Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciecz obróbkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the results of tests of the wear of cutting tools following the process of facing with lubrication with cutting fluids. The tests were carried out on a CNC lathe with the use of two cutting fluids: one based on mineral oil and the other containing zinc aspartate. After machining, the tool wear was measured using a stereoscopic inspection microscope. Observation of surface morphology and identification of elements was performed using a scanning electron microscope with a EDS analyser. Measurements of the geometric structure of the surface of turned elements were performed using an optical profilometer. The non-toxic coolant with zinc aspartate used in the tests resulted in the formation of surface layers enriched with zinc compounds, which directly translated into the improvement of technological quality of the workpiece.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia narzędzi skrawających po procesie toczenia poprzecznego ze smarowaniem cieczami obróbkowymi. Badania wykonano na tokarce sterowanej numerycznie z zastosowaniem dwóch cieczy chłodząco-smarujących na bazie oleju mineralnego oraz zawierającej asparaginian cynku. Po obróbce zmierzono zużycie narzędzi za pomocą stereoskopowego mikroskopu inspekcyjnego. Obserwacje morfologii powierzchni i identyfikację pierwiastków przeprowadzono przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego z analizatorem EDS. Pomiary struktury geometrycznej powierzchni elementów toczonych wykonano profilometrem optycznym. Zastosowane w badaniach nietoksyczne chłodziwo z asparaginianem cynku spowodowało powstanie warstw wierzchnich wzbogaconych w związki cynku, co bezpośrednio przełożyło się na poprawę jakości technologicznej detalu.
2
Content available remote Nowatorska technika chłodzenia w obróbce wysoko produktywnej
PL
Stop tytanu Ti6Al4V charakteryzuje się niską przewodnością cieplną oraz wysoką wytrzymałością i reaktywnością chemiczną. Z tych powodów narzędzie do jego obróbki musi być efektywnie chłodzone. Nowatorskie podejście, polegające na podawaniu cieczy obróbkowej schłodzonej do temperatury poniżej 0ºC, okazuje się skuteczniejsze niż chłodzenie zalewowe i kriogeniczne.
EN
This experimental study investigated the effects of a conventional cutting fluid during drilling cylindrical holes on workpiece materials made of the AISI 1040 steel. Drilling responses were compared between dry and wet (in presence of the cutting fluid) cutting conditions with respect to drilling force, roundness deviation and taper of the hole, and chip morphology. High production machining and drilling with high cutting speed, feed, and depth of cut were found to be inherently associated with the generation of a large amount of heat and high cutting temperature. In a dry condition such high cutting temperature not only reduces dimensional accuracy and tool life but also impairs the roundness deviation and taper of the hole. The use of a conventional cutting fluid, in such a situation, was very effective to reduce the cutting temperature. In a dry cutting condition, numerous tool-wears were found on the drill bits. Drilling in such a dry condition seriously affects roundness of the hole, and chip shape and color. Contrastingly, use of a traditional cutting fluid reduced temperature as well as improved roundness and taper of the hole. It also acted as a lubricate at the tool tip–work surface interface. Overall, the conventional cutting fluid enhanced the quality of the machine work and potentially can increase machine life of drill bits.
4
Content available remote Mikrobiologiczne ciecze obróbkowe do frezowania
PL
Większość komercyjnych cieczy stosowanych w obróbce skrawaniem zawiera oleje mineralne. Poważnym problemem jest rozwój mikroorganizmów w cieczach na bazie wody. Alternatywą może być zastąpienie emulsji (zawiesin kropelek oleju w wodzie) cieczami na bazie mikroorganizmów.
PL
Artykuł prezentuje sposób powstawania wiórów dla wybranych stopów metali nieżelaznych z zastosowaniem specjalnego stanowiska do skrawania ortogonalnego. W pracy przeprowadzono pomiary wizyjne strefy skrawania z wykorzystaniem kamery do obserwacji zjawisk szybkozmiennych, w celu analizy etapów procesu kształtowania się wióra. Dokonano identyfikacji kształtu powstałych wiórów przy skrawaniu ortogonalnym i zmiennej grubości warstwy skrawanej z użyciem cieczy smarujących oraz w warunkach skrawania bez smarowania. Wyniki badań mogą służyć do weryfikacji i walidacji modeli numerycznych skrawania ortogonalnego stopów metali nieżelaznych.
EN
This article presents the method of chip formation for selected non-ferrous metal alloys using a special device for orthogonal cutting. To analyze the stages of the chip forming process the measurements of cutting zone were carried out using a video camera for recording quick-change phenomena. The shape of chips formed at orthogonal cutting was determined for the variable depth of cut and under fluid lubrication and dry cutting conditions. The results of research can be used to verify and validate numerical models of orthogonal cutting of non-ferrous metal alloys.
6
Content available Ecological cutting fluids
EN
Industrial cutting fluids are used in the form of emulsions and microemulsions of the o/w type. They pose a hazard for the natural environment and the personnel working with them. This paper presents a new type of safe cutting fluids: aqueous solutions of surfactants. Physicochemical, tribological and operational tests were carried out in order to optimize the compositions of the cutting fluids. Physicochemical and operational properties of the optimized cutting fluid are comparable to those of the best equivalents available on the market.
PL
Stosowane w praktyce przemysłowej ciecze obróbkowe występują w formie emulsji i mikroemulsji typu o/w. Stanowią one zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz ludzi na stanowiskach pracy. W przedstawionym artykule zaprezentowano nowy rodzaj bezpiecznych w stosowaniu cieczy chłodząco-smarujących. Są nimi wodne roztwory aktywne powierzchniowo. Dla zoptymalizowanych składów cieczy obróbkowych przeprowadzono badania fizykochemiczne, tribologiczne oraz eksploatacyjne. Ciecz obróbkowa o zoptymalizowanym składzie ma porównywalne a nawet korzystniejsze właściwości fizykochemiczne i użytkowe w porównaniu z ich najlepszymi odpowiednikami rynkowymi.
EN
In the paper the method of determining the mathematical relationship for calculating the flank wear VBc of the most worn hob tooth is discussed. The relationship, in the form of a multiple regression function, was determined based on the acceptance and rejection method. The data for the calculations was obtained from experiments carried out for hobbing of carbon steel C45 with the use of a cutting fluid supplied in flood mode (WM) and with a minimum quantity lubrication mode (MQL). Based on the developed equations the impact of the selected machining parameters the course of the hob wear was assessed. In the final part of the paper, the obtained mathematical relationships were analysed and verified.
PL
W artykule omówiono metodę wyznaczania zależności matematycznej do obliczania wielkości starcia VBc najbardziej zużytego ostrza frezu ślimakowego. Zależność w postaci funkcji regresji wielorakiej wyznaczono metodą dołączania i odrzucania. Dane do obliczeń uzyskano przeprowadzając badania eksperymentalne frezowania stali węglowej C45 z udziałem cieczy obróbkowej podawanej w trybie obfitym oraz z minimalnym wydatkiem (MQL). W oparciu o wyznaczone równania dokonano oceny wpływu wybranych warunków obróbki na przebieg zużycia frezów ślimakowych. W końcowej części artykułu dokonano analizy uzyskanych zależności matematycznych oraz przeprowadzono ich weryfikację.
EN
The specificity of the machining operation, during which the machining fluids have direct contact with the environment and the human body, creates the need to seek solutions that would increase the application of ecologically safe products. An alternative to petroleum and synthetic bases may be vegetable products having good ecological properties. This paper presents a method for producing cutting fluids based on glycerol fraction from the production of biodiesel and a mixture of cardanol ethoxylates and synthetic ester. The produced fluids were studied in terms of their functional properties, which determine their operational suitability as well as their physicochemical and microbiological properties. The wear of a tool bit after working in an environment of such fluids was also determined. It has been found that the cutting fluids, prepared according to the method developed, have preferred functional properties. They meet the performance requirements for these products and can be used in metalworking erosive processes.
PL
Specyfika eksploatacji, podczas której ciecze obróbkowe mają bezpośredni kontakt z otoczeniem i organizmem człowieka, generuje potrzebę poszukiwania rozwiązań zwiększających aplikację produktów bezpiecznych ekologicznie. Alternatywą dla baz naftowych i syntetycznych mogą być produkty roślinne, charakteryzujące się dobrymi właściwościami ekologicznymi. W artykule przedstawiono metodę wytwarzania cieczy obróbkowych na bazie frakcji glicerynowej z produkcji biodiesla oraz mieszaniny oksyetylatu cardanolu z syntetycznym estrem. Zbadano właściwości funkcjonalne wytworzonych cieczy, decydujące o ich przydatności eksploatacyjnej, a także ich właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Określono także zużycie noża tokarskiego po obróbce w środowisku tych cieczy. Stwierdzono, że ciecze obróbkowe, wytworzone według opracowanej metody, charakteryzują się korzystnymi właściwościami funkcjonalnymi. Spełniają wymagania eksploatacyjne, dotyczące tego rodzaju produktów i mogą być stosowane w procesach ubytkowej obróbki metali.
EN
During applying cutting fluids (coolants), which are used in the surface treatment of metals, different microorganisms develop. The effects of microbial growth in the cooling system are the following: the shortened life of coolants, increased operating costs, downtime connected with the replacement of coolant, and the exposure of workers to the harmful impact of infected oil mist on skin, eyes, and upper respiratory tract. The paper presents the possibility of an innovative application of a pulsed electric field method to disinfect cutting fluids. The contaminated coolant is subjected to a pulsed electric field with the result that there is a rapid destruction of living microorganisms therein, and their spores. Furthermore, the article demonstrates a laboratory system equipped with a high voltage generator and a control system enabling, inter alia, to change the parameters of the pulsed electric field as well as the laboratory model of the disinfection cell with variable spacing of the electrodes. A research stand made according to the predefined assumptions is also shown. The research stand is intended for testing the effectiveness of reducing the degree of biological contamination of the coolant as a function of the parameters of pulsed electric field. The obtained results are related to the results of a research task of a strategic programme entitled: „Support systems of ecological exploitation of industrial oils and technological liquids”. Obtaining promising test results will be a stage leading to the development of a system for the disinfection of cutting fluids on a technical scale.
PL
W obróbce powierzchniowej metali stosuje się ciecze obróbkowe (chłodziwa), w których, w trakcie ich użytkowania, rozwijają się drobnoustroje. Efektami rozwoju mikroorganizmów w układzie chłodzenia są: skrócenie żywotności chłodziw, zwiększenie kosztów eksploatacji, przestoje produkcyjne związanymi z wymianą chłodziwa oraz narażenie pracowników na szkodliwe dla zdrowia oddziaływanie zarażonej mgły olejowej na skórę, wzrok czy górne drogi oddechowe. W artykule przedstawiono możliwość innowacyjnego zastosowania metody pulsacyjnego pola elektrycznego do dezynfekcji cieczy obróbkowych. Skażone chłodziwo poddawane jest działaniu pulsacyjnego pola elektrycznego w efekcie czego następuje szybkie zniszczenie żyjących w nim mikroorganizmów, a także ich zarodników. Przedstawiono laboratoryjny system wyposażony w generator wysokiego napięcia i układ sterowania umożliwiający między innymi zmianę parametrów impulsowego pola elektrycznego oraz laboratoryjny model celi dezynfekcji o zmiennej odległości elektrod. Przedstawiono stanowisko badawcze wykonane według przyjętych założeń. Wykonane stanowisko badawcze umożliwi przeprowadzenie badań skuteczności zmniejszania stopnia skażenia biologicznego chłodziwa w funkcji parametrów pulsacyjnego pola elektrycznego oraz odniesienie otrzymanych rezultatów do wyników prac uzyskanych w zadaniu badawczym Programu Strategicznego pt.: „Systemy wspomagania proekologicznej eksploatacji olejów przemysłowych i cieczy technologicznych”. Uzyskanie obiecujących wyników badań pozwoli na opracowanie urządzenia do dezynfekcji cieczy obróbkowych w skali technicznej.
10
Content available remote Wybór medium obróbkowego dla MQL a efekty szlifowania stopu tytanu Ti6Al4V
PL
Stopy tytanu o strukturze α+β, np. Ti-6Al-4V, są obecnie najczęściej używane w przemyśle lotniczym, kosmicznym, biomedycynie i urządzeniach ogólnego przeznaczenia. Stopy tytanu zalicza się do materiałów trudno obrabialnych metodami obróbki skrawaniem. W porównaniu ze stalą stopy tytanu cechują: trzykrotnie mniejszy współczynnik przewodzenia ciepła, o 50% mniejszy współczynnik rozszerzalności cieplnej, wysoka odporność na korozję, przy zachowaniu wytrzymałości 60% ciężaru właściwego stali.
EN
The results of the research of the influence of a processing liquid on the selected parameters of grinding the titanium alloy Ti6Al4V have been described. The processing liquid was passed with the minimum quantity lubrication (MQL) into the zone of grinding. The influence of the used processing liquid on cutting force, the roughness of the surface and the deformation of a thin-walled piece after grinding has been analysed.
EN
Nanoparticles of molybdenum are proposed in the paper as additives to cutting fluids which can change their operational characteristics due to extraordinary properties possessed by nanoparticles and connected with quantum and superficial aspects of their nature. The results of investigations made about possibilities of molybdenum nanoparticles use as additives to base oils, applied to, among others, cutting oils compounding, are presented in the paper. Addition of molybdenum nanoparticles to oils modified their tribological properties observed in model sliding couples made in this purpose of materials characteristic for machining systems. Such field of investigations results from World’s trends in the identification of possible nanoparticles applications in some branches of technology. Nowadays the question of metals and other materials nanoparticles application in numerous branches of technology is investigated by many scientists with the help of newer and newer and more sophisticated research equipment what opens new and promising prospects. Examination results presented in the paper prove positive influence of molybdenum nanoparticles addition to lubricants on their tribological properties consisting in friction resistance and wear decrease in couples lubricated with these lubricants.
PL
Nanocząstki molibdenu zaproponowano w niniejszym artykule, jako dodatki do cieczy obróbkowych, mogące zmienić ich charakterystyki eksploatacyjne, ze względu na niezwykłe własności nanocząstek, związane z kwantowymi i powierzchniowymi aspektami ich natury. W artykule zaprezentowano efekty badań w zakresie możliwości stosowania nanocząstek molibdenu, jako dodatków do olejów bazowych używanych, między innymi, do komponowania olejów obróbkowych. Uzyskane wyniki dowodzą, że dodatek nanocząstek molibdenu do olejów zmodyfikował ich właściwości tribologiczne, obserwowane w modelowych węzłach tarcia, wykonanych w tym celu z materiałów charakterystycznych dla systemów obróbkowych. Taki obszar poszukiwań naukowych wynika ze światowych tendencji w zakresie identyfikacji możliwości stosowania nanocząstek w różnych dziedzinach techniki. W obecnych czasach zagadnienie to jest badane przez wielu naukowców za pomocą coraz nowszego i doskonalszego wyposażenia badawczego, co stwarza nowe, obiecujące perspektywy. Wyniki badań, prezentowane w artykule, świadczą o pozytywnym wpływie dodatku nanocząstek molibdenu na właściwości tribologiczne środków smarowych, polegającym na redukcji oporów tarcia oraz zmniejszeniu wartości zużycia w skojarzeniach smarowanych tymi środkami.
PL
Nanomateriały są coraz popularniejsze w zastosowaniach technicznych, z powodu ich wyjątkowych i korzystnych własności (szczególnie mechaniczne i elektryczne), w porównaniu z materiałami tradycyjnymi oraz w wyniku systematycznie malejących kosztów produkcji. Zarówno naukowcy, jak i technicy nie potrafią sobie jeszcze wyobrazić wszystkich możliwości ich wykorzystania. Nanocząstki miedzi stosowano w badaniach, opisanych w niniejszym artykule, jako dodatki do cieczy obróbkowych i innych cieczy roboczych. Mogą one zmieniać charakterystyki eksploatacyjne tych cieczy ze względu na niezwykłe własności nanocząstek, związane z kwantowymi i powierzchniowymi aspektami ich natury. W artykule zaprezentowano wyniki badań w zakresie możliwości stosowania nanocząstek miedzi, jako dodatków do olejów bazowych używanych, między innymi, do komponowania olejów obróbkowych. Stwierdzono, że nanocząstki miedzi dodawane do olejów modyfikowały ich właściwości tribologiczne, obserwowane w modelowych węzłach tarcia, wykonanych w tym celu z materiałów charakterystycznych dla systemów obróbkowych. Taki obszar poszukiwań naukowych wynika z wcześniejszych doświadczeń autora w zakresie możliwości stosowania nanocząstek w różnych dziedzinach techniki oraz wielu badań, przeprowadzonych przez niego w tym zakresie. W obecnych czasach zagadnienie to jest badane przez wielu naukowców za pomocą coraz nowszego i doskonalszego wyposażenia badawczego, co stwarza nowe, obiecujące perspektywy. Wyniki badań, prezentowane w artykule, świadczą o pozytywnym wpływie dodatku nanocząstek miedzi na właściwości tribologiczne środków smarowych, polegającym na redukcji oporów tarcia i wartości zużycia w skojarzeniach smarowanych za ich pomocą.
PL
W artykule zaprezentowano metodę pomiaru PIV, którą zmodyfikowano i wykorzystano do procesów szlifowania w celu określenia zachowania przepływu płynów obróbkowych w obszarach skrawania. Badania wykonano dla płynów w postaci emulsji i mgły olejowej.
EN
In the paper modified PIV measuring method has been presented. PIV method has been adapted in order to monitor behaviour of cutting fluids and their flows during grinding process. Investigation concerns application of two types of cutting fluid supply methods: conventional (wet machining with application of emulsion), minimum quantity lubrication (MQL).
PL
Omówiono wybrane aspekty szybkiej oceny skrawalności materiałów obrabianych i skrawności ostrzy narzędzi oraz wpływu cieczy obróbkowych na te właściwości. Przedstawiono metody i urządzenia stosowane do tego celu w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IZTW) i zamieszczono przykładowe wyniki badań prowadzonych w tym zakresie.
EN
Some aspects of fast assessment of materials’ machinability and cutting abilities of tool edges, as well as effects of metalcutting fluids on these properties are discussed. Methods and equipment used in the Institute of Advanced Manufacturing Technology (IAMT) are described and some IAMT results are presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących określenia wpływu różnych strategii podawania cieczy obróbkowej na stan warstwy wierzchniej powierzchni roboczych kół zębatych frezowanych obwiedniowo. Frezowanie przeprowadzono z wykorzystaniem podawania cieczy obróbkowej w trybie obfitym, z minimalnym wydatkiem (MQL) oraz z użyciem schłodzonego sprężonego powietrza. Koła zębate, wykonane ze stali 42CrMo4 w stanie ulepszonym, frezowano na gotowo. Jako narzędzi użyto frezów ze stali szybkotnącej HS6-5-2 bez pokryć przeciwzużyciowych. Wykonano pomiary chropowatości powierzchni na roboczych powierzchniach zębów po stronie wchodzącej i wychodzącej z zazębienia obróbczo-tocznego. Wykonano również badania metalograficzne makroskopowe oraz rozkłady twardości w warstwie powierzchniowej. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje możliwość zastąpienia tradycyjnie stosowanej cieczy obróbkowej (oleju) podawanej w trybie obfitym na rzecz przyjaznych dla środowiska i operatorów obrabiarek alternatywnych sposobów chłodzenia i smarowania.
EN
In this paper, experimental results concerning influence of different strategies of cutting fluid application on surface layer condition of the gear’s tooth flank generated by hobbing are described. Experimental tests were carried out for wet machining (WM), minimal quantity lubrication (MQL) and cooled compressed air methods (SSP). 42CrMo4 steel gears after hardening and tempering, were manufactured by finishing hobbing. HS6-5-2 hobs was used without coatings. Surface roughness parameters were measured on the both sides of gear's tooth flank. Additionally, metallography, macro- and microscopy analysis together with hardness profiles were made. The findings in the present investigation show that it is possible to replace conventional cutting fluid (oil) in wet machining without deterioration of surface layer conditions with applying environmentally and human friendly alternatives of cooling and lubricating methods.
16
PL
Stosowanie cieczy chłodząco-smarujących (chłodziw) podczas obróbki skrawaniem stanowi element procesu wytwarzania części metalowych. Zastosowanie chłodziw pozwala na zmniejszenie tarcia pomiędzy narzędziem skrawającym a elementem obrabianym i na wydajne obniżenie temperatury procesu, a dzięki temu na precyzyjną obróbkę spełniającą wysokie wymagania. Wysoka biostabilność używanego chłodziwa jest bardzo istotna i wpływa na jakość wytwarzanego wyrobu. Producenci unowocześniają stale skład cieczy chłodząco-smarujących, tak aby zapewnić zachowanie ich optymalnych parametrów przez długi okres użytkowania.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, dotyczących określenia wpływu warunków obróbki, tj.: metod chłodzenia i smarowania oraz głębokości szlifowania podczas ostrzenia frezów ślimakowych na stan warstwy wierzchniej ostrzy. Frezy ślimakowe wykonane ze stali szybkotnącej HS6-5-2 ostrzono z wykorzystaniem podawania cieczy obróbkowej w trybie obfitym, z minimalnym wydatkiem (MQL) oraz za pomocą schłodzonego sprężonego powietrza. W trakcie badań zastosowano dwie głębokości szlifowania: a) wykończeniową - ae1 = 0,01 mm, b) zgrubną - ae2 = 0,03 mm. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje możliwość doboru optymalnych warunków szlifowania ze względu na stan warstwy wierzchniej przy zastąpieniu tradycyjnie stosowanej cieczy obróbkowej (emulsji) podawanej w trybie obfitym.
EN
In the paper experimental results obtained during hob sharpening process are presented. HS 6-5-2 hobs have been sharpened with application of different types of lubrication and cooling methods. Wet machining, MQL and cooled compressed air methods (SSP) were taken to evaluation. Two depth of cut levels were applied during experimental procedure: a) ae1 = 0.01 mm - finished pass, b) ae2 = 0.03 mm - rough pass. Results of surface metalographics of HS 6-5-2 hob and microhardness distribution from the rake face of the hob to the depth of 0.1 mm are presented too.
PL
W pracy oceniono przydatność klasycznych dodatków uszlachetniających oraz modyfikacji chemicznej za pomocą siarkowania FAME do kształtowania właściwości użytkowych cieczy obróbkowych na bazie produktów roślinnych. Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków depresujących na właściwości niskotemperaturowe estru metylowego wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, a także zbadano właściwości smarne kompozycji FAME z wybranymi dodatkami AW/EP. Porównano właściwości tribologiczne siarkowanych estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego z kompozycjami FAME zawierającymi komercyjne dodatki smarne. Uzyskane wyniki wskazują, iż siarkowane FAME charakteryzują się lepszymi właściwościami przeciwzatarciowymi niż kompozycje FAME z dodatkami AW/EP, a wprowadzenie klasycznych wiskozatorów umożliwia uzyskanie optymalnych właściwości reologicznych w niskich temperaturach.
EN
The possibility of using vegetable-originated cutting fluid chemical modification by means of commercial additives or sulfurization processes is evaluated. The influence of depressants on the low-temperature characteristics of rapeseed oil FAME and the lubricity of FAME containing selected AW/EP additives are investigated. The tribological characteristics of sulfurized FAME and FAME containing commercial lubricating additives were compared. Obtained results have shown that sulfurized FAME has better antiseizure properties than FAME containing AW/EP additives. Application of the classic viscosity additives enables optimum rheological properties at low temperatures to be obtained.
EN
The subject of this work is to show the significance of the shape of a chip during automated cutting process. Selected ways of the influence on a chip shape are going to be shown. The main point is the assistance of chip fracture by a compressed stream of cutting-tool lubricant. This mechanism is shown on the example of tool system CoroTurn HP. The results of preliminary researches are presented graphically.
PL
W pracy poruszono znaczenie postaci i kształtu wióra podczas obróbki w zautomatyzowanym - elastycznym systemie wytwarzania. Przedstawiono wybrane sposoby oddziaływania na postać wióra. Szczególny nacisk położono na wspomaganie procesu łamania wióra sprężonym strumieniem płynu obróbkowego. Na przykładzie systemu narzędziowego CoroTurn HP omówiono budowę i sposób mechanizm łamania wióra strumieniem sprężonej cieczy obróbkowej. Wyniki wstępnych badań rozpoznawczych przedstawiono w postaci graficznej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.