Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining companies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The emergence of the epidemic in Poland at the beginning of 2020 was reflected in the economic activity, including the operation of mining enterprises. Many of them were forced to take immediate measures to protect the health and life of employees and their families, as well as maintain financial stability in connection with the economic slowdown that took place in the initial period of the epidemic. Preventive measures taken by the management contributed to limiting the spread of the coronavirus among mine workers. The article presents the characteristics of the crisis caused by the epidemiological situation due to the SARS-Cov-2 virus, the challenges faced by mining enterprises during the pandemic, the directions of actions aimed at stopping the spread of the coronavirus among employees, and the epidemiological situation in one of the hard coal mining companies.
PL
Wprowadzenie stanu epidemii na terenie Polski na początku 2020 roku miało swoje odzwierciedlenie w działalności gospodarczej, w tym działalności przedsiębiorstw górniczych. Wiele z nich zostało zmuszonych do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników oraz ich rodzin, a także utrzymania stabilności finansowej w związku ze spowolnieniem gospodarczym jakie miało miejsce w początkowym okresie epidemii. Działania profilaktyczne, podjęte przez zarządy spółek górniczych, przyczyniły się do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród pracowników kopalń. W artykule przedstawiono charakterystykę kryzysu wywołanego sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-Cov-2, wyzwania, ja¬kim musiały sprostać przedsiębiorstwa górnicze w czasie pandemii, oraz kierunki działań spółek górniczych mających na celu zaha¬mowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród pracowników, a także sytuację epidemiologiczną w jednej ze spółek górniczych wydobywających węgiel kamienny.
EN
This paper discusses analysis of the innovative activities of mining companies in the years 2016–2018 against the background of innovation active industrial enterprises. In addition, reference is made in the article to the previous findings and research in the field of the level of innovation of mining companies. Despite the fact that the mining industry belongs to traditional industries and is considered to be not very innovative, it undertakes innovation activities necessitated by the need to bring the coal-fired power generation to market competitiveness, ensure industrial safety of miners and environmental protection. In recent years, mainly process innovations have been introduced, which is due to ongoing industry-restructuring processes. Despite the risks, the industry should recognise the opportunities in the current situation and try to use them for further innovations. The main objectives of the energy sector included in the Program for the hard coal mining sector in Poland should be pursued particularly through building new knowledge and innovation intensive competitive advantages. The implementation of clearly defined directions of innovation strategy in accordance with the provisions of the documents governing the Mining of Hard Coal section in Poland will enable its later functioning, country's energy independence and competitiveness of the national economy.
PL
Artykuł prezentuje analizę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw górniczych w latach 2016–2018 na tle aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych. Ponad to w artykule odniesiono się do wcześniejszych analiz i badań z zakresu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw górniczych. Pomimo, że branża górnicza przynależy do tradycyjnych branż przemysłu i uważana jest za mało innowacyjną to podejmuje działania innowacyjne, których konieczność wynika z potrzeby zapewnienia konkurencyjności energetyki węglowej, bezpieczeństwa pracy górników oraz ochrony środowiska. W ostatnich latach wprowadzane są głównie innowacje procesowe, co wynika z trwających nadal procesów restrukturyzacji branżowej. Pomimo istniejących zagrożeń, branża powinna zauważać szanse w obecnej sytuacji i starać się ją wykorzystać do wprowadzenia kolejnych innowacji. Konieczne staje się realizowanie głównych celów sektora energetycznego zawartych w Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce poprzez budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych w szczególności na wiedzy i innowacyjności. Realizacja jasno wyznaczonych kierunków strategii innowacyjnej, ujętych w dokumentach regulujących funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w Polsce pozwoli na dalsze jego funkcjonowanie, niezależność energetyczną kraju i konkurencyjność gospodarki narodowej.
EN
The paper presents an analysis of selected aspects of motivation and engagement of hard coal mine employees working in longwall faces. The analysis of survey results covers selected questions from a broader survey conducted in the analyzed mining companies. The miners had a negative opinion on the incentive programme in their workplaces, stating that it is ineffective. The survey also included factors affecting the engagement of the entire research sample in their work, showing their significance level for the respondents.
PL
Artykuł prezentuje analizę wybranych aspektów motywacji oraz zaangażowania pracowników zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego, pracujących na stanowiskach robotniczych w przodkach ścianowych. Przedstawione w artykule analizy wyników badań ankietowych obejmują wybrane pytania z szerszego badania przeprowadzonego w analizowanych przedsiębiorstwach górniczych. Górnicy negatywnie ocenili istniejący w ich zakładach system motywacyjny stwierdzając, że jest on nieskuteczny. Badanie objęło również czynniki wpływające na zaangażowanie całej próby badawczej w pracę, pokazując ich poziom istotności dla ankietowanych.
EN
Benchmarking is a useful managerial tool to identify opportunities in order to improve the efficiency and effectiveness of a company via the application of benchmarks to assess and compare the company efficiency with the leader in the field or other selected companies. For this reason, it is vital to conveniently select the different benchmarks and adequate methods for the evaluation. Having benchmarked five selected mining companies exploiting gravel-sand in the Czech Republic, CEMEX Sand, k.s., Českomoravský štěrk, a. s., LB MINERALS, s.r.o., CEMEX Cement, s.r.o., and ZEPIKO, spol. s r.o., the article aims to consider mutual replacebility of mathematical-statistical methods used for evaluation in benchmarking. Next, it verifies the agreement in results rendered by the solvency and bankruptcy models and those rendered by mathematical-statistical methods. We used eleven benchmarks (EBITDA, ROA, ROS, WACC, Quick ratio, Total assets turnover, Net working capital turnover ratio, Interest coverage, Altman’s model, Index IN05, and Taffler’s model), and seven evaluation methods. The research study shows that the majority of the examined benchmarking methods may be mutually replaced. Based on the results, we determined two groups of methods, out of which one method may be chosen and mutually combined with a method from the other group, and vice versa. The first group contains the Rank ordering weighting method, Point allocation method, Standardised variable method, Method of the distance from a fictitious object, Weighted sum method and TOPSIS method. The second group contains Weighted average method. The research also proves that selected benchmarks, such as Altman’s model and Taffler’s model, may be used on their own.
PL
Benchmarking jest użytecznym narzędziem do zarządzania, umożliwiającym identyfikację możliwości poprawy wydajności i skuteczności firmy poprzez zastosowanie testów porównawczych do oceny i porównania wydajności firmy z liderem w tej dziedzinie lub innymi wybranymi firmami. Z tego powodu konieczne jest wybranie punktów odniesienia i metod oceny. Przeprowadzono analizę porównawczą pięciu wybranych przedsiębiorstw wydobywczych eksploatujących złoża żwiru w Republice Czeskiej, CEMEX Sand, k.s., Českomoravský štěrk, a. s., LB MINERALS, s.r.o., CEMEX Cement, s.r.o. i ZEPIKO, spol. s r.o. Artykuł ma na celu przedstawienie zastępowalności metod matematyczno-statystycznych stosowanych w benchmarkingu. Zweryfikowano zgodność wyników dla modeli wypłacalności i upadłości oraz modeli matematyczno-statystycznych. Wykorzystano jedenaście benchmarków (EBITDA, ROA, ROS, WACC, Quick ratio, łączny obrót aktywów, wskaźnik rotacji kapitału obrotowego netto, pokrycie odsetek, model Altmana, indeks IN05 i model Tafflera) oraz siedem metod oceny. Badanie pokazuje, że większość badanych metod benchmarkingu może być wzajemnie zastępowana. Na podstawie wyników określono dwie grupy metod, z których jedna może zostać wybrana i połączona z metodą z drugiej grupy i odwrotnie. Pierwsza grupa zawiera metodę rankowania, metodę alokacji punktów, metodę zmiennej standardowej, metodę odległości od umownego obiektu, metodę sumy ważonej i metodę TOPSIS. Druga grupa zawiera metodę średniej ważonej. Badania dowodzą również, że wybrane testy porównawcze, takie jak model Altmana i model Tafflera, mogą być stosowane samodzielnie.
5
Content available Process Management in Hard Coal Mining Companies
EN
The article presents one of the most commonly used approaches to management, namely process approach and process management. This problem is quite complex due to the number of processes carried out by hard coal mining enterprises. The classification of processes according to three categories such as: management processes, core processes and supporting processes is discussed. Attention is paid to the efficiency and effectiveness of the process and the measures used to manage these processes. The cognitive goal of this article was to gain knowledge about the use of process management in hard coal mining enterprises. The aspects selected by the authors concerned the analysis of the processes carried out by these enterprises. In particular, the process of Occupational Health and Safety (OHS) Management and “Environmental Protection” (EP) has been analyzed. Their input and output elements are presented, as well as exemplary measures of their effectiveness.
PL
W artykule przybliżono jedno z obecnie najczęściej stosowanych podejść do zarządzania, mianowicie podejście procesowe i zarządzanie procesami. W przypadku przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego problem ten jest dość złożony ze względu na ilość realizowanych przez nie procesów. Omówiono klasyfikację procesów według trzech kategorii: procesów zarządczych, procesów podstawowych i procesów wspomagających. Zwrócono uwagę na skuteczność oraz efektywność procesu oraz stosowane miary, poprzez które można zarządzać procesami. Celem poznawczym niniejszego artykułu było zdobycie wiedzy na temat wykorzystywania zarządzania procesowego w przedsiębiorstwach górniczych węgla kamiennego. Wybrane przez autorów aspekty dotyczyły analizy realizowanych przez wspomniane przedsiębiorstwa procesów. Przyglądnięto się w szczególności procesowi Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) oraz Ochronie Środowiska (OS). Przedstawiono ich elementy wejścia i wyjścia, a także wskazano przykładowe mierniki ich skuteczności.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony szacowaniu kosztu kapitału własnego przy użyciu trzywskaźnikowego modelu Fama - French (3FM). Proponowany model, w odróżnieniu od modelu bazowego CAPM, jest bardziej wiarygodny, a wyniki są bardziej precyzyjne. Artykuł składa się z czterech części. We wstępie do artykułu określono jego cel. W drugiej części autor publikacji przedstawił trzywskaźnikowy model Fama - French, a mianowicie sposób ustalania kosztu kapitału własnego przy jego zastosowaniu. W kolejnej części opracowania przedstawiono wykorzystanie omawianego modelu dla wybranych polskich spółek górniczych. Zakładając, iż analizowany model jest bardziej wiarygodny aniżeli model tradycyjny, należy stwierdzić, iż koszt kapitału własnego wybranych polskich spółek górniczych przy wykorzystaniu modelu CAPM jest nieco zaniżony, niemniej jednak różnice te nie są znaczące. Ostatnia część artykułu to podsumowanie. Artykuł został zamknięty spisem literatury wykorzystanej do jego opracowania.
EN
The article was dedicated to estimate the cost of equity using the Fama and French Three Factor Model (3FM). The proposed model, unlike the base model CAPM, is more credible and the results are more accurate. Article consists of four parts. In the introduction to the article its purpose has been defined. In the second part the application of Fama and French Three Factor Model in determining the cost of equity capital has been presented. In the next part present the using of the model for selected Polish mining companies. The assumption that the analysed model is more reliable than the traditional model, at the same time should emphasize, that the cost of equity capital of selected Polish mining companies estimated with using the CAPM model, is a bit on the lower side, however, these differences are not significant. The last part of the article is a summary. The article ends with the list of literature used to write this paper.
EN
This paper is devoted to the study of the relationship between the prices of shares and generated income for the mining companies on the example of KGHM Polska Miedź S.A. and foreign company Rio Tinto. The paper consists of four parts. The first chapter is an introduction to this development, in which the purpose of the paper is described. The second part presents selected mining companies, and the correlations between prices of shares, incomes and prices of raw materials on the international markets (in the case of KGHM Polska Miedź S.A. the course of USD was taken into account). In the third part it was decided to conduct a multiple regression analysis (analysis of the progressive step regression) in order to determine the impact of each variable, firstly on share prices and secondly on incomes of selected mining companies. The last part is a summary of the analysis. The whole paper was concluded and a list of used literature listed.
PL
Artykuł poświęcony jest badaniu zależności pomiędzy cenami akcji a przychodem ze sprzedaży w przedsiębiorstwach górniczych na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A., oraz firmy zagranicznej Rio Tinto. Składa się on z czterech części. Rozdział pierwszy jest wstępem do przedstawionej problematyki, w którym wyjaśniono cel badań. Część druga ukazuje wybrane przedsiębiorstwa górnicze oraz korelacje pomiędzy cenami akcji, przychodami ze sprzedaży oraz cenami surowców na rynkach międzynarodowych (w przypadku KGHM Polska Miedź S.A. wzięto również pod uwagę kurs dolara amerykańskiego). W części trzeciej zdecydowano się przeprowadzić analizę regresji wielorakiej (analiza regresji krokowej, postępującej) w celu określenia wpływu każdej zmiennej, po pierwsze na ceny akcji a po drugie na przychody wybranych przedsiębiorstw górniczych. Część ostatnia jest podsumowaniem analizy. Całość artykułu zakończono wnioskami i spisem zastosowanej literatury.
PL
Połączenie procesów bądź podmiotów gospodarczych, funkcjonujących lub mogących funkcjonować oddzielnie, określa się jako integrację. Biorąc pod uwagę kierunek działania, może ona mieć charakter poziomy lub pionowy. Strategia integracji poziomej przedsiębiorstw ma wymiar zewnętrzny i wewnętrzny. Wymiar zewnętrzny oparty jest zazwyczaj na integracji kapitałowej lub kontraktowej przedsiębiorstwa z zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi o działalności pokrewnej lub konglomeratowej. Cele takiej integracji mają charakter zasobowy, rynkowy, efektywnościowy lub kompetencyjny. Analiza inte¬gracyjna dotyczy wszystkich ważniejszych obszarów działalności przedsiębiorstwa, obejmujących geologię, górnictwo, przetwórstwo, ochronę środowiska i jest wykonywana z należytą starannością (due diligence). W wymiarze wewnętrznym strategia integracji poziomej polega na konsolidacji celów strategicznych jednostek biznesu (SJB) wokół celów przedsiębiorstwa (korporacji). Realizując wewnętrzny wymiar strategii integracji poziomej zwrócono uwagę na dwa kierunki obejmujące zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwa i uwspólnienie działań. Elastyczność polega na potencjalnej zdolności przedsiębiorstwa do uwzględnienia zmienionych warunków otoczenia. Uwspólnienie działań obejmuje współpracę SJB w zakresie produktów, rynków i funkcji, a ich wprowadzenie powinno być poprzedzone szczegółową analizą kompetencji przedsiębiorstwa.
EN
Connection of either processes or economic subjects, which operate or may operate separately is defined as integration. Considering its direction it may be horizontal or vertical. Strategy of horizontal integration of companies has internal and external dimension. External dimension is based usually on capital or contact integration of company with external economic subjects having related or conglomerate activity. The targets of such integration are of resource, market effectiveness or competence nature. Integration analyze concerns all major areas of company's activity, including geology, mining, processing, environmental protection and is made with due diligence. In the internal dimension, strategy of horizontal integration consists in consolidation of targets of strategic business units (SBU) around the company's (Corporation) targets. Implementing the internal dimension of horizontal integration strategy the attention was paid on two directions including the company flexibility and unitude of activity. Flexibility consists in prospective ability of company to take into consideration the changed environment conditions. Unitude of activity includes the co-operation of SBU in the area of products, markets and functions, and their implementation should be preceded by the detailed analyze of company's competences.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie motywowania pracowników w przedsiębiorstwie. Po przeglądzie literaturowym, omówiono metody motywowania pracowników przemysłu wydobywczego z uwzględnieniem zmian w tym procesie. Zaprezentowano badanie potrzeb motywacyjnych pracowników przedsiębiorstw górniczych wraz z analizą wyników. Na bazie badań określono również oczekiwania motywacyjne współczesnych pracowników sektora.
EN
This paper presents the problem of motivating employees in the company. After review of the literature the methods of motivating employees of the extractive industry were discussed, including changes in the process. The study of the motivational needs of employees of mining companies was presented together with an analysis of the results. Based on the research the motivational expectations of modern workers of the sector were also determined.
EN
The global economic crisis that started in 2007 in the area of finance, expanded over the subsequent years to the business sphere, and resulted in a drop of demand and production almost in any field of business activity. Access to foreign sources of finance, especially to loans, has become more difficult and expensive. In such circumstances, enterprises have had to resort more often to their own capital generated by the issue of shares, and to retained profit. Banks have limited their loans for business entities, reduced credit periods, and raised credit margins as well as their levels of collaterals. The McKinsey research into the changes that occur in the structures of sources of finance confirms that the share of equity capital in the structure of financing of non-financial enterprises has visibly grown, and their crediting scopes have been limited all over the European Union as well as in the euro zone. The global tendencies as regards directions of changes in the structure of the sources of corporate financing have also been reflected in Poland. The economic slowdown has resulted in changes in the structures of corporate financing. Mining companies have risen the shares of their equity capital in their general sources of financing. This tendency corresponds to the changes of structure of corporate financing in Poland and Europe. Enterprises have resorted to bank loans to a lesser degree than in times of better market situation. In mining, public companies have increased their crediting, while in private sector the tendency has been reverse. Enterprises tend to use more flexible debiting forms as compared to credits by way of issue of long-term corporate bonds. Mining companies have developed issue programs that are to be implemented over three-year periods. Before, only Katowicki Holding Węglowy [Katowice Mining Holding] had issued bonds. The present publication is an attempt at assessing the changes in the structure of corporate financing within the mining sector in the circumstances of economic slowdown. The changes have been assessed against the background of changes in the structure of financing of other business entities. Three problems have been identified and subjected to research. The first concerns the increasing share of equity capital in the structure of corporate financing in mining enterprises. The second issue concerns the scope of corporate crediting. And the third issue relates to the time structure of corporate debt. The said issues have been analysed in the conditions of economic slowdown.
PL
Kryzys gospodarczy w świecie zapoczątkowany w 2007 roku w sferze finansów objął w kolejnych latach sferę gospodarczą i spowodował spadek popytu i produkcji prawie we wszystkich obszarach działalności gospodarczej. Dostęp do obcych źródeł finansowania zwłaszcza kredytów stał się trudniejszy i droższy. W tych warunkach przedsiębiorstwa zmuszone były szerzej finansować się kapitałami własnymi pozyskanymi z emisji akcji i zysków zatrzymanych. Banki ograniczyły kredyty dla podmiotów gospodarczych, skróciły okres kredytowania podnosząc marże kredytowe i poziom zabezpieczeń. Badania dotyczące zmiany struktury źródeł finansowania przeprowadzone przez firmę McKinsey potwierdzają, że w całej Unii Europejskiej oraz w strefie euro nastąpiło wyraźne zwiększenie udziału kapitałów własnych w strukturze finansowania przedsiębiorstw niefinansowych i ograniczenie zakresu ich kredytowania1. Światowe tendencje w zakresie kierunków zmian w strukturze źródeł finansowania przedsiębiorstw znalazły również odzwierciedlenie w Polsce. W okresie spowolnienia gospodarczego wystąpiły zmiany struktur finansowania przedsiębiorstw. Spółki górnicze zwiększyły udział kapitałów własnych w źródłach finansowania ogółem Tendencja ta odpowiada zmianom struktury finansowania przedsiębiorstw w Polsce i w Europie. Przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu niż w okresie wysokiej koniunktury korzystały z kredytów bankowych. W sektorze górniczym spółki publiczne zwiększyły zakres kredytowania swojej działalności w sektorze prywatnym wystąpiła tendencja odwrotna. Przedsiębiorstwa zamierzają korzystać z bardziej elastycznej formy długu w relacji do kredytów z emisji obligacji korporacyjnych długookresowych. Spółki górnicze przygotowały programy emisji, które będą realizowane w najbliższych trzech latach ich funkcjonowania. Dotychczas obligacje emitował tylko Katowicki Holding Węglowy. Niniejsza publikacja stanowi próbę oceny zmian struktury finansowania przedsiębiorstw sektora górniczego i wydobywczego w warunkach spowolnienia gospodarczego. Zmiany te ocenione zostały na tle zmian struktury finansowania przedsiębiorstw w gospodarce. Sformułowane zostały trzy problemy badawcze. Pierwszy z nich dotyczy wzrostu udziału kapitałów własnych w strukturze źródeł finansowania przedsiębiorstw górniczych. Kolejny problem wiąże się z zakresem kredytowania przedsiębiorstw. Natomiast trzeci obejmuje strukturę czasową zadłużenia firmy. Powyższe problemy zostały przedstawione w warunkach spowolnienia gospodarczego.
PL
W referacie przedstawiono rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Omówiono rolę CSR w strategii zarządzania przedsiębiorstw, w tym w szczególności przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego. Scharakteryzowano istotne działania na rzecz CSR wybranych przedsiębiorstw górniczych w aspektach środowiskowych, pracowniczych, regionalnych i innych oraz sposoby informowania i raportowania o podjętej w tym zakresie działalności, m.in. przez takie firmy jak: KGHM Polska Miedź SA, PGE.
EN
The development of corporate social responsibility (CSR) in Poland has been presented in the paper. The role of CSR in company's management strategy, including mining companies, the main achievements in CSR of mining companies concerning ecological, social, local and other aspects, as well as methods of its reporting have been described. Some case studies based on achievements of KGHM Polska Miedź SA or PGE have been included.
PL
Komputerowe systemy CMMs (Computer Maintenance Management systems) wspomagające zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń oraz utrzymaniem ruchu przedsiębiorstw, z powodzeniem znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Istnieje możliwość wprowadzenia i praktycznego wykorzystania tych narzędzi w zakładach górniczych (kopalniach węgla kamiennego). Wprowadzenie systemu klasy CMM w kopalniach węgla kamiennego winno zapewnić ciągłość pracy eksploatowanych maszyn i urządzeń, a tym samym obniżyć koszty, w wyniku wydłużenia czasu pracy tych maszyn i urządzeń.
EN
Computer Maintenance Management systems (CMMs) in mining machinery and equipment exploitation as well as management of constant company activity have been successfully applied in various industrial areas. There is a real possibility of introduction and practical application of these tools in mining companies (coal mines). The introduction of CMM system in coal mines should secure the constant activity of the machinery and equipment resulting in reduction of exploitation costs as a results of prolonged working time of these devices.
PL
Integrację przedsiębiorstw przedstawiono jako jedną z opcji ich rozwoju, przeciwną do opcji "wyszczuplania". Zaproponowana metoda oceny integracji pionowej sprowadza się do realizacji czterech etapów: strategicznej analizy celowości integracji, oceny efektywności, obliczenia ryzyka oraz efektów ekonomicznych. Do oceny celowości integracji zaproponowano wskaźnik celowości oparty na miarach rangowo-punktowych. Uwzględniwszy standardowe metody rachunku ekonomicznego w ocenie projektów, do oceny efektywności wprowadzono nowy, dotychczas niespotykany w literaturze i niestosowany w praktyce wskaźnik, tak zwaną ekonomiczną stopę zwrotu, bazującą na wartości dodanej. Ocenę ryzyka dokonano za pomocą semiodchylenia standardowego stóp zwrotu, a do oceny efektów ekonomicznych zaproponowano ekonomiczną wartość dodaną. Dla przedstawionych w pracy opcji integracji pionowej przedsiębiorstw górniczych, zarówno w kierunku dostawców, jak i w kierunku nabywców, opracowano odpowiednie modele oceny ekonomicznej i ryzyka integracji. Opracowane modele mają charakter ekonometryczny i składają się z czterech modułów obejmujących ocenę rangowo-punktową celowości integracji, porównanie ekonomicznych stóp zwrotu przedsiębiorstwa bazowego z przedsiębiorstwem zintegrowanym, porównanie ryzyka przedsiębiorstwa bazowego z przedsiębiorstwem zintegrowanym oraz ocenę efektów ekonomicznych integracji. Przeanalizowane w pracy przykłady oceny integracji pionowej w kierunku dostawców oraz w kierunku nabywców potwierdziły możliwość wykorzystania zaproponowanej metody w praktyce.
EN
The companies integration is presented as one of the option of their development, opposite to the slimming option. Vertical integration assessment method proposed in the paper consists of four stages i.e. strategic analysis of the advisability of integration, assessment of effectiveness, risk and economic impact calculations. To assess the integration advisability, the advisability factor based on the rank-and-point measurements was proposed. Taking into consideration standard economic calculation methods used in project assessment, a new factor (not described in the literature and not applied in practice), the socalled economical rate of return based on the added value, was introduced to assess the effectiveness. The risk assessment was made using semi-standard deviation of return rates, and for the economic effects' assessment the economic added value was proposed. For the mining companies vertical integration options, offered both to suppliers and buyers, presented in the paper, the special models for economic and risk assessments with regard to the integration were developed. Those models have an econometric character and consist of four modules including integration advisability rank-and-point assessment, the comparison of the economic return rates for the basic company and for the integrated company, the comparison of the risk of the basic and the integrated companies, as well as the assessment of economic effects of integration. The examples of vertical integration assessment toward the suppliers and toward the buyers analyzed in the paper confirmed the possibility of applying the proposed method in practice.
PL
Integracja jest jedną z opcji rozwoju przedsiębiorstw górniczych, alternatywną do opcji ich wyszczuplania. Szczególną formą jest integracja pionowa w tył lub w przód to znaczy w kierunku dostawców i/lub nabywców. Integracja w tył zastępuje zakupy zewnętrzne firmy. Integracja w przód odnosi się do głębszego przerobu kopaliny. Opłacalność i ryzyko integracji można określić według porównania wartości zaktualizowanej netto firmy zintegrowanej z firmą bazową realizującą dostawy na rynku zewnętrznym lub ograniczającą się do określonego stopnia przerobu kopaliny.
EN
Intergration is one of the option of mining companies development, it is alternative to the division. Special form is vertical forward or back integration, it means to the deliverer direction and/or to the purchaser direction. Back integration replaces outside company shopping. Forward integration applies to the deep processing of the useful mineral. Cost effectiveness and risk of integration may be described as a comparison of a real net value of integrated company to the basic company, which realizes deliveries on the outside market or processes useful minerals into limited grade.
PL
W referacie przedstawione zostały źródła tworzenia wartości przedsiębiorstw górniczych z uwzględnieniem specyfiki ich działalności. Jednocześnie autorzy zwrócili szczególną uwagę na źródła pozafinansowe, które w przypadku branży górniczej mają istotne znaczenie w procesie budowania wartości. Wnioski zostały poparte badaniami przeprowadzonymi przez firmę PricewaterhouseCoopers, które potwierdziły różnice w identyfikacji źródeł wartości w branży przy równoczesnej konieczności poprawy form dialogu między zakładami górniczymi a rynkami finansowymi. Zlikwidowanie powstałej luki informacyjnej jest możliwe przy znacznym pogłębieniu zakresu danych prezentowanych przez branżę górniczą w ramach sprawozdawczości zewnętrznej.
EN
The paper explores how the value of mining companies is created, taking into account the specificity of their operations. The authors focus on non-financial aspects, which prove to be of primary importance in valuation of mining companies. The conclusions are supported by the results of studies conducted by the PricewaterhouseCoopers company which confirm the differences in the perception of company's value, at the same time highlighting the need to improve the communication between the mining sector and financial markets. The existing information gap can be effectively eliminated when the scope data reported by the mining companies in the external reporting format is extended accordingly.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.