Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  underground car park
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono problematykę zarysowania żelbetowych płyt dennych w wielkokondygnacyjnych garażach podziemnych. Określono stany i naprężenia termiczno-skurczowe we wczesnym okresie twardnienia betonu, oceniono występujące skrępowanie płyty dennej w postaci oporów podłużnych w fazie studzenia płyty, wykazano zasadnicze różnice w zakresie przyjmowania wartości dopuszczalnych rys, jak też w obliczeniach minimalnego zbrojenia według normy polskiej opartej na Eurokodzie 2 oraz modyfikowanym Eurokodzie 2 – w przepisach niemieckich i przepisach francuskich.
EN
The problem of cracking reinforced concrete foundation slabs in multi-storey underground car parks is discussed. The thermal-shrinkage states and stresses in the early age concrete were determined, the existing restraining of the bottom slab in the form of longitudinal resistances in the slab cooling phase was assessed, fundamental differences were found in the limit values of cracks wmax, as well as in the calculation of the minimum reinforcement As, min according to the Polish standard based on Eurocode 2 and modified Eurocode 2 – in German and French regulations.
2
Content available remote Efekt synergii : budowa parkingu podziemnego Hopmarkt
PL
Wzrost liczby samochodów napływających do centrów miast sprawia, że konieczne staje się budowanie w warunkach tak ograniczonej przestrzeni parkingów podziemnych, aby centra były w stanie nadal pełnić swoje założone funkcje. Problem ten nie dotyczy wyłącznie największych metropolii. Borykają się z nim również średniej wielkości miasta.
PL
W artykule przedstawiono ocenę skuteczności naprawy podłogi, polegającej na odtworzeniu bariery ochronnej przed wnikaniem jonów chlorkowych w głąb podkładu betonowego. Naprawa taka może skutkować znacznym wydłużeniem oczekiwanego czasu użytkowania obiektu, również w sytuacji, gdy jony chlorkowe wniknęły już w beton w okresie poprzedzającym naprawę. Zastosowana metoda stanowi użyteczne narzędzie szacowania skuteczności wykonanej naprawy.
EN
The evaluation of efficiency of the parking floor repair has been presented in the paper. The repair consisted in restoring of continuity of the protective layer against the chloride ions ingress. Such repair can result in significant extension of the expected time of exploitation of the object, even if the chlorides have already penetrated the concrete substrate before repairing. The used method is useful tool for the estimation of effectiveness of the performed repair.
PL
W chwili obecnej zdecydowana większość budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ma garaże podziemne, co wiąże się z reguły z posadowieniem ich na płycie fundamentowej i wykonaniem ścian żelbetowych dolnej kondygnacji. Ogólne wymogi dotyczące trwałości konstrukcji, stawiane przez PN-EN 1992-1-1, sprawiają, że elementy te projektowane są z betonów klasy co najmniej C30/C37, a często i wyższej. Powoduje to powstawanie w tych elementach konstrukcyjnych dużych naprężeń skurczowych, które mogą prowadzić do zarysowań płyt fundamentowych i ich nieszczelności. Jednocześnie brak jest jednoznacznych, akceptowalnych wytycznych odnośnie zbrojenia przeciwskurczowego.
EN
Currently, the vast majority of residential and public buildings have underground garages, which usually involves both foundations and basement storey walls being made of reinforced concrete. The general requirements for the durability of such structures, as defined in PN-EN 1992-1-1, make it necessary to design these elements of at least C30/C37, or often higher grade concrete. This causes significant shrinkage stresses occurring in these structural components, which can result in formation of cracks and leakage. At the same time, there are no clear, acceptable guidelines for shrinkage reinforcement of such structural elements.
PL
Trzecia część publikacji poświęconej systemom oddymiającym garaży i parkingów podziemnych w zakresie celu ich stosowania, aktualnym przepisom i zaleceniom, wytycznym projektowym oraz zadaniom urządzeń wentylacji oddymiającej. W części drugiej cyklu („TCHiK” nr 3/2016, s. 100-107) omówione zostały systemy wentylacji stosowane w garażach i parkingach podziemnych. W materiale tym autor m. innymi zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia przed realizacją konkretnej inwestycji symulacji komputerowej CFD, która pozwala na podgląd działania proponowanego rozwiązania systemu dla najgorszego scenariusza pożarowego. Część trzecia cyklu poświęcona jest wybranym problemom ochrony przeciwpożarowej.
EN
This is the third part of the series of papers dealing with ventilating systems for garages and underground car parks. In the second part („TCHiK” nr 3/2016, pp. 100-107) the systems for underground car parks have been analysed. Profits from computer CFD simulations for the worst fire scenario have been pointed. This third part deals with chosen problems of fire protection.
PL
Obecnie wokół nas znajduje się niezliczona ilość galerii, centrów handlowych, restauracji czy też hoteli. W większości przypadków projektuje się je z przewidzianymi wcześniej garażami, tak aby były jeszcze atrakcyjniejsze dla osób przyjezdnych oraz bardziej konkurencyjne dla innych budynków znajdujących się w pobliżu. Aktualnie obecność czy też odwiedziny takiego centrum handlowego lub ośrodka wypoczynkowego nie jest dla nas czymś nadzwyczajnym, lecz tak naprawdę bardzo małe grono osób zdaje sobie sprawę z obecności i tym samym złożoności systemu oddymiania garaży i parkingów (głównie podziemnych), dzięki którym takie obiekty są w stanie zaoferować wiele miejsc postojowych dla samochodów, minimalizując ryzyko i straty w przypadku wystąpienia pożaru.
EN
Nowadays there are lots of commercial centres, restaurants or hotels all around us. They are usually equipped with special car parks for the visitors’ convenience and market competitiveness. A visit in commercial centers is common activity now, while smoke exhausting systems installed in garages (mainly underground) are noticed by very few persons. But only thanks to these systems such object are able to offer lots of places for visitors’ cars with minimal risk of fire and damages caused by fire.
PL
Kiedy kilkanaście tysięcy lat temu pojawiły się pierwsze budowle podziemne, zapewne nikt nie przypuszczał, że budownictwo podziemne tak się rozwinie i nie będą mogły bez niego funkcjonować współczesne społeczeństwa. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić drogi szybkiego ruchu bez tuneli, dostarczanie czystej wody, energii, towarów oraz odstawy odpadów bez odpowiednich budowli podziemnych. Następuje przecież ciągły wzrost liczby ludności w świecie, przenoszenie się ludzi ze wsi do miast i związana z tym ich rozbudowa.
EN
This article has only outlined the problem of underground construction and its impact on modern cities. Among scientists involved in the development of urban infrastructure there is a widespread belief that correct urban development is impossible without development of underground space. As it was briefly put by one of the greatest scientists specialized in rock mechanics. Charles Fairhurst, chairman of the International Society for Rock mechanics: "We have to go underground to stay on the top!".
PL
Wybór technologii wykonywania części podziemnych i sposobu zabezpieczenia oraz podparcia ścian wykopu głębokiego musi być poprzedzony wieloma analizami mającymi przede wszystkim na celu dokonanie oceny wpływu projektowanej inwestycji na odkształcenia podłoża gruntowego. Projektowanie budynków, a zwłaszcza ich części podziemnej, w zabudowie zwartej należy powierzać wyspecjalizowanym projektantom, a realizację – wykonawcom gwarantującym przestrzeganie reżimów technologicznych i wysoką jakość robót. Bardzo istotna jest też rola fachowego nadzoru inwestorskiego, a także nadzoru geotechnicznego i geodezyjnego.
EN
The choice of technology for carrying out the underground parts and the method of securing and supporting the walls of deep excavation must be preceded by multiple analyses mainly aimed at assessing the influence of the designed investment upon the earth surface’s deformation. Designing buildings in dense developments, especially their underground parts, should be commissioned to specialized designers whilst their execution to the executing parties which guarantee the compliance with technological regimes and high quality of works. The role of investor supervision as well geotechnical and geodetic supervision are very crucial, too.
PL
Coraz częściej stosowaną formą realizacji inwestycji budowlanych w Polsce jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). W systemie tym zarówno partner prywatny, jak i publiczny odnoszą pewne korzyści. Ponieważ jednak z reguły są to inwestycje wymagające dużych nakładów finansowych, a okres ich użytkowania jest kilkudziesięcioletni, wiążą się z nimi ryzyka dla obu stron. W artykule przedstawiona została analiza inwestycji realizowanej w systemie PPP w Krakowie. Przeprowadzono analizę kosztów w cyklu życia obiektu z wykorzystaniem różnych wariantów przychodów. Podjęto próbę analizy opłacalności finansowej tego typu inwestycji. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na duże trudności z określeniem zarówno rzeczywistych nakładów i przychodów w tak długim okresie trwania umowy koncesyjnej, jak i terminu zwrotu poniesionych nakładów.
EN
The public-private partnership (PPP) is an increasingly common method of realizing investments in the construction industry in Poland. This system allows both the private and the public partner to derive some benefit. However, given that these are usually investments which require considerable financial outlays and their lifetime is a few dozen years, there are also some risks for both parties. The article presents an analysis of an investment realized in the PPP system in Cracow. The costs of the structure during its life cycle were analyzed with the use of various alternatives of revenues. The article also contains an attempt to analyze the profitability of this kind of investment. The results of the analyses demonstrate the difficulties in determining the actual outlays and revenues during the concession contract, as well as the date of payoff.
10
Content available remote Projektowanie i realizacja wielokondygnacyjnych garaży podziemnych
PL
Projektowanie i realizacja budynków z wielokondygnacyjnymi częściami podziemnymi wiąże się z koniecznością rozwiązywania trudnych problemów inżynierskich [1-12]. W przypadku tego rodzaju obiektów bardzo istotne jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych podłoża. To rozpoznanie ma bowiem wpływ na przyjętą do obliczeń statycznych wartość parcia gruntu na obudowę wykopu i w efekcie na parametry wytrzymałościowe bądź geometrię tej obudowy, na niezbędne jej zakotwienie w gruncie poniżej poziomu płyty dennej, a także na przyjętą technologię realizacji wykopu i konstrukcji części podziemnej budynku. W dalszej części artykułu przedstawiono wybrane przykłady problemów technicznych i technologicznych, które wystąpiły w różnych etapach projektowania i wznoszenia części podziemnych w budynkach wielokondygnacyjnych.
EN
Designing and constructing buildings with multi-level underground parts entails the need to solve difficult engineering problems. Sometimes, even a comprehensive design analysis does not take into account all factors which may happen during construction at an intensely urbanized, strongly developed and hydrogeologically diversified site. The author presents selected technical and technological problems at various stages of designing and erecting underground parts of multistorey buildings.
PL
W referacie omówiono problematykę związaną z wpływem ognia na konstrukcje stałe wykonane z grodzic. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych przez Uniwersytet Liege w Belgii i Arcelor Commercial RPS badań nad zachowaniem się grodzie, poddanych działaniu wysokiej temperatury. Opisano hipotetyczny przebieg pożaru na parkingu podziemnym i wynikłą z takiego scenariusza krzywą ogniową pożaru naturalnego. Omówiono także wpływ rodzaju gruntu, jego wilgotności, wybranej krzywej ogniowej i grubości ścianek grodzie na temperaturę stali. W referacie opisano sposoby zwiększenia ognioodporności. Przedstawiono także uproszczoną metodę sprawdzania nośności grodzie poddanych obciążeniu ogniowemu. W metodzie tej wykorzystuje się możliwość powstania w grodzicach przegubów plastycznych i redystrybucji momentów.
EN
Aim of this paper is to discuss all topics related with steel sheet piles structures fire resistance. Paper presents results of scientific investigations carried out atLiege University in Belgium and the verification services provided by Arcelor Commercial RPS. The ISO-834 curve and natural fire curve for underground car park are presented. AIso the influence of soil conditions and chosen fire curve on temperaturę of steel sheet pile wali during fire is described. The protections measures to improve fire resistance of the steel sheet piles are mentioned. The article also includes an easy-to-use vcrillcation procedurę allowing a simplified assessment of the fire safety of the steel sheet pile structure at the pre-design stage.
PL
Kraków w ostatnich latach stał się miejscem budowy wielkich przedsięwzięć drogowych, których projekty sięgają lat 70. i 80. Znikły wokół przebudowanego Dworca Głównego obiekty nieprzynoszące chluby miastu, a w ich miejsce powstało Krakowskie Centrum Komunikacyjne z tunelami podziemnymi dla ruchu kołowego i szynowego. Polityka inwestycyjna miasta zmierza do radykalnej poprawy sytuacji drogowej poprzez realizację nowych tras komunikacyjnych i przebudowę istniejących układów komunikacyjnych włącznie z budową tuneli. Elementem poprawiającym miejską sieć drogową są budowane przejścia oraz parkingi podziemne. Realizowane inwestycje poprawią stan powietrza atmosferycznego oraz klimat akustyczny w ciągu głównych ulic Krakowa.
EN
Kraków in the last few years became the place of building great traffic undertakings, which were started to plan even in 1970s and 1980s. Structures, which did not bring the glory to the city, around Central Station in Kraków, disappeared, and in their place came into being Kraków's Communication Center with tunnels for vehicular and rail traffic. Investment policy of the City aims to radical improvement of traffic in the city, through constructing new routes, reconstructing existing communication systems including building tunnels. The elements which should improve the city road network are underground passages and car parks currently under construction. Those investments will improve the state of air as well as acoustic situation in the run of main streets of Kraków city.
13
Content available remote Parkingi podziemne o ścianach konstrukcyjnych wykonanych z grodzic
PL
W artykule przedstawiono większość zagadnień związanych z tematyką parkingów podziemnych o ścianach wykonywanych z grodzic. Do tej pory nie wykonano w Polsce obiektu takiego typu. Co więcej, nawet tego poważnie nie rozważano. Z uwagi na fakt, że w tak krótkim tekście nie można dokładnie zreferować wszystkich aspektów technicznych wystarczająco dokładnie, autor podaje w bibliografii pozycje, w których można znaleźć więcej informacji.
EN
The article provides an overview on using the steel sheet piles as permanent steel elements in underground car parks. They have a multiple role: can serve as retaining wall during excavation phase to support the horizontal pressures, provide watertight containment for the excavation pit, form the permanent outer structural wall and carry parts of the vertical loads from the floors or even from superstructure. Thus, avoiding the need for a temporary retaining wall outside, the permanent sheet pile wall maximizes the available space, an important issue, especially in urban areas, shortens the construction time and reduces the total cost of the building.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.