Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 159

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Technologie oczyszczania gliceryny technicznej
PL
Wraz z rozwojem biorafinerii oraz coraz większą produkcją biodiesla podaż gliceryny z roku na rok rośnie. Pod nazwą „gliceryna” na rynku dostępne są produkty dwóch jakości, których głównym składnikiem jest glicerol: gliceryna surowa (crude glycerol) oraz gliceryna rafinowana (refined glycerol) zawierająca minimum 99,5% mas. glicerolu. Gliceryna rafinowana jest wykorzystywana w technologii produktów kosmetycznych i farmaceutycznych oraz jako surowiec w wielu procesach katalitycznych. Aby otrzymać glicerynę o wysokim stopniu czystości (EP/USP), stosuje się różne metody jej oczyszczania: neutralizację/zobojętnianie, metody destylacyjne (w tym destylację próżniową), metody sorpcyjne, membranowe i ekstrakcyjne oraz derywatyzację. Stosowane w praktyce procesy oczyszczania gliceryny, często wielostopniowe, wykorzystują te metody do usuwania poszczególnych składników ze strumienia surowej gliceryny.
EN
A review, with 49 refs., of processes for refining glycerol by vacuum dist., sorption, membrane methods, extrn. and derivatization.
PL
Przeprowadzono badania dotyczące oczyszczania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego(V) z zanieczyszczeń kationami metali wielowartościowych, zwłaszcza jonami kadmu, metodą elektrolizy z kontrolą potencjału. W pierwszym etapie prac zrealizowano badania w skali laboratoryjnej, a następnie zoptymalizowano proces w elektrolizerze stacjonarnym w skali wielkolaboratoryjnej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że proponowaną metodą możliwe jest usunięcie jonów kadmu z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego do zawartości poniżej 5 mg/kg.
EN
Two samples of com. extractive H3PO4 (P2O5 contents 23.9% by mass and 41.1% by mass) were studied for electrolytic removal of heavy metals (esp. Cd) ions in lab. and large lab. electrolyzers. The Cd content was decreased from 9.8 mg/kg down to below 5 mg/kg.
3
Content available remote Porównanie wyników metod pomiaru skuteczności usuwania osadu płuczkowego
PL
Odpowiednie oczyszczenie przestrzeni pierścieniowej przed zabiegiem cementowania jest jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na prawidłowe uszczelnienie kolumny rur okładzinowych. Nieodpowiednie lub niecałkowite usunięcie płuczki lub pozostałości osadu płuczkowego może skutkować powstawaniem niekontrolowanych wypływów gazu (migracji bądź ekshalacji) na kontakcie płaszcza cementowego z formacją skalną oraz z powierzchnią zapuszczonych rur okładzinowych. Związane jest to z brakiem kompatybilności płuczki i tłoczonego po niej zaczynu cementowego, co objawia się tworzeniem na ścianach otworu żelujących kanalików, umożliwiających przepływ gazu. Dodatkowo brak odpowiedniego oczyszczenia przestrzeni pierścieniowej powodował będzie obniżenie wartości przyczepności płaszcza cementowego do powierzchni styku. Wynikiem powyższego może być brak odpowiedniej stabilizacji kolumny rur poprzez osłabione jej zespolenie w dolnej części ze ścianą otworu, a w górnej części z poprzednią kolumną rur o większej średnicy. W związku z tym w celu poprawy zarówno szczelności odwiertu, jak też jakości stanu zacementowania prowadzi się badania laboratoryjne efektywności oczyszczania przestrzeni pierścieniowej poprzez pomiar skuteczności usuwania osadu płuczkowego. Dotychczas pomiar skuteczności usuwania osadu lub działania cieczy przemywającej prowadzony był przy użyciu wiskozymetru obrotowego. Podczas badania osad płuczkowy wytwarzany jest na powierzchni rotora, a następnie usuwany za pomocą cieczy przemywającej. W ostatnim czasie w INiG – PIB opracowano nową metodę pomiaru skuteczności usuwania osadu płuczkowego przez zastosowanie nowo zaprojektowanego symulatora przepływu cieczy wiertniczych (patent P.423842). Urządzenie pozwala na symulację przepływu cieczy wiertniczej (płuczki, cieczy przemywającej, buforu) w symulowanej przestrzeni pierścieniowej. Możliwy jest dobór parametrów przepływu (wydatku tłoczenia) oraz czasu kontaktu cieczy z badaną powierzchnią. Ze względu na zróżnicowanie zasad pomiaru podczas badań przy użyciu wiskozymetru i symulatora – postanowiono przeprowadzić badania porównawcze w celu określenia stopnia zbieżności omawianych metod. Badania polegały na ocenie skuteczności usuwania tego samego rodzaju osadu przez te same ciecze przemywające, lecz przy użyciu różnych metod pomiaru. Uzyskane wartości skuteczności usuwania osadu poddano analizie korelacyjnej, na podstawie której możliwe było porównanie wyników analizowanych metod pomiaru.
EN
The proper cleaning of the annular space before cementing is one of the most important factors affecting the proper sealing of the casing column. Inadequate or incomplete removal of the mud cake or residues of the mud may result in the formation of uncontrolled gas outflows (migration or exhalation) at the contact of the cement sheath with the rock formation and with the surface of run-down casing. It is related to the lack of compatibility in the contact of the mud and the cement. Additionally, the lack of proper cleaning of the annular space will reduce the adhesion value of the cement sheath to the contact surface. The result of the above may be the lack of adequate stabilization of the column of pipes due to its weakened connection in the lower part with the wall, and in the upper part with the previous column of larger diameter pipes. Therefore, to improve both the tightness of the borehole as well as the quality of the cementation condition, laboratory tests of the efficiency of cleaning the annular space are carried out by measuring the efficiency of washing mud removal. So far, measuring the efficiency of mud removal or the effect of washing utilization have been done using a rotary viscometer. During the test, a mud cake is produced on the rotor surface and then removed with washing liquid. Recently, the Oil and Gas Institute – National Research Institute developed a new method for measuring the efficiency of drilling mud removal by using a newly developed drilling fluid flow simulator (Patent P.423842). The device enables the simulation of the drilling fluid flow (drilling fluid, washing fluid, spacer) in the simulated annular space. It is possible to select the parameters of the flow (delivery rate) and the contact time of the liquid with the tested surface. Due to the different measurement principles during the tests with the viscometer and the simulator, it was decided to conduct a comparison and determine the degree of convergence of the discussed methods. The same rinsing liquids were tested to remove the same type of mud, but using different measurement methods. The obtained values of mud removal efficiency were subjected to the correlation analysis, which made it possible to compare the results of the analyzed measurement methods.
EN
The energy efficiency increase problem for railway rolling stock pneumatic systems compressed air preparation is directly connected with its purification and drying technology choice. In the presented materials in the article, the authors find a solution to the problem based on realization analysis of different factors that affect compressed air quality, purification and drying technology choice, as well as based on energy efficiency analysis. To realize the energy-saving events at railway rolling stock compressed air preparation, the authors suggest performing factor analysis influencing on compressed air purification method choice to consider pneumatic system as a module scheme and to employ the modernized construction of the locomotive main tanks.
PL
Oceniono możliwości zastosowania procesu koagulacji do oczyszczania popłuczyn z płukania złóż filtracyjnych pracujących w układzie cyrkulacji wody basenowej. Usunięcie części zanieczyszczeń z popłuczyn pozwoliłoby na ich odprowadzanie bezpośrednio do środowiska (np. do nawadniania zieleni) oraz na ograniczenie ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji. W badaniach laboratoryjnych zastosowano cztery różne koagulanty – glinowe (PAX) i żelazowe (PIX) – w zakresie dawek od 1,5 mg/dm3 do 6,0 mg/dm3. Analizie zmian wartości wybranych wskaźników fizyczno-chemicznych (barwa, zawiesiny ogólne, mętność, chlor ogólny, fosfor ogólny, absorbancja w nadfiolecie, ChZT oraz wskaźnik fenolowy) towarzyszyła także analiza fitotoksyczności składników popłuczyn (cieczy nadosadowej i osadów) w stosunku do wybranych roślin wskaźnikowych – rzęsa (Lemna minor) i rzeżucha (Lepidium sativum). Przeprowadzone testy naczyniowe procesu koagulacji pozwoliły na uzyskanie jakości popłuczyn pozwalającej na wprowadzenie ich bezpośrednio do środowiska. Niezależnie od zastosowanego rodzaju koagulantu, poprawa jakości fizyczno-chemicznej popłuczyn została osiągnięta już przy dawkach w zakresie 1,5÷3,0 mg/dm3, przy czym najskuteczniejszy okazał się PAX 25, będący mieszaniną polichlorku glinu i chlorku żelaza(II). Dodatkowo nie odnotowano efektu fitotoksycznego zarówno cieczy nadosadowej, jak i osadów pokoagulacyjnych. Tak oczyszczone popłuczyny mogą być wykorzystane na przykład do nawadniania zieleni na terenach obiektów basenowych.
EN
Applicability of coagulation technique in purification of filter washings from the swimming pool circulation system was evaluated. Removal of some of the contaminants from washings would allow for their discharge directly into the environment (e.g., for irrigation of greenery) and limiting the amount of sewage entering the sewer. In the laboratory studies, four different coagulants were used – aluminum (PAX) and ferric (PIX) – in doses ranging 1.5–6.0 mg/dm3. In addition, the analysis of fluctuations of the values of selected physicochemical parameters (color, general suspensions, turbidity, total chlorine, total phosphorus, ultraviolet absorbance, COD and phenol index) was accompanied by the analysis of washing components (supernatant liquid and sediments) phytotoxicity against the selected indicator plants – eyelash (Lemna minor) and cress (Lepidium sativum). The jar tests conducted throughout the coagulation process resulted in washings of quality adequate to be introduced directly into the environment. Regardless of the type of coagulant used, the improvement of physicochemical parameters of washings was achieved already at doses in the range of 1.5–3.0 mg/dm3, with PAX 25, polyaluminum chloride and iron chloride(II) mixture, being the most effective. In addition, no phytotoxic effect of both the supernatant and post-coagulation sediments was noted. Such purified washings could be employed for example in watering greenery at swimming pool areas.
PL
Ze względu na szerokie zastosowanie, głównie w przemyśle nawozowym, kwas fosforowy jest jednym z ważniejszych produktów wielkiej chemii. Jego produkcja jest od wielu lat przedmiotem badań nieorganicznej technologii chemicznej. Głównym problemem w tzw. metodzie mokrej, ekstrakcyjnej, która stanowi podstawę przemysłowego otrzymywania H3PO4, jest kwestia jego oczyszczania z jonów metali przemieszczających się w procesie rozkładu surowca kwasem siarkowym(V) do kwasu fosforowego. Zanieczyszczenia te pochodzą głównie ze złóż minerałów fosforonośnych, będących surowcem w procesie. Prowadzi się liczne badania, mające na celu określenie przydatności wybranych rozpuszczalników organicznych w procesie oczyszczania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego metodą ekstrakcji H3PO4 do fazy organicznej, a następnie reekstrakcji produktu wodą. Ze względu na występowanie surowców o coraz większej zawartości zanieczyszczeń poszukuje się nowych sposobów oceny przydatności poszczególnych ekstrahentów w zmieniających się warunkach technologicznych. Celem pracy było wykonanie symulacji komputerowej, w której modelowano proces ekstrakcyjnego oczyszczania kwasu fosforowego z zastosowaniem eteru diizopropylowego (DiPE). Otrzymane wyniki porównano z rezultatami eksperymentów laboratoryjnych, co umożliwiło zweryfikowanie zaproponowanego modelu matematycznego opisującego proces oczyszczania kwasu. W przyszłości możliwe będzie ocenienie zastosowania otrzymanego modelu matematycznego do opisu innych ekstrahentów.
EN
In the view of a wide range of applications of phosphoric acid, mainly in fertilizer industry, H3PO4 is one of the most important products in the large volume inorganic chemistry. Its industrial production has been the subject of studies in inorganic chemical technology for many years. The main problem of the wet, extraction method, which is the basic method of phosphoric acid production, is the separation of metal ions from the unpurified acid. These ions come from raw phosphorous materials, which were digested by sulfuric acid in the phosphoric acid production process. There are studies about the use of organic solvents in purification of phosphoric acid by extraction method, where H3PO4 is extracted to the organic phase and then next to the water. Researchers are looking for new methods of assessment of other extractants due to the increasing impurity of available raw materials. The main objective of this study was to simulate the method of phosphoric acid purification by extraction. Diisopropyl ether was used as an organic solvent. Results of the simulation have been compared with laboratory results. That allowed to verify the proposed model. The mathematical model can be assessed in terms of its usability for different extractants in the future.
EN
The legal regulations governing the water and wastewater management in enterprises and the announcements of their changes have been discussed. Potato processing water (PPW), resulted from potato chips processing line, was examined. The possibility of PPW treatment using ultrafiltration was investigated. A laboratory filtration plant and polysulfone flat sheet membranes (cut-off - 100 kDa; effective surface area - 1.4·10-2 m2 ) were used. Filtration was carried out in a cross flow system at 2 and 4 bar operating pressures. The formation of the fouling layer was minimized by applying centrifugation prior to the filtration process and washing the membrane with NaOH and H2O2 solutions. The use of ultrafiltration for the treatment of examined PPW decreased the turbidity and total suspended solids by 97-100% and other determined physico-chemical parameters by 12-96%. Możliwość zastosowania ultrafiltracji do oczyszczania ścieków przemysłu ziemniaczanego
PL
W pracy przedstawiono przepisy prawne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zapowiedzi ich zmian. Badano możliwość zastosowania do oczyszczania ścieków przemysłowych procesu ultrafiltracji. Oczyszczaniu poddano poużytkowe ścieki ziemniaczane emitowane w procesie produkcji chipsów ziemniaczanych. W badaniach stosowano laboratoryjną instalację filtracyjną i płaskie membrany polisulfonowe (punkt odcięcia - 100 kDa, efektywna powierzchnia filtracyjna - 1,4·10-2 m2 ). Filtrację prowadzono w układzie „krzyżowym” przy ciśnieniu roboczym 2 i 4 bary. Powstawanie warstwy foulingowej ograniczano poprzez zastosowanie wirowania przed procesem filtracji oraz mycie membrany z użyciem roztworów NaOH i H2O2 . Zastosowanie ultrafiltracji do oczyszczania badanych ścieków pozwoliło na zmniejszenie mętności i zawiesiny ogólnej o 97-100% oraz innych oznaczanych parametrów fizykochemicznych o 12-96%.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wybór różnych urządzeń i systemów stosowanych w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin. Za wyjątkiem nowatorskiego systemu odwadniania opartego na filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej, wszystkie inne wymienione produkty są sprawdzonymi od wielu lat rozwiązaniami, z powodzeniem stosowanymi w światowym górnictwie. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania omawianych produktów, ich najważniejsze cechy charakterystyczne oraz wpływ na ekonomikę pracy zakładu górniczego. Omówiono zastosowanie hydrocyklonów firmy KREBS do klasyfikacji, zagęszczania, oczyszczania i wzbogacania z cieczą ciężką, pompy wirowe firmy KREBS do hydrotransportu z hybrydowym systemem uszczelnienia na ssaniu, a także współpracę pomp wirowych z hydrocyklonami. Ponadto, przedstawiono rozwiązanie problemu zasilania pras filtracyjnych poprzez zastosowanie hybrydowego systemu składającego się z pomp wirowych i wyporowych pomp membranowych firmy ABEL, który jest tani w eksploatacji, niezwykle energooszczędny, o małych potrzebach obsługi. Przedstawiono również nową wersję, dużo sprawniejszej wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej firmy ANDRITZ, stosowanej do odwadniania koncentratu węgla orz zaprezentowano możliwości stosowania sprawdzonych pras filtracyjnych również firmy ANDRITZ. Na koniec omówiono system do filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej firmy BOKELA, który umożliwia uzyskanie niskich wilgoci produktu odwodnionego i eliminację suszenia termicznego.
EN
In this elaboration there are presented a selection of various equipment and systems used in mechanical minerals processing plants. With the exception of the innovative dewatering system based on continuous steam filtration, all other listed products are proven solutions that have been successfully used in the global mining industry for many years. The paper presents the possibilities of applying the discussed products, their most important characteristics and their impact on the economics of the mining plant. The use of KREBS hydrocyclones for the classification, thickening, purification and enrichment with dense media, KREBS centrifugal pumps for hydro transport with a hybrid suction seal system, and the cooperation of centrifugal pumps with hydrocyclones are discussed. In addition, the solution to the problem of feeding the filter presses through the use of a hybrid system consisting of centrifugal and ABEL's displacement diaphragm pumps, which is cost-effective, extremely energy-efficient, low-maintenance. Moreover it was shown a new version, a much more efficient ANDRITZ screen bowl centrifuge used for dewatering of coal concentrate and the possibility of using ANDRITZ proven filter presses is also presented. Lastly, BOKELA's continuous-water filtration system, which enables low moisture content of the dewatered product and eliminates thermal drying, is discussed.
PL
Tradycyjne oczyszczanie wody gruntowej w urządzeniach naziemnych jest z powodzeniem zastępowane przez wykonane pod ziemią, na trasie naturalnego przepływu wody, przegrody z materiałów neutralizujących zanieczyszczenia. Przedstawiono cechy tych przegród, metody ich wykonania i stosowane w nich materiały reaktywne oczyszczające wodę.
EN
Traditional cleaning of groundwater in the surface installations is successfully replaced by barriers made of contamination neutralizing materials and situated under the ground on the route of the natural water flow. The article presents features of such barriers, methods of their construction and groundwater cleaning reactive materials used, as well as their performance characteristics.
11
Content available remote Przemysłowe przesączanie (niemal) wszystkiego
PL
Proces „filtrowania" kojarzymy z oczyszczaniem polegającym na zatrzymywaniu bądź oddzielaniu elementów niepożądanych, które znajdują się w jakieś substancji. Słownik Języka Polskiego określa to pojęcie jako przesączanie, co wywołuje skojarzenie z wodą, a w każdym razie z cieczami.
EN
A nanomaterial has at least one dimension in the nanometre scale of approximately 1 to 100 nm. Because of their very small size, nanostructures have different physicochemical properties, compared to the same materials on the macro scale. Engineered nanoparticles (ENPs) are deliberately produced by man using many different materials, such as metals: Ag, Zn, Au, Ni, Fe, and Cu; metal oxides: TiO2, Fe3O4, SiO2, CeO2, and Al2O3; nonmetals: silica and quantum dots; carbon: nanotubes and fullerene as well as graphene. The nanoparticles are used in all industrial and medicine, pharmacy, cosmetics, agriculture, transport, energy. Fast-growing nanotechnology provides a wide spectrum of applications, but it also brings new and unknown risks to human and environment. In recent years, the environmental release of ENPs has been on the rise because of increase of NPs in commercial products. Moreover, the fate of NPs in wastewater treatment processes may play an important role in determining the pathway their environmental release. The nanoparticles in wastewater treatment plants will experience aggregation, sedimentation, transformation which may affect their concentration in effluents, but also in the sludge. The most laboratory studies focused on fate of nanoparticles in activated sludge process were carried out with SBR reactors with addition of Ag, ZnO, CeO2 and TiO2 nanoparticles. Bacteria in biological treatment processes are likely be exposed to nanoparticles that have undergone agglomeration and transformation. These nanoparticles could agglomerate or even get adsorbed to the extracellular polymers during primary and secondary treatment eventually ending up in wastewater sludge. Hence, the fate of engineered nanoparticles during wastewater treatment process should be investigated to help reduce the risk of their potential negative environmental effects. In the article reviews of the recent results in the literature concerning transformation of engineered nanoparticles during treatment process have been shown.
PL
Nanomateriał zawiera co najmniej jeden wymiar w skali nano w przybliżeniu od 1 do 100 nm. Ze względu na małe wymiary nanomateriały wykazują odmienne właściwości fizykochemiczne w stosunku do tych samych materiałów w makroskali. Projektowane nanocząstki (ENPs) są celowo wytwarzane przez człowieka przy użyciu wielu różnych materiałów, tj.: metali: Ag, Zn, Au, Ni, Fe i Cu; tlenków metali: TiO2, Fe3O4, SiO2, CeO2 i Al2O3; niemetali: krzemionka i kropki kwantowe; węgla: nanorurki i fulereny. Nanocząstki wykorzystywane są w medycynie, farmacji, kosmetyce, rolnictwie, transporcie i energetyce. Szybko rosnące spektrum zastosowania nanotechnologii przynosi nowe i nieznane zagrożenia dla człowieka i środowiska. Ze względu na zwiększone wykorzystanie ENPs w produktach komercyjnych wzrasta uwolnienie projektowanych nanocząstek do środowiska. Poza tym przemiany ENPs w procesach oczyszczania ścieków mogą odgrywać ważną rolę w przedostawaniu się ich do środowiska naturalnego. Nanocząstki w oczyszczalniach ścieków ulegają agregacji, sedymentacji czy transformacji, co może wpływać na ich stężenie w ściekach, ale także w osadach. Badania nad wpływem i transformacją nanocząstek w osadzie czynnym prowadzano najczęściej w laboratoryjnych reaktorach porcjowych SBR. Najwięcej badań przeprowadzono na nanocząstkach Ag, a następnie ZnO, CeO2 i TiO2. Jak wykazują liczne badania, bakterie w biologicznych procesach oczyszczania mogą być narażone na działanie nanocząstek, które ulegają zarówno aglomeracji, jak i transformacji. W dostępnej literaturze podkreśla się, że te aglomeraty nanocząstek mogą zostać zaadsorbowane na zewnątrzkomórkowych polimerach podczas oczyszczania ścieków, a następnie przedostać się do osadu. Dlatego też drogi przemian nanocząstek w trakcie procesu oczyszczania ścieków powinny być intensywnie badane przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka ich potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko. W artykule przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący badań nad transformacją inżynieryjnych nanocząstek w procesie oczyszczania ścieków.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oraz symulacji numerycznych procesu oczyszczania polimerowych materiałów porowatych przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym. Zbadano wpływ parametrów operacyjnych na przebieg procesu oraz opracowano i wstępnie zweryfikowano model matematyczny, który może być wykorzystany do symulacji i optymalizacji procesu oraz do projektowania aparatury wysokociśnieniowej. Wykazano, że płyny w stanie nadkrytycznym stanowią efektywne rozpuszczalniki w procesach oczyszczania polimerowych materiałów porowatych.
EN
Experimental results and numerical simulations of porous polymer material cleaning process using supercritical fluids are presented in the paper. An influence of process parameters on the process course was investigated and a mathematical model was developed and validated. The model can be used for process investigation and optimization, and also for high pressure equipment design. It was proven that supercritical fluids are effective solvents in porous polymer material cleaning processes.
PL
W artykule przedstawiono cele zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej oraz możliwość ich praktycznej realizacji. W części wstępnej omówiono ideę zrównoważonego rozwoju, przyczyny jej wprowadzenia oraz jej przełożenie na polskie ustawodawstwo. Następnie porównano zapisane w polskim prawie cele do faktycznego stanu ich realizacji. W drugiej części zaprezentowano zaprojektowany w 2008 roku system oczyszczania ścieków i uzdatniania uzyskanych wód, w celu ich ponownego wykorzystania do spłukiwania toalet oraz nawadniania zieleni. W końcowej części zaprezentowano doświadczenia z trzyletniej eksploatacji obiektu, jakość wody uzyskaną ze ścieków oraz efekty oczyszczania i odnowy wody w badanym układzie technologicznym.
EN
The article presents sustainable development goals with respect to water and sewage management and possibilities of their practical implementation. The first part of the article discusses the concept of sustainable development, the reasons for its introduction as well as its reflection in Polish legislation. Furthermore, a comparison is made between the goals written in the Polish law and the actual status of their implementation. The second part of the article presents the system of sewage treatment and purification of obtained water to reuse it to flush toilets and irrigate green areas, designed in 2008. The final part of the article presents experiences from 5-year operation of the facility, the quality of water obtained from sewage and the results of purification and recovery of the water following utilization of the presented technological system.
PL
Zainteresowanie przydomowymi rozwiązaniami do oczyszczania ścieków wzrasta i technologie te cieszą się coraz większą popularnością. Przydomowe oczyszczalnie ścieków wciąż są udoskonalane i rozwijane, aby skutecznie podnosić efektywność oczyszczania ścieków oraz obniżać koszty użytkowania. W artykule przedstawiono jedno z nowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku oraz dokonano oceny jego pracy w zakresie dotrzymywania parametrów ścieków oczyszczonych. W ściekach oczyszczonych oznaczano podstawowe wskaźniki zanieczyszczeń, które porównano z danymi producenta oraz wartościami dopuszczalnymi (zgodnie z RMŚ z dn. 18 listopada 2014 r.). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dzięki badanej technologii można efektywnie oczyszczać ścieki z domostw, gdzie nie ma możliwości korzystania z kanalizacji zbiorowej.
EN
There is a growing interest in household sewage treatment systems with increasing popularity of such solutions. Household sewage treatment systems are constantly improved and developed in order to effectively increase efficiency of wastewater treatment and reduce operation costs. The article presents one of commercially available state-of-the-art solutions with assessment of its operation in terms of obtaining parameters of treated wastewater. Basic contamination indicators were determined for treated wastewater and compared with manufacturer data and allowable values (According to the Regulation of the Ministry of Environment of 18th November 2014). The conducted studies lead to the conclusion that the studied technology can be used successfully to treat household wastewater in the areas where no collective sewage system is available.
EN
As a kind of mass transfer process as well as the basis of separating and purifying mixtures, interfacial adsorption has been widely applied to fields like chemical industry, medical industry and purification engineering in recent years. Influencing factors of interfacial adsorption, in addition to the traditional temperature, intensity of pressure, amount of substance and concentration, also include external fields, such as magnetic field, electric field and electromagnetic field, etc. Starting from the point of thermodynamics and taking the Gibbs adsorption as the model, the combination of energy axiom and the first law of thermodynamics was applied to boundary phase, and thus the theoretical expression for the volume of interface absorption under electric field as well as the mathematical relationship between surface tension and electric field intensity was obtained. In addition, according to the obtained theoretical expression, the volume of interface absorption of ethanol solution under different electric field intensities and concentrations was calculated. Moreover, the mechanism of interfacial adsorption was described from the perspective of thermodynamics and the influence of electric field on interfacial adsorption was explained reasonably, aiming to further discuss the influence of thermodynamic mechanism of interfacial adsorption on purifying air-conditioning engineering under intensification of electric field.
PL
W artykule przedstawiono opis automatyzacji instalacji higienizacji osadu ściekowego zrealizowanej za pomocą układów logicznych SIEMENS LOGO!. Instalacja została wdrożona w oczyszczalni ścieków „Włostowice” w gminie Koszyce. Automatyzacja pozwala na utrzymanie stabilnych parametrów higienizacji i optymalizację procesu w celu uzyskania wysokiej wydajności instalacji, przy jednoczesnym zachowaniu oczekiwanych parametrów produktu końcowego. W artykule przedstawiono proces higienizacji osadu ściekowego w kontekście obowiązujących na terenie Unii Europejskiej wytycznych. Opisano również linię technologiczną odwadniania i higienizacji osadu.
EN
In this article the application of digital logic units SIEMENS LOGO! in automation of sewage sludge hygienization was presented. Currently binding in European Community countries law orders to transform sewage sludge produced in wastewater treatment stations into product useful in the agriculture. Example hygienization process, implemented in real wastewater treatment station, based on calx application was presented as well. Application of logic unit SIEMENS LOGO! and human machine interface unit SIEMENS KTP 400 was described with focus on new possibilities follow the introduction of LOGO! modules equipped with ETHERNET interface.
PL
W artykule przedstawiono analizę procesu podczyszczania ścieków pod kątem jego automatyzacji z zastosowaniem kompaktowego sterownika PLC. Artykuł zawiera opis trójstopniowego oczyszczania ścieków składający się z etapu mechanicznego, chemicznego i biologicznego. Dla każdego z tych etapów przeprowadzono analizę w celu określenia zasobów sprzętowych sterownika koniecznych do właściwej obsługi zastosowanych urządzeń. Ponadto przeprowadzono bilans wymaganych zasobów sprzętowych całego sterownika i dobrano przykładowy sterownik z rodziny SIEMENS S7-1200. Artykuł uzupełniają wiadomości o możliwościach wynikających z zastosowania paneli operatorskich (HMI) i interfejsów komunikacyjnych.
EN
In this article analysis of wastewater treatment process automation by application of compact PLC controller was presented. The tristage wastewater treatment process based on mechanical, chemical and biological part was analyzed with focus on requirements for controller. For all process stages requirements for controller resources were identified and a controller meets expectations was proposed as one from SIEMENS S7-1200 controller family. Additionally issue of operator interface via Human Machine Interface (HMI) unit was described shortly. The author presents possibility of easy data exchange between controller and other devices based on Ethernet communication interface integrated with the controller.
PL
Przedstawiono wyniki badań oczyszczania ścieków koksowniczych w procesie Fentona, który wspomagano działaniem pola ultradźwiękowego (UD). Stwierdzono, że oczyszczanie ścieków koksowniczych w zaproponowanym układzie zintegrowanym przebiega średnio z 10-proc. wyższą efektywnością. Ścieki oczyszczone w układzie kojarzącym proces Fentona z polem UD charakteryzowały się wyższym wskaźnikiem BZT₅/ChZT (0,21) w porównaniu ze ściekami, które zostały poddane tylko pogłębionemu utlenianiu (0,11).
EN
Industrial wastewater from a Polish cokery was treated with ultrasound (frequency 40 kHz, amplitude 61.5 μm) for 8 min and then purified by addn. of FeSO₄ and H₂O₂ to remove org. impurities by advanced oxidn. The biol. to chem. O₂ demand ratio increased from 0.001 up to 0.21 (or up to 0.11 without sonification) at the H₂O₂/Fe²⁺ ratio 2.5.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu czasu flokulacji na skuteczność oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej. Jako koagulanty zastosowano handlowe preparaty na bazie siarczanu(VI) żelaza(III), chlorku żelaza-(III) i chlorku poliglinu. Filtrat użyty w eksperymencie otrzymano w wyniku fizykochemicznej obróbki gnojowicy, a następnie jej rozdziału metodą filtracji ciśnieniowej. Stwierdzono, że optymalny czas flokulacji jest różny w zależności od rodzaju i dawki koagulanta, przy czym w przypadku oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej korzystne jest stosowanie krótkich czasów flokulacji, najlepiej do 15 min. Flokulacja trwająca dłużej niż 25 min prowadziła do częściowej desorpcji zanieczyszczeń.
EN
Three com. coagulants were used for purifn. of pig slurry filtrate by flocculation at room temp. for 45 min. The color intensity, turbidity, chem. O₂ demand and P content were detd. by std. methods. The Fe₂(SO₄)₃ and FeCl₃-based coagulants were more efficient than the Al-based one. The optimum flocculation time was 5–15 min.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.