Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  variable cost
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule poruszane są zagadnienia rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych, wynikające z uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2016 r. ustawy o efektywności energetycznej. W ustawie tej zawarta jest nowelizacja ustawy Prawo energetyczne art. 45 a. Artykuł 45a dotyczy zasad rozliczania kosztów ogrzewania. Zdaniem autora, nowelizacja art. 45a, ustawy Prawo energetyczne nie wypełnia zaleceń dyrektywy 2012/27/UE w odniesieniu do art. od 9 do 11. Nie wprowadza powszechnego obowiązku wyposażenia budynków i lokali w urządzenia do rejestracji zużycia ciepła, nie zawiera prostych i jasnych zasad jak sporządzić rozliczenie kosztów ogrzewania na podstawie zarejestrowanego zużycia ciepła.
EN
The article discusses the issues of accounting for the cost of heating in multi unit buildings resulting from Energy Efficiency Act passed by the Parliament on 20th of May 2016. This Act includes an amendment to the Energy Law Art. 45 a. Article 45a applies to the accounting for the cost of heating. According to the author, the amendment of Article 45a of the Energy Law does not comply with the recommendations of Directive 2012/27/EU in relation to art. 9 to 11. It does not introduce a general duty to equip buildings and flats with appliances to register the heat consumption, nor does it contain simple and clear rules on how to draw up the settlement of heating costs on the basis of the recorded heat consumption.
2
Content available remote Koncepcja "aktywności wewnętrznych" w metodzie MSRP
PL
W artykule przedstawiono koncepcję, umożliwiającą zastosowanie metody MSRP w przypadku, gdy w przedsiębiorstwie występują działania oraz zużycie świadczeń wewnętrznych, których rozmiary nie zależą od rozmiarów produkcji czy sprzedaży przedsiębiorstwa. Omówiono główne zmiany oraz trudności pojawiające się w zakresie planowania i kontroli w związku z zastosowaniem opisanej koncepcji. Całość została zilustrowana prostym przykładem.
EN
The article touches upon the concept enabling application of the MSRP method, if there are activities and consumption of internal services within an enterprise the range of which does not depend on the volume of the given enterprise's production or sales. The main changes and issues occurring in the scope of planning and controlling related to the application of the concept in question were discussed. The whole problem was illustrated with a simple example.
PL
Gospodarka rynkowa stawia wymagania osiągania coraz wyższych wydajności wytwarzania produktów o coraz wyższej jakości, przy zachowaniu konkurencyjności cen. Przeprowadzone analizy kosztu zmiennego wytwarzania stali wykazały, że ponad 80 % stanowi koszt wsadu metalowego oraz energii elektrycznej. Opracowano równanie umożliwiające gospodarowanie złomem, uwzględ-niające nie tylko cechy fi zyczne, ale również cenę złomu, pozwala na uzyskanie optymalnego kosztu wytwarzanej stali. Na podstawie przeprowadzonych analiz i obliczeń zaproponowano algorytm o charakterze uniwersalnym, dotyczący optymalizacji wytapiania stali w elektrycznym piecu łukowym ze względu na koszt zmienny stali surowej.
EN
The market economy is setting requirements for ever higher productivity and quality of products preserving competitive price. The analysis of variable steelmaking costs shows that more than 80 % of it is the cost of metallic charge and electricity. The developed equation allows the management of scrap which takes into account not only its physical quality but also the price and obtaining the optimal level of steelmaking costs. On the basis of analysis and calculations an algorithm of universal character concerning optimization of steelmaking in electric arc furnance for the reason of variable costs of raw steel was suggested.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.