura mięknienia mieszanin rośnie wraz ze zwiększaniem zawartości PVC [do 20 cz. mas./100 cz. mas. (HR + EPS)], natomiast wydajność LC wykazuje płaskie maksimum w obszarze 2-3 cz. mas. PVC/100 cz. mas. (HR + EPS) (rys. 1-4). Ze wzrostem temperatury mieszania (150-200 stopni C) zmniejsza się zarówno temperatura mięknienia badanych mieszanin, jak i wydajność LC (rys. 5 i 6).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.