Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  procurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule podjęto problematykę kompetencji specjalistów ds. zakupów. Powodem zainicjowania prac badawczych jest dostrzeżenie luki w dotychczasowych opracowaniach z zakresu zarządzania kompetencjami w dziedzinie zakupów. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, jakie kompetencje są wymagane przy rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zakupów we współczesnym przedsiębiorstwie. Analizę przeprowadzono z zastosowaniem ilościowej metody badawczej. Na początku dokonano przeglądu literatury poświęconej kompetencjom pracowników. Następnie przedstawiono wyniki badań własnych. W zakończeniu przedstawiono wnioski, które charakteryzują ogólny obraz ofert pracy na stanowiskach w dziale zakupów w kontekście efektywności procesu rekrutacji. Zastosowano metody studiów literaturowych oraz porównawczą.
EN
This article presents the issue of the competence of purchasing specialists. The research was initiated after noticing a gap in the existing studies in the field of purchasing competence management. The purpose of the work is to answer the question of what are the required competencies of employees when recruiting for the position of purchasing specialist in a modern enterprise. The analysis was carried out using a quantitative research method. At the beginning, a literature review was made in the area of employee competencies. Subsequently, the results of own research are presented. The conclusions characterize the overall picture of job offers for positions in the purchasing department in the context of the implementation of an effective recruitment process. The methods of literature review and comparative studies were used.
EN
Purpose: This article discuss the results of a field study that was carried out over a 6 months period. The objective of this research aimed at studying the internal procurement system of one of the world's leading Moroccan companies that has a 4.3% contribution to the national GDP. Design/methodology/approach: Our work, based first of all on the elaboration of an overview and then on the use of more than 6 methods and logistic tools, will allow this company to develop its own procurement method, adapted to its constraints and capacities. Findings: In terms of figures, this company sources 157 items from several suppliers. These references are then stored initially in the company's store, and depending on the demand from internal customers, a distribution is subsequently planned. A shortage of stock on some items and overstocking on others is a blatant contradiction suggesting several paths for improvement. Ultimately, the results of our work have enabled us to reduce financial immobilization by 40%, as well as a considerable gain in storage space. Practical implications: This paper shows the importance of responding to the problems of large companies with adapted and targeted methods. Originality/value: This article presents an original parallel application of almost all conventional logistics methods, for a global and efficient optimization.
RU
В статье указывается на целесообразность применения «процессного подхода» в материально-техническом обеспечении предприятий, что позволит увязать его процессы и разработать эффективную систему управления. Анализируются этапы внедрения процессного подхода с описанием типичных ошибок. Предлагается создание унифицированной системы автоматизированного управления и сбора информации о закупочной деятельности c оценкой эффективности процессов материально-технического обеспечения и качества закупаемых ресурсов с помощью комплексных показателей.
EN
The article points out the expediency of applying the "process approach" in the material and technical support of enterprises, which will allow to link its processes and develop an effective management system. The stages of implementation of the process approach with the description of typical errors are analyzed. It is proposed to create a unified system for automated management and collection of information on procurement activities with an assessment of the effectiveness of logistics and quality of purchased resources using integrated indicators.
PL
W artykule wskazano na celowość stosowania "podejścia procesowego" w materialnym i technicznym wsparciu przedsiębiorstw, które pozwoli połączyć procesy i wypracować skuteczny system zarządzania. Analizowane są etapy wdrażania podejścia procesowego wraz z opisem typowych błędów. Proponuje się stworzenie jednolitego systemu zautomatyzowanego zarządzania i gromadzenia informacji o działaniach związanych z zamówieniami, z oceną efektywności logistyki i jakości zakupionych zasobów przy użyciu zintegrowanych wskaźników.
PL
Idea zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP) zakłada, że instytucje zamawiające powinny uwzględniać w procesie zakupowym kwestie wpływu zamówień na środowisko, gospodarkę lokalną i sferę socjalną. Jednak zamawiający niechętnie korzystają z możliwości wdrożenia zasad ZZP w praktyce. Celem pracy jest przedstawienie idei zrównoważonych zamówień publicznych, identyfikacja barier w jej stosowaniu obecnie w Polsce oraz sformułowanie propozycji działań zmierzających do upowszechnienia realizacji zasad ZZP. Można wyróżnić trzy główne rodzaje barier w stosowaniu tej idei w praktyce: bariery związane z wiedzą i umiejętnościami osób przygotowujących zamówienia oraz osób sprawujących funkcje kontrolne, bariery psychologiczne (obawy i postawy) osób zamawiających oraz bariera finansowa (wyższe koszty zamówień uwzględniających zasady ZZP w porównaniu do pozostałych zamówień). Upowszechnienie stosowania zasad ZZP wymaga realizacji przez Urząd Zamówień Publicznych oraz inne instytucje państwowe intensywnych działań edukacyjnych i promocyjnych.
EN
Public procurement has a great impact on the economy of the whole country, as well as on the development of the local market, labor market and natural environment. The idea of sustainable procurement implies that public organizations should take those issues into account in their procurement process. However, the contracting authorities are reluctant to implement the rules of SP. We can point three barriers to applying this idea in practice: barriers: barriers related to the knowledge and skills of order preparers and control persons, psychological barriers (fears and attitudes) of order preparers and the financial barrier (higher costs of sustainable public procurement compared to other orders). Dissemination of the application o sustainable procurement requires educational and promotional activities of the Public Procurement Office and other State institutions.
PL
Proces zaopatrzenia występuje w każdym przedsiębiorstwie i jest on niezależny od branży, w której ono działa. Firmy nabywają różnego rodzaju asortymenty, bez których niemożliwe byłoby prowadzenie działalności gospodarczej. Niestety z etapem tym związane jest wiele problemów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje wybór właściwego dostawcy. Krok ten jest dlatego tak ważny, gdyż zależy od niego pośrednio sukces rynkowy firmy macierzystej. Powinien być zatem przemyślany i przeprowadzony w oparciu o szereg kryteriów, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa nabywającego/ decydenta (w przedstawionym przykładzie dyrektora firmy z przemysłu opakowaniowego). Pomocnym narzędziem, ułatwiającym selekcję, jest metodyka wielokryterialnego wspomagania decyzji, którą reprezentują różne metody, w tym ELECTRE III/IV. Umożliwia ona realizację szczegółowego procesu oceny i wyboru dostawcy, co zwiększa szansę na nawiązanie owocnej współpracy, która w efekcie przełoży się na wysoką pozycję rynkową decydenta.
EN
Procurement process occurs in every company regardless of its operating industry. Companies purchase wide range of assortments, which is necessary in conducting one's business activity. Unfortunately, this step involves a lot of problems, including the selection of the proper supplier. It may also determine the future success of the parent company and its functioning on the market. Thus, such decision should be well-thought and based on the number of criteria recognised as significant for the company/ decision maker (here acting as a director of packaging industry company). One of the tool which may facilitate such selection process is a Multiple Criteria Decision Making/ Aiding methodology, which consists of different methods, including ELECTRE III/IV. It also allows to perform a detailed evaluation and selection process, which may directly increases the chance for the good cooperation between supplier and the company and finally, designate decision maker's market position.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące udziału Inspektoratu Uzbrojenia w procesie logistycznego zabezpieczenia działań Marynarki Wojennej RP. Zaprezentowano również informację na temat stanu realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu”.
EN
The article presents issues concerning the participation of the Armaments Inspectorate in the process of logistic protection of the activities of the Polish Navy. The information about the status of implementation of projects within the framework of the Operational Program "Combating threats at sea" was also presented.
PL
Zasadniczym celem prezentowanej publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie: jaki jest wiodący rodzaj surowca wykorzystywany w procesie wytwórczym części zamiennych i podzespołów przeznaczonych do maszyn rolniczych wybranego typu? Takie działanie w przekonaniu autorów pozwoli na ustalenie, jakie działania należy podjąć (zwłaszcza w obszarze projektowania, zaopatrzenia i produkcji), ażeby poszukać oszczędności w kontekście szczupłego – wpływającego na elastyczność organizacji – zarządzania. Przystępując do badań, założono, że rodzaj surowca, który jest wykorzystywany do produkcji części zamiennych i podzespołów przeznaczonych do maszyn rolniczych w znacznym stopniu determinuje strategię związaną z obniżką kosztów w procesie ich wytwarzania.
EN
The main goal of the following paper is the attempt to answer the question: what is the leading type of raw material used in the manufacturing process of spare parts to be used in agricultural machinery of the predefined type? According to the authors, answering this question allows to identify activities within the areas of procurement and production that will create savings, especially in the context of lean management – influencing the flexibility of an organization. The research is based on the assumption that the kind of raw material used in production process of the predefined spare parts largely determines the strategy for the reduction of costs in the manufacturing process.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania internetowych platform zakupowych przez instytucje sektora publicznego oraz wynikających z tego korzyści.
EN
The purpose of this article is to present the possibilities of using internet purchasing platforms by public sector institutions and the resulting benefits.
EN
In the context of energy demands by growing economies, climate changes, fossil fuel pricing volatility, and improved safety and performance of nuclear power plants, many countries express interest in expanding or acquiring nuclear power capacity. In the light of the increased interest in expanding nuclear power the supply chain for nuclear power projects has received more attention in recent years. The importance of the advanced planning of procurement and manufacturing of components of nuclear facilities is critical for these projects. Many of these components are often referred to as long-lead items. They may be equipment, products and systems that are identified to have a delivery time long enough to affect directly the overall timing of a project. In order to avoid negatively affecting the project schedule, these items may need to be sourced out or manufactured years before the beginning of the project. For nuclear facilities, long-lead items include physical components such as large pressure vessels, instrumentation and controls. They may also mean programs and management systems important to the safety of the facility. Authorized nuclear operator training, site evaluation programs, and procurement are some of the examples. The nuclear power industry must often meet very demanding construction and commissioning timelines, and proper advanced planning of the long-lead items helps manage risks to project completion time. For nuclear components there are regulatory and licensing considerations that need to be considered. A national nuclear regulator must be involved early to ensure the components will meet the national legal regulatory requirements. This paper will discuss timing considerations to address the regulatory compliance of nuclear long-lead items.
PL
W artykule poruszono zagadnienia odnoszące się do stosunkowo nowego, szczególnie w Polsce, zagadnienia, jakim jest to odnoszące się do systemów pick by voice. W trakcie realizacji tematu starano się odpowiedzieć na trzy pytania badawcze, które dotyczyły tego, w jaki sposób funkcjonują te systemy, w jakich obszarach logistyki są najczęściej wykorzystywane, a także jakie korzyści mogą być uzyskiwane w następstwie ich stosowania przez poszczególne przedsiębiorstwa. Praca została podzielona na dwa główne rozdziały. W pierwszym podjęte zostały zagadnienia odnoszące się do kwestii terminologicznych, bowiem wyjaśniono istotę pojęcia voice picking, jak również terminów, które dotyczą procesów i czynności wspomaganych przez te systemy, czyli komisjonowania oraz kompletowania zamówień. W tej części pracy omówiono ponadto najważniejsze elementy i cechy systemów pick by voice. Z kolei w drugim rozdziale skupiono się kolejno na opisaniu obszarów zastosowań tych systemów, jak również korzyści, które są generowane w następstwie ich wykorzystywania.
EN
This paper describes the issues relating to the relatively new, especially in Poland, the issues, which is related to the pick by voice systems. It identified three research questions that concerned that, in the operation of the systems in which areas of logistics are most commonly used, and what benefits can be derived as a result of their use by individual companies. The work is divided into two main sections. In the first undertaken on the issues relating to the question of terminology is explained the essence of the concept of voice picking, as well as the terms that apply to processes and activities supported by these systems, or picking and picking orders. This section also discusses the most important elements and features a pick to voice systems. On the other hand, in the second chapter of focus in order of describing the application areas of these systems and the benefits that are generated as a result of their use.
PL
Instytucja grupy zakupowej w czasach, kiedy kwestia przewagi konkurencyjnej jest coraz bardziej ważna oraz kiedy nie ma problemów ze sprawną komunikacją, zyskuje na znaczeniu. Celem artykułu jest określenie możliwości doskonalenia w grupie zakupowej. Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę grupy zakupowej, opis rozwoju grup zakupowych, rodzaje grup zakupowych, etapy rozwoju grup zakupowych, opis barier w doskonaleniu oraz krytycznych czynników sukcesu grupy zakupowej. Na końcu zaproponowałem działanie doskonalące, które powinno zostać zastosowane w równej mierze we wszystkich podmiotach należących do grupy.
EN
Institution of purchasing group in times of greater importance of competitive edge and effective communication becomes increasingly important. The aim of this article is to identify the possibilities of improvement in purchasing group. This paper contains the brief characteristics of purchasing group, the description of purchasing group development, the types of purchasing groups, phases of purchasing group development, brief description of improvement barriers and critical success factors. At the end, I proposed the improvement action, that should be applied equally in every organization affiliated to the purchasing group.
PL
Technologia IT, w tym handel elektroniczny b2b, od wielu lat są wykorzystywane w procesie zaopatrzenia przez duże korporacje. Od niedawna zaawansowane narzędzia wspierające zakupy b2b realizowane przez Internet są dostępne również dla mniejszych podmiotów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania platform zakupowych b2b przez małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku polskim. Zaprezentowano korzyści wynikające ze stosowania internetowych platform zakupowych przez niewielkie przedsiębiorstwa oraz wady tego rozwiązania.
EN
Many large companies have used IT technology and e-commerce in a procurement process for a few years. Recently, the sophisticated procurement tools have also become available for small and medium enterprises. The aim of this paper is to present the procurement tools that are currently offered to SME through b2b e-commerce platforms. In the article the advantages and disadvantages of using b2b e-commerce platforms are discussed.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1716--1721, CD 1
PL
W referacie porusza się kwestię występowania progu procentowego przy określaniu rażąco niskiej ceny w kontekście wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniach publicznych, omawia się mechanizm sprawdzania oferty z niską ceną, obowiązki i uprawnienia zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty oraz koszty pracy w aspekcie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
EN
The paper presents the occurrence percentage threshold in determining abnormally low prices in the context of the selecting the best offer in public procurement. The paper discusses a mechanism for checking the offer with low price, duties and permissions the contracting authority in selecting the most advantageous offer and labor costs in terms of the minimum wage.
EN
The article pointed out the desirability of use of the “process approach” to material and technical equipment of enterprise, which will link its processes and develop an effective management system. It is proposed a form of table (matrix) to enter data into an electronic database. In addition, it is proposed to create a unified management system and a set of information about procurement activities with the efficiency assessment of the resource purchasing processes and their quality through comprehensive quality indicators.
PL
W artykule wskazano na celowość zastosowania „podejścia procesowego” do wyposażenia materiałowo-technicznego przedsiębiorstw, co pozwoli powiązać jego procesy i opracować efektywny system zarządzania. Proponuje się formę tablicy (macierzy) do wprowadzania danych do bazy elektronicznej. Ponadto proponuje się stworzenie zunifikowanego systemu zarządzania i zbioru informacji o działalności zakupowej z oceną efektywności procesów zakupu zasobów i ich jakości za pomocą kompleksowych wskaźników jakości.
PL
W referacie dokonuje się analizy i oceny warunków zawartych w treści wzoru umowy na roboty budowlane opracowanym przez UZP w zakresie obiektów liniowych przy założeniu kosztorysowej formy wynagrodzenia. Prezentuje się również wybrane problemy, zgłoszone przez środowisko budowlane, związane z realizacją umów o zamówienie publiczne oraz proponowane we wzorze umowy sposoby ich rozwiązania.
EN
The paper presents an analysis and evaluation of the provisions contained in the content model of the works developed by the Public Procurement Office. Also presents some problems related to the execution of public procurement contracts and suggested their solutions in the model contract.
PL
Efektywne zarządzanie zaopatrzeniem wymaga szerokiej wiedzy z zakresu różnych dziedzin. Obecnie zarządzanie to jest wspomagane nowoczesnymi systemami informatycznymi, których zadaniem jest jak największa automatyzacja procesów biznesowych organizacji. Pomimo dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych efektywne zarządzanie zaopatrzeniem nadal przysparza wielu problemów. W opracowaniu przedstawiono więc przebieg zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie obrotu zabawkami oraz oceniono jego efektywność za pomocą poziomu terminowości dostaw, ich kompletności jakościowej i ilościowej oraz ankiety przeprowadzonej wśród pracowników.
EN
Effective procurement management requires a wide scope of knowledge from different industry segments. Nowadays, procurement process management is supported by leading-edge IT solutions which are designed to optimally automate business processes within any organization. Despite of wide availability and accessibility to modern IT solutions effective procurement management still hinders painless operations for many companies. This article describes procurement processes at choosen company (X) and evaluates its efficiency utilizing metrics such as, on-time-delivery (OTD), quality & quantity order picking accuracy, and a survey conducted among company employees.
PL
E-gospodarka wykorzystując dynamiczny rozwój rozwiązań technologicznych pozwala na uproszczenie operacji gospodarczych a tym samym na przyspieszenie obrotu towarowego i usług oraz na obniżanie kosztów zaspakajania potrzeb gospodarczych. Autor w artykule przybliża obszary e-gospodarki, w których jednym z uczestników strony umowy jest podmiot publiczny, a stosunek zobowiązaniowy definiowany jest przez Prawo zamówień publicznych. Autor ponadto zwraca uwagę na to, iż mimo zastosowania platform informatycznych, które stanowią miejsca swobodnego zgłaszania zapotrzebowania na dostawy, usługi i roboty budowlane jak i odpowiedzi na to zapotrzebowanie, a o charakterze tej formy e-gospodarki nie decyduje zasadniczo swobodne kształtowanie treści umowy ale raczej przestrzeganie zasad Prawa zamówień publicznych oraz kompetencje pracowników zamawiającego, oraz ich skłonność do stosowania obiektywizmu i uczciwej konkurencji. Celem zatem artykułu jest przybliżenie złożoności e-gospodarki w obszarze finansów publicznych, które determinowane są adhezyjnością umów, prekluzyjnością terminów oraz ustawową ograniczonością środków ochrony prawnej interesu wykonawcy.
EN
E-business, using the dynamic development of technology allows you to simplify business operations and thus to accelerate the movement of goods and services and to reduce costs of meeting economic needs. The author presented in this paper attempts to approximate the areas of e-economy, in which one of the participants in the agreement is a public entity, and the ratio of the liability is defined by the Public Procurement Law. The author of the paper draws attention to the fact that despite the application of IT platforms, which are free of reporting requirements for supplies, services and works as a response to this demand, the nature of this form of e-economy is not determined essentially free formation content of the contract rather adherence to public procurement law and powers of the contracting personnel, as well as their tendency to use objective and fair competition. The aim, therefore, the complexity of the paper is to present the e-economy in the area of public finances, which are determined tenacity contracts, limitation deadlines and limitation remedies interests of the contractor.
EN
To increase the efficiency of the business in times of the globalization and increasing competition, the management of the companies looks for opportunities to achieve higher incomes or to reduce the costs of inputs. One of possible methods to obtain higher efficiency is to put the emphasize on the relationships with suppliers. This is very important element of an effective management of the company, because by determining the economical conditions of the cooperation, it is possibly to reduce the cost of business activities. The reliable classification of the suppliers is depended on the level of the detail of an assessment criteria and the scoring method. The main problem is the risk of the objective estimation of individual offers received from the suppliers. For this reason, the classification of suppliers is one of the key problems of the logistics controlling. Based on practical example, this paper presents the complexity of the problem of the classifications and the selection of suppliers according to different hierarchy of the importance of various criteria.
PL
W czasach globalizacji i narastającej konkurencji, aby zwiększyć efektywność działalności gospodarczej, kadra kierownicza przedsiębiorstw szuka możliwości osiągnięcia większego przychodu lub oszczędności ekonomicznych w postaci obniżenia kosztów nakładów. Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności jest skupienie uwagi na relacjach z dostawcami. Jest to niezwykle ważny element efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, gdyż poprzez określenie ekonomicznych warunków współpracy, można wpłynąć na obniżenie kosztów działalności gospodarczej. Rzetelna klasyfikacja dostawców jest uzależniona od szczegółowości opracowanych kryteriów oceny oraz sposobu punktacji. Zasadniczym problemem jest ryzyko obiektywnej oceny poszczególnych ofert, otrzymanych od dostawców. Z tego względu proces klasyfikacji dostawców jest jednym z kluczowych problemów controllingu logistyki. W niniejszym artykule autorzy podjęli próbę przedstawienia na praktycznym przykładzie złożoności problemu klasyfikacji i wyboru dostawców względem różnej hierarchii ważności poszczególnych kryteriów.
PL
Realizacja inwestycji publicznych szczególnie tych dofinansowywanych przez Unię Europejską bardzo często wymusza na zamawiających konieczność zatrudnienia osoby/firmy zarządzającej przedsięwzięciem budowlanym. W celu poznania stosowanych w praktyce przez inwestorów publicznych metod pozyskiwania tego rodzaju firm poddano analizie ogłoszenia o wynikach udzielonych zamówień na usługi w budownictwie, które ukazały się Biuletynach Zamówień Publicznych. Analizowano usługi polegające na pełnieniu funkcji zarządzającego: Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego w trakcie realizacji inwestycji. Z przeprowadzonych analiz wynika, że podstawowym trybem wyboru stosowanym przez zamawiających sektora publicznego jest przetarg nieograniczony, gdzie jedynym kryterium oceny oferty na zarządzanie jest cena.
EN
Polish public investors choosing a project organizational system with the participation of a management company apply one of the solutions: employing a replacement investor or employing an Engineer (if the FIDIC forms of contract are used). Both cases they have to make a choice under the Public Procurement Law. The paper discussed method using by public investors for selecting of the management company. The analysis shows that the primary mode of selection used by public investors is an open tender where the only one criterion for assessing the bid of management is the price.
PL
Rynek zamówień publicznych ma ogromne znaczenie dla całej gospodarki. Liczba zawieranych w jego ramach kontraktów każdego roku jest coraz większa, co prowadzi do zaangażowania coraz większej grupy firm po stronie wykonawców. Celem artykułu jest przedstawienie ekonomicznych efektów uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w przetargach publicznych w Polsce z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej jako narzędzia kontrolingu finansowego oraz prezentacja wyników badań własnych prowadzonych w firmach uczestniczących w rynku zamówień publicznych.
EN
Public procurement market is of great importance to the economy. Number of contracts concluded in the market each year is increasing involvement by contributing to a growing group of companies on the part of contractors. The purpose of this article is to present the economic effects of the participation of small and medium enterprises in public tenders in Poland using the indicator as a tool for analysis of financial control and the results of research conducted in their own companies involved in public order markets.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.