Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  human capital management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Introduction/background: This paper explores the relation between a concept of project key success factors, popular among project management practitioners, with the operational performance of the project delivered by its team. Aim of the paper: This paper presents research, which answers the question if teams working with the support of project key success factors achieve better performance. Materials and methods: Literature research was conducted, which covered both the subject of team performance and project success. This led to the definition of project team performance and analysis of its relationship with project success. The literature on key success factors was analysed in a historical overview from 1967 to 2020. The empirical research covered the correlation between project success factors and project team performance. Results and conclusions: The analysis of the results showed that each of the team performance components is associated with other group of success factors: project time with collaborative atmosphere (parent organisation-related factors), project quality with professional competence of project team members (team-related factors), project cost with clearly defined objectives (project-related factors).
2
Content available Changes Versus Organization Staff
EN
The article presents selected problems accompanying change management, with particular emphasis on possible behaviours on the part of staff. By emphasizing the possible reactions of employees to changes in the organization, possible ways of overcoming barriers that may appear in the process of change were emphasized. The role that should be played by the manager, who during the shift must be a leader and a leader who inspires staff, is highlighted.
3
Content available Changes and Personnel of a Company
EN
The article presents selected problems accompanying change management, with particular emphasis on possible behaviours on the part of staff. By emphasizing the possible reactions of employees to changes in the organization, possible ways of overcoming barriers that may appear in the process of change were emphasized. The role that should be played by a manager, who must be a leader and a leader who inspires staff during a shift, is emphasized.
PL
W obliczu gwałtownych przemian gospodarczych oraz ewolucji systemów organizacyjnych, istnieje potrzeba zainteresowania się efektywnym zarządzaniem kapitałem ludzkim. Nowe podejście do zarządzania kapitałem ludzkim, może przyczynić się do wyższej efektywności całej organizacji i szybkiego wprowadzania zmian. Nowocześnie zarządzane organizacją publiczną stawia na rozwój i samodzielność pracowników, a umiejętność kierowania uważa się za coraz cenniejszy składnik kompetencji. Menedżerowie starają się zapewniać nabywanie nowych umiejętności pracownikom, przekazywać im nowe zadania i role, czynić ich bardziej wartościowymi dla organizacji. Wdraża się nową filozofię kierowania ludźmi opartej założeniu, że pracownicy są traktowani jako cenny kapitał, który można pomnażać, liczy się również zaangażowanie pracowników w pracę, na rzecz organizacji.
EN
In the face of rapid economic change and the evolution of organizational systems, there is a need to be interested in the effective management of human capital. A new approach to human capital management can contribute to higher organizational efficiency and rapid change. At the same time, the public organization is committed to the development and independence of its employees, and the ability to drive is considered an ever more valuable component of competence. Managers strive to provide new skills to employees, pass on new tasks and roles, and make them more valuable to the organization. There is a new philosophy of guiding people based on the assumption that employees are treated as valuable capital, which can be multiplied, and the involvement of employees in the work, for the organization.
PL
Zarządzanie kapitałem ludzkim ma wspierać innowacyjność, jednakże badania empiryczne w tym obszarze nie są jednoznaczne. W niniejszym artykule poruszono problemy zarządzania kapitałem ludzkim oraz innowacyjności w organizacjach o silnej kulturze korporacyjnej i postawiono hipotezę, że innowacyjność w tego typu organizacjach może nie być wystarczająco wspierana.
EN
The main purpose of this article is to show the relationship between strong organizational culture and enhancing innovations through humancapital management, which should result in increasing the organizational efficiency (effectiveness) and competitiveness, especially in so-called culted organization.
PL
W artykule przedstawiono wybrane koncepcje definiowania i strukturalizacji kapitału ludzkiego. Zidentyfikowano najistotniejsze składowe kapitału ludzkiego dla zarządzania instytucjami publicznymi. Wskazano najważniejsze elementy zarządzania organizacjami publicznymi w najbliższej przyszłości.
EN
The selected concepts of defining and structuring of human capital. Identified components of human capital most crucial for the management of public institutions. It pointed out the most important elements of the management of public organizations in the near future.
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania obszarów istotnych dla zarządzania organizacjami publicznymi. Na początku postawiono pytanie: jak ważny jest wpływ poszczególnych elementów kultury organizacyjnej na zarządzanie kapitałem ludzkim? Następnie pokazano relacje pomiędzy kulturą organizacyjną a kapitałem ludzkim w organizacji. Zaprezentowano specyfikę zarządzania organizacjami publicznymi. W końcowej części artykułu przedstawiono tworzenie innowacyjnej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
EN
This article attempts to define areas of interest for the management of public organizations. At the beginning of the author asks the question: how important is the influence of individual elements of organizational culture on human capital management? Then, showing the relationship between organizational culture and human capital in the organization. They present the specifics of managing public organizations. In the final part of the article presents the creation of innovative organizational culture of the company.
EN
Intellectual capital is an important issue of currently undertaken studies in the field of enterprise organization and management. The introduction of this concept has undoubtedly opened up new prospects for enterprises to perceive their business activity and building market advantages. At the same time, however, it has given rise to many new problems associated with the hard-todetermine nature of intellectual capital and its internal and external relationships and dependencies. An attempt has been made in the article to analyze problems related to the dissemination of the concept of intellectual capital, and its practical use, and to assess the state of the intellectual capital components in the surveyed entities.
PL
Kapitał intelektualny jest istotnym zagadnieniem współcześnie podejmowanych badań z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami. Wprowadzenie tego pojęcia bez wątpienia otworzyło przed przedsiębiorstwami nowe perspektywy postrzegania swojej działalności oraz budowania przewag rynkowych. Jednocześnie jednak przyczyniło się do powstania wielu nowych problemów związanych z trudnym do określenia charakterem kapitału intelektualnego oraz jego wewnętrznymi i zewnętrznymi związkami i zależnościami. W artykule podjęto próbę analizy zagadnień związanych z rozpowszechnieniem koncepcji kapitału intelektualnego, praktycznym jego wykorzystaniem oraz na ocenie stanu składowych kapitału intelektualnego w badanych obiektach.
9
Content available remote Human capital management in organization of the future
PL
Artykuł jest próbą opisu elementów zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji przyszłości, ukazuje metody upłynniania i doskonalenia systemów tego zarządzania. Zidentyfikowane procedury zarządzania kapitałem ludzkim w artykule pokazują duży wpływ tego zarządzania na strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
10
Content available remote Instrumenty rozwoju zawodowego stosowane w firmach zagranicznych
EN
Issues presented in the article concern instruments of development professional of employees applied in foreign companies. In the first part classification and characteristics of instruments of development were described professional of employees in the context of the newest literature on the subject. However in the second part of the article findings of empirical concerning applied instruments of development were presented professional in chosen British and Irish companies.
PL
Zarządzanie kapitałem ludzkim stanowi proces pozyskiwania, rozwijania oraz wykorzystywania najbardziej wartościowego strategicznie kapitału w celu uzyskana i utrzymania przewagi konkurencyjnej firmy. W gospodarce opartej na wiedzy szczególne znaczenie posiada zarządzanie kapitałem ludzkim ukierunkowane na rozwój zawodowy i pobudzanie kreatywności pracowników w zakresie generowania innowacji. Powstają, co najmniej dwa pytania: czy w polskich przedsiębiorstwach ma miejsce zarządzanie rozwojem kapitałem ludzkim? oraz czy pracownicy polskich przedsiębiorstw są stymulowani do działalności innowacyjnej na rzecz firmy?
EN
The human capital are the most important factor of competitiveness of enterprises functioning in knowledge-based economy. The human capital management formate developmental perspectives of enterprises. Development of human capital as well as stimulating the workers' creativity are basic of working of human capital management. There are questions – Do Polish enterprises manage development of human capital? Are innovation activity of Polish employee stimulating?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.