Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komutacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Rozszerzona metoda wyznaczania czasu komutacji w silnikach PM BLDC
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania czasu komutacji silników PM BLDC z uwzględnieniem przede wszystkim zmiennej wartości fazowej siły elektromotorycznej oraz dodatkowo niezerowej rezystancji uzwojeń, niezerowej wartości spadku napięcia na diodach komutatora elektronicznego oraz przy założeniu wykładniczego przebiegu prądu fazowego podczas komutacji.
EN
In the paper a method for determining the commutation time of PM BLDC motors was presented. The proposed method takes into account first and foremost variable phase electromotive force and, additionally, a non-zero winding resistance, a non-zero diode voltage drop and an exponential waveform of phase current during commutation.
EN
The use of numerical methods for the searching of the causes of damages of high-power DC motors was proposed in this paper. Usually, those machines have compensation windings divided into parallel branches. A numerical model of the machine was elaborated. The distribution of the field in the machine was determined for a symmetrical current distribution in the stator windings and for a de-energized machine with asymmetry occurrence. It was proved that even a small asymmetry of stator field distribution could lead to a decided impairment of the function of the sliding contact node. The machine failure is the consequence.
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie metod numerycznych w poszukiwaniu przyczyn uszkodzeń silnika prądu stałego dużej mocy. Maszyny te posiadają zazwyczaj uzwojenia kompensacyjne rozdzielone na gałęzie równoległe. Opracowano model numeryczny maszyny. Wyznaczono rozkład pola w maszynie dla przypadku symetrycznego rozpływu prądów w uzwojeniach stojana oraz dla maszyny odwzbudzonej z występującą asymetrią. Udowodniono, że nawet niewielka asymetria w rozkładzie pola stojana może prowadzić do zdecydowanego pogorszenia pracy zestyku ślizgowego. Konsekwencją jest awaria maszyny.
PL
W artykule opisano falownik napięciowy klasy D-ZVS, SL-SRI, przeznaczony do nagrzewania indukcyjnego. Obwód główny falownika ma strukturę półmostka z tranzystorami Mosfet APT5010JFLL. Wzbudnik przyłączono przez współosiowy transformator dopasowujący. Opisano układ sterowania z PLD który zabezpiecza przed komutacjami nieoptymalnymi. Obliczono maksymalną częstotliwość pracy falownika w klasie D. Na podstawie oscylogramów omówiono warunki przełączania tranzystorów: komutację suboptymalną, optymalną i nieoptymalną.
EN
Class D-ZVS, SL-SRI inverter for induction heating application is presented in the paper. The half-bridge power board bases on APT5010JFLL Mosfets. The excitation coil is connected to the inverter using coaxial matching transformer. The control circuit bases on PLD and protects Mosfets against nonoptimal commutation mode. The maximum frequency of Class D operation was calculated and switching conditions of transistors was discussed.
EN
Based on the analysis of the principle of torque ripple with commutation time for brushless DC motor, this paper proposes a method to restrain commutation torque ripple. This method is an improved predictive current control. First, an expression is built about the torque ripple during commutation time. After analysis, the non-commutation phase current is related to torque ripple. Then, a kind of control strategy is designed. A controller is designed with improved predictive current approach to restrain the torque ripple. Next, the model and controllers are implemented in Simulink environment and numerical simulations are performed. Finally, in order to compare the performance of the proposed controller, experiments on other regular controllers are represented on PWM-ON modulation. The designed controller demonstrates much better performance than that of regular PWM-ON modulation controller under tests. Meanwhile, the effect of simulation indicates that the controller is adaptive for speed variation.
PL
W artykule zaproponowano metodę zmniejszenia zafalowań momentu powodowanego komutacją w bezszczotkowym silniku DC. Zakłada się, że niekomutacyjny prąd fazowy jest miara tych zafalowań. Zaprojektowany sterownik bazuje na przewidywaniu prądu. (Zmniejszenie zafalowań momentu w bezszczotkowym silniku DC metodą przewidywania prądu i nakładającej się komutacji)
5
Content available remote Nowe materiały i technologie podnoszą jakość maszyn trakcyjnych
PL
W kraju jest obecnie eksploatowanych ok. 60 000 maszyn trakcyjnych prądu stałego. Znaczna ich część będzie nadal użytkowana przez wiele lat, dlatego też warto pracować nad poprawą parametrów i zwiększeniem niezawodności tych maszyn. Służą temu omówione w artykule ulepszenia technologiczne i materiałowe. Ich wprowadzenie umożliwia zwiększenie mocy maszyn, poprawę właściwości komutacyjnych oraz zwiększenie żywotności. Istotne korzyści są związane z prowadzeniem rzetelnej diagnostyki i statystyki uszkodzeń eksploatowanych maszyn.
EN
The present in Poland in electric rolling stock operate about 60 000 of a traction machines. These machines were designed in the second half of the last century and they will be operate during many years. The progress in parameters of insulation materials and technology guaranty increasing parameters of traction machines. In the paper: discussed possibility increasing of power, better commutation and reliability of machines, gave the collection damages of machines and the methods which they eliminated, for example: new generation of insulation materials to apply welding rotor winding with commutator TIG (tungsten inert gas) method, new types of commutator insulation materials, the choice of suitable brushes and brush-holder. Competent opinion that problem rational operating traction machines is in main point organisation problem. Correct solution that problem is detail statistics of damages of traction machines. The base of honesty statesman will be full diagnosis of damages machines.
PL
Omówiono temat centralizacji nadzoru nad siecią TP oraz jej elementami. Wiedza ekspercka pracowników TP zdobyta podczas tego procesu wpłynęła na wdrożenie w TP operacyjnych centrów kompetencji, świadczących usługi nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Grupy FT
EN
The article covers issues of supervision centralization over TP network and its network elements. As a next step aiming for maximal use of specialists' knowledge TP presents a project of implementing Operations Skill Centers at TP, which provide services not only in Poland, but also in other countries of FT Group.
EN
The paper presents example application of an optoelectronic analyzer of sparking to test commutation on a physical model of a typical d.c. machine. Prior to the sparking measurements mechanical testing of the commutator geometry taking into account irregularities of each individual bar has been performed. Next, commutation testing has been performed with the application of the proposed algorithms for sparking evaluation. Testing of commutation properties of a d.c. machine has been performed at feeding conditions that simulated feeding by a static frequency changer. Results of measurements and calculations have been presented in graphical and numerical forms.
EN
A classic converter driven motor system requires an application of a choke in an intermediary DC circuit. We propose to reconstruct the machine excitation winding in such a way that the magnetic circuit of a machine is more efficiently used and the separate choke is not needed. We have also developed the algorithm simulating the properties of this machine. The computer analysis simulating start-up conditions shows the stabilization of thyristor switch-off time under dynamical conditions of this machine.
PL
W obwodzie pośredniczącym tradycyjnego silnika przekształtnikowego stosowany jest dławik. Zaproponowana została zmiana konstrukcji umożliwiająca lepsze wykorzystanie obwodu magnetycznego maszyny i pominięcie dławika. Opracowany został algorytm modelujący właściwości tej maszyny. Analiza komputerowa symulująca warunki rozruchu wykazała stabilizację czasu wyłączania tyrystorów w warunkach dynamicznych tego typu maszyny.
PL
W pracy przedstawiono opis stanowiska służącego do kinematycznej analizy potrójnego wahadła fizycznego, którego wahania wymuszane są momentem zmieniającym się w czasie zgodnie z funkcją sinus. Głównym celem tej analizy jest poszukiwanie obszaru występowania chaosu i hiperchaosu w tym układzie. Najistotniejszym parametrem bifurkacyjnym w tym układzie jest częstość i amplituda momentu wymuszającego. Do wymuszania ruchu tego wahadła zostanie zastosowany specjalnie przystosowany do tego typu warunków pracy silnik prądu stałego komutowany elektronicznie. Natomiast do pomiaru zmieniających się w czasie kątów ramion wahadła zaproponowano opisany w pracy elektroniczny układ pomiarowy oparty na idei pomiaru zmieniającej się w czasie pojemności. Zarówno na etapie sterowania układem wymuszającym jak i podczas zbierania danych i opracowywaniu wyników w celu zbudowania portretów fazowych, map Poincarego, oraz wykresów bifurkacyjnych przewiduje się zastosowanie programu LabYiew.
EN
In this paper a description how to observe relative positions of triple pendulum links in order to investigate its kinematics is presented. Hesitations of pendulum are extorted by moment changing during time with function sine. Main target this analysis is research of area of occurrence of chaos and hiperchaos in this arrangement. Most essential bifurkation parameter in this arrangement is frequency and amplitude of extorting torque. To extorting of movement of this pendulum will be used specially adapted to this type of conditions of work direct engine with electronic commutator. Instead to measurement changing during time angles of the shoulders of pendulum described in paper electronic measuring system leaning on idea of measurement changing in time capacities of condenser is proposed. Both on stage of steering extorting system and during assembling data and to working out of results in target of construction of phase portraits and Poincare maps and of bifurcation graphs using of programme LabView foresees. An alternative proposal to apply an electronic circuit by connecting suitable filters in a series of three phase loops with low-pass filters added to them is also given.
10
Content available remote Fast two-taps changing a.c. stabilizer with seminatural switching
EN
On-load tap changers using silicon-controlled rectifiers or triacs are widely used to regulate a.c. voltage. Response time is limited to half-cycle by commutating during the zero current crossing. N. Burany has proposed a commutation method for matrix converters in direct AC/AC converters with power transistors or other switches with active turn-off capability, allowing a freewheeling path for the current during commutation. This may be applicable to tap changers so that the commutation is possible without waiting for the zero current crossing, allowing a fast voltage regulation. This paper presents a new direct AC/AC voltage stabilizer based on this kind of commutation so that voltage is regulated by switching between two taps of the mains transformer at relatively high frequency in PWM mode. Preliminary experimental results with IGBT switches are obtained in a prototype of 1kVA
PL
Przełączniki zaczepów pod obciążeniem, wykorzystujące tyrystory lub triaki są szeroko stosowane do regulacji napięcia przemiennego. Komutacja przy przejściu prądu przez zero ogranicza czas odpowiedzi do półokresu. N. Burany zaproponował dla przekształtników matrycowych metodę komutacji z tranzystorami mocy lub innymi łącznikami o zdolności wyłączania (prądu) pod obciążeniem (obciążenia zapewniające drogę) rozładowania (przepływu prądu) podczas komutacji. Może to mieć zastosowanie do przełączników zaczepów, tak że komutacja jest możliwa bez wyczekiwania na przejście prądu przez zero, co pozwala na szybką regulację napięcia. W artykule przedstawiono nowy / bezpośredni stabilizator AC/AC oparty na tego rodzaju komutacji napięcie jest regulowane przez przełączanie pomiędzy dwoma zaczepami ze stosunkowo dużą częstotliwością w trybie PWM. Wstępne wyniki eksperymentalne z łącznikami IGBT otrzymano dla prototypu o mocy 1kVA
11
Content available remote Modelling of magnetoelectrical linear motor
EN
The multi-layer moving-magnet linear motor with distributed commutator for precision high-speed automated system is described. The structure of motors, schemes of inverters, algorithm of commutation and simulation results of magnetic fields and electrodynamic forces for teeth or teethless control current layer are presented. The comparison of linear motor variants is discussed. The dependency of electrodynamics force and force to power ratio as a function of motor pole number are determined.
PL
Przedstawiono struktury wielowarstwowych silników liniowych z komutatorem wielofazowym dla precyzyjnych i szybkich systemów automatyki. Pokazano struktury silników i inwertorów, algorytmy komutacji oraz wyniki symulacji pól magnetycznych i sil elektrodynamicznych wraz z badaniami bloków magnetycznych z różnymi liczbami biegunów. Otrzymano zależności sił i mocy przy zadanych algorytmach sterowania.
PL
Przedstawiono kompleksowe rozwiązania firmy Siemens budowy sieci telekomunikacyjnej określone jako Rozwiązanie O-N-E. Obejmuje ono wszystkie elementy sieci t.j. centrale telefoniczne, urządzenia teletransmisyjne, urządzenia sieci dostępowej, sieci szerokopasmowe oraz propozycje dla dostawców usług sieci Internet. Zaprezentowano także sposoby zwiększające efektywność działania sieci poprzez wprowadzenie usług inteligentnych i zarządzania siecią z płaszczyzny TMN. Firma Siemens prezentuje kompleksowe zaspokojenie potrzeb każdego operatora, które stają przed nim w wieku XXI.
EN
In the article is presented the whole Siemens strategy called Solution O-N-E which allows to build telecommunication network. This solution covers all network elements like: exchanges, transmission equipment, access network equipment and complete proposals for Internet providers. There are also presented intelligent services and TMN platform which help to improve network performance. Solution O-N-E offered by Siemens can satisfy all network operators expectation specially at the beginning of XXI century.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.