Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flame
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono cechy charakterystyczne płomienia powstającego w wyniku spalania paliw gazowych możliwe do zaobserwowania na jego obrazach zarejestrowanych za pomocą różnego rodzaju przetworników wizyjnych i termowizyjnych. Zaprezentowano uproszczony model obrazu płomienia, który jest podstawą oceny jakości spalania gazu na palnikach z płomieniem odkrytym w prowadzonych przez autora badaniach. Opisano wygląd płomienia dyfuzyjnego, kinetyczno-dyfuzyjnego oraz kinetycznego. Podano charakterystyczne cechy obrazów każdego z nich. Zaprezentowane modele odniesiono do równań stechiometrycznych spalania gazów węglowodorowych z użyciem tlenu. Przedstawiono przegląd przeprowadzonych eksperymentów, polegających na zarejestrowaniu obrazów płomienia z wykorzystaniem różnych rodzajów kamer, zarówno termowizyjnych, jak i wizyjnych, tzn. działających w świetle widzialnym. Użyte kamery wyposażone były w przetworniki pracujące w różnych technologiach. Zaprezentowane w artykule termogramy pochodziły z kamer: FLIR GF 320, z detektorem promieniowania podczerwonego typu InSb, FLIR A35, z detektorem typu mikrobolometr, oraz kamery NIT NATIVE WDR™, z detektorem typu CMOS (SWIR). Stosowane w badaniach kamery wizyjne wyposażone były w przetworniki typu CMOS, CCD. Zwrócono uwagę na problemy występujące podczas rejestracji obrazu płomienia, takie jak prześwietlenia, zbyt duży kontrast, rozmycia, utrata kształtu fotografowanego zjawiska. Przedstawiono parametry przetworników, które mogą wpływać na jakość otrzymywanych zdjęć. Zaprezentowano wyniki eksperymentu polegającego na użyciu cyfrowych algorytmów przetwarzania obrazu w celu zwiększenia na zdjęciu wynikowym jego rozdzielczości i rozpiętości tonalnej oraz osiąganej głębi kolorów (high dynamic range) z serii czterech jednoczesnych zdjęć płomienia. W końcowej części artykułu opisano wyniki eksperymentu polegającego na użyciu filtrów optycznych IR/UV cut i filtrów polaryzacyjnych w celu zmniejszenia prześwietleń i odbić, związanych z dużą jasnością fotografowanego zjawiska fizycznego. We wnioskach skomentowano wyniki przeprowadzonych eksperymentów oraz oceniono wykorzystywane rodzaje filtrów i przetworników zastosowanych kamer pod kątem przydatności do akwizycji obrazów płomieni palników odkrytych.
EN
This article presents the characteristic features of gas flame resulting from gas fuel combustion, which can be seen on its images, registered using various types of vision and thermovision sensors. A simplified model of the flame image is presented, which is the basis for assessing the quality of combustion process on open-flame burners, in the research conducted by the author. The appearance of diffusion, kinetic-diffusion and kinetic flames is described. The characteristic features of each of them are provided. The presented models were referred to stoichiometric equations for the combustion of hydrocarbon gases with oxygen. The paper presents a review of the experiments carried out, consisting of recording flame images using various types of thermal imaging and video cameras. The cameras used were equipped with sensors operating in different technologies. The thermograms presented in the article came from the following cameras: FLIR GF 320 with infrared radiation detector type InSb, FLIR A35 with a microbolometer type detector, and a NIT NATIVE WDR™ camera equipped with a CMOS detector (SWIR). The video cameras used in the tests were equipped with CMOS and CCD sensors. Attention was paid to problems occurring during flame image acquisition, such as overexposure, too much contrast, blurring, loss of the shape of the photographed phenomenon. The parameters of sensors which could affect the quality of the received images are presented. It presents the results of an experiment applying digital image processing algorithms used in order to increase its tonal range, contrast range and the achieved color depth of the final photograph (High Dynamic Range) from a series of four simultaneous flame images. The final part of the article describes the results of an experiment using IR/UV cut optical filter and polarizing filter to reduce the flashes and reflections associated with the high brightness of the photographed physical phenomenon. The conclusions comment on the results of the conducted experiments and the applied types of filters and sensors of the used cameras have been evaluated in terms of their suitability for acquiring images of flames of the open burners.
PL
W pracy przedstawiono możliwość zastosowania wymiaru fraktalnego do identyfikacji stanu procesu współspalania pyłu węglowego i biomasy. Przebadano dziewięć wariantów (klas) procesu współspalania z różnymi wartościami mocy cieplnej, wydatku powietrza i paliwa, przy 30% udziale biomasy. Wyniki pokazały, że wartość średnia wymiaru fraktalnego (szacowanego różnymi metodami) wykazuje tendencję do grupowania, co stwarza możliwości wykorzystania tego narzędzia w systemie automatycznej klasyfikacji.
EN
This paper presents use of the fractal dimension to identify co-firing pulverized coal and biomass process state. In research nine variants (classes) of co-firing process with different heating power, fuel at 30% of the biomass share and air flow were tested. Experimental results show that average value of fractal dimensions (estimated by various methods) tends to group, which makes possibilities to use this implements as the automatic classification system.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wybranych metod ekstrakcji cech obrazów dla współspalania pyłu węglowego i biomasy. Zbiór cech dyskryminacyjnych poddano transformacji w celu redukcji wymiarowości oraz grupowania przypadków stabilnego i niestabilnego spalania. Porównano metody: analizę składowych głównych, skalowanie wielowymiarowe oraz analizę czynnikową. Dla każdej z zastosowanych metod redukcji wymiarowości stwierdzono, że analizowane zbiory danych obrazu płomienia trudno jednoznacznie pogrupować na przypadki należące do klasy stabilny i niestabilny. Ponadto za pomocą analizy PCA określono istotność poszczególnych cech obrazu płomienia w reprezentowanym modelu.
EN
This paper presents comparison image future extraction methods of co-firing pulverized coal and biomass. In order to dimension reduction and classify state of process (stable and unstable) discriminant features were transformed. Compared method are: principal components analysis, multidimensional scaling and multivariate analysis. Experimental results show that presented methods for flame image analysis is difficult to be grouped into cases belonging to the class of stable and unstable. Furthermore, significance of the individual characteristics of the flame image in the represented model were obtained by PCA analysis.
EN
The paper considers access of combustion process of pulverized coal and biomass blend using analysis of flame images. Several flame image parameters were examined as pointers of one of the basic combustion process input parameters as air and fuel flow rate. Image parameters like greyscale area region, coordinates of centre of gravity and flame area contour length were averaged in a fixed time span. The aim of investigations was assessing ability to determine air and fuel flow rates on the basis of the mentioned image parameters.
PL
W artykule ocenę procesu współspalania biomasy i węgla z wykorzystaniem przetwarzania obrazu. Rozpatrywano kilka parametrów obrazu jako wskaźniki najważniejszych parametrów wejściowych procesu spalania jak wydatki paliwa i powietrza. Parametry obrazu, jak powierzchnia obszaru w skali szarości, współrzędne środka ciężkości i długość konturu były uśredniane w ustalonym oknie czasowym. Celem badań była ocena możliwości określenia wydatków paliwa i powietrza na podstawie wspomnianych parametrów obrazu.
5
Content available remote A quality factor of co-firing pulverized coal and biomass
EN
This paper presents comparison image classification method of co-firing biomass and pulverized coal. Defined two class of combustion: stable and unstable for nine variants with different power value parameters and fixed amount biomass (20% straw). Compared the artificial neural networks, support vector machine, k nearest neighbor, linear and quadratic discriminant analysis methods. The sensitivity classification value was selected as a combustion process quality factor.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wybranych metod klasyfikacji obrazów dla współspalania pyłu węglowego i biomasy. Zdefiniowano dwie klasy spalania: stabilne i niestabilne dla dziewięciu wariantów z różnymi parametrami mocy oraz stałą ilością biomasy (20% słomy). Porównano sztuczne sieci neuronowe, metodę wektorów nośnych, metodę k najbliższych sąsiadów, liniową i kwadratową analizę dyskryminacyjną. Wybrano wskaźnik jakości procesu spalania jako wartość parametru wrażliwość klasyfikacji.
EN
The article describes experimental studies using Electrical Capacitance Tomography (ECT) in monitoring the combustion processes. The main goal of the study was to develop a new diagnostic method suitable for monitoring flame and the combustion process. This is motivated by the need to achieve a more precise description of the process and, ultimately, to implement efficient and reliable control and optimization methods as a key step towards the development of more efficient, flexible, reliable and clean combustion systems. Research was carried out on different stands. For monitoring the flame, a number of burners were used, including an industrial burner WG10N. The main objective of the study was to visualize the position and structure of the flame, to determine the spatial resolution and change signal level for different flow conditions. The second part of the paper describes experimental research into combustion chamber of GTD-350 engine. On various parameters of power supply of the combustion chamber the combustion process was reconstructed. The obtained results showed that it will be a very good tool for controlling the distribution of the reaction zone, especially in the development of a new combustion chamber operated at a very high pressure, where installation of optical windows is very difficult and in many cases impossible.
PL
W artykule opisano badania eksperymentalne z wykorzystaniem pojemnościowej tomografii komputerowej (ang. Electrical Capacitance Tomography-ECT) w monitorowaniu procesów spalania. Głównym celem badań było opracowanie nowej metody diagnostycznej odpowiedniej do monitorowania płomieni oraz procesów spalania. Jest to motywowane potrzebą uzyskania bardziej dokładnego opis samego procesu, a ostatecznie wdrożenia niezawodnych metod kontroli i optymalizacji. Jest to kluczowy krok w kierunku rozwoju bardziej wydajnych, elastycznych, niezawodnych i czystych systemów spalania. Badania zostały przeprowadzone na różnych stoiskach badawczych. Do monitorowania płomienia zostało użytych kilka palników, w tym palnik przemysłowy WG10N. Głównym celem tych badań było zobrazowanie pozycji i struktury płomienia, określenia przestrzennej rozdzielczości i obserwacji zmian poziomu sygnału dla różnych warunków przepływu. Druga część artykułu opisuje badania doświadczalne przeprowadzone w komorze spalania silnika GTD-350. Dla różnych parametrów zasilania komory spalania zrekonstruowano przebieg procesu spalania. Uzyskane wyniki wskazują, że metoda ta będzie bardzo dobrym narzędziem do kontroli rozkładu stref reakcji w rozwoju nowych komór spalania, które pracują pod wysokim ciśnieniem, gdzie instalacja wzierników jest bardzo trudna.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wybranych metod klasyfikacji obrazów dla współspalania pyłu węglowego i biomasy. Zdefiniowano dwie klasy spalania: stabilne i niestabilne dla dziewięciu wariantów z różnymi parametrami mocy oraz stałą ilością biomasy. Wyniki badań pokazują, poprawną klasyfikację obrazów dla założonych wariantów. Najlepsze wyniki uzyskano dla klasyfikatora K-NN z parametrem K = 7.
EN
This paper presents comparison image classification method of cofiring biomass and pulverized coal. Defined two class of combustion: stable and unstable for nine variants with different power value parameters and fixed amount biomass. Experimental results show that achieved correct classification of images for the assumed variants. The best results were obtained with K-NN classifier (parameter K = 7).
8
Content available Flame monitoring using image classification
EN
This paper presents comparison of image classification methods for co-firing biomass and pulverized coal. Two classes of combustion – stable and unstable were defined for nine variants with different power value parameters and fixed amount biomass. Experimental results show that correct classification of images was achieved for the assumed variants.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wybranych metod klasyfikacji obrazów dla współspalania pyłu węglowego i biomasy. Zdefiniowano dwie klasy spalania: stabilne i niestabilne dla dziewięciu wariantów z różnymi parametrami mocy oraz stałą ilością biomasy. Wyniki badań pokazują, poprawną klasyfikację obrazów dla założonych wariantów.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania jednostki GPU do wyznaczenia krawędzi dla obrazów spalania pyłu węglowego. Porównano czas wykonywania operacji oraz dokładność detekcji brzegu obszaru płomienia. Wykorzystano metodę opartą o model konturu aktywnego Chan-Vese. Wyniki badań pokazują, że nastąpiło znaczne przyśpieszenie wykonywania operacji (ok. 400%).
UK
У статті представлені можливості використання пристрою GPU для визначення країв зображення при спалюванні вугільного пилу. Порівняно час виконання і точність виявлення краю області полум'я. Використовується метод, заснований на моделі активного контуру Chan-Vese. Результати досліджень показують, що відбулося істотне прискорення операцій (прибл. 400%).
EN
This paper presents possibility of using GPU to determine the edge of the image pulverized combustion coal. Compared are the operation time and the accuracy of edge detection area of the flame. Used a method based on the active contour model Chan-Vese. The results show that there was a significant acceleration of the operation (up to 400%).
10
Content available remote Monitoring combustion process using image classification
EN
This paper presents comparison image classification method of co-firing biomass and pulverized coal. Defined two class of combustion: stable and unstable for three variants with different power value parameters and fixed amount biomass. Compared naïve Bayes classifier and support vector machine (SVM) with RBF kernel function. Experimental results show that achieved correct classification of images for the assumed variations.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wybranych metod klasyfikacji obrazów dla współspalania pyłu węglowego i biomasy. Zdefiniowano dwie klasy spalania: stabilne i niestabilne dla trzech wariantów z różnymi parametrami mocy oraz stałą ilością biomasy. Porównano naiwny klasyfikator bayesowski oraz metodę wektorów nośnych z radialną funkcją jądrową (RBF). Wyniki badań pokazują, poprawną klasyfikację obrazów dla założonych wariantów.
EN
The dynamic process of the interaction between a turbulent jet diffusion methane flame and a lateral wall was experimentally studied. The evolution of the flame temperature field with the Nitrogen dilution of the methane jet flame was examined. The interaction between the diffusion flame and the lateral wall was investigated for different distance between the wall and the central axes of the jet flame. The dilution is found to play the central role in the flame extinction process. The flame response as the lateral wall approaches from infinity and the increasing of the dilution rate make the flame extinction more rapid than the flame without dilution, when the nitrogen dilution rate increase the flame temperature decrease.
12
Content available remote Eco-Flame Retardants : kinetics and mechanism of combustion
EN
The present study is focused on development of environmentally friendly intumes-cent/char forming coatings for wood and polymeric materials. For this purpose we have developed the method of oxidation of raw materials: polysaccharides, seeds and lignin by oxygen in the presence of a catalyst. The main products of oxidation of such substrates are the salts of polyoxyand polyphenoxy acids. The efficiency of fireproofing action of novel surface protecting intumescent coating for wood and polymeric materials based on modified renewable raw materials was studied. Flammability tests of wood and polymer samples treated by oxidized raw materials confirm their high-performance in fire protection.
PL
Wykonano próby podgrzewania kilku gatunków stali do różnych wartości temperatury, mające na celu określenie skuteczności i wydajności ww. paliw gazowych oraz rozpoznanie ich potencjalnie szkodliwych skutków dla właściwości materiału. Badano możliwość wykorzystania poszczególnych gazów do ogrzewania, suszenia i podgrzewania wstępnego. Omówiono wpływ gazów na tworzenie się wody kondensacyjnej na powierzchni podgrzewanych elementów i w konsekwencji na ich korozję. Najlepszym gazem okazał się acetylen. Badania właściwości mechanicznych oraz próba twardości wykazały, że podgrzewanie nie powoduje szkodliwych skutków dla obrabianych materiałów, a zwłaszcza kruchości wodorowej. Stwierdzono, że podgrzewanie wstępne jest procesem niezbędnym w przetwórstwie stali konstrukcyjnych o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości.
EN
The paper presents results of tests of several kinds of steels heating to various temperatures, to determine the effectiveness and efficiency of acetylene, propane and methane flame as gaseous fuels and to identify their potentially harmful effects on the properties of the material. Investigated the possibility of using different gases for heating, drying and preheating. The influence of various gases on the formation of condensation water on the surface of heated elements, and consequently on their corrosion. The most preferred gas was acetylene. The study of the mechanical properties and hardness test showed that the heating does not cause the expected adverse effects on treated materials, particularly hydrogen embrittlement. It was found that pre-heating is necessary in the manufacturing process strengthen structural steels and high strength steels.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na kotle rusztowym EKM 50 z wykorzystaniem endoskopu wysokotemperaturowego oraz kamery termowizyjnej. Zarejestrowane obrazy, jak i wysokie wartości części palnych w żużlu potwierdziły problem złej dystrybucji powietrza pierwotnego spowodowanej m.in. spalaniem różnych gatunków węgli, jak i przepaleniem elementów uszczelniających, co negatywnie wpływa na sprawność procesu.
EN
This article presents results of experimental tests performed on the stoker fired boiler EKM 50 using high temperature endoscope and thermal imaging camera. The recorded images, as well as high combustible contents in the slag have confirmed improper distribution of primary air caused by burn-sealing elements, which negatively affects the efficiency of the combustion process.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wybranych metod wykrywania krawędzi dla obrazów spalania pyłu węglowego. Porównano metodę gradientową Canny’ego z metodą zbiorów poziomicowych oraz metodą opartą o model konturu aktywnego Chan-Vese. Wyniki badań pokazują, że metoda korzystająca z modelu Chan-Vese dobrze odwzorowała brzeg obszaru.
EN
This paper presents comparison edge detection method of combustion pulverized coal. Compared method are: Canny edge detection operator, level set method and Chan-Vese active contour method. Experimental results show that edges extracted with method based on Chan-Vese active contour model gives good result.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wybranych metod wykrywania krawędzi dla obrazów spalania pyłu węglowego. Porównano metodę gradientową Canny'ego z metodą zbiorów poziomicowych oraz metodą opartą o model konturu aktywnego Chan-Vese. Wyniki badań pokazują, że metoda korzystająca z modelu Chan-Vese dobrze odwzorowała brzeg obszaru.
EN
This paper presents comparison edge detection method of combustion pulverized coal. Compared method are: Canny edge detection operator, level set method and Chan-Vese active contour method. Experimental results show that edges extracted with method based on Chan-Vese active contour model gives good result.
PL
Artykuł traktuje o problematyce związanej z wykorzystaniem ognia do dokonania czynów przestępnych i ich maskowania, ustaleniem przyczyn wystąpienia poparzeń na ciele zwłok ludzkich, rodzaju śmierci gwałtownej, tożsamości ofiary i potencjalnego sprawcy tego czynu. Wszelkie działania w trakcie zabezpieczenia terenu, oględzin miejsca zdarzenia, z obecnymi tam zwłokami, powinny być tak ukierunkowane, żeby później jak najbardziej efektywnie można było wykorzystać ujawnione i pobrane dowody, stworzyć wersję kryminalistyczną i wyjaśnić wszystkie okoliczności danej sprawy. Problemy z fachowością i rzetelnością ekip pracujących na poszczególnych etapach postępowania związanego z pożarem (nie tylko zresztą) ciągle się przewijają w doniesieniach literaturowych, opisujących przypadki z praktyki kryminalistycznej. Nieustannie są więc aktualne, bo z jednej strony - nie do wszystkich dociera fakt konieczności solidnego przeprowadzenia czynności oględzinowych na miejscu zdarzenia, z drugiej zaś strony - brak przepływu informacji na dalszych etapach poznawczych sprawia, że skutkuje to negatywnie na przebieg całego procesu. Na przykład często biegli z zakresu medycy sądowej, mający przeprowadzić sekcję, nie mają żadnych informacji na temat sposobu ujawnienia i zmian stwierdzanych na ciele zwłok, podczas oględzin miejsca zdarzenia. Autopsja najczęściej prowadzona jest kilka dni po śmierci osoby, dlatego skutkuje to w ten sposób, że część istotnych informacji (w tym wypadku o zmianach termicznych z pęcherzami oparzelinowymi, przy pojawianiu się pęcherzy gnilnych - pochodzących od bakterii z otoczenia denata) nie jest przez nich w ogóle "odczytywana". Dotyczy to również biegłych z innych dziedzin, którzy nie mając przekazanej wiedzy na temat specyfiki powstania i cech charakterystycznych pożaru, lokalizacji i rozmieszczenia względem siebie śladów i/lub dowodów rzeczowych, oddziaływania czynników środowiskowych etc., nie są w stanie wyjaśnić pewnych okoliczności, a tym bardziej odnieść się do motywu, jakim kierował się sprawca (-cy). Do podjętej problematyki z pożarnictwa dołączono kazus, wydaną na ten temat opinię biegłego, dwa zdjęcia i ich analizę. Ma to na celu "zasianie wątpliwości" co do sprawcy czynu. Przyjęto bowiem, że był nim sam denat. Rzeczywiście, na ujawnionych zwłokach występują rozległe ślady oparzeń, ale jednoznacznie nie ma podstaw twierdzić, że mamy do czynienia z samobójstwem, a nie z zabójstwem. Przyczyną zaistniałego stanu rzeczy było nie tylko działanie wysokich temperatur na ciało ofiary, z różnym stopniem nasilenia, ale również czas, jaki upłynął od momentu zdarzenia do ujawnienia zwłok, warunki atmosferyczne i środowiskowe panujące w terenie oraz brak dostatecznej wiedzy na temat sposobu prowadzenia procesu wykrywczego i zgromadzonego w sprawie materiału.
EN
This paper discusses the issues related to the use of fire in committing criminal acts and their masking, finding the causes of burns on the body of human corpse, the type of violent death, the identity of the potential victim and the potential perpetrator. Any and all actions while sealing off the scene, inspecting it, including the human corpse as found there should be so targeted that, thereafter, disclosed and collected traces could be used as effectively as possible, to create a forensic concept and to explain all circumstances of the case in question. In the fire-related issues a casus, an expert's advice, two pictures and their analysis were incorporated. The aim was to "arouse doubt" as regarded the perpetrator. For it was assumed, that he was the deceased himself. Indeed, on the corpse found, extensive traces of burns were discovered, but clearly there was no basis whatsoever to say that we were dealing with suicide, not murder. The reason of the given status quo was not only the effects of high temperatures on the victim's body, with varying degrees of severity, but also the time elapsed between the incident and the discovery of the corpse, weather and environmental conditions which prevailed in the area and the lack of sufficient knowledge on both the discovering process and the evidence collected in the matter.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie składowych głównych (PCA) w celu redukcji ilości zmiennych wyjściowych pochodzących z układu monitorowania płomienia. Dodatkowo, analiza PCA pozwala na wskazanie najbardziej wrażliwej strefy płomienia na zmiany punktu pracy palnika. Badania przeprowadzono w oparciu o dane zgromadzone w warunkach przemysłowych dla dwóch różnych ustawień głowicy względem płomienia.
EN
A state of combustion process can be estimated through signals obtained from flame monitoring system. In order to simplify combustion diagnosis, principal component analysis (PCA) has been applied. Another advantage of applying PCA is pointing the most sensible flame area to changes of operating point of the burner. It provides significant information resulting in a proper installation of flame monitoring system. Two orientations of optical probe towards flame have been examined.
EN
The paper presents the test stand dedicated to optical recording of spark discharge at different flow conditions of gaseous medium between spark plugs electrodes. It also presents the exemplary results of electric arc optical recording. The analyzed flow parameters and pressure correspond with conditions in combustion chamber of spark ignited engine at the moment of ignition. The carried out research allowed better understanding of the influence of flow parameters and pressure of gas on the course of spark discharge and subsequent flame development.
PL
W artykule przedstawiono badania laboratoryjne, na podstawie których określono rodzaje płomieni towarzyszące różnym warunkom procesu spalania. Zmienianymi parametrami był rodzaj spalanego paliwa, wydatki pyłu węglowego oraz powietrza pierwotnego i wtórnego. W analizie uwzględniono niektóre parametry geometryczne opisujące kształt płomienia, takie jak pole obszaru płomienia, długość jego konturu i współrzędne środka ciężkości.
EN
The paper presents flame characterisation using image processing. A laboratory combustion chamber and the methodology of investigations are described. The experiments were carried out on a laboratory stand equipped with a scaled down 1:10 swirl burner, while flows of the primary, secondary and tertiary air as well as coal were changed in order to produce different states of the combustion process. Flame images were captured by a monochrome CCD camera, mounted in an inspection opening as shown in Fig. 1a, b. During the combustion tests, four main types of flames were observed, namely: a flame corresponding to the combustion chamber warming-up phase using an auxiliary oil burner (Fig. 4a), a flame corresponding to the simultaneous operation of both main and auxiliary burner (Fig. 4b), a coal flame with instability caused by variability of the air/fuel ratio (Fig. 4c), and, finally, a flame that was typical for flame extinguishing (Fig. 4d). Since the flame was the only luminous object, determination of its area and edge was based on the pixel amplitude. Several shape parameters, such as the flame area, the flame area contour length as well as the coordinates of its gravity center were used for qualitative description of the flames under consideration. The presented analysis shows that the discussed flame shape features can be helpful for classification of various states of the combustion process and, thus, for avoiding the unstable conditions. It can result in improving the combustion efficiency and safety.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.