Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EU
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Z każdej strony przemysł napotyka coraz bardziej rygorystyczne wymogi czy rosnące opłaty, np. za pobór wody, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów. Ponadto, cele klimatyczne Unii Europejskiej będą wymagały znaczących wysiłków ze strony przemysłu, szczególnie z uwagi na konieczność odejścia od wykorzystania węgla. Jakby tego było mało, już odczuwamy wpływ pandemii Covid-19 na gospodarkę, a pomimo wysiłków w zakresie szczepień trudno przewidzieć, kiedy wrócimy do normalnego życia. To wszystko sprawia, że znalezienie źródeł finansowania nowych inwestycji nie jest błahostką. Dla wielu przedsiębiorców chęć budowania i prowadzenia działalności nie wynika jedynie z pobudek finansowych. Wspieranie lokalnej społeczności czy możliwość tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze o niskim wskaźniku PKB na mieszkańca może stanowić istotną motywację w wyborze lokalizacji nowego zakładu, a nierzadko dbanie o poprawę stanu środowiska i rozwój regionu jest dla kierownictwa misją. W Unii Europejskiej od lat funkcjonują mechanizmy wsparcia, promujące działania, które mają na celu wzmocnienie gospodarki i poprawę poziomu życia na mniej zamożnych terytoriach, poprzez umożliwienie pomocy państwom członkowskim w finansowaniu niektórych inwestycji przedsiębiorstw. Nowa odsłona wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa dotyka również kwestii związanych z transformacją w kierunku neutralności klimatycznej, dlatego warto zainteresować się tym dokumentem i jego znaczeniem dla pomocy publicznej w Polsce. Tym bardziej, że pomoc regionalna nie wyklucza korzystania z innych źródeł pomocy przy realizacji tego samego projektu inwestycyjnego.
EN
The impact of Free Trade Agreement (FTA) on commercial business of the member could be assessed by the potential and tangible effects. This paper is adopted by Partial equilibrium theory and SMART tool to measure the impact of EVFTA on the Vietnamese meat import (HS code 02). The result of this model is claimed that EVFTA has a huge impact on boosting the meat import from EU to Vietnam. However, the value of import in this category from European nations in each country and good fluctuated significantly. This study also proposes some measures for domestic businesses and the government to ensure the benefits on Vietnam’s livestock industry. Last but not least, meat quality management is one of vital issues under EFVTA and global competitiveness to meet higher expectation of consumers. Good food (meat) manufacturing practices need to be applied. That is the social contribution value of this paper.
EN
Purpose: The purpose of the article is to establish the place of Ukraine on the process of European integration and the identification of obstacles to full membership in the European Union. Design/methodology/approach: The methodological and theoretical basis of the article is the fundamental provisions of economic theory, the works of scientists and economists in the field of international economic relations and integration. Findings: The article explores the problems of Ukraine’s integration into the EU. The study analyzed the attitude of Ukrainians towards European integration, identified the main arguments for and against accession to the EU countries, as well as the main internal and external threats of the integration process. It has been determined that in recent years the proportion of the population that has supported Ukraine’s accession to the EU has significantly increased. From the integration into the EU, Ukrainians primarily expect to expand the space of their own capabilities and the country's internal development in accordance with modern world trends. It is concluded that the population considers a high level of corruption in the country, problems in the Donbass and the inefficiency of public administration as the main obstacles to this process. Most residents of Ukraine consider it necessary to implement European reforms, but the consequence of their implementation has identified significant problems in terms of their real social effect. It is determined that Ukraine in some macroeconomic indicators lags significantly behind the EU countries, continues to lose its position in the global ranking of countries in terms of economic competitiveness, and remains one of the poorest countries in Europe. A significant problem for the development of Ukraine is the labor migration of the population and, in particular, the increase in the number of illegal migrants - Ukrainians in Europe. The main achievements in the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU are analyzed and the main threats to the further European integration are identified. It is concluded that Ukraine needs to develop its own “action plan” for the possibility of realizing national interests, taking into account the interests of the parties involved in the integration process. Originality/value: The mood of Ukrainian society, the current position of the state, the main obstacles and priorities that Ukraine faces on the way to the EU have been analysed in detail.
EN
Purpose of research: The European Union has three main objectives in its energy policy. The most crucial one is due by 2020, to reduce greenhouse gas emissions (mainly CO2) by at least 20% below 1990 levels. This research attempts to calculate Actual-Open CO2 emission in the EU countries for the years 1997-2017, including in the calculation export and import of CO2 in products and services from the USA. Design/methodology/approach: This study takes into account the USA and 27 European countries (all the EU members without Malta). Actual-Open CO2 emissions were obtained by applying the appropriate Actual Emission Factor. The calculation takes into consideration the transfer of CO2 in exported products and services from the USA to the EU and vice versa. Findings: It has become apparent, that Actual-Open CO2 emission statistics in the EU member states are different from the Official-Closed CO2 emission data. This has raised several challenges: 1) A change should be considered in the approach to the reduction of CO2 emission in the EU energy policy, to take into account CO2 emission balance with other countries. 2) To implement this, the EU needs an instrument that would lead other countries to look at their CO2 emissions in a similar manner to the EU. 3) EU member states should redefine their approach to the import of goods from countries with a lower production cost due to their less stringent approach to environmental problems. Originality/value: The survey presents actual CO2 emission values in the EU countries incorporating net gain/loss from the US imports/exports.
EN
The Cyprus Island, located in the Eastern part of the Mediterranean Sea, is known for decades of conflict known as the “Cyprus conflict”. The resolution to the conflict is, first of all, influenced by the citizens of local communities. However, we should not forget about the external actors. First and foremost international organisations (UN, EU) and the significant world or regional countries (USA, Russia, Great Britain, Turkey, and Greece) are also significant and very active and efficient in this process. These countries have an important influence on activities in the Eastern Mediterranean and assert their interests in the mentioned region.
PL
Wyspa Cypr, położona we wschodniej części Morza Śródziemnego, znana jest z trwającego od dziesięcioleci konfliktu zwanego „konfliktem cypryjskim”. Na rozwiązanie konfliktu wpływają przede wszystkim członkowie lokalnych społeczności. Nie należy jednak zapominać o graczach zewnętrznych. Istotną rolę w tym procesie odgrywają przede wszystkim organizacje międzynarodowe (ONZ, UE) oraz znaczące mocarstwa światowe lub regionalne (USA, Rosja, Wielka Brytania, Turcja, Grecja). Kraje te mają istotny wpływ na działalność we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i realizują swoje interesy we wspomnianym regionie.
EN
The main purpose of the work is to show the level of air pollution emitted by road transport and its relationship with economic development and transport infrastructure in European Union countries. The study presents the diversity in emissions of road transport by countries, shows the dynamics of changes in this area, determines the relationships between the level of economic development, equipping with road infrastructure and emissions of air pollution in EU countries. The research period concerned the years 2006-2017. The sources of data was EUROSTAT database. The ranking built by means of multidimensional data analysis tools indicated Portugal and Luxembourg as countries with relatively high emissions of air pollutants (group 3), countries with moderate emissions are Bulgaria, Malta, Cyprus and Sweden (group 2). Analysis of data on the rate of change in emissions and the volume of GDP in EU countries also indicates compliance with the Kuznets environmental curve.
PL
Celem głównym pracy było porównanie poziomu zanieczyszczenia powietrza emitowanego przez transport drogowy i jego związku z rozwojem gospodarczym i infrastrukturą transportową w krajach Unii Europejskiej w latach 2006-2017. W pracy przedstawiono zróżnicowanie w emisji zanieczyszczeń przez transport drogowy w krajach UE, ukazano dynamikę zmian w tym zakresie, określono związki i między poziomem rozwoju gospodarczego, wyposażeniem w infrastrukturę drogową, a emisją zanieczyszczeń powietrza. Dane pochodziły z baz i raportów EUROSTAT. Zbudowany za pomocą metod wielowymiarowej analizy danych ranking szeregujący Państwa pod względem emisji związków do atmosfery pochodzących z transportu i uwzględniając infrastrukturę drogową oraz powierzchnię kraju, wskazał na Portugalię i Luksemburg jako kraje o stosunkowo dużej emisji (grupa 3), kraje o umiarkowanej emisji to Bułgaria, Malta, Cypr oraz Szwecja (grupa 2). Analiza tempa zmian emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wielkości PKB w krajach Unii wskazuje także na zgodność ze środowiskową krzywą Kuznetsa.
7
EN
The main objective of the paper was to show the relationship of greenhouse gas emissions by agriculture with economic development and agricultural production parameters in the European Union. All EU Member States were selected for research purposefully. The research period concerned the years 2004-2017. The sources of materials were EUROSTAT data, literature on the subject. For the analysis and presentation of materials, descriptive, tabular, graphic methods, dynamics based on a constant basis, Gini concentration coefficient, concentration analysis using the Lorenz curve, Pearson's linear correlation coefficients were used. Agriculture is one of the major economic sectors responsible for greenhouse gas emissions. In 2004-2017, emissions from this section slightly decreased in the EU. There was a wide variation between countries. Economically developing countries increased emissions, while developed countries maintained them at a similar level. Greenhouse gas emissions were highly concentrated in several EU countries. These were the countries with the most developed agriculture. In the years 2004-2017, there were no changes in the level of emission concentration. The level of greenhouse gas emissions from agriculture depended on the economic and agricultural situation in the country. The regularities were in many cases straightforward, as for the relationship of greenhouse gas emissions from agriculture with the value of animal production, cattle population, and the use of mineral fertilizers and manure production. This close relationship resulted from the fact that livestock production was the part of agriculture that generated the most greenhouse gases.
PL
Celem głównym pracy było ukazanie zależności emisji gazów cieplarnianych przez rolnictwo z rozwojem gospodarczym i parametrami produkcji rolniczej w krajach Unii Europejskiej. W sposób celowy wybrano do badań wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Okres badań dotyczył lat 2004-2017. Źródłami materiałów były dane EUROSTAT, literatura przedmiotu. Do analizy i prezentacji materiałów zastosowano metody opisową, tabelaryczną, graficzną, wskaźniki dynamiki o podstawie stałej, współczynnik koncentracji Giniego, analiza koncentracji za pomocą krzywej Lorenza, współczynniki korelacji liniowej Pearsona. Rolnictwo jest jednym z ważniejszych działów gospodarki odpowiedzialnych za emisję gazów cieplarnianych. W latach 2004-2017 emisja wynikająca z tego działu nieznacznie zmniejszyła się w UE. Występowało duże zróżnicowanie pomiędzy krajami. Państwa rozwijające się gospodarczo zwiększały emisję, zaś rozwinięte utrzymywały ją na podobnym poziomie. Emisja gazów cieplarnianych była mocno skoncentrowana w kilku państwach UE. Były to państwa z najbardziej rozwiniętym rolnictwem. W latach 2004-2017 nie zaszły żadne zmiany w poziomie koncentracji emisji. Poziom emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa był uzależniony od sytuacji gospodarczej i w zakresie rolnictwa w kraju. Prawidłowości były w wielu przypadkach prostoliniowe, jak dla relacji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa z wartością produkcji zwierzęcej, pogłowiem bydła, czy zużyciem nawozów mineralnych i produkcją obornika. Ten ścisły związek wynikał z faktu, że produkcja zwierzęca była tą częścią rolnictwa, która generowała najwięcej gazów cieplarnianych.
PL
Przetwórstwo rybne jest ważnym elementem sektora produkcji żywności UE. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych dla przetwórstwa ryb i owoców morza kategorii surowców, określając ich aktualną dostępność dla przemysłu. Ze względu na malejące dostawy najważniejszych dla przetwórstwa gatunków (dorsz, tuńczyk, łosoś, krewetki) ich ceny w ostatnich latach wzrosły, a efektem jest ograniczenie popytu na wytwarzane z nich produkty i mniej dynamiczny niż poprzednio rozwój przemysłu.
EN
The fish processing industry is a significant EU food production sector. The article reviews the most vital resources for the fish and seafood processing industry at the same time evaluating their current accessibility for the industry. Due to the decreasing supply of the vital for the industry species [cod, tuna, salmon, shrimp] their prices in the recent years have increased resulting in the lowered demand on the manufactured product which in turn leads to less dynamic development of industry than before.
PL
Przemysł produkcji żywności i napojów należy do największych sektorów produkcyjnych Unii Europejskiej, jego roczne obroty wynoszą 1,2 bln euro, jest też największym pracodawcą – 4,7 mln zatrudnionych. Codziennie dostarcza na rynek 1,5 mln dań i napojów; większość zakładów sektora stanowią firmy małe i średnie (99%). Wartość rocznego unijnego eksportu żywności i napojów to 110 mld euro, blisko 25% produkcji jest eksportowane poza kraje UE, a udział UE w światowym eksporcie żywności wynosi 19%.
EN
The food and drink industry is one of the largest manufacturing sectors in the European Union and its annual turnover reaches EUR 1.2 trillion and it is also the greatest employer with 4.7 million employees. The industry supplies 1.5 billion meals and drinks to the market. The majority of the sector is comprised of small and medium enterprises [99%]. The value of the annual EU food and drink export is EUR 110 billion and nearly 25% of the production is exported outside EU countries. The food and drink export of the EU amounts for 19% of global export.
10
Content available Coking coal in the european green deal strategy
EN
Achieving climate neutrality in the EU economy by 2050 is a huge challenge to which all European Union plans and strategies have been submitted. Achieving the EU's climate and environmental goals requires, among other things, a profound transformation of the power sector, as well as decarbonisation and modernisation of energy-intensive industries such as steel production, for instance. !e European steel industry has to face the challenges of reducing carbon emissions; the evidence suggests that hydrogen will play a major role in the decarbonisation of the sector, provided cheap renewable energy is available on a large scale. However, in the near future, most of the steel produced in the EU will continue to be produced using the BF-BOF route, which requires a stable supply of coking coal. !e paper describes the structure of world steel production according to production technology and indicates the projects implemented by European companies, aimed at moving towards emission-free steel production. !e European Commission has recognised the key role of coking coal in the EU economy by placing it on the 2020 list of critical raw materials. !e list identifies those raw materials which need to be protected in the EU due to their high economic importance and high supply risk. !e paper presents the results of the criticality assessment for coking coal included in the fourth technical review, which qualified it for the third time as a material to be kept on the list of critical raw materials.
PL
Osiągnięcie neutralności klimatycznej w gospodarce UE do 2050 r. jest ogromnym wyzwaniem, któremu poddano wszystkie plany i strategie Unii Europejskiej. Osiągnięcie unijnych celów klimatycznych i środowiskowych wymaga między innymi głębokiej transformacji sektora elektroenergetycznego, a także dekarbonizacji i modernizacji energochłonnych gałęzi przemysłu, takich jak np. hutnictwo. Europejski przemysł stalowy musi stawić czoła wyzwaniom związanym z redukcją emisji dwutlenku węgla; analizy sugerują, że wodór będzie odgrywał główną rolę w dekarbonizacji sektora, pod warunkiem, że na dużą skalę dostępna będzie tania energia odnawialna. Jednak w najbliższej przyszłości większość stali produkowanej w UE będzie nadal produkowana na drodze BF-BOF, co wymaga stabilnych dostaw węgla koksowego. W artykule opisano strukturę światowej produkcji stali według technologii produkcji oraz wskazano projekty realizowane przez firmy europejskie, zmierzające do przejścia na bezemisyjną produkcję stali. Komisja Europejska doceniła kluczową rolę węgla koksowego w gospodarce UE umieszczając go na liście surowców krytycznych 2020 roku. Lista identyfikuje te surowce, które należy chronić w UE ze względu na ich duże znaczenie gospodarcze i wysokie ryzyko dostaw. W artykule przedstawiono wyniki oceny krytyczności węgla koksowego zawartego w IV przeglądzie technicznym, ktory zakwalifikował go po raz trzeci jako materiał do umieszczenia na liście surowców krytycznych
PL
Artykuł opisuje proces konkretyzowania krajowych przepisów dotyczących urządzeń energomechanicznych w górnictwie odkrywkowym, przyjmując jako punkt wyjścia ustanowienie w 1989 r. przez Radę Wspólnot Europejskich dyrektyw w sprawie poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz ujednolicenie wymagań dla maszyn w krajach członkowskich.
EN
The legał reąuirements for machines in open pit mining in Poland has been amended repeatedly during the last decades. The article presents the implementation process of Polish legał acts regarding of open-pit mining machinery sińce 1954 until the present. The author describes changes which took place in health and safety regulations due to the use of minę mechanization works. These modifications were necessary in order to adjust and standardize to the European Union law regulations. The attention is paid especially to acts which have been introduced after the accession of Poland to the European Union in 2004. In particular, two of foremost directives are analyzed: Council Directive 89/391/EEC on the introduction of measures to improve the safety and health of workers at work and Council Directive 89/392/EEC on the approximation of the laws of a member of the State relating to machinery established by the Council European Communities. Both of them are fundamental to the current safety rules for using the machinery in open-pit mining in Poland.
PL
Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej, przyjęła dyrektywy i inne wytyczne prawne obowiązujące producentów i dystrybutorów kierujących wyroby na rynek wspólnoty państw, w tym także na rynek krajowy.
EN
The main objective of the paper was to show the level of public spending on environmental protection in the European Union countries. All European Union member states were selected for research purposefully. The research period concerned the years 2005-2017. The sources of materials were EUROSTAT data, literature of the subject. For the analysis and presentation of materials, descriptive, tabular and graphical methods, constant basis dynamics indicators, Gini concentration coefficient, concentration analysis using the Lorenz curve, density diagram (nuclear estimator), Pearson's linear correlation coefficients were used. Public spending on environmental protection is gradually becoming more and more accepted by the government, as evidenced by their systematic growth. There was a very high concentration of this type of expenditure in several EU countries. The first four countries were the largest economically, namely France, Germany, Great Britain and Italy. The importance of spending on environmental protection in national budgets was low, however, there were differences between countries. In this case, the level of economic development was not decisive. A significant relationship was found between the economic situation of the country and the value of public expenditure on environmental protection. On the other hand, parameters per person were not suitable for determining interdependencies. The wealth of the society was not a decisive factor in the amount of support. In many countries, spending on environmental protection is an element of policy. Rulers are more likely to use public funds for purposes that give more visible effects and are economically effective.
PL
Celem głównym pracy było ukazanie poziomu wydatków publicznych na ochronę środowiska w krajach Unii Europejskiej. W sposób celowy wybrano do badań wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Okres badań dotyczył lat 2005-2017. Źródłami materiałów były dane EUROSTAT, literatura przedmiotu. Do analizy i prezentacji materiałów zastosowano metody opisową, tabelaryczną, graficzną, wskaźniki dynamiki o podstawie stałej, współczynnik koncentracji Giniego, analiza koncentracji za pomocą krzywej Lorenza, wykres gęstości (estymator jądrowy), współczynniki korelacji liniowej Pearsona. Wydatki publiczne na ochronę środowiska stopniowo są coraz bardziej akceptowane przez rządzących, o czym świadczy ich systematyczny wzrost. Występowała bardzo duża koncentracja tego typu wydatków w kilku państwach UE. W pierwszej czwórce krajów były największe gospodarczo kraje, a więc Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Znaczenie wydatków na ochronę środowiska w budżetach krajowych było małe, występowały jednak różnice między poszczególnymi krajami. W tym przypadku poziom rozwoju gospodarczego nie był decydujący. Stwierdzono istotny związek między sytuacją gospodarczą kraju a wartością wydatków publicznych na ochronę środowiska. Z kolei parametry w przeliczeniu na osobę nie były odpowiednie do określenia współzależności. Zamożność społeczeństwa nie była czynnikiem decydującym o wysokości wsparcia. W wielu państwa wydatki na ochronę środowiska są elementem polityki. Rządzący chętniej przeznaczają środki publiczne na cele, które dają bardziej widoczne efekty i są efektywne ekonomicznie.
PL
W rozwiniętych gospodarkach wymiana wewnątrzgałęziowa, czyli równoległy import i eksport produktów podobnych (należących do tej samej gałęzi, grupy towarowej), stanowi dominującą formę obrotów handlowych realizowanych w zakresie produktów przemysłowych. Przemysł farmaceutyczny jest doskonałym tego przykładem. Realizowana w zakresie produktów przemysłu farmaceutycznego wymiana wewnątrzgałęziowa przynosi realne korzyści, zarówno pacjentom, jak i całym gospodarkom. Dokonano identyfikacji czynników decydujących o intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej w obrotach handlowych Republiki Czeskiej z krajami Unii Europejskiej w zakresie produktów przemysłu farmaceutycznego. Skoncentrowano się na determinantach makroekonomicznych odnoszących się do cech gospodarek handlujących krajów.
EN
Country-specific determinants of intra-industry trade between the Czech Republic and its European Union trading partners in pharmaceutical products in 2004–2017 were evaluated. The Bayesian Model Averaging (BMA) method was used, where the bilateral intra-industry index, calcd. according to the Grubel-Lloyd formula, was adopted as the explained variable. The intensity of intra-industry trade in Czech-EU trade in pharmaceuticals were detd. by intensity of trade with particular EU countries, by the size of general government expenditure on health in the countries of trading partners and by the level of economic development of the trading partners.
15
Content available remote Analiza transportu produktów chemicznych w Unii Europejskiej
PL
Przedstawiono analizę bezpieczeństwa oraz wielkość międzynarodowego transportu towarowego produktów chemicznych w Unii Europejskiej (UE) w odniesieniu do poszczególnych rodzajów transportu. Skupiono się na porównaniu infrastruktury transportowej, ilości i rodzaju przewożonych towarów w międzynarodowym transporcie towarowym. Omówiono środki umożliwiające poprawę bezpieczeństwa w zakresie transportu produktów chemicznych na terenie UE.
EN
A review, with 35 refs., of shares of various transport types (by rail, road, water and air) used to transfer the chem. materials. Environmental risk associated with the use of the transport types was assessed.
EN
Ensuring access to a stable supply of a number of raw materials has become a serious challenge for domestic and regional economies with limited production, the EU economy alike. Reliable and unconstrained access to certain raw materials is an ever more serious concern. In order to tackle this challenge, the European Commission has established a list of Critical Raw Materials (CRMs) for the EU, which is regularly reviewed and updated. In its Communication COM(217) 490 final of September 13, 2017, the European Commission presented an updated list of 27 critical raw materials for the EU as a result of a third assessment based on a refined methodology developed by the Commission. Economic Importance (EI) and Supply Risk (SR) have remained the two main parameters to determine the criticality of a given raw material. The list of critical raw materials for the EU includes raw materials that reach or exceed the thresholds for both parameters set by the European Commission. The only exception is coking coal (included in the list of critical raw materials for the first time in 2014) which, although not reaching the economic importance threshold, has been conditionally kept on the 2017 list for the sake of caution. Should it not fully meet this criterion, it will be withdrawn from the list during the next assessment.
PL
Zapewnienie dostępu do stabilnej podaży szeregu surowców stało się poważnym wyzwaniem dla gospodarek krajowych i regionalnych o ograniczonej produkcji, podobnie jak gospodarki UE. Niezawodny i nieograniczony dostęp do niektórych surowców stanowi coraz poważniejszy problem. Aby sprostać temu wyzwaniu, KE opracowała listę surowców krytycznych (CRM) dla UE, która jest regularnie weryfikowana i aktualizowana. W komunikacie COM (217) 490 wersja ostateczna z 13.09.2017 r. KE przedstawiła zaktualizowany wykaz 27 kluczowych surowców dla UE w wyniku trzeciej oceny opartej na dopracowanej metodologii opracowanej przez Komisję. Znaczenie ekonomiczne (EI) i ryzyko podaży (SR) pozostały dwoma głównymi parametrami określającymi krytyczność danego surowca. Lista surowców krytycznych dla UE obejmuje surowce, które osiągają lub przekraczają progi dla obu parametrów określonych przez KE. Jedynym wyjątkiem jest węgiel koksowy (po raz pierwszy zawarty na liście surowców krytycznych w 2014 r.), który, choć nie osiąga progu znaczenia ekonomicznego, został warunkowo umieszczony na liście z 2017 r. W artykule omówiono najważniejsze zmiany metodologii zastosowanej w trzecim przeglądzie i ich wpływ na ocenę krytyczności węgla koksowego. Przedstawia strukturę geograficzną światowej produkcji i zużycia węgla koksowego, a także stopień, w jakim UE jest uzależniona od importu węgla koksowego. Surowce, nawet jeśli nie są klasyfikowane jako surowce krytyczne, są niezbędne dla gospodarki europejskiej, ponieważ znajdują się na początku łańcuchów wartości w produkcji. Ich dostępność może się szybko zmieniać ze względu na zmiany w przepływach handlowych lub polityce handlowej, co ujawnia ogólną potrzebę dywersyfikacji podaży.
PL
W pracy zaprezentowano zmiany produkcji rzepaku w UE, Polsce i województwie podkarpackim. Uzyskane wyniki wskazują, że zbiory nasion rzepaku w UE były stabilne. Odnotowano tendencję spadkową powierzchni zasiewów, natomiast wzrostową plonowania. W Polsce (w latach 2010-2018) zarówno zbiory, powierzchnia uprawy jak i plony nasion wykazywały tendencje wzrostową. W województwie podkarpackim w badanym okresie produkcja rzepaku zwiększyła się w wyniku istotnego wzrostu powierzchni uprawy przy wzrostowej tendencji plonowania. Stan produkcji nasion rzepaku w UE, Polsce i województwie podkarpackim jest uzależniony od zmiennych warunków siedliskowych oraz zapotrzebowania rynku na surowiec. Obecna, na ogół stabilna, skala produkcji rzepaku w omawianych rejonach jest głównie wynikiem zagospodarowania nasion do celów spożywczych oraz przemysłowych, w tym na biopaliwo.
EN
The aim of the study is to present changes in rapeseed production in the EU, Poland and the Podkarpackie Province over recent years. The obtained results indicate that rapeseed harvest in the EU was stable in the years 2010-2017. There was a downward trend in sown area and an increase in yield. In Poland, in 2010-2018, both harvest, crop area and seed yields showed an upward trend. In the Podkarpackie Province, rapeseed production increased in the period under consideration. This was the result of a significant increase in the cultivation area with an upward trend in yielding. The production status of rapeseed in the EU, Poland and the Podkarpackie Province depends on changing habitat conditions and market demand for raw material. The current generally stable scale of rapeseed production in the discussed regions is mainly the result of seed management for food and industrial purposes, including biofuel.
EN
As many programs of scientific and technical cooperation of various fields are being successfully implemented between Ukraine and the EU, the author has set the goal of intensifying relations between Ukraine and Chile in the field of green energy. The cooperation Ukraine has had with the EU serves as an example of future cooperation between Ukraine and Chile. The text explores Chile’s experience in the field of green energy and, through the comparative example of such cooperation between Ukraine and the EU countries, shows that such interaction is a worthwhile endeavor. Based on an analysis of research materials, one of the priority areas of scientific and technical cooperation is the use of non-traditional renewable energy technologies. In Ukraine, and the EU, as well as Chile, there are objective factors (natural, resources, socio-economic, environmentaltechnological) that concern their development. It is interesting to note Ukraine’s scientific experience and implementation of these technologies and the organizational and economic support of them as priorities in the context of national and regional policy. All aspects of international scientific and technical cooperation, including through the exchange of intellectual products, make it possible to increase the effectiveness of forms of state support, the innovation, production and business activities of Ukraine and the corresponding development of producers and consumers' motivation towards using non-conventional forms of renewable energy technology.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu implementacji zapisów „Doktryny bezpieczeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej3” – dokumentu strategicznego w kontekście prowadzonej przez Federację Rosyjską polityki zagranicznej, historycznej i militarnej uwzględniający przekaz propagandowy kierowany zarówno do społeczeństwa rosyjskiego, jak i międzynarodowego. W artykule przedstawione zostaną m.in. algorytmy realizacji ideologii rosyjskiego świata (Russkij mir) mającej na celu kształtowanie prowadzenia przez Federację Rosyjską działań w obszarze militarnym w Republice Serbii.
EN
The aim of the article isto present the method of implementing the regulations of the „Information Security Doctrine of the Russian Federation” – the strategic document in the context of the foreign, historical and military policy of the Russian Federation, including propaganda directed at both the Russian and international society. The article will present, among others algorithms for the implementation of the ideology of the Russian world (Russkij mir) aimed at shaping the Russian Federations course of activities in the military area in the Republic of Serbia.
EN
The article presents the development of Russian foreign policy towards NATO and EU over the course of last few years. Special attention has been given to the most aggressive measures implemented by Moscow in order to preserve its importance in world political landscape. Author appeals to the Crimea case, military development, hybrid and information warfare and cases of assassinations of Russian emigrants linked to the opposition and business.
PL
Artykuł przedstawia rozwój rosyjskiej polityki zagranicznej wobec NATO i UE w ciągu ostatnich kilku lat. Szczególną uwagę poświęcono najbardziej agresywnym środkom zastosowanym przez Moskwę, aby zachować jej znaczenie w światowym krajobrazie politycznym. Autor odnosi się do sprawy Krymu, rozwoju militarnego, wojny hybrydowej i informacyjnej oraz przypadków zabójstw rosyjskich emigrantów związanych z opozycją i biznesem.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.