Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production processes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Determining the parameters of the production system as well as the choice of the type of manufactured elements flow shall appoint the level of effectiveness of the manufacturing process. The article presents an example of implementation the simulation verification process of the production flow, taking into account system constraints. The basic stages of developing a simulation model in this process are discussed, taking into account the necessary information and input data. The results show the impact of the application selected flow scenarios on the level of generated costs and the duration of the manufacturing process. The process of assessing individual variants of the organization production was performed on the basis of the results obtained by computer simulation in the FlexSim simulation software.
2
Content available remote Induction of decision trees for building knowledge bases of production processes
EN
The article presents the process of acquiring the knowledge based on the induction of decision trees, graphically illustrating the differences between acquiring the knowledge in a traditional way, from the expert, and the process of acquiring the knowledge supported by the machine learning methods. The methods of acquiring the knowledge are discussed and specified. The practical part represents the use of De Treex 4.0 software dedicated to the induction of decision trees, which is a part of the Sphinx 4.0 artificial intelligence package.
PL
W artykule przedstawiono proces pozyskiwania wiedzy w oparciu o indukcję drzew decyzyjnych, w sposób graficzny zilustrowano różnice pomiędzy pozyskiwaniem wiedzy w sposób tradycyjny, od eksperta, a także procesem pozyskiwania wiedzy wspomaganym metodami uczenia maszynowego. Omówiono i wyszczególniono metody pozyskiwania wiedzy. W części praktycznej przedstawiono wykorzystanie oprogramowania DeTreex 4.0 dedykowanego do indukcji drzew decyzyjnych wchodzącego w skład pakietu sztucznej inteligencji Sphinx 4.0.
EN
In today’s production and service systems, the management process plays a primary role. Analysis of the management process allows the detection of weaknesses and strengths in analyzed systems. This paper analyses production line management processes. For one literature example, a queuing model of a selected production line was built, and its performance and reliability were analyzed. The modelling attempt undertaken here was designed to determine whether queuing theory is suitable for modelling production line processes. Confirmation of this thesis would be a novelty in this field.
EN
The article presents sources of production knowledge and thoroughly describes its identification which on the construction of decision trees, and on the construction of knowledge bases for production processes. The problems that arise during the technical preparation of production are briefly characterized and the advanced algorithm with which decision trees can be built is described in detail. A decision tree was built based on real data from the manufacturing company. Decision trees are presented as a method of knowledge representation.
EN
The limits of the present linear economy model (take-make-waste) are well illustrated by the textile and clothing sector, one of the most indispensable consumer goods industries. Although a huge increase in the number of publications on the circular economy can be observed, the number of papers analyzing consumers’ attitudes and behavior toward circular fashion, especially the ones comparing consumers from different regions, is still limited. The article aimed to assess consumers’ attitudes toward circular fashion and draw a cross country comparison in this respect. The research focused on the three pillars of the latest EU Sustainable Product Policy Framework, i.e., designing sustainable products, empowering consumers, and circularity in production processes. An online survey and convenience sampling were used to collect valid responses from two countries (i.e., Canada and Poland) with different cultures, levels of economic development, and approaches to environmental and social issues. The results showed that significant differences between the countries emerged to a greater extent regarding consumers’ attitudes toward environmental labels for fashion products and sustainable buying behavior. The Polish respondents perceived the need for such labels to a greater extent. The Canadian ones, on the other hand, turned out to be more willing to choose sustainable clothing and reduce consumption. The differences between the countries were much less conspicuous as regards circular cues and circularity in fashion production processes. They appeared only in the case of clothing durability and the impact of production processes on air quality. Those aspects turned out to be more important for Polish respondents.
EN
The recruitment process is indispensable to have a reasonable staff that fulfills all needs of a production process. The aim of the paper is to analyze the selection of employees in the industrial organization especially in the context: techniques used in the recruitment process, used selection methods and changes proposed in the recruitment process. Summing up the results of research, one can point out that the most frequent causes of aspirations for the workplace by the respondents were the financial issues and the desire for self-development. The most popular recruitment technique used in the recruitment process was online classifieds. Observation shows that this is a common recruitment technique. Among the selection methods, the most popular was the CV and cover letter, which was indicated by almost all the respondents.
PL
Proces rekrutacji jest niezbędny aby organizacja posiadała odpowiedni personel, który spełnia wszystkie wymagania procesu produkcyjnego. Celem artykułu jest analiza procesu selekcji pracowników w organizacji przemysłowej, w szczególności w kontekście: technik stosowanych w procesie rekrutacji, stosowanych metod selekcji oraz zmian proponowanych w procesie rekrutacji. Podsumowując wyniki badań, można wskazać, że najczęstszymi przyczynami aspiracji do pracy w przemyśle motoryzacyjnym wskazywanymi przez respondentów były kwestie finansowe i chęć do samorozwoju. Najpopularniejszą metodą rekrutacyjną stosowaną w procesie rekrutacji były ogłoszenia online. Analiza pokazuje, że jest to obecnie powszechna technika rekrutacji. Wśród metod selekcji najbardziej popularne były CV i list motywacyjny, na co wskazywali prawie wszyscy respondenci.
PL
Czy zdawaliście sobie sprawę z tego, jak obszerne są instrukcje stanowiskowe, sterowania procesem oraz cała dokumentacja niezbędna do realizacji procesów produkcyjnych? Otóż tych dokumentów jest sporo, w zależności od specyfiki produkcji i złożoności procesów. Człowiek nie jest w stanie spamiętać wszystkich istotnych szczegółów z obszernych dokumentów Jesteśmy wzrokowcami, dlatego też powinniśmy jak najwięcej istotnych szczegółów wizualizować za pomocą standardów - krótkich opisów wspartych zdjęciami, które dotyczą istotnych informacji niezbędnych do realizacji procesów produkcyjnych.
PL
Czy wyobrażasz sobie prowadzenie pojazdu bezpiecznie i zgodnie z przepisami bez deski rozdzielczej? Co w przypadku, gdy prowadzisz swoje procesy? Skąd wiesz, że wszystko jest wykonane poprawnie. Jeżeli jesteśmy po wdrożeniu w przedsiębiorstwie działań 6S i chcemy nadal pracować nad usprawnieniami naszych procesów w firmie, a co za tym idzie - ograniczeniem kosztów związanych z profilem naszej działalności - powinniśmy zacząć się "mierzyć".
9
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia obejmujące transformację logistyki w ramach rozwijanej obecnie koncepcji Przemysł 4.0. W takim ujęciu pojawia się problem badawczy polegający na ustaleniu, które parametry i charakterystyczne cechy procesów logistycznych są najbardziej istotne z punktu widzenia idei Przemysł 4.0. Dodatkowo należy ustalić wzajemne związki pomiędzy tymi parametrami. W artykule do oceny tych charakterystyk wykorzystano analizę wielokryterialną. Artykuł może być użyteczny dla osób zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami w branży produkcyjnej i logistycznej.
EN
The article presents the issues covering the transformation of logistics within the currently developed concept of Industry 4.0. In this approach, a research problem arises which determines which parameters and characteristics of logistic processes are most important from the point of view of the idea of Industry 4.0. In addition, mutual relationships between these parameters should be established. In the article, multi-criteria analysis was used to assess these characteristics. The article can be useful for people interested in modern solutions in the production and logistics industry.
PL
Jak w każdym przedsięwzięciu biznesowym, tak i w kopalni możemy poszukać optymalnych rozwiązań. Na temat optymalizacji : sprzedaży, BHP, wydobycia, zarządzania, utrzymania ruchu itd. można napisać osobne opracowanie. W tym artykule skupimy się jednak na optymalizacji procesów produkcyjnych.
11
Content available remote Metody usprawniania procesów produkcyjnych w branży metalowej
PL
W aktualnej sytuacji gospodarczej, przedsiębiorstwa chcące zwiększyć swoją pozycję na rynku, korzystają z różnych metod usprawniania procesów produkcyjnych, artykuł prezentuje kilka z nich np. systemy zarządzania, normalizację i automatyzację.
EN
In the current economic situation, enterprises which want increase your position on market, use some methods of improving production processes, the paper presents some of them for example management systems, normalization and automatization.
PL
Oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko jest przedmiotem szeregu regulacji prawnych na wszystkich etapach działalności przedsiębiorstwa - od planu biznesowego i rozpoczęcia produkcji do zakończania działalności. Potencjalnie stawia to wszystkie decyzje zarządu przedsiębiorstwa wobec analizy oddziaływania na środowisko. W publikacji przedstawione koncepcję wykorzystania systemu informatycznego klasy ERP do obliczania oddziaływania procesów produkcyjnych na środowisko. Podstawa koncepcji jest wykorzystanie struktur danych systemu informatycznego klasy ERP do odwzorowania czynników środowiska i funkcji potrzeb materiałowych do obliczania oddziaływania. Pozwala to wykorzystać użytkowane w przedsiębiorstwie narzędzia wspomagania zarządzania dla kształtowania decyzji zorientowanych na środowisko.
EN
The impact of the company on the environment is the subject of a number of legal regulations at all stages of business activity - from business plan and start of production For the termination of activities. This potentially puts all decisions of the board of the company to the analysis of the environmental impact. The publication presented the concept of using ERP system to calculate the impact of manufacturing processes on the environment. The base concept is to use data structures ERP system to map the environmental factors and function of material requirements to calculate the impact. This allows you to use the tools used in enterprise management support for the formation of a decision-oriented environment.
13
PL
Barwne sieci Petriego zastosowano do zilustrowania warunków przebiegu procesu, w którym wytwarzano puszki i nakrywki polipropylenowe z powierzchniowymi nadrukami. Sieci te umożliwiły stworzenie szczegółowych modeli tego dość złożonego procesu przemysłowego. Analiza modeli pozwoliła na zrozumienie roli poszczególnych operacji i procesów jednostkowych oraz na określenie krytycznych węzłów na schemacie technologicznym, które normalnie pozostałyby niezauważone. W efekcie wykryto rezerwy produkcyjne i osiągnięto pewne oszczędności, poprawiając tym samym konkurencyjność przedsiębiorstwa.
EN
Colored Petri nets were used for modeling a process for com. prodn. of polypropylene cups and lids and colorprinting their surface. Use of the nets resulted in a better understanding of the individual operations and in an identification of weak points of the technol. process.
PL
Wizualizacja procesów produkcyjnych umożliwia monitorowanie, diagnozowanie i sterowanie procesem. Ponadto daje możliwość szybkiej oceny stanu maszyn produkcyjnych. Podstawę współczesnych technologii przesyłu danych stanowi protokół komunikacyjny TCP/IP. Artykuł przedstawia przykładowe rozwiązania bazujące na nowoczesne metodach przesyłania danych, umożliwiające dokonanie wizualizacji procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym.
EN
Visualization of production processes allows you to monitor, diagnose and process control. In addition, it enables rapid assessment of state of the production machines. The basis of modern technology of data communication is protocol TCP/ IP. This article presents example solutions based on modern methods of data transfer, which make it possible to visualize production processes in real time.
15
Content available remote Wpływ topografii powierzchni na właściwości eksploatacyjne części maszyn
PL
Przedstawiono związki pomiędzy parametrami topografii powierzchni a właściwościami użytkowymi części maszyn kształtowanych w różnych procesach obróbki ubytkowej. Określono dominujące parametry chropowatości 2D i 3D w odniesieniu do: odkształceń stykowych, wytrzymałości zmęczeniowej, tarcia i zużycia oraz odporności korozyjnej. Podano praktyczne przykłady wizualizacji cech stereometrycznych powierzchni o określonych właściwościach eksploatacyjnych.
EN
Explained is relevancy of the surface topography features with functional properties of machine parts produced in different subtractive process operations. Dominant roughness parameters 2D and 3D are preset with respect to the contact deformation, fatigue, friction and wear as well as corrosion resistance. Also given are practical visual examples of the surface 3D features offering specific service effects.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
4335--4341, CD2
PL
Reorganizacja, organizacja czy też zmiana w przedsiębiorstwach jest obecnie zjawiskiem powszechnie spotykanym, przyczyniającym się do bardziej efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obecnie sukces firmy na konkurencyjnym rynku zależy od jej zdolności dostosowywania się do ciągłych zmian w otoczeniu. Artykuł przedstawia wyniki badań analizy funkcjonowania procesów produkcyjnych przedsiębiorstw, propozycje zmian organizacyjnych i istotne uzyskane korzyści.
EN
Reorganization, organization or a change in enterprises is now commonly encountered phenomenon, contributing to more efficient functioning of the enterprise. Currently, the company's success in a competitive market depends on its ability to adapt to the constant changes in the environment. This article presents research results analysis of the functioning of the production processes of enterprises, proposals and significant organizational changes resulting benefits.
PL
Zarządzanie zapasami części zamiennych odgrywają ważną rolę w osiągnięciu pożądanej dostępności wyposażenia produkcyjnego. W artykule przedstawiono model procesu sterowania procesem zarządzania częściami zamiennymi. W modelu wykorzystano aparat teorii zbirów rozmytych. Analiza rezultatów wskazuje, iż przyjęte rozwiązanie jest skutecznym narzędziem wspomagającym pracowników przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji dotyczących wielkości utrzymywanych zapasów magazynowych, ponad to w sposób istotny przyczyniło się do obniżenia ilości i asortymentu części zamiennych oraz ich wartości magazynowej.
EN
Spare parts stock management plays an important role in providing expected availability of manufacturing resources. In the following paper model of control over spare parts management process is introduced. in the model developed, fuzzy sets theory apparatus was applied. Analysis of the results proves that the solution developed is an efficient tool supporting employees in taking decisions concerning stock levels. Moreover, the solution significantly contributed to decreasing number, quantity and assortment of spare parts, as well as their value.
EN
The paper presents design and implementation of the computer system dedicated to optimization of production processes and cycles. The system is proposed as a software responsible for flexible integration of various external computer programs for numerical simulations, libraries of optimization methods, sensitivity analysis, metamodels and material database. The subsequent chapters describe the main idea of the system, its implementation details and the case studies of real industrial processes or cycles. The examples of obtained results are presented, as well.
PL
Artykuł przedstawia projekt oraz implementację systemu komputerowego przeznaczonego do optymalizacji procesów oraz cykli produkcyjnych. Zaproponowany system został zaprojektowany jako oprogramowanie umożliwiające elastyczną integrację różnych programów komputerowych dedykowanych do obliczeń numerycznych dla procesów przetwórstwa metali. Ponadto, system integruje również bibliotekę do optymalizacji, analizy wrażliwości, metamodelowania oraz zewnętrzną bazę danych udostępniającą informacje o materiałach. Dzięki takiemu rozwiązaniu zaproponowany system komputerowy posiada funkcjonalność wspierającą projektowanie procesów i cykli produkcyjnych z wykorzystaniem wieloiteracyjnych metod optymalizacji oraz symulacji numerycznych i metamodeli. Kolejne rozdziały opisują główną ideę systemu, wybrane szczegóły implementacji, a także analizę przypadków użycia dla różnych procesów i cykli produkcyjnych oraz uzyskane wyniki.
EN
The analyzed literature points to the important role of risk management in enterprises. ISO 31000:2009 norm “Risk management . Principles and guidelines” could be considered as an evidence. Developed in 2009 and published in polish edition in 2012 (PN-ISO 31000) presents principles and guidelines, which are recommended for the application in order to reduce uncertainty in decision-making, increase the effectiveness of achieving the objectives and improve operations. This paper proposes a new approach to risk managing in supply processes for the repetitive manufacturing, which is based on an adaptive system with iterative risk assessment employing data from the management information system as an essential element. The paper presents the concept of adaptive management system of supply risk, proposes a set of measures to evaluate the effectiveness of delivery supply, and then presents a simple numerical example of risk assessment. In this example are employed two measures of risk assessment: the probability of occurrence and an assessment of the stability of the supply process with using Shewhart control charts. The presented concept also requires the development of methodology for implementation. For this purpose it may serve a specially designed application responsible for collecting information and data needed for risk assessment. It is also possible to use existing enterprise information management systems through its integration with developed IT solution for implementing adaptive management of supply risk. In summary, the concept of the adaptive management of supply risk in manufacturing processes is important for companies, because of the nature of production which is dependent on regularity and timing of delivery, and completeness of supply. This is important and applicable idea both for smaller businesses as well as large, which cover a very wide supply and quantitatively large range. The proposed solution in the article is utilitarian and can bring tangible benefits to companies that implement a system of adaptive management risks of supply.
PL
Proces produkcyjny występuje w tych dziedzinach gospodarki, w których powstaje produkt , który zaspokaja potrzeby ludzi. Proces zdefiniować można jako ciąg ukierunkowanych działań, realizowanych w celu zaspokojenia zapotrzebowania (produkt, usługa, informacja) zgłoszonego przez klienta (zewnętrznego lub wewnętrznego). Procesem produkcyjny to również, ogół czynności pozwalających z materiału wyjściowego uzyskać produkt o złożonych (pożądanych) cechach.
EN
The production process occurs in industries where product is formed that meets the needs of the people. The process can be defined as a series of targeted actions carried out in order to meet the demand (product, service, information) reported by the customer (internal or external). This manufacturing process is also all activities allowing to obtain from the starting material a product with a compound (desired) characteristics.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.