Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 377

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda badań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Artykuł skupia się na problematyce prowadzenia badań dotyczących zachowań robotników na placu budowy. Omówione zostały zarówno metody pośrednie czyli głównie badania sondażowe, jak i badania prowadzone bezpośrednio w miejscu wykonywania prac (in situ). Szczególną uwagę poświęcono omówieniu wad i zalet metod bezinwazyjnych pomiarów prowadzonych przy zastosowaniu czujników radiowych i analizy obrazu wideo. Przeanalizowano podstawowe wymagania stawiane technologiom śledzenia ruchu robotników w czasie rzeczywistym.
EN
This article focuses on the issues of conducting research on the behavior of workers on construction sites. Both indirect methods, i.e. mainly survey research, and research conducted directly at the work site (in situ) were discussed. Particular attention was paid to discussing the advantages and disadvantages of non-invasive measurement methods using radio sensors and video image analysis. The basic requirements for real-time worker tracking technologies were analyzed.
2
Content available remote Wpływ cyklicznych obciążeń mechanicznych na odporność korozyjną aluminium
PL
W artykule zaprezentowano wpływ zmęczeniowych obciążeń mechanicznych na odporność korozyjną profili okiennych i drzwiowych wykonanych ze stopu aluminium EN AW-6063 z powłoką poliestrową. W badaniach zastosowano własną metodę oceny, polegającą na cyklicznych obciążeniach skupionych działających na próbkę metodą trójpunktowego zginania. Efektem tych obciążeń było powstanie w obrębie struktury aluminium trwałego odkształcenia plastycznego, podczas gdy w przypadku powłoki pokrywającej profile aluminiowe nastąpiło niewielkie zmniejszenie odporności korozyjnej, niepowodujące jednak utraty właściwości barierowych. Stwierdzono również, że gdy obciążeniom mechanicznym towarzyszy działanie kwaśnej mgły solnej, pojawiają się mikrouszkodzenia w strukturze powłok, w istotny sposób zmniejszając ich właściwości barierowe, co potwierdzono wynikami badań spektroskopii impedancyjnej.
EN
The article presents the effect of mechanical load fatigue on corrosion resistance of profiles made of EN AW-6063 aluminium alloy with polyester coating. In test, own research methodology was used, consisting in cyclical application of concentrated load to the tested sample with the three-point bending method. The effect of these loads was the formation of a permanent plastic deformation within the aluminium structure, while in the case of the coating covering aluminium profiles, there is a slight reduction in corrosion resistance, without the loss of barrier properties, however. It was also found that when in addition to mechanical load, salt spray test was applied, microdamage in the coatings’ structure appeared, significantly reducing their barrier properties, which was confirmed by the results of impedance spectroscopy.
4
PL
W artykule omówiono wpływ modyfikacji płynnej żywicy epoksydowej odpadową mączką wapienną na jej lepkość kinematyczną. Badania przeprowadzono na dwóch seriach próbek żywicy epoksydowej zawierającej oraz pozbawionej utwardzacza. Jako dodatek zastosowano odpadową mączkę wapienną w trzech frakcjach. Do badań przygotowano dwie mieszaniny referencyjne. W przypadku każdego dodatku wykonano po pięć mieszanin o rożnej zawartości odpadowej mączki wapiennej. Badano lepkość kinematyczną za pomocą kubka wypływowego. Wykazano, że wraz ze wzrostem ilości odpadowej mączki wapiennej zwiększa się lepkość kinematyczna płynnej żywicy epoksydowej zarówno bez, jak i z utwardzaczem. Dodatkowo udowodniono, że lepkość kinematyczna żywicy epoksydowej z dodatkiem odpadowej mączki wapiennej zależy głownie od ilości tego dodatku, a w pomijalnie małym stopniu od wielkości jego ziaren i składu.
EN
The main aim of the article is to describe the influence of modification of liquid epoxy resin with waste limestone powders on its kinematic viscosity. The tests were carried out for two series of samples: epoxy resin with and without a hardener. As an additive, waste limestone powders were used in three fractions. Two reference mixtures were prepared for the tests, one for each series. For each additive, five mixtures were made with different contents of the waste limestone powder. The kinematic viscosity of the prepared mixtures was tested using a flow cup. On the basis of the research, it was shown that with the increase in the amount of waste limestone powder, the kinematic viscosity of the liquid epoxy resin increases, both with and without the hardener. Additionally, it has been proved that the kinematic viscosity of epoxy resin with the addition of waste lime powder mainly depends on the amount of this additive, and to a negligible extent on the grain size and composition of this additive.
5
Content available remote Klej poliuretanowy do mocowania wełny mineralnej w systemie ETICS
PL
Stosowanie klejów poliuretanowych w ETICS ograniczone jest obecnie, w świetle wytycznych udzielania europejskich ocen technicznych, do mocowania płyt z EPS. W artykule zapisano próbę oceny użyteczności kleju poliuretanowego do systemu ETICS z lamelową wełną mineralną, z uwzględnieniem podłoży mineralnych oraz drewnianej konstrukcji szkieletowej. Wykonano badania przyczepności, które uzupełniono analizą SEM struktury kleju. Analizę przeprowadzono z uwzględnieniem wpływu rodzaju podłoża oraz warunków cieplno-wilgotnościowych. Uzyskane wyniki badań stanowią przesłankę dla pozytywnej oceny użyteczności budowlanej kleju poliuretanowego jako komponentu ETICS z wełną mineralną.
EN
In the light of the European Assessment Documents the use of polyurethane adhesives in ETICS is currently limited to fixing only EPS. In this study, we evaluate the usability of the polyurethane adhesive for ETICS with lamella mineral wool, intended for thermal insulation of walls made of concrete or masonry elements, as well as with a timber frame structure. Band strength tests were carried out, supplemented by SEM analysis of the adhesive structure. The analysis was carried out taking into account the influence of the type of substrate and the temperature and humidity conditions. The research results obtained in the work constitute a premise for a positive assessment of the construction usability of polyurethane adhesive as a component of ETICS with mineral wool.
PL
W artykule przedstawiono czynniki wpływające na powstawanie skażenia mikrobiologicznego elewacji oraz działanie rożnych śródków biobójczych w tynku silikonowym. Wykazano również wady dotychczas stosowanej znormalizowanej metody badań skuteczności biocydów.
EN
This article presents factors influencing microbiological contamination of the facade and effectiveness of various biocides in silicone plaster. The disadvantages of the previously used standardized methodology of biocide efficacy testing were also demonstrated.
7
Content available remote Charakterystyka i zasady montażu okien antywłamaniowych
8
Content available remote Badanie ciągłości kolumn w geotechnice
10
Content available remote Poprawa izolacyjności akustycznej stropu
PL
W artykule przedstawiono wpływ dodatku mikrowłókien polimerowych na mrozoodporność oraz inne wybrane właściwości betonu. Do badań zaprojektowano beton referencyjny klasy ekspozycji XC1, który z założenia miał mieć niską odporność na cykliczne zamrażanie-odmrażanie. Wybrane mikrowłókna polimerowe dodawano w różnych ilościach do betonu referencyjnego, wszystkie badania wykonano porównawczo. Rezultaty badań wykazały, że mikrowłókna polipropylenowe pojedyncze i fibrylowane wpływają na wzrost mrozoodporności betonów nienapowietrzonych. Największą poprawę mrozoodporności uzyskał beton z dodatkiem mikrowłókien polipropylenowych pojedynczych.
EN
The article presents the impact of the addition of polymer microfibers on concrete frost resistance and other selected properties of concrete. For testing XC1 exposure class reference concrete was designed, which was supposed to have low resistance to cyclic freezing-thawing. Selected polymer microfibers were added in various amounts to reference concrete, all tests were performed comparatively. Research results have shown that single and fibrillated polypropylene microfibers improve the frost resistance of non-aerated concrete. Concrete with the addition of single polypropylene microfibers obtained the greatest improvement in frost resistance.
PL
W artykule poruszono problem zagospodarowania zalegających na terenie Pomorza piasków, powstających jako odpad poprodukcyjny w procesie hydroklasyfikacji. Jednym ze sposobów na jego rozwiązanie jest zastosowanie kruszywa odpadowego do wytwarzania konstrukcyjnych kompozytów ze zbrojeniem rozproszonym. Autorzy zaprezentowali wyniki badań wybranych właściwości kompozytów drobnokruszywowych o różnej zawartości włókien stalowych. Przeprowadzone badania pozwoliły dobrać taką ilość włókien, przy której fibrokompozyt wykazuje najlepsze właściwości i spełnia wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym. Stwarza to możliwość wykorzystania zalegających hałd piasku odpadowego, rozwiązując tym samym częściowo problem kosztownej rekultywacji terenów wyrobisk kopalnianych.
EN
In the paper a problem of waste sand deposits located in Polish Pomerania region was raised. These deposits an excavation by-product were obtained during the process called aggregate hydroclassification. One of the examples how to resolve this problem is application of waste sand for the production of steel fibre reinforced composites. The authors introduced their tests results based on selected properties of fine aggregate composites containing different fibre volume fractions. The research tests conducted on these type of composites have allowed to choose such a fibre volume fraction, at which fibre composite exhibits the best properties and meets the requirements of construction materials. The results of the research tests could create a good opportunity for the use of the waste sand and could partially solve the problem of expensive reclamation of former mine areas.
14
PL
Poprawna identyfikacja składników potencjalnie reaktywnych alkalicznie to ważny, a zarazem trudny etap w badaniach reaktywności alkalicznej kruszyw do betonu. W artykule przedstawiono aktualne metody badania reaktywności kruszyw krajowych i omówiono znaczenie analizy petrograficznej. W Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie prowadzone są badania reaktywności kruszyw w pełnym zakresie, od analizy petrograficznej po badania ekspansji zapraw i betonów.
EN
Correct identification of the potentially alkali-reactive constituents is significant and also difficult step in alkali-reactivity assessment of concrete aggregates. In this paper the current test method for reactivity of the domestic aggregates and significance of the petrographic analysis were discussed. Ongoing reactivity tests in Institute of Ceramics and Building Materials in Krakow are carried out in the comprehensive scope from petrographic analysis to expansion tests of mortar and concrete.
16
Content available remote Mrozoodporność elementów ceramicznych w Polsce
19
Content available remote Ekrany akustyczne jako wyrób budowlany w świetle wymagań normy PN-EN 14388
PL
Budowa ekranów akustycznych wzdłuż dróg pozwala uchronić znajdujące się za nimi mieszkania, ludzi i środowisko przed nadmiernym hałasem drogowym. Ekran akustyczny dzięki odpowiedniej konstrukcji oraz specjalnej geometrii może niwelować niekorzystne skutki zbyt wysokiego poziomu natężenia dźwięku od ruchu drogowego. Zgodnie z PN-EN 14388 [2], ekrany akustyczne to drogowe urządzenia przeciwhałasowe składające się z: ekranu przeciwdźwiękowego, który bezpośrednio powstrzymuje dźwięki powietrzne generowane przez ruch drogowy; panelu akustycznego o określonych właściwościach akustycznych; okładziny umocowanej na ścianie lub na innej konstrukcji; dodatkowego urządzenia przeciwhałasowego, które wpływa na właściwości akustyczne podstawowego urządzenia przeciwhałasowego (ogranicza dyfrakcję fali dźwiękowej na krawędzi).
EN
The construction of noise barriers along the roads allows to protect the apartments, people and the environment behind them from excessive road noise. The acoustic screen, thanks to the appropriate construction and special geometry, can reduce the adverse effects of exposure to too high levels of noise from road traffic. According to the PN-EN 14388 [2] standard, acoustic screens are road anti-noise devices, in which we can distinguish: anti-noise screen, i.e. an anti-noise device that directly inhibits airborne sounds generated by road traffic; acoustic panel – an element of an anti-noise device with specific acoustic properties; cladding – anti-noise device, mounted on a wall or other structure; additional anti-noise device that affects the acoustic properties of the basic anti-noise device (reduces the diffraction of the sound wave at the edge).
20
Content available remote Diagnozowanie wilgoci w budynkach
PL
Wilgoć stwarza niezwykle złożone warunki eksploatacyjne, ograniczające trwałość obiektów budowlanych. Jako następne po zawilgoceniu i próbie eksploatacji pojawiają się na przegrodach budowlanych bakterie, wirusy, grzyby pleśniowe i domowe oraz glony i porosty. Jednocześnie występują rysy lub pęknięcia obiektów. O ile podczas wykonywania ekspertyz budowlanych pomiary dotyczące konstrukcji najczęściej prowadzone są rzetelnie, to pomiary wilgotności są niekiedy lekceważone lub wykonywane nieumiejętnie, co w późniejszym okresie powoduje katastrofalne skutki zdrowotne dla mieszkańców budynków. Czasami w obiekcie dochodzi do wystąpienia syndromu chorego budynku (SBS), a mieszkańcy rezygnują z zamieszkiwania go. Badania wilgoci wymagają przeprowadzenia analizy projektu, znajomości historii obiektu i zasad technologicznych, a także sumienności i wiedzy w zakresie aplikacji mierników wilgotności.
EN
The moisture produces complicated exploitation conditions, delimiting the durability of building objects. The moisture controlling is necessary for the durability and the first of all old buildings and for the battle against the biological life and chemical corrosion. In time of realization the expert’s report very often the construction tests are executed correctly, but that moisture tests sometimes are make light or without the knowledge. This fact produces later the catastrophic results for the habitants of buildings. In this case very often the Sick Building Syndrome is coming or the tenants leave the buildings. The moisture researches demand the project analyses, the knowledge of the building story and technological principles, as well the conscientiousness and knowledge of the hygrometer application.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.