Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono technologie informatyczne do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika w systemach wbudowanych. Podano przykład stworzenia takiego interfejsu za pomocą platformy Angular w urządzeniu medycznym do terapii polem magnetycznym i światłem.
EN
In the paper the information technologies for graphical user interface construction have been presented. As an example the graphical user interface designed with Angular framework for medical device for therapy has been presented.
PL
Ciągły rozwój systemów teleinformatycznych, zwłaszcza przemysłowych sieci Ethernet, pozwala na budowę rozproszonych sieci sensorycznych do kontrolowania i monitorowania chwilowego stanu pracy infrastruktury elektroenergetycznej w zakładach przemysłowych. Uwzględniając specyfikę niektórych sektorów przemysłu, ich cykl produkcyjny, spodziewaną jakość wyrobu, terminowość dostaw, konieczne jest optymalne wykorzystanie wszystkich środków produkcji, szczególnie energii, z uwzględnieniem szczytów dobowych lub rocznych. W tym celu konieczne staje się opomiarowanie maszyn w zakresie zużycia mediów, jakości produkowanych wyrobów oraz efektywności pracy linii produkcyjnych. Takie podejście wymaga zastosowania niestandardowych rozwiązań, a w szczególności inteligentnych sensorów i systemów teleinformatycznych. W artykule przedstawiono kompleksowe rozwiązanie dedykowane do planowania i monitorowania produkcji w nowoczesnych bezosobowych fabrykach 4.0.
EN
Continuous development of ICT systems, especially industrial Ethernet networks, allows for the deployment of distributed sensory networks to control and monitor the instantaneous performance of power infrastructure in industrial plants. While considering the specifics of some industry sectors, their production cycle, expected product quality, and timely deliveries, it is necessary to optimally use all means of production, especially energy, taking into account daily or annual peaks of its consumption. For this purpose, it becomes necessary to measure the machinery’s consumption of utilities, quality of manufactured products, and efficiency of production lines. This approach requires the use of non-standard solutions, in particular smart sensors and ICT systems. The paper presents a comprehensive solution dedicated to planning and monitoring production in modern unmanned factories 4.0.
PL
W artykule przedstawiono architekturę urządzenia elektronicznego do sterowania procesami technologicznymi, wykorzystującą zaawansowane technologie informatyczne stosowane dotychczas na platformach komputerów typu PC. Omówiono główne bloki funkcjonalne konstrukcji takiego urządzenia a także złożoną, wielowarstwową architekturę systemu. Dokonano ogólnej analizy możliwych do zastosowania rozwiązań teleinformatycznych, które pozwalają na realizację wyspecyfikowanego systemu według zakładanej funkcjonalności. Wykonana analiza dotyczy każdej z warstw modelu architektury systemu. Przedstawiono możliwości implementacyjne sytemu wskazując wady i zalety każdej z metod. Określono nakład pracy i możliwe ryzyko wystąpienia zagrożeń w fazie implementacji oraz użytkowania systemu przez docelowego użytkownika.
EN
In the paper the architecture of electronic device designed for technological process control that makes use of advanced information technologies previously implemented on PC platform has been presented. Main functional blocks as well as complex, multilayer system architecture have been described. An analysis has been carried out concerning possible tele-information solutions that could be used for realization of the specified system and its functionalities. The analysis concerned each layer of the system architecture model. Possible implementations of the system have been presented together with their advantages and drawbacks. Workload and risks during implementation phase and usage phase have been determined.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu pól magnetycznych prądów sąsiednich faz na pracę przetwornika prądowego pracującego na zasadzie cewki Rogowskiego. Analizę przeprowadzono w sposób analityczny dla przetwornika o konstrukcji symetrycznej. Taka konstrukcja najczęściej występuje w rozwiązaniach praktycznych.
EN
In the paper the analysis of the influence of magnetic fields of neighboring phase currents on the readout of current transducer working on the Rogowski coil principle has been presented. The analysis has been carried out analytically for transducer of symmetrical construction. Such construction occurs most often in practice.
PL
W artykule przedstawiono system przeznaczony do pomiaru energii zużywanej przez maszyny w zakładzie produkcyjnym. Dane są przesyłane w systemie do Jednostki Centralnej za pomocą protokołu EtherCAT. Gromadzone dane mogą służyć do wyznaczania profilu poboru energii przez maszyny i modyfikowania cyklu produkcyjnego w celu zwiększenia efektywności zużycia energii. Opisywany system jest w pełni skalowalny, co wynika z konstrukcji magistrali EtherCAT.
EN
In the paper the system for energy consumption by industrial machines has been presented. The data are transmitted to the Central Unit using EtherCAT protocol. The stored data can be used to determine the profile of energy consumption by industrial machines and to modify the production process to increase the efficiency of energy use. The described system is fully scalable which follows from the architecture of EtherCAT.
PL
W artykule przedstawiono metodę pomiaru zakłóceń transmisji danych w paśmie PLC wykorzystującą bezrdzeniowe przetworniki prądowe pracujące na zasadzie cewki Rogowskiego. Przetworniki te posiadają selektywną charakterystykę częstotliwościową pokrywającą pasmo częstotliwości nośnych wykorzystywanych w transmisji wąskopasmowej PLC. Przedstawiono system do pomiaru sygnałów z przetworników prądowych składający się z układu wzmacniająco-próbkującego oraz układu mikroprocesorowego dokonującego akwizycji danych pomiarowych. Przedstawiono wyniki pomiarów transmisji PLC dla przykładowej sieci elektrycznej.
EN
In the article the method of measurement of interference in narrow bandwidth PLC data transmission with the use of air core transducers working on Rogowski coil principle has been presented. The transducers are characterized by a selective frequency characteristic covering the bandwidth of PLC transmission technology. The measurement system consisting of current transducer, amplifying and sampling circuit as well as a microprocessor device used for data acquisition have been described. The measurement results in the exemplary power network with PLC transmission have been presented.
PL
W artykule przedstawiono technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisano układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą IEEE 1588 oraz wyniki testów uzyskanej dokładności synchronizacji czasu. Uzyskana precyzja synchronizacji pozwala wykorzystać metodę do synchronizacji czasu w celu wyznaczania synchrofazorów.
EN
In the paper the technology of time synchronization in Ethernet network using IEEE 1588 protocol has been presented. The testing procedure has been described and experimental results, which show time synchronization precision, have been presented. The circuit implementing IEEE 1588 protocol has been described together with the test results of the obtained synchronization accuracy. The method can be used for time synchronization needed in synchrophasor determination.
PL
Przedstawiono sposoby przestrajania bezrdzeniowych przetworników prądowych, pracujących na zasadzie cewki Rogowskiego, wykonanych w technologii PCB oraz charakterystyki dla wybranych modeli przetworników.
EN
The paper presents methods for retuning coreless current converters working according to Rogowski coil principle, manufactured in PCB technology. Characteristics of selected converter models are also presented.
EN
The IEC 61850 standard is used more and more commonly now in the implementation of new distribution stations or modernization of the existing ones. One of the major aspects in proper functioning of such systems is the measurement of basic electric quantities, such as current and voltage. The article features the description of a system for acquisition and transmission of instantaneous values of current with the use of coreless transformers. The major implementation issues of the system were presented, along with factors which may impact further improvement of the system technical parameters.
PL
W energetyce standard IEC 61850 jest coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem przy wdrożeniach nowych stacji rozdzielczych lub przy modernizacji stacji istniejących. Jednym z głównych aspektów poprawnego funkcjonowania tego typu systemów jest pomiar podstawowych wielkości elektrycznych, takich jak np. prąd i napięcie. W artykule dokonano opisu systemu akwizycji i przesyłania wartości chwilowych prądu wykorzystującego przekładniki bezrdzeniowe. Przedstawiono główne problemy implementacyjne systemu, a także wskazano czynniki, które mogą wpłynąć na dalszą poprawę jego parametrów technicznych.
PL
W artykule przedstawiono zadania stanowiące część projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów. Koncepcja obejmuje struktury ułożenia głazów, wraz z określeniem potrzebnej objętości głazów i żwirów. W wyniku podjętych działań możliwe było określenie struktury i powierzchni zarówno siedlisk, jak i tarlisk dla ryb.
EN
The article presents the tasks constituting part of the „Restoration of perviousness of the ecological channel of the Wisłoka River and its tributaries" project. The concept includes rock layout structures and defines the necessary volume of rocks and gravel. The undertaken steps allowed for determination of the structure and surface of fish habitats and spawning sites.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję oraz podstawowe metody obróbki danych w urządzeniu pod nazwą Koncentrator Danych, będącym w części odpowiednikiem urządzenia typu Merging Unit używanego przy automatyzacji rozdzielni zgodnie z normą IEC 61850. W porównaniu z typowym urządzeniem Merging Unit Koncentrator Danych współpracuje dodatkowo z sensorami prądu APSP, które charakteryzują się transmisją danych pomiarowych w postaci cyfrowej. W artykule omówiono metody przetwarzania danych cyfrowych z sensorów APSP.
EN
In the paper the construction and data processing methods in a device called Data Concentrator, which has the functionality of the Merging Unit device used in the substation automation according to the IEC 61850 standard, has been presented. In addition to Merging Unit functionality the Data Concentrator works with APSP current sensors that transmit measurement data in digital form. The methods of APSP digital data processing have also been described.
PL
W artykule przedstawiono sposób formatowania danych pomiarowych będących próbkami cyfrowymi sygnałów analogowych prądów i napięć fazowych w celu wysłania ich na szynę procesową rozdzielni automatyzowanej zgodnie z norma IEC 61850. Opisano procedury wykonujące formatowanie oraz oprogramowanie będące serwerem IEC 61850. Przedstawiono również oprogramowanie klient 61850 służące do testowania aplikacji serwera 61850.
EN
In the paper the methods of data formatting, where the data are sampled values of current and voltage signals, for the purpose of publishing them on the process bus of a substation automated according to IEC 61850 have been presented. The data are sampled values of current and voltage signals. The procedures carrying out the formatting have been described together with the IEC 61850 server application. The IEC 61850 client for testing the IEC 61850 server application has also been described.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia dotyczące rejestracji zdarzeń w urządzeniach EAZ oraz sposoby zabezpieczania zawartości rejestratora przed nieuprawnionym usunięciem. Rejestrator zdarzeń jest integralną częścią elektroenergetycznych urządzeń zabezpieczeniowych. Dokonuje on rejestracji danych zawiązanych z funkcjonowaniem urządzenia zabezpieczeniowego oraz obsługiwanego obiektu. Rejestruje także czynności ruchowe wykonywane przez obsługę obiektu. W przypadku awarii pozwala odtworzyć przebieg zdarzeń które doprowadziły do jej powstania, tak by skutecznie chronić się przed nimi w przypadku ponownego wystąpienia.
EN
This paper presents problems concerning the events logging in digital power protection relays. Methods for securing events logger against unauthorized removal of his contents have been shown. The events logger is an integral part of electrical protection units, records data related to the functioning of this units and served electrical objects. In case of the failures permits to reproduce the course of events which led to rising this failures, to effectively protect before them in case of the renewed appearance.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące realizacji systemu teleinformatycznego, służącego do implementacji funkcjonalności blokad międzypolowych za pomocą standardu IEC 61850. Rozwiązanie to do przesyłania sygnałów blokad międzypolowych pomiędzy sterownikami polowymi stacji rozdzielczej wykorzystuje się szybką komunikację za pomocą przemysłowej sieci ethernet. W klasycznych rozwiązaniach połączenia międzypolowe realizowane są za pomocą kabli miedzianych. Przybliżono problematykę związana z wdrażaniem systemów teleinformatycznych opartych o standard komunikacyjny IEC 61850. Omówiono sposoby konfiguracji urządzeń zabezpieczeniowych oraz stacji rozdzielczych w zakresie komunikacji protokołem GOOSE, stosowanym do realizacji blokad międzypolowych.
EN
This article shows problems concerning the implementation of the communication system for the interbay iterlockings by use of the IEC 61850 standard. In this solution the interbay iterlockings signals are transmitted via fast ethernet network. In classical solutions the connections between electrical protection units are realized by means of copper cables. The article shows the configurations methods of the GOOSE protocol which is used in the interbay iterlockings implementation.
PL
Omówiono zagadnienia dotyczące komunikacji z licznikami energii elektrycznej z użyciem technologii PLC , wykorzystującej linie energetyczne do przesyłu danych cyfrowych.
EN
The paper discusses problems concerning communication with electricity meters using PLC technology that utilizes electric power transmission lines to transmit digital data.
PL
Przedstawiono zagadnienia implementacji serwera standardu IEC 61850 dla istniejących urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w formie dedykowanego modułu komunikacyjnego.
EN
The paper presents problems connected with implementation of IEC 61850 standard server in existing electric power engineering protection automatics eąuipment in the form of intended communication module.
PL
W artykule przedstawiona jest implementacja interfejsu CAN na przykładzie sterownika polowego MUPASZ 710plus opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym. W warstwie logicznej opiera się on na kontrolerze CAN, a w warstwie sprzętowej – na układach nadawczo-odbiorczych kompatybilnych z interfejsem RS-485. Komunikacja po magistrali zarządza protokółPPM2.
EN
This paper presents the implementation of the CAN interface on example of the bay controller MUPASZ 710plus designed by Tele and Radio Research Institute. The logical layer is based on a CAN controller, and the hardware layer – on transceiver compatible with RS-485 interface. Bus communication is managed by PPM2 protocol.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące budowy mikroprocesorowych platform sprzętowych pozwalających na uruchamianie wbudowanych systemów operacyjnych i aplikacji użytkowych. Omówiono minimalne wymagania sprzętowe niezbędne przy uruchamianiu takich systemów oraz specyfikę ich pracy w warunkach przemysłowych. Przedstawiono praktyczne rozwiązanie platformy sprzętowej przeznaczonej do implementacji standardu komunikacyjnego IEC 61850 w urządzeniach zabezpieczeniowych dla energetyki.
EN
In the article selected problems concerning the construction of microprocessor hardware platforms for embedded operating systems and user applications have been presented. Minimal hardware reguirements of such systems and the specificity of their work under industrial conditions have been discussed. The solution of the hardware platform designed for the iimplementation of the IEC 61850 communication standard in electrical protection units has been showed.
PL
W artykule przedstawiono dwa przykłady zastosowania techniki ultradźwiękowej w mechatronice. Pierwszy z nich przedstawia matrycowy system ultradźwiękowy do zdalnej lokalizacji i rozpoznawania obiektów przemieszczających się na ruchomym przenośniku taśmowym. System ten dostarcza danych niezbędnych do budowy przestrzennej mapy otoczenia, na podstawie której sterowane jest ramię robota chwytającego detale przemieszczające się na przenośniku taśmowym. Drugi przykład dotyczy systemu ultradźwiękowego do zgrzewania i wycinania materiałów z tworzyw sztucznych. W systemie tym sterowany cyfrowo generator ultradźwiękowy dużej mocy zasila układ drgający, którego elementem wykonawczym jest sonotroda.
EN
In the article two examples of application of ultrasonic technique in mechatronics have been presented. The first example is an ultrasonic array system for remote localization and recognition of objects moving on an industrial belt conveyor. This system provides data necessary to create a spatial map of the working area. On the basis of this map the robots arm catching objects moving on the conveyor is controlled. The second example concerns an ultrasonic welding-and-cutting system for plastics materials. In this system a digitally controlled high power ultrasonic generator feeds an ultrasonic stack equipped with a sonotrode as a welding tool.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.