Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 278

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cost
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
In general, it can be presented that winter road maintenance costs are rising due to increasing mobility, rising of salaries, and technological needs. For this reason, it is necessary to bring innovations into these processes. The greatest space is in the area of weather forecasting, which is a trigger for maintenance activities in the form of reducing black ice or snow removal. Road administrators use predictive services as a standard to obtain critical atmospheric temperature and weather data in advance. From the point of view of transport safety, the need to obtain predictive temperature data on the road surface is also important. These must also be obtained largely by knowing the temperature trends inside the road structure. The article presents the direction of our own research activities, whereas it focuses on the philosophy of research, justification of the idea, the introduction of research procedures, and the presentation of partial results.
2
Content available Environment and Risks of Iron Production
EN
Iron production is one of the production processes that create a large number of negative externalities towards their surroundings. Iron production is based on the use of a wide range of production operations, which include not only the blast furnace process but also the treatment and processing of ores, sintering, pelletizing and processing of metallurgical waste and its possible storage. All parts of the blast furnace process can have a negative impact on the environment. Within the individual parts of the blast furnace plant, a number of pollutants are produced which negatively affect the environment. They can have both solid and gaseous states. In the case of solid emissions, it is airborne dust, and the gaseous form represents pollutants in the form of sulphur, nitrogen or carbon oxides. From the point of view of the blast furnace plant structure itself, blast furnace, agglomeration processes, palletization processes or the processing of waste from production can be classified as emission points. The article deals with the classification of basic impacts of blast furnace production on the environment. It analyses in detail the negative externalities in ore sintering. It also deals with the analysis of research, which was focused on the degree of reduction of iron oxides ore. The efficiency of the reduction process is crucial in terms of resource use, but also the overall amount of negative externalities. The research was carried out in the environment of a selected iron producer in the Czech Republic.
PL
Kluczowymi elementami decydującymi o powodzeniu lub porażce przedsięwzięć budowlanych są czas i koszt. Celem artykułu jest analiza i ocena przebiegu zróżnicowanych przedsięwzięć budowlanych w zakresie badania odchylenia i wykonania budżetu oraz harmonogramu przedsięwzięć budowlanych. Obliczenia wykonane zgodnie z metodyką wartości wypracowanej (ang. earned value method – EVM) pozwoliły na ocenę rzeczywiście wypracowanych harmonogramów oraz kosztów poszczególnych zadań inwestycyjnych. Dane do analizy pozyskano z własnych doświadczeń i pracy zawodowej autorów artykułu świadczących usługi bankowego inspektora nadzoru w latach 2006-2019 w imieniu banków udzielających kredyty inwestycyjne dla zamówień niepublicznych.
EN
Time and cost are key elements that determine the success or failure of construction projects. The aim of the article is to analyze and assessment of the course of various construction projects in the field deviations and implementation of the budget and schedule of construction projects. Calculations made in accordance with the earned value methodology allowed the assessment of the actual cost of the work performed and scheduled for the analyzed construction projects. The data for analysis was obtained from the authors’ own experience and professional work. The authors carried out bank investment supervision in the years 2006–2019 on behalf of the banks that grant investment loans for non-public contracts.
EN
Internal logistics is a key element of a production process as it specifies product quality, timeliness and value of orders. The purpose of the research was to determine the amount of non-compliance in the selected production process caused by internal logistics operations. The analysis covers both the quantity and type of non-compliance as well as the cost of non-compliance. One of the basic quality management tools was used in the research - Parteo-Lorenz analysis. An attempt was made to identify potential causes of non-compliance. The significant impact of non-compliance arising in internal logistics operations in production costs was pointed out.
EN
For the correct substantiation of many managerial decisions, the costs provided by the calculations are not sufficient. Because of its complexity, managerial decision may require consideration of costs other than accounting. Under these circumstances, the management of the mining enterprise is subject to the requirement of an economic (net different from the accounting, based on the result of calculations) approach of the decisional situation, which implies the ability to identify and quantify the costs of opportunity, implicit costs, relevant costs, influenced, the costs "sunk".
PL
Dla prawidłowego uzasadnienia wielu decyzji zarządczych koszty przedstawione w obliczeniach nie są wystarczające. Ze względu na złożoność decyzje kierownictwa mogą wymagać uwzględnienia kosztów innych niż koszty księgowe. W tych okolicznościach kierownictwo przedsiębiorstwa górniczego podlega wymogom ekonomicznym (innego niż rachunkowość netto, opartego na wynikach obliczeń), podejścia decyzyjnego do sytuacji, co oznacza możliwość zidentyfikowania i oszacowania kosztów alternatywnych , kosztów ukrytych, kosztów utraconych możliwości, kosztów ukrytych.
PL
Omówiono optymalizację czterech koncepcji konstrukcji o dwóch różnych schematach statycznych, z przekrojów otwartych oraz zamkniętych. Wykonano analizę pożarową dwóch wybranych koncepcji zabezpieczenia w postaci okładziny z płyt oraz natryskowej powłoki niereaktywnej. Zamieszczono analizę porównawczą kosztów przyjętych zabezpieczeń przeciwpożarowych.
EN
This article presents the optimization of four concepts with two different static scheme made from open and closed sections. Then, for two selceted concepts, a fire analysis was carried out using protection in the form of fire proof panel easing and a non-reactive fire protective coating. The article is summarized by a comparative analysis of the costs of fire protection applied.
PL
Dotychczasowy brak możliwości magazynowania dużych ilości energii elektrycznej jest podstawową przyczyną ukształtowania sektora elektroenergetycznego w obecnej, scentralizowanej formie. W artykule przedstawiono dostępne obecnie technologie i konieczne do podjęcia działania, aby magazynowana w systemie energia mogła wzrosnąć, przedstawiono również szacunkowe koszty takich inwestycji.
EN
Selected energy storage methods and their application in the power system The current inability of electricity store in large amounts is the basic reason for shaping the electricity sector in its centralized current form. This article presents the currently available technologies and actions necessary to be taken in the near future to increase the energy stored in the system, as well as the estimated costs of such investments.
EN
The aim of this study was an assessment of feasibility of conversion of sewage holding (SH) tanks to rainwater harvesting (RWH) tanks in Poland. Such a conversion may partly solve the problem of water scarcity for irrigation of plants in individual small gardens and reduce tap water consumption. Seven methods of RWH tanks sizing were applied to an example of a small harvesting system of the roof area equal to the garden irrigation area of 100 m2 for three different irrigation doses. A new criterion was introduced to optimize the tank capacity. Economic optimization was provided for new RWH tanks and for the tanks adapted from abandoned SH tanks. Results obtained for a system sited in west-central Poland in an average year have shown that design capacity of RWH tanks varied markedly between sizing methods. The conversion of SH tanks to RWH tanks is profitable, especially for irrigation due to scarcity of water in relatively dry west-central regions. Conversion of individual SH tanks in a good technical state to RWH tanks is relatively simple and cheap. The potential increase in storage volume due to the conversion of individual SH tanks to RWH tanks could reach all over Poland 215–350 dam3 per year, and individually can save up to 18–25% of total annual water use.
PL
Celem pracy była ocena możliwości przekształcenia zbiorników bezodpływowych do ścieków (ZB) w zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej (WD) w Polsce. Taka konwersja może częściowo rozwiązać problem niedoboru wody do nawadniania roślin w małych ogrodach przydomowych i zmniejszyć zużycie wody wodociągowej. Zastosowano 7 metod określania wielkości zbiornika WD na przykładzie małego systemu zbierającego opady z dachu o powierzchni równej powierzchni nawadnianego ogrodu (100 m2) oraz do alimentacji domowej instalacji wodociągowej w ilości 140 dm3/d. Wprowadzono nowe kryterium optymalizacji pojemności zbiornika, bazujące na efektywności hydraulicznej. Optymalizację ekonomiczną wykonano dla nowych zbiorników WD oraz dla zaadaptowanych z wyłączonych z eksploatacji ZB. Wyniki uzyskane dla systemu zlokalizowanego w środkowozachodniej Polsce i symulacji wykazały, że pojemność projektowa zbiorników WD różniła się znacznie między metodami wymiarowania. Konwersja ZB na zbiorniki WD jest opłacalna, szczególnie w przypadku nawadniania roślin w okresach niedoboru wody, a konwersja do instalacji wspomagającej wodociąg sieciowy jest jeszcze bardziej opłacalna, gdyż okres jej zwrotu wynosi od 2 do 6 lat. Przekształcanie indywidualnych ZB w zbiorniki WD i POŚ jest stosunkowo proste i tanie. Potencjalny wzrost pojemności retencyjnej w wyniku konwersji indywidualnych ZB na zbiorniki WD może osiągnąć w całej Polsce 215–350 tys. m3 rocznie, a indywidualnie może zaoszczędzić do 40% całkowitego rocznego zużycia wody.
EN
The work presents a complex analysis and cost accounting of beet sugar cultivation in 2018/2019 campaign for individual farms of Lublin region. The economic results obtained by producers are mainly affected by indirect costs accounting for 60.11% of the revenue from the total production. Within this group of costs, the major components are sowing service, harvest and soil liming operations reaching 39.38%. Sugar beet production in the analyzed campaign was profitable, with the profitability index of 1.24 and unit production cost 14.33 PLN·dt-1 is considered one of the profit-making activities in agricultural production, yet it is characterized by a high production cost that gobbled up to 80.39% of the total revenue in the analyzed 2018/19 campaign. The main factor influencing the income from sugar beet cultivation was the price for the raw material, which in the considered business year in relation to the previous season increased by only 0.77 PLN·t-1.
PL
W pracy przedstawiono kompleksową analizę i kalkulacje kosztów uprawy buraków cukrowych w kampanii 2018/2019, dla gospodarstw indywidualnych regionu lubelskiego. Na wynik finansowy uzyskiwany przez plantatorów w głównym stopniu mają wpływ koszty pośrednie pochłaniające 60,11 przychodu z produkcji. Wśród tej grupy kosztów największy udział mają koszty usług zasiewu, zbioru buraków cukrowych i wapnowania gleby wynoszące 1,13%. Natomiast koszty bezpośrednie w tej kampanii stanowiły 39,89% osiągniętego przychodu. W rozważanej kampanii produkcja buraków cukrowych była opłacalna, ponieważ wartość wskaźnika opłacalności produkcji wyniosła 1.24, a wartość kosztu jednostkowej produkcji wyniosła 14,33 PLN·dt-1 . Uprawa buraków cukrowych jest jedną z dochodowych działalności w produkcji rolnej, ale charakteryzuje się wysokimi kosztami produkcji pochłaniającym 80,39% przychodu z produkcji w analizowanej kampanii 2018/2019. Głównym czynnikiem wpływającym na dochód z uprawy buraków cukrowych była cena za surowiec, która w rozważanym roku gospodarczym w stosunku do sezonu ubiegłego wzrosła tylko o 0.77 PLN·t-1.
12
Content available Dlaczego energetyka jądrowa w Polsce?
PL
Omówiono sytuację energetyczną Polski z punktu widzenia stopniowego zaprzestania wykorzystywania paliw kopalnych. Przedstawiono niezbędność energetyki jądrowej wobec niewystarczającego potencjału energetyki odnawialnej, zarówno do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną jak i ciepło, szczególnie w dużych miastach. Z punktu widzenia długiego czasu wdrażania nowych technologii, postuluje się natychmiastowe rozpoczęcie szkolenia kadr nauczycielskich, a w efekcie uświadamiania społeczeństwa, w zakresie wiedzy o korzyściach i zagrożeniach płynących z energetyki jądrowej, która jest nieunikniona.
EN
The Polish energy situation was discussed from the point of view of a gradual cessation of the use of fossil fuels. Presented is the necessity of nuclear energy in the face of the insufficient potential of renewable energy, both to meet the demand for electricity and heat, especially in large cities. From the point of view of a long time of implementation of new technologies, it is postulated to immediately start training teachers’ staff and, as a result, raise public awareness of the benefits and threats of inevitable nuclear energy.
PL
Zmiana kosztów pracy i materiałów to nieunikniona zmiana wartości całej inwestycji, nie tylko drogowej. Oprócz zmian ważna jest też dynamika tych zmian, która pozwala na prognozowanie i szacowanie przyszłych kosztów. W artykule zaprezentowano zmiany stawek robocizny kosztorysowej i podstawowych materiałów wykorzystywanych do budowy dróg w latach 2016 - 2018.
EN
Change in labour and material costs is an unavoidable change in the value of the entire investment, not only the road investment. In addition to the changes, the dynamics of those changes is also important, allowing for forecasting and estimating the future costs. The paper presents changes in the cost estimate labour rates and prices of basic materials used for road construction in years 2016 - 2018.
14
Content available remote Projektowanie w BIM – tańsze czy droższe?
PL
W artykule przeprowadzono analizę stosowanych przenośników w systemach odbioru i transportu pyłu z kotłów z paleniskiem rusztowym w energetyce przemysłowej i ciepłowniczej. Zwrócono uwagę na konstrukcję najczęściej stosowanych rodzajów przenośników, ich parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne. Dokonano oceny porównawczej zużycia energii elektrycznej do napędu urządzeń. Przeprowadzona analiza może być pomocna przy podejmowaniu decyzji techniczno-finansowych w ww. zakresie.
EN
This paper analyzes the conveyors used in dust collection and transport systems from grate boilers in industrial and heating energy. Attention was paid to the construction of the most commonly used types of dust conveyors, their construction and operational parameters. A comparative assessment was made of electricity consumption for the drive of the equipment. The analysis helps in making technical and financial decisions.
PL
Celem artykułu było przedstawienie analizy działalności przedsiębiorstwa z branży przewozów intermodalnych w latach 2013-2017.Artykuł w swojej treści zawiera kolejno: istotę transportu, rodzaje technik przeładunkowych jak również porusza kwestie związane z technologiami przewozowymi w intermodalnym transporcie towarowym. Następnie w celu analizy rzeczywistej sytuacji rynkowej, analizie poddano przedsiębiorstwo świadczące usługi intermodalne, zlokalizowane w Polsce, PCC Intermodal S.A. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyciągnięto wnioski.
EN
The aim of the article was to presentananalysis of the enterpriseactivity from the intermodal transport industry in 2013-2017. The articlecontains in itscontent: the essence of transport, types of reloadingtechniques, as well as issuesrelated to transport technologies in intermodalfreight transport. Then, in order to analyze the actual market situation, the companyprovidingintermodal services located in Poland, PCC Intermodal S.A. Based on the analysis, I drew conclusions.
PL
Kosztami w postępowaniu skargowym są przede wszystkim opłata od skargi oraz koszt wynagrodzenia pełnomocnika procesowego. Opłata od skargi w obecnym stanie prawnym jest stała, co gwarantuje zachowanie konstytucyjnego prawa do sądu. Wysokość kosztów w postępowaniu skargowym jest niejednolicie traktowana w orzecznictwie. Mając na uwadze skomplikowany stan faktyczny i prawny spraw o udzielenie zamówienia, w postępowaniu za skargi na orzeczenie Izby należy przyznać wysokie wynagrodzenie dla pełnomocnika, obliczane według wartości przedmiotu zamówienia.
EN
The costs in the complaint procedure are first of all the fee from the complaint and the cost of the lawyer’s remuneration. The fee for the complaint in the current legal status is constant, which guarantees the maintenance of the constitutional right to court. The amount of costs in the complaint proceedings is not uniformly treated in case law. Taking into account the complicated factual and legal status of the award of contracts, in proceedings for complaints against the Chamber’s decision, a high remuneration for the proxy should be granted, calculated according to the value of the subject of the order.
EN
Today, technology has transformed humans’ lives in all areas. Technology can be found in everyday life in the form of smart factories, smart cities and smart rooms. Thus, smart systems and devices are having a great effect upon human activities. Together with improving technology, in the last 50 years, the human population has seen an expeditious and substantial increase. The number of cars has also substantially increased and, as a result, parking spaces and car park have become more important. Areas in which to park cars have become wider in scope, including inside huge buildings; thus, the management of them become more difficult and complicated. Being able to discover an empty parking space as soon as it is needed is vital for both driver and multilevel parking garage owner, especially for the former, in order to avoid losing him/her time and money in a crowded city. Thus, we designed a smart car parking system, which is managed by Arduino control. Our main aim includes reducing time loss and the amount of fuel consumed while trying to find a parking space. By reducing the amount of consumed fuel, it will be possible to reduce air pollution levels, together with minimizing the negative impact on domestic finances caused by car usage.
19
Content available remote Gaz osłonowy: zwykły produkt czy narzędzie służące optymalizacji?
PL
Spawacze często uważają, że wszystkie gazy osłonowe są zasadniczo identyczne, a zmiana gazu nie wywiera zauważalnego wpływu na spoinę. W rezultacie gaz osłonowy z reguły postrzega się jako nieuniknioną konieczność w procesach spawania w osłonie gazowej - jako towar, który można nabyć w dowolnym miejscu, za możliwie najniższą cenę. Ale czy naprawdę jedynym zadaniem gazów osłonowych jest ochrona jeziorka spawalniczego przed niepożądanym dostępem powietrza? Czy to prawda, że poszczególne gazy osłonowe można stosować zamiennie i że można kierować się najniższą ceną? Czy rzeczywiście obowiązuje tu prosta zasada, że zakup najtańszego rozwiązania generuje oszczędności? Jak wykazano w niniejszym artykule, gaz osłonowy ma w rzeczywistości bezpośredni wpływ na proces spawania, a jego precyzyjny dobór zawsze znacząco wpływa na jakość i wydajność procesu. W ten sposób gaz osłonowy staje się gazem technologicznym, a zło konieczne - cennym narzędziem. Korzyści płynące z właściwego doboru gazu technologicznego wyjaśniono na przykładach, począwszy od spawania metodą TIG aż po proces MAG-Tandem, od stali wysokostopowej aż po aluminium.
20
Content available remote Costs of upgrading based on 131 railway line
EN
In searching for the optimal use of the railway company's financial resources (PKP PLK) and the time of planning the repairs of the tracks, a track durability model was created. The model in its assumptions is based on the technical and operational parameters of the railway line No. 131. The article presents two variants of the process of track durability. The first variant concerns the cleaning of the track, the second one concerns the upgrading. For both variants, the costs of works related to the cleaning and upgrading works of the tracks were determined and the impact of these variants on the environment was determined. The article also presents the scope of upgrading works and works related to the continuous repairs of the railway surface.
PL
W poszukiwaniu optymalnego wykorzystania środków finansowych przedsiębiorstwa kolejowego (PKP PLK) oraz czasu planowania napraw torowisk stworzono model trwałości toru. Model w swych założeniach opiera się na parametrach techniczno – eksploatacyjnych linii kolejowej nr 131. W artykule przedstawiono dwa warianty procesu trwałości toru. Pierwszy wariant zakłada oczyszczenie toru, drugi przeprowadzenie modernizacji. Dla obu wariantów określono koszty prac związanych z oczyszczaniem i pracami modernizacyjnymi torowisk oraz określono wpływ tych wariantów na środowisko. W artykule przestawiono również zakres prac modernizacyjnych i prac związanych z naprawą ciągłą nawierzchni kolejowej.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.