Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fundusze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
O pieniądzach wydawanych na tereny zieleni w Polsce z dr. hab. Romanem Wójcikiem, zastępcą prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozmawia Dominik Szymański.
PL
Ponad pół miliarda zł dotacji na budowę i rewitalizację polskich parków przekazał do końca 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) gminom w całym kraju. To 103 umowy, a kolejnych 55 – na kwotę ok. 330 mln zł – zamierza podpisać w najbliższym czasie.
PL
W związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów można się spodziewać, że środki publiczne na edukację odpadową zostaną zabezpieczone i udostępnione. Być może jeszcze w 2017 r. Uruchomienie zasobów pieniężnych Narodowego i Wojewódzkich FOŚiGW pozwoliłoby z kolei na synergię budżetów gminnych, powiatowych i funduszy prywatnych. Czy dojdzie zatem do przełomu w organizacji, prowadzeniu i finansowaniu edukacji odpadowej? I jakie źródła finansowania tej edukacji są dostępne obecnie, a jakie mogą pojawić się w przyszłości?
4
Content available remote Transport intermodalny w świetle uregulowań prawnych w Unii Europejskiej. Cz. 1
PL
Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części zdefiniowano transport intermodalny, jego zalety i wady oraz zasady tworzenia Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T). Druga część to przyjęte i proponowane regulacje prawne transportu intermodalnego. W tej części przeprowadzono analizę dokumentów prawa Unii Europejskiej odnośnie transportu intermodalnego, wskazując sytuacje, w których poprawiono lub należy poprawić przepisy prawne, z punktu widzenia różnych kryteriów. Wskazano też możliwości wpływu Unii Europejskiej w rozwój transportu intermodalnego poprzez regulacje prawne i deregulacje akt prawnych państw członkowskich oraz dotacje finansowe z różnych funduszy unijnych.
EN
The article consists of two parts. The first part defines intermodal transport, its advantages and disadvantages and the rules for establishing Trans-European Transport Networks (TEN-T). The second part is the accepted and proposed regulations of intermodal transport. In this section an analysis of European Union law documents on intermodal transport has been carried out, pointing out situations where improvements have been corrected or legal provisions need to be improved from the point of view of different criteria. The EU's influence on the development of intermodal transport has also been highlighted through the regulation and deregulation of member countries’ legislation and financial grants from various EU funds.
5
Content available remote Transport intermodalny w świetle uregulowań prawnych w Unii Europejskiej. Cz. 2
PL
Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części zdefiniowano transport intermodalny, jego zalety i wady oraz zasady tworzenia Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T). Druga część to przyjęte i proponowane regulacje prawne transportu intermodalnego. W tej części przeprowadzono analizę dokumentów prawa Unii Europejskiej odnośnie transportu intermodalnego, wskazując sytuacje, w których poprawiono lub należy poprawić przepisy prawne, z punktu widzenia różnych kryteriów. Wskazano też możliwości wpływu Unii Europejskiej w rozwój transportu intermodalnego poprzez regulacje prawne i deregulacje akt prawnych państw członkowskich oraz dotacje finansowe z różnych funduszy unijnych.
EN
The article consists of two parts. The first part defines intermodal transport, its advantages and disadvantages and the rules for establishing Trans-European Transport Networks (TEN-T). The second part is the accepted and proposed regulations of intermodal transport. In this section an analysis of European Union law documents on intermodal transport has been carried out, pointing out situations where improvements have been corrected or legal provisions need to be improved from the point of view of different criteria. The EU's influence on the development of intermodal transport has also been highlighted through the regulation and deregulation of member countries’ legislation and financial grants from various EU funds.
PL
W pracy dokonano analizy wykorzystania funduszy unijnych w zakresie rozwoju polskich portów morskich w okresie minionych 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przedmiotem analizy zostały objęte dwa programy pomocowe: Sektorowy Program Operacyjny – Transport (SPO-T-2004-2006), oraz będący jego kontynuacją w latach 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ-2007-2013). Wykorzystanie tych programów zostało przeanalizowane na przykładzie 4 głównych portów morskich: Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin i Świnoujście, w których zostały pomyślnie zakończone znaczące inwestycje dla ich dalszego funkcjonowania na światowych rynkach żeglugowych.
EN
The study analyzed the use of EU funds for the development of Polish sea ports over the past 10 years of Polish membership in the European Union. The analysis covered by the two aid programs: Sectoral Operational Programme - Transport ( SOP-T-2004-2006) , and which is the continuation of the 2007-2013 Operational Programme Infrastructure and Environment (OPIE-2007-2013). The use of these programs has been analyzed on the example of 4 major seaports : Gdańsk , Gdynia and Szczecin and Świnoujście, which were successfully concluded a significant investment for their continued functioning of the global shipping markets.
7
PL
Celem artykułu jest analiza możliwości prowadzenia przez polskie parki narodowe działalności gospodarczej jako źródła przychodów. Zagadnienie to jest relatywnie mało rozpoznane w polskiej literaturze przedmiotu3. W artykule wskazano na okoliczności uniemożliwiające osiąganie przez parki narodowe bezpośrednio przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, tym samym dowodząc iluzoryczności zapisów związanych z tym zagadnieniem w znowelizowanej ustawie o ochronie przyrody. W opracowaniu wykorzystano materiały źródłowe w postaci opracowań Głównego Urzędu Statystycznego, danych Ministerstwa Środowiska oraz Najwyższej Izby Kontroli. W celu możliwie wszechstronnego i obiektywnego przedstawienia wieloaspektowej problematyki wykorzystano właściwą tematycznie literaturę przedmiotu oraz akty prawne.
EN
The primary funding source for national parks in Poland, as elsewhere in the world, is the public budget, donations in particular. Due to limitations of public funds, a chance to increase funding for national parks could be found in market sources, including the income from the economic activity. A record about the business opportunities for national parks was present in the revised Nature Conservation Act. The aim of the article is to analyse the current situation of business opportunities for Polish national parks. The article indicated the circumstances which prohibit the direct conduct of economic activities by Polish national parks.
PL
Zielona technologia to połączenie nauki i praktyki, które jest przyjazne środowisku oraz służy zachowaniu naturalnych zasobów, a także ograniczeniu negatywnych skutków działalności człowieka.Pojęcie tzw. zielonych technologii funkcjonuje dość krótko. W ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat ewoluowało zarówno praktyczne, jak i teoretyczne znaczenie tego określenia. Bardzo dużą rolę w rozwoju zielonych technologii odgrywa działalność Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Przyjęta w czerwcu 2009 r. deklaracja OECD odnośnie zielonego wzrostu (ang. green growth) jako główne wyzwanie najbliższych lat wskazuje wyjście z kryzysu oraz konieczność zapewnienia zrównoważonego rozwoju pod względem ekologicznym i społecznym, akcentując, że pojęcia „wzrost” i „zielony” nie tylko nie wykluczają się, ale powinny się uzupełniać. W dokumencie podkreślono także potrzebę podejmowania działań na rzecz zielonych inwestycji oraz racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, w szczególności inwestowania w infrastrukturę i nowe technologie, które będą kluczowymi elementami niskowęglowego wzrostu gospodarczego.
PL
Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej umożliwia pozyskanie wsparcia finansowego na działania zmierzające do wyrównania dysproporcji w rozwoju regionów. Jest ono udzielane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych wspólnotowych instrumentów finansowych. W bieżącym okresie programowania (2007–2013) łączna suma środków przeznaczonych na realizację działań rozwojowych w Polsce (bez działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej) wynieść może niemal 86 mld euro, w tym ponad 67 mld euro z funduszy Unii Europejskiej. Znaczna część tej kwoty przeznaczona jest na finansowanie inwestycji w sektorze transportu.
12
Content available Nowy tabor kolei litewskich
PL
W ciągu ostatnich kilku lat koleje litewskie (LG) dokonały znacznych zakupów nowoczesnego taboru - od lokomotyw spalinowych (towarowych i pasażerskich) po spalinowe i elektryczne zespoły trakcyjne oraz spalinowe wagony silnikowe. Wśród oferentów dominują producenci z krajów Unii Europejskiej (zwłaszcza z Niemiec), wypierając dotychczasowych dostawców (podmioty z b. ZSRR). Wśród nowych pojazdów zakupionych przez LG można także dostrzec polskie akcenty (bydgoską Pesę). LG są także przykładem racjonalnego korzystania z funduszy UE, które służą nie tylko do wymiany taboru, ale także do utrzymania i remontów infrastruktury. Można powiedzieć, iż spośród krajów bałtyckich, koleje Litwy prezentują najwyższy poziom techniczny czy organizacyjny, stając się przedmiotem podziwu sąsiadów.
13
Content available 29 miliardów na środowisko
PL
Ponad 29 mld zł na 114 tysięcy zadań, m.in. na ochronę wód, ziemi, powietrza, przyrody, gospodarkę odpadami i edukację ekologiczną, to najkrótsza prezentacja 20-letniej działalności Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja podsumowująca działalność WFOŚiGW odbyła się 19 czerwca 2013 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.
EN
Over 29 billion PLN spent on 114 thousand tasks, i.a. protection of waters, soils, air and environment, waste management and environmental education - or the shortest statistical summary of 20 years of operation of Voivodship Funds for Environmental Protection and Water Management (VFEP&WM) The conference summarising the activities of VFEP&WM took place on 19 June 2013 in Pałac Staszica in Warsaw.
15
Content available remote Strategie zabezpieczania przed ryzykiem w funduszach typu venture capital
PL
Artykuł zawiera analizę porównawczą kształtowania strategii inwestycyjnej przez fundusze typu venture capital. Istotą tego typu funduszy jest wysoki poziom ryzyka inwestycji przez nie podejmowanych, jednak wśród strategii wyróżnić można mniej lub bardziej bezpieczne. Artykuł zawiera przykłady z polskiego sektora venture capital, z prośbą ocenienia poziomu bezpieczeństwa przyjmowanych strategii.
EN
The article contains deliberations on creating the investment strategy by venture capital funds. A high level of the risk of investments is naturę of this funds, however amongst the strategies it is possible to distinguish less or more safe. The article was provided with examples from the Polish venture capital sector, with the attempt to assess the level of the safety of adopted strategies.
EN
The low innovation level of polish companies is confirmed fact through row reports regarding innovative activity. One of main reason this situation is problem with gaining of capital needed for develop this area of companies' activity. The article show present situation of innovations in Poland, one of possible finance method as venture capital found as well. Article also presents their essence, advantages and disadvantages due to fact it is still rarely recognized and underestimated source of capital for financing innovation activity in enterprises and in the future it could be important factor in economic processes in Poland.
PL
Rozwój rynku kapitałowego w Polsce spowodował powstanie różnego rodzaju instytucji finansowych w tym funduszy inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne spełniają rolę instytucji zbiorowego inwestowania zapewniając równocześnie bezpieczeństwo powierzonych środków oraz profesjonalne decyzje inwestycyjne. W wieloletniej praktyce wykształciły się dwa podstawowe typy funduszy inwestycyjnych - otwarte i zamknięte. Każdy z nich posiada pewne specyficzne cechy, które czynią je atrakcyjnymi dla różnych grup inwestorów. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze cechy obu wspomnianych funduszy.
EN
Polish financial market has matured to introduced on a wide scale the investment founds. Such trusts work successfully in a Western countries for a many years. In Poland the ability lo establish closed and opened founds investment has been created a few years ago. This study presents the main problems connecting with investment founds.
EN
The author considers the matter of natural verdure areas, especially regarding those surrounded by rivers and streams flowing through Krakow. Particular attention was paid to their protection and formation. The author pointed out the possibility of allocating the UE structural funds to this purpose. The need for stating the criteria of choice and rules of co-ordination of the submitted plans of destination was emphasized.
EN
The article presents types, characteristics as well as the development of contemporary systems used for funds transfer. Polish funds transfer systems in the domestic payment system are also discussed.
20
Content available remote Nowa jakość polskiego transportu po integracji z UE. (2)
PL
Racjonalizacja parametrów makroekonomicznych transportu. Transportochłonność PKB w Polsce i UE-15. Nakłady inwestycyjne na polski transport w latach 1990-2002. Wpływ procesu integracyjnego z UE na kształtowanie poziomu usług w sektorze transportu i logistyki. Ogólna poprawa jakości polskiego transportu po 1990 r. Strategia wykorzystania przez Polskę funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w sektorze transportu w latach 2004-2006. Wpływ akcesji na warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw transportowych. Podsumowanie.
EN
The improvement of macroeconomic transport parameters. GNP transport capacity in Poland and EU-15. Polish transport investments in 1999-2002. The impact of EU integration on transport and logistic services. General improvement of Polish transport quality after 1999. Poland's strategy to allocate means from structural funds and Coherence Fund in transport sector in 2004-2006. The impact of the accession on the functioning of Polish transport agencies. Conclusions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.