Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regression equations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The issue of ensuring the construction of materials and products, necessary quality characteristics and durability, is associated with the solution of many problems arising both in the construction industry enterprises and in the conditions of a construction site. Most of these (construction-technological) problems are solved due to the rational choice of raw materials, changes in the ratio between the main components, as well as production modes. The method of solving such problems assumes simultaneous consideration of many factors (composition, consumption of components, formation conditions, hardening, etc.) and providing many parameters (workability, strength, frost resistance, water resistance, etc.), which in practice is difficult to implement by traditional methods of experimentation because of high labor intensity of the work and the need for complex analysis. The article considers using methods of system analysis and mathematical planning of experiments in the study of building materials quality. Methods of obtaining mathematical models of various types, their interpretation and analysis, as well as the basic principles of using system analysis for solving the problems of building materials technology are presented. The technique of mathematical planning of experiments is presented. The main types of tasks solved with this method are analyzed, optimization criteria for solving problems of concrete technology are formulated. Methods for constructing linear and nonlinear models, their statistical analysis, and typical plans for carrying out experiments are presented.
2
Content available remote Mathematical Models Of Mechanical Properties Of Vessel Screw Propellers
EN
During repairing screw propellers by welding and plastic deformation it is indispensable to know their material features and strength properties relative to the propeller part subject to repair. The authors have conducted statistical and empirical research aimed at determining those features depending on the propeller’s chemical composition and blade thickness. These dependencies are presented in the form of mathematical models useful both cognitively and utilitarian-wise.
PL
Metoda doboru maszyn i urządzeń do realizacji procesów produkcyjnych w rolnictwie wymaga odpowiedniego określenia funkcji celu, według której ten wybór zostanie dokonany. W pracy przedstawiono metodykę określania analitycznej postaci funkcji celu na podstawie uzyskanych wyników pomiarów lub przeprowadzonych obliczeń.
EN
The method of selecting the machinery and equipment to perform the production processes in agriculture requires proper determination of the objective function, based on which the selection will be done. The study presents a methodology of determination an analytical form of objective function on the basis of the obtained measurement results or calculations.
PL
W pracy badano dynamikę produkcji energii elektrycznej w latach 1995-2002 ze źródeł cieplnych i wodnych. Wykorzystano metodę Gujarati’ego [1970] porównania prostych regresji opisujących dynamikę w wybranych województwach. Zwrócono też uwagę na sprawdzenie założeń wymaganych do zastosowania tej metody.
EN
The study dealt with the dynamics of electric energy generation within 1995-2003 from the thermal and water sources. The method by Gujarati (1970) was applied to compare the regression lines describing the dynamics in selected provinces of Poland. An attention was paid to check of the assumptions required to application of mentioned method.
5
Content available remote Stabilność termiczna wybranych enzymatycznych preparatów paszowych
PL
Zbadano wpływ mikronizacji (częstotliwość 2450 MHz, moc 350W, w czasie 60, 120 lub 180s) bądź kondycjonowania (95°C, w czasie 10, 20 lub 30 min.) na aktywność enzymatyczną: β glukanazy /endo-1, 3(4)-β-glukanazy/, ksylanazy/endo-1, 4 -β ksylanazy/, celulazy /endo-1, 4 -β -glukanazy/ oraz fitazy/hydrolizującej wiązania estrowe inozytolu z resztami kwasu fosforowego w fitynianach/. Wyniki badań aproksymowano metodą najmniejszych kwadratów uzyskując oddzielnie dla każdego z enzymów oraz obu zastosowanych form ogrzewania (mikronizacji lub kondycjonowania) równania regresji o możliwie wysokim współczynniku dopasowania (R2). Posługując się tymi równaniami obliczono hipotetyczny czas niezbędny do dziesięciokrotnej redukcji aktywności każdego z enzymów w procesie mikronizacji (2450 MHz, 350 W) lub kondycjonowania (95°C). Najkrótszym czasem dziesięciokrotnej redukcji aktywności charakteryzował się enzym fitaza (14’16”- kondycjonowanie, 25’03”- mikronizacja), zaś największy okazał się czas dziesięciokrotnej redukcji aktywności dla ksylanazy (73’25”- kondycjonowanie, 45’29”- mikronizacja).
EN
The effect of micronization (2450 MHz frequency, 350 W for time of 60; 120 or 180 s) and conditioning (95°C for 10; 20 or 30 min) on enzymatic activity was studied for β-glucanase, xylanase, cellulase and phytase (hydrolysing inositol ester bindings with the rests of phosphoric acid in phytynians). Obtained results were approximated with the least squares method achieving for each enzyme separately and for both applied heating forms (micronization and conditioning) the regression equations of possibly high correlation coefficient (R2). Hypothetical time necessary to reduce tenfold the activity of each enzyme at micronization or conditioning process, was computed with the use of these equations. The shortest time to tenfold reduction of enzymatic activity was obtained for phytase (14’16” at conditioning, 25’03” at micronization), whereas the longest was the time to tenfold reduction of xylanase activity (73’25” at conditioning, 45’29” at micronization).
PL
Praca zawiera wyniki badań zmęczeniowych próbek gładkich i z karbem w warunkach proporcjonalnych obciążeń cyklicznych z wartością średnią. Porównano wyniki badań próbek przy cyklicznym zginaniu, skręcaniu i jednej kombinacji zginania ze skręcaniem dla czterech wartości obciążeń statycznych. Wyniki badań eksperymentalnych zamieszczono w tabelach i przedstawiono graficznie za pomocą różnych charakterystyk zmęczeniowych, dla których wyznaczono parametry równań regresji. Uzyskane rezultaty badań uzupełniają wcześniej przeprowadzone testy zmęczeniowe analizowanego materiału i rozszerzają bazę danych o stali 10HNAP umożliwiającą formułowanie i weryfikację modeli stosowanych do obliczeń projektowych.
EN
The paper contains the results of fatigue tests of smooth and notched specimens under proportional cyclic loading with mean values stress. The results obtained for specimens under bending, torsion and one combination of bending with torsion for four mean values have been compared. The experimental data have been collected in the tables and shown in the figures with use of various fatigue characteristics for which parameters of the regression equations have been determined. The obtained results complete the previous fatigue tests of the considered material. Thus information about 10HNAP steel becomes wider and formulation and verification of calculation models is easier.
7
Content available remote Badania podstawowych właściwości fizycznych nasion łubinów
PL
Przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości fizycznych nasion łubinów: wąskolistnego odmiany Emir, żółtego odmiany Juno, białego odmiany Bardo. Wymiary nasion, masę pojedynczych nasion, masę właściwą, gęstość usypowa, współczynnik tarcia zewnętrznego i współczynnik restytucji energii kinetycznej określono w przedziale wilgotności 10-25%. Otrzymane zależności przedstawiono za pomocą startystycznie istotnych równań regresji, mających zastosowanie w matematycznym modelowaniu procesów roboczych. Wzrost wilgotności badanych nasion łubinów powoduje wzrost ich wymiarów, masy pojedynczych nasion, współczynnika tarcia zewnętrzengo, natomiast spadek masy właściwej, gęstości usypowej i współczynnika restytucji energii kinetycznej.
EN
Paper presented the basic physical properties of lupine seeds as a result of conducted investigations. The seeds of following lupines were examined: angustifoliate lupine of Emir cultivar, yellow lupine of Juno cultivar and white lupine of Bardo cultivar. From among the physical properties of lupine seeds there were determined the seed dimensions (length, width, thickness), the weight of single seeds, specific weight, bulk density, friction coefficient and the coefficient of kinetic energy restitution, for the seed moisture content ranging from 10 to 25%. The relationships between particular basic mechanical properties and the moisture content of lupine seeds were presented by statistically significant regression equations being applied in methematical modelling of working processes. Increasing moisture content of tested lupine seeds increased their dimensions, weight of the single seeds and internal friction coefficient, whereas decreased the specific weight, bulk density and the coefficient of kinetic energy restitution.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.