Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 110

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telecommunication
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
This paper is dedicated to an overview of components of an onboard control system of an autonomous ship. This system controls and operates the ship. Therefore, this system needs to be able to analyze the ship’s state, predict its future development and analyze the consequences of its own decisions. The paper focuses on software aspects of the onboard control system, not the hardware. The paper provides an overview of technologies that can be used to implement the components of such a system responsible for planning new routes, handling the ship during the voyage, ensuring its seaworthiness and safety during the voyage, monitoring an autonomous ship from an onshore control centre, ensuring the robustness of the onboard control system, and collective operations of multiple autonomous ships. The paper describes benefits the maritime industry would gain from deploying some of the technologies developed for autonomous ships on ordinary, human-controlled ships. The paper also describes some challenges, especially in the field of automatic decision and reasoning, arising from the emergence of autonomous and smart ships. The main contribution of the paper is that it summarizes existing research in different areas of autonomous ship technology.
PL
W artykule zaprezentowano wstępny projekt systemu rejestracji toru lotu obiektu latającego z wykorzystaniem algorytmu rejestracji danych (działającego w oparciu o zarejestrowane nieprzetworzone dane) oraz modułów transmisji radiowej. Przedstawiono działanie zaprojektowanego systemu opartego o mikrokontroler Atmega, moduł wyposażony w magnetometr, żyroskop, akcelerometr, miniaturowy nadajnik RF oraz odbiornik SDR. Zaprezentowany został wstępny zakres działania aplikacji do analizy zarejestrowanych danych. Ponadto dokonano przeglądu dostępnych na rynku podzespołów i wybrano moduły wchodzące w skład systemu. Dokonano analizy możliwości transmisji danych nawigacyjnych w celu ich rejestracji. Zaproponowano zastosowanie odbiornika SDR połączonego z aplikacją komputerową do monitorowania kanału transmisji danych na odległości do 1 kilometra oraz układ systemu, schemat modułu pomiarowo-nadawczego i odbiorczego oraz kontrolę jakości transmisji danych. Omówiono podstawowy algorytm działania aplikacji wykorzystującej odebrane dane do odtwarzania toru lotu i predykcji punktu upadku obiektu latającego. Przedstawiono również analizę możliwości zastosowania powyższego systemu.
EN
The paper presents an initial concept of a flying object trajectory recording system employing a datarecording algorithm (operating on the base of the raw recorded data) and radio transmittion modules. Operation of developed system is based on microcontroller Atmega, a magnetometer module, a gyroscope and acceleration meter, and a RF miniature transmitter and SDR receiver. The initial performance of application analysing and recording the data is provided. Moreover, subunits available on the market have been reviewed to select the modules dedicated to the system. A possibility for recording the transmitted navigation data was studied. Application of SDR receiver in combination with a computer application monitoring the data transmission channel up to 1 kilometre is described with the configuration of the system, and the schematic of measurement transmitting and receiving modules, and the surveillance of transmitted data quality. The basic algorithm of application using the received data for reconstruction of object’s flying path and prediction of a fall point is presented. Moreover an analysis is included for possible applications of the above mentioned system.
EN
The article compares the accuracy of receivers related to the geolocation process in the GPS system. To determine the accuracy of the receivers, a series of research experiments were conducted based on test cases. For the needs of the research, a research platform for collecting data from the GPS system was designed and constructed. The research results are presented in the form of tables and graphic charts.
PL
W artykule porównano dokładność odbiorników związanych z procesem geolokalizacji w systemie GPS. W celu okre-ślenia dokładności odbiorników przeprowadzono serię eksperymentów badawczych w oparciu o przypadki testowe. Na potrzeby badań została zaprojektowana oraz skonstruowana platforma badawcza służąca do gromadzenia danych z systemu GPS. Rezultaty badań przedstawiono w postaci tabel oraz wykresów graficznych.
PL
W artykule przedstawiona została implementacja systemu detekcji naruszenia strefy chronionej z wykorzystaniem urządzenia typu SDR (ang. Software Defined Radio – radio definiowane programowo). W publikacji opisano proces projektowania toru przetwarzania, uwarunkowania implementacyjne wnoszone przez parametry urządzenia SDR oraz wyniki symulacji i testów rzeczywistych systemu.
EN
This paper describes implementation of protected zone violation detector in a Software Defined Radio (SDR) equipment. Parameters determination and processing path designing, considering device-originated restrictions, were described, followed by simulation and real in-hardware test results.
PL
Nowoczesne systemy elektroenergetyczne bardzo często wykorzystują sprzętowe i programowe rozwiązania zaczerpnięte ze stosowanych od wielu lat systemów teleinformatycznych. Należą do nich m.in.: systemy pomiarowo-rozliczeniowe pozyskujące dane bezpośrednio z urządzeń podstacji energetycznych, cyfrowe układy kontrolno-sterujące oraz systemy wspierające proces przetwarzania danych. Infrastruktura teleinformatyczna stanowi więc platformę komunikacyjną dla wszystkich podmiotów rynku energii i jednocześnie wszystkich poziomów infrastruktury technicznej. Mając na uwadze tak mocną integrację systemów teleinformatycznych z systemami elektroenergetycznymi, należy zwrócić uwagę na fakt, że wraz ze wzrostem stopnia złożoności inteligentnych systemów elektroenergetycznych wzrasta również ryzyko wystąpienia awarii systemowej lub cyberataku, co w przypadku tak złożonego i rozproszonego systemu może mieć fatalne skutki. W związku z tym ochrona danych i dostępu do własnej infrastruktury staje się wręcz nieodzowna i stanowi duże, często trudne do realizacji zadanie [1].
EN
Modern power systems often apply hardware and software solutions used for many years in Information and Communication Technologies (ICT), amongst others: metering and billing systems, that collect data directly from energy substation devices, digital control and support data processing systems. ICT systems are communication platforms for every energy market entities and at the same time for every layers of technical infrastructure. Bearing in mind such strong integration of ICT systems with energy power systems, one should pay attention to the fact that with increase of Smart Grids complexity level rises also the risk of cyberattack occurrence. Listed above can have very bad effects in the case of complex and distributed systems. Therefore, security of data and access to its own infrastructure are becoming more and more necessary and often a hard to realize task [1].
PL
Artykuł omawia rozwiązanie, jakim jest zrównoważone przypisanie UE (terminali użytkowników) będących w trybie idle (gdy dla UE nie ustanowiono połączenia RRC). Dzięki zrównoważonemu rozkładowi UE, urządzenia, które powracają do trybu Connected, będą dołączać do komórek na pożądanych warstwach. Rozwiązanie to zapobiega zarówno nierównemu rozmieszczeniu aktywnych użytkowników, jak i sytuacjom przeciążenia.
EN
The article presents the solution – a balanced distribution of UEs in idle mode (there is no RRC connection established for a UE). Thanks to a balanced distribution in idle mode, the UEs which return to connected mode will already be attaching to cells on the desired layers. Thus, this solution prevents both an unequal distribution of active users as well as the overload situations.
7
EN
The study aims at examining the effect of work satisfaction on employee engagement. The study was conducted using the quantitative method. The population consists of the employees of telecommunication network providers in the industry. The numbers of employees eligible to be included in the population were 14,000 people (2015), which came from various managerial levels. Upon restricting the population three managerial levels, including senior leaders, line managers, and supervisors, the number went down to 8,064 people. For the study, samples of 100 respondents were chosen using multistage-random sampling. The data were processed using the Structural Equation Modeling (SEM) method. The results of the study showed that in telecommunication network providers, work satisfaction could increase employee engagement. Work condition was the dominant driver in increasing employee engagement, followed by work relationship and promotion. Work conditions include work security, work comfort, stress levels, working hours, and management policies. These aspects could provide the highest support in shaping employee engagement. The results of this study provide an implication for telecommunication network providers in Indonesia, which is that employee engagement was mainly driven by employee satisfaction with their work condition, work relationship, and promotion.
PL
Badanie ma na celu analizę wpływu satysfakcji z pracy na zaangażowanie pracowników. Badanie przeprowadzono metodą ilościową. Próbka składa się z pracowników dostawców sieci telekomunikacyjnych. Liczba pracowników kwalifikujących się do włączenia do populacji wynosiła 14 000 osób (2015 r.), które pochodziły z różnych poziomów kierowniczych. Po ograniczeniu populacji do trzech poziomów kierowniczych, w tym wyższych rangą liderów, menedżerów liniowych i nadzorców, liczba ta spadła do 8 064 osób. Do badania wybrano próbki 100 respondentów przy użyciu wielostopniowego losowego pobierania próbek. Dane zostały przetworzone przy użyciu metody Modelowania Równań Strukturalnych (SEM). Wyniki badania wykazały, że w przypadku dostawców telekomunikacyjnych zadowolenie z pracy może zwiększyć zaangażowanie pracowników. Stan pracy był dominującym czynnikiem zwiększającym zaangażowanie pracowników, a następnie stosunki pracy i awans. Warunki pracy obejmują bezpieczeństwo pracy, komfort pracy, poziom stresu, godziny pracy i zasady zarządzania. Te aspekty mogą zapewnić najwyższe wsparcie w kształtowaniu zaangażowania pracowników. Wyniki tego badania dostarczają implikacji dla dostawców sieci telekomunikacyjnych w Indonezji, a mianowicie, że zaangażowanie pracowników było głównie spowodowane satysfakcją pracowników z ich warunków pracy, stosunków pracy i promocji.
8
Content available remote Using relay nodes in wireless sensor networks: a review
EN
To extend the lifetime of wireless sensor networks, recent works suggest the use of relay nodes. This paper surveys and examines representative approaches dealing with relay nodes deployment. It also discusses their shortcomings and presents a comparative study. Additionally, this paper provides a set of remarks and recommendations to improve the usage of relay nodes in wireless sensor networks and highlights open issues that need further investigation.
9
Content available remote Zastosowanie radaru szumowego do wykrywania obiektów ukrytych w gruncie
PL
W artykule przedstawiono koncepcję użycia radaru z szerokopasmowym sygnałem szumowym jako radaru penetracji gruntu (GPR). Zaprezentowano koncepcję systemu rozpoznania terenu ze względu na zakopane w nim np. miny czy improwizowane ładunki wybuchowe. Prezentowana koncepcja zakłada użycie sygnału szumowego generowanego analogowo w paśmie 1 ÷ 3 GHz z mocą rzędu pojedynczych mikrowatów. W artykule zaprezentowano wybrane układy radaru takie jak system antenowy, odbiornik Front-End, system akwizycji danych oraz przedstawiono koncepcję przetwarzania sygnałów w oparciu o struktury FPGA. Koncepcja użycia sygnału losowego umożliwia pracę wielu nadajników i wielu odbiorników w tej samej przestrzeni z uwagi na fakt, że sygnały szumowe są sygnałami wzajemnie ortogonalnymi. Przedstawiona koncepcja radaru szumowego GPR może być wykorzystana do budowy systemu rozpoznania terenu pod kątem poszukiwania min ukrytych np. na drodze przejazdu kolumny pojazdów wojskowych.
EN
This article describes a concept of use a wideband noise radar in the ground penetrating applications (GPR). Concept assumes using of analog-generated noise signal with frequency range from 1 to 3 GHz and power magnitude about single microwatts. Chosen radar sub-systems like antenna system, Front-End receiver, data acquisition system and concept of signal processing in FPGA will be presented. Usage of noise signal allows to correct work of multiple transmitters and receivers in the same space. Avoid of mutual jamming is possible due to orthogonality of noise signals. Presented conception of noise signal based GPR could be used in terrain recon and mine detector systems, where time of scanning is an essential requirement, for example in a military vehicles convoy.
EN
Thanks to the transfer matrix method, we perform a theoretical investigation of the optical properties of the symmetrical photonic crystal designed as Bg5/Cu1/Bg5, where Cu1 is the first generation of the copper mean sequence and Bg5 is the fifth generation of the Bragg sequence. We design a developed polychromatic filter which allows the transmission of all the telecommunication wavelengths 0.85, 1.3, and 1.55 µm at oblique incidence for both of TE and TM polarization with a high transmission rate and high quality factor. This photonic crystal can be employed in the fabrication of telecommunication devices.
PL
Pierwsze próby z wykorzystaniem telefonów zostały przeprowadzone w Krakowie pod koniec 1877 roku. Szeroka publiczność miała okazję zetknąć się z tym wynalazkiem za sprawą publicznych prezentacji, organizowanych przez takich wynalazców jak Henryk Machalski lub Emil Protaszewicz. Na początku lat 1880-tych telefonia zaczęła zyskiwać znaczenie jako praktyczny środek wewnątrz budynków. Pierwsza próba organizowania publicznej sieci telefonicznej została podjęta pod koniec 1882 roku przez prywatne przedsiębiorstwo i po kilku latach zakończyła się niepowodzeniem. W roku 1887 udało się natomiast uruchomić miejską sieć przeciwpożarową, w której zastosowanie znalazło kilkanaście aparatów telefonicznych. W tym samym roku wznowiono działania zmierzające do uruchomienia w Krakowie publicznej sieci telefonicznej, tym razem pod auspicjami państwa. Projekt został jednak opóźniony, przez co faktyczne prace budowlane rozpoczęto dopiero w roku 1892. Sieć rozpoczęła działanie jeszcze przed oficjalnym uruchomieniem, w dniu 1 stycznia 1893 roku.
EN
First experiments with telephones in Cracow were conducted at the end of the year 1877. Wide audience had an opportunity to see the new invention during public presentations, organized by such inventors as Henryk Machalski or Emil Protaszewicz. During early 1880s telephony gained popularity as means of communication inside of buildings. First failed attempt to create public telephone network in the city was was made in 1882, by private enterprise. In 1887 city-wide fire protection network was established, utilizing both telephone and telegraph devices. In the same year goal of creating public telephone exchange system was resumed by the State. Due to delays first construction works were performed in 1892. Network was operational before its official launch on January 1, 1893.
PL
W artykule przedstawiono problematykę implementacji szerokopasmowego niskoszumnego wzmacniacza mikrofalowego wykonanego w technologii MMIC. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wzmacniacza niskoszumnego pracującego w paśmie 6–26 GHz.
EN
The article presents the implementation problem of low noise wideband microwave amplifier produced in MMIC technology. The results of experimental tests of low noise amplifier operating in the band of 6–26 GHz has been presented.
PL
W latach 2015–2017 firma Elproma uczestniczyła w międzynarodowym projekcie DEMETRA Horizon 2020. Projekt dostarczył 9 nowych usług synchronizacji, wspierających wdrażany przez UE system GALILEO. Aby dobrze wykonać powierzone zadania, DEMETRA poprzedzona była licznymi badaniami rynku określającymi zapotrzebowanie przemysłu na usługi synchronizacji. Przeprowadzono na terenie UE liczne audyty techniczne wybranych systemów synchronizacji opartych o satelitarny system GPS i sieć Ethernet TCP/IP, a ich wyniki odsłoniły liczne niedoskonałości obecnych rozwiązań.
PL
W artykule przedstawiono problematykę opisu oraz zastosowania sygnału szumowego jak również problematykę jego przetwarzania w strukturach FPGA. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych korelatora cyfrowego szerokopasmowego sygnału szumowego.
EN
The problems of the description and usage of noise signal as well as the issues of its processing in the FPGA are presented. The results of experimental studies on digital correlator for the wideband noise signal are shown.
PL
W artykule przedstawiono problematykę przemiany częstotliwości w odbiornikach superheterodynowych jak również problematykę budowy mikrofalowych mieszaczy kwadraturowych z wykorzystaniem mikrofalowych układów scalonych MMIC. Przedstawiono także wyniki badań eksperymentalnych mieszacza kwadraturowego pracującego w paśmie 17–26 GHz.
EN
The article presents the problem of frequency conversion in superheterodyne receivers as well as the issue of the construction of microwave quadrature mixers using microwave integrated MMIC circuits. They were also presented the results of experimental quadrature mixer operating in the 17 - 26 GHz band.
16
Content available Refrakcja fal radiowych w jonosferze ziemskiej
PL
Dokładna znajomość zagadnień dotyczących transmisji fal radiowych w jonosferze jest kluczowa w przypadku projektowania nowych systemów teleinformatycznych z wykorzystaniem satelitów. W artykule omówiony zostanie wpływ uwarunkowań panujących w jonosferze ziemskiej na propagację transjonosferyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska refrakcji fal radiowych oraz scyntylacji. Ponieważ warunkiem niezbędnym propagacji transjonosferycznej jest odpowiednia wartość częstotliwości fali radiowej, na ogół większa niż 30 MHz, uwzględniając izotropowy poziom tła szumów kosmicznych, maksimum i minimum temperatury szumowej promieniowania galaktycznego oraz czynniki takie jak: błąd refrakcji czy scyntylacje jonosferyczne – przyjmuje się, że dolna granica zakresu dogodnego do łączności satelitarnej wynosi 1 GHz. Kolejno wymienione i sklasyfikowane w artykule zjawiska przyczyniły się do optymalnego doboru częstotliwości wykorzystywanych na potrzeby łączności satelitarnej (II okno kosmiczne).
EN
Paper discussed the impact of refraction in the earth’s ionosphere on the propagation of radio waves. Particular attention was paid to the total electron content and irregularities among the propagation paths (one of the effects is ionospheric scintillation). In this context the Author calls attention the frequencies from the second cosmic window.
EN
Intelligent transportation systems (ITS) are evolving in response to a range of factors, which are discussed in this paper in conjunction with major directions of future ITS development. The technology of cooperation between the various elements of infrastructure and vehicles will determine further evolution of telematic solutions, leading to synergies arising from both existing and new applications, as well as from the advent of the Internet of things in transportation. The next step in the development of such systems is Cooperative ITS. It already has a solid foundation in the European Union’s strategic documents on transportation, and the first implementations are under way.
EN
The article presents selected objective and subjective methods to assess the quality of voice services in telephone communication. The authors described the impact of the line and acoustic echo phenomena and ambient noise on the functions of telephone communication systems with respect to the speakerphone mode. Additionally, they discussed the possibilities to apply digital technology to improve the quality of voice services in telephone communication and alarm systems.
PL
Przedstawiono wybrane metody oceny jakości usług głosowych w telefonii z uwzględnieniem metod subiektywnych i obiektywnych. Opisano wpływ zjawiska echa akustycznego i liniowego oraz hałasu otoczenia na funkcjonowanie systemów łączności telefonicznej z uwzględnieniem trybu głośnomówiącego. Omówiono możliwości zastosowania techniki cyfrowej dla poprawy jakości usług głosowych w kopalnianych systemach łączności telefonicznej i alarmowej.
PL
W związku z rozwojem szerokopasmowych systemów elektronicznych, szeroko wykorzystuje się metody korelacyjne odbioru sygnałów. Pozwalają one na znaczną poprawę parametrów urządzeń w których są stosowane. Proponowany układ korelatora oparty jest na szerokopasmowych sprzęgaczach pierścieniowych. Układ korelatora składa się z czterech sprzęgaczy 3 dB/180°, przesuwnika fazy i czterech detektorów mikrofalowych. Szerokie pasmo korelacji sygnałów rzędu fg/fd ≅ 3, uzyskuje się, jako że korelator pracuje w zakresie mikrofalowym, a układami mnożącymi są diody Schottky’ego. Metody korelacyjne stosowane są obecnie w miernictwie mikrofalowym, radiolokacji, telekomunikacji, medycynie a w szczególności w zastosowaniach militarnych. Wymienić tu można takie urządzenia jak radary FMCW, radary z sygnałem szumowym, namierniki na źródło promieniowania elektromagnetycznego. W medycynie to możliwości pomiaru parametrów życiowych człowieka, takich jak oddech czy bicie serca. W radiolokacji do zastosowań specjalnych jak np. obserwacja przez przeszkody (np. ściana budynku) czy też penetracja gruntu.
EN
With the development of the wideband electronic systems, the correlation methods in signal receiving processes are widely used. These let to significantly improve of device features. Proposed correlator circuit is based on wideband ring couplers. It consists of four couplers, one phase shifter and four microwave detectors. Because the correlator works in microwave band, the wide band of signal correlation was obtained. Correlation methods in microwave metrology, radiolocation, telecommunication, medicine and especially in military applications are widely used. The idea of microwave quadrature correlation as well as the block diagram of the microwave broadband correlation receiver are presented in the paper. Measurement results for the function of noise signal correlation are shown. The application of such noise radar solution is presented for precise determination of distance changes and speed of these changes. Noise radars belong to radars which use both noise or pseudo-noise waveforms as probing signals and correlation techniques for noise signals. As far as correlation reception is concerned, either a delay line of constant or variable parameters is necessary in the receiver system, or spectral interferometric techniques, executed with digital methods in programmable digital systems, should be used. Noise radars, despite of the appearances, can be successfully applied in measurements of the target range, target velocity as well as in terrain or target imaging (SAR, ISAR). Noise radars can be also used for search of objects hidden behind screens for infrared radiation. Correlation-type receiver is a typical element, among others, entering into the noise radar. Their basic parameters are a broad band of a signal, low power density and capability to obtaining high sensitivity of receiving devices using non-conventional methods.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.