Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania trójosiowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono problem posadowienia słupów energetycznych w zróżnicowanych warunkach geologicznych na przykładzie dwóch zagranicznych projektów realizowanych w Angoli oraz w Anglii. Opisano kilka rzadko spotykanych na polskim rynku rozwiązań konstrukcyjnych. Zdobyte cenne doświadczenie inżynierskie jest wykorzystywane w kolejnych realizacjach.
EN
Presented is the problem concernig foundation of electric power pillars in various gelogical conditions on the example of two foreign investment projects realized in Angola and England. Described are some of the construction solutions rarely found in Poland. The valuable experince gained then is used in subsequent projects.
2
Content available remote Triaxial tests on weak cohesive soils – some practical remarks (Part 1)
EN
Standard procedures of triaxial testing recommended e.g. in Eurocode 7 are often unsatisfactory in case of weak cohesive soils (soft and very soft clays, clayey soils with organic content, etc.), mainly due to the high deformability of these soils. Forming a specimen from material sampled in situ and installation of the necessary equipment (a membrane, filter paper strips or on-sample sensors, etc.) may be very difficult and can influence the quality of the test results. This paper (part 1/2) presents detailed description and discussion of the issues related to weak soil sampling and forming of triaxial specimens, based on the Authors’ own experience and literature review. Some solutions, which make the work with weak soils easier and, at the same time, increase the reliability of the results, are suggested e.g.: an “extra consolidation” in a sampler or alternative preparation of the specimen from slurry. Due to the ampleness of the problems related to testing of weak cohesive soils, another issues, such as installation of a triaxial specimen in a chamber or equipping it with different accessories, have been described in part 2 of this paper. In the Authors opinion, the text (parts 1 and 2) may constitute an important hint for researchers completing a triaxial testing system designated for testing weak cohesive soils.
PL
Standardowe procedury badań trójosiowych rekomendowane np. przez Eurocod 7 w przypadku słabych gruntów spoistych (plastyczne i miękkoplastyczne iły, grunty spoiste z zawartością części organicznych itp.) są często niewystarczające. Z powodu znacznej odkształcalności takich gruntów formowanie próbki z materiału pobranego in situ, jak również instalacja niezbędnego wyposażenia takiego jak: membrana, paski filtracyjne oraz czujniki napróbkowe, może sprawiać wiele trudności, zarówno w trakcie wykonywania tych czynności, jak i późniejszej analizy wyników badania. W niniejszym artykule (część 1/2) szczegółowo omówiono i przedyskutowano na podstawie doświadczeń własnych oraz danych dostępnych w literaturze zagadnienia związane z pobieraniem próbek in situ i ich formowaniem do badań laboratoryjnych. Wytypowano rozwiązania ułatwiające pracę z takimi gruntami i zwiększające wiarygodność wyników – m.in. “dokonsolidowanie” gruntu w próbniku lub przygotowania próbki z pasty gruntowej. Ze względu na obszerność problematyki pozostałe zagadnienia (montaż do komory badawczej i instalację czujników) zawarto w części 2. Zdaniem autorek, treść pracy (części 1 i 2) możestanowić istotną wskazówkę dla badaczy kompletujących stanowisko do badań trójosiowych słabych gruntów spoistych.
3
Content available remote Triaxial tests on weak cohesive soils – some practical remarks (Part 2)
EN
This paper is a continuation of the paper “Triaxial tests on weak cohesive soils – some practical remarks (part 1)” and concerns the problems related to the preparation of weak cohesive soils for triaxial testing. This part (2/2) presents detailed description and discussion of the issues related to installation of specimen in the apparatus and assembling various accessories before the main test. It is based on the Authors’ own experience and literature review. Some solutions, which make the work with weak soils easier and, at the same time, increase the reliability of the results, are suggested e.g.: the paraffin method or the use of a special frame enabling repositioning of local microdisplacement sensors during the triaxial test. The issues connected with soil sampling and forming of triaxial specimens have been included in part 1/2 of this article. In the Authors opinion, the text (parts 1 and 2) may constitute an important hint for researchers completing a triaxial testing station intended for testing weak cohesive soils.
PL
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację opisu zagadnień poruszanych w części pierwszej artykułu „Triaxial tests on weak cohesive soils – some practical remarks (part 1)”, dotyczących specyfiki badania słabych gruntów spoistych w warunkach trójosiowego obciążenia. W tej części (2/2) omówiono i przedyskutowano na podstawie doświadczeń własnych oraz danych dostępnych w literaturze zagadnienia związane z montowaniem próbki w komorze aparatu trójosiowego oraz przygotowaniem jej do badania. Wytypowano rozwiązania ułatwiające pracę ze słabymi gruntami spoistymi i zwiększające wiarygodność wyników – m.in. stosowanie bezkontaktowych lokalnych czujników przemieszczenia z możliwością ich przestawienia w trakcie badania. Zagadnienia dotyczące pobierania próbek in situ i ich formowania do badań trójosiowych zawarto w części 1/2. Zdaniem Autorek treść obu artykułów (części 1 i 2) może stanowić istotną wskazówkę dla badaczy kompletujących stanowisko do badań trójosiowych słabych gruntów spoistych.
EN
The paper presents the results of loading tests conducted on samples of the Ciężkowice sandstones, hydrocarbon collectors within the Outer Carpathians, at variable pressures (P) and temperatures (T), by modeling orogen conditions down to about 3.5 km below the surface. The studies show that the confining pressure (P) and temperature (T) influence the deformation process and the destruction character in the studied rocks. Analysis of differential stress - deformation curves and the distinguished deformation phases have shown that increase of P and T causes a smaller contribution of the compaction phase, a wider range of the elastic deformation and the presence and increase of the stable cracking phase. Non-stable cracking, initiated by the threshold of absolute dilatancy, with increase of pressure and temperature decreases its contribution in the total differential strain (1–3)max with 70% at atmospheric pressure and room temperature to slightly above 10% for P and T corresponding to values at the depth of 3 km below the surface. These changes influence the destruction of the rock material, which from gentle, controlled cracking at low pressures and temperatures passes into rapid, violent destruction at high P and T levels.
PL
W pracy zaprezentowane zostały analizy wpływu wzrostu ciśnienia wody w porach gruntu (podczas wyznaczania parametrów wytrzymałościowych) na nośność podłoża spoistego określaną w oparciu o metodykę podaną w normie PN-EN-1997-1 [1]. Parametry służące określaniu wytrzymałości gruntu mogą być wyznaczane poprzez bezpośrednie badania (w aparacie trójosiowego ściskania) lub metodami pośrednimi. Wykorzystywane w poprzednim normatywie PN-81/B-03020 [2] korelacje parametrów fizycznych i wytrzymałościowych odnoszą się do parametrów całkowitych – nie uwzględniając w jakiej części obciążenia przenoszone są przez wzrost ciśnienia wody w porach gruntu, a w jakiej przez szkielet gruntowy. Problem skuteczności rozpraszania nadmiernego ciśnienia wody w porach gruntu podczas obciążenia dotyczy zwłaszcza gruntów o drobnym uziarnieniu – gruntów spoistych. Brak jest zdefiniowanych zależności, które można wykorzystać przy pośrednim określaniu parametrów takich gruntów celem wyznaczenia nośności podłoża spoistego wg PN-EN-1997-1.
EN
The paper presents the analysis of the bearing capacity of cohesive soils, which was calculated based on the PN-EN-1997-1 methodology. This computations take into account the effect of pore water pressure on the soil strength parameters. The parameters for calculating the strength of the soil can be determined by direct tests (triaxial apparatus) or by indirect methods. Used in the previous norm PN-81/B-03020 correlations of physical parameters and strength parameters relate to the total stress. They do not include, what part of the stress is carried by an increase the pore water pressure, and what part acts on the soil skeleton. The problem of dispersion efficiency of excessive the pore water pressure during load relates in particular the soils with the fine particle sizes - cohesive soils. There is no defined dependencies, which can be used in indirect determining the bearing capacity of cohesive substrate according to PN-EN-1997-1.
PL
W referacie zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych, w których analizowano zmiany energii towarzyszące rozwojowi uszkodzenia i plastycznej dyssypacji w testach jednoosiowego i trójosiowego ściskania piaskowca. Założono, że zmiany energii towarzyszące rozwojowi uszkodzenia i plastycznej dyssypacji mogą być opisane za pomocą modelu fizycznego sprężysto-plastycznego z uszkodzeniem. Bazując na tym modelu oraz zasadzie zachowania energii, wyznaczono energie towarzyszące procesowi uszkodzenia i plastycznej dyssypacji.
EN
Results of laboratory investigations focusing on energy changes with damage and plastic dissipation process under a uniaxial and triaxial compression tests of sandstone samples has been presented in this paper. It was assumed, that fracture propagation and plastic dissipation caused by compression of rock samples follows by coupled damage and plasticity mechanical model. Based on this model and the principle of conservation of energy, damage and the plastic dissipation energies was determined separately.
PL
W pracy przedstawiono anizotropię wytrzymałości i odkształcalności skal uwarstwionych w warunkach konwencjonalnego trójosiowego ściskania. Materiał badawczy stanowiły średnioziarniste piaskowce krośnieńskie z Mucharza, w których zaobserwować można smugowanie podkreślające laminacje. Próbki skalne wycięto pod kątami B= 0°, 30°, 45°, 60° i 90° względem powierzchni laminacji. Dla analizowanych skał przeprowadzono pojedyncze trójosiowe testy klasyczne, w których zastosowano trzy ciśnienia okólne równe odpowiednio 30, 60 i 90 MPa. Badania wpływu anizotropii na właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe w warunkach konwencjonalnego trójosiowego ściskania wykazały istnienie uprzywilejowanego kierunku, w którym wytrzymałość jest najmniejsza a odkształcalność największa. Jest to kierunek B= 30°, w którym zniszczenie następuje poprzez pęknięcie rozdzielcze wzdłuż powierzchni laminacji.
EN
The anisotropy of strength and strain properties of Iaminated rocks was analysed in triaxial continuous failure tests. The tested rocks were medium-grained Krosno sandstones from Mucharz with smudged lamines. The samples cut under various angles to lamines: B = 0°, 30°, 45°, 60° and 90° were compressed using the circumferential stress equal 30, 60 and 90 MPa. The lowest strength and highest strain oceurs when the B angle is equal 30° and failure is a result of cracks along the lamines.
EN
The paper presents the laboratory equipment used in triaxial tests carried out at the Rock Mechanics Laboratory of the Mining Department, the KGHM CUPRUM Ltd Research & Development Centre. The equipment for triaxial tests at confining pressures of up to 250 MPa which allows for the determination of the strength and deformational properties of rocks is described. Using the results of the tests, the criteria for rock failure under compression, shear, tension and bending were determined. An attempt to monitor the propagation of cracks in rocks under hydrostatic pressure up to 60 MPa was also undertaken.
PL
W artykule przedstawiono wyposażenie pomiarowo-badawcze stosowane w trójosiowych badaniach skał prowadzonych w Pracowni Mechaniki Skał, Laboratorium Górnictwa i Mechaniki Górotworu KGHM CUPRUM. Badania te rozpoczęto w 1970 roku dla potrzeb budowy kopalń rud miedzi w nowo odkrytym złożu w obszarze monokliny przedsudeckiej. Badania są wykonywane w pełnym profilu górniczym, obejmującym skały złożowe i skały w najbliższym otoczeniu złoża (strop, spąg). Zakres prowadzonych badań w warunkach trójosiowego stanu naprężeń obejmował: określenie wytrzymałościowych i odkształceniowych własności skał przy ściskaniu, ścinaniu, rozciąganiu i zginaniu w warunkach wszechstronnego ciśnienia; wyznaczenie charakterystyk mechanicznych skał i określenie stałych sprężystości; określenie wytrzymałości skał w złożonym stanie naprężenia, w którym składowe tego stanu mają różne wartości i znaki; opracowanie, na podstawie wyników badań trójosiowych, warunków kruchego zniszczenia skał; badania nad rozprzestrzenianiem się szczelin w materiale skalnym poddanym działaniu wszechstronnego ciśnienia. Badania wytrzymałości i deformacji skał w warunkach trójosiowego stanu naprężenia realizowane są według dwóch wariantów: I. [...] (wg tzw. schematu Karmana), tj. warunek, w którym na jednoosiowy stan naprężenia nakłada się hydrostatyczny stan ciśnień. 2. [...]- warunek złożonego stanu naprężeń, w którym składowe tego stanu mają różne wartości i znaki. Dla realizacji przyjętego programu skonstruowano stanowisko badawcze, z prototypową aparaturą i urządzeniami, składające się z następujących elementów: układu hydraulicznego zasilającego komory ciśnieniowe; układu obciążającego z maszynami wytrzymałościowymi; aparatury z wyposażeniem pomiarowym i rejestrującym; zestawu komór badawczych (ciśnieniowych) o zróżnicowanych konstrukcjach stosownie do rodzaju prowadzonych badań. Badania skał w trójosiowym stanie naprężenia polegały na określeniu wytrzymałości badanej próbki skalnej przy minimum trzech różnych poziomach ciśnień okólnych, zależnych od wytrzymałości i zwięzłości skały. Uwzględniając zmienne właściwości skał występujących w profilu górniczym złoża rud miedzi LOOM badania prowadzone są przy następujących ciśnieniach okólnych: 5, 10, 15, i 10; 20; 30 MPa - dla skał słabych, o niskiej zwięzłości; 20, 40, 60 MPa - dla skał mocnych, zwięzłych i silnie zwięzłych. Do badań próbek skalnych przy ściskaniu służą trzy typy komór ciśnieniowych: I. komora typu M-23 własnej konstrukcji do ciśnień w zakresie 0+60 MPa (rys. 3.1); 2. komora tłoczkowa typu M-25 własnej konstrukcji do ciśnień w zakresie 0+ 120 MPa (rys. 3.2); 3. komora firmy Walter+Bai produkcji szwajcarskiej do ciśnień w zakresie 0+250 MPa (rys. 3.3). Wyniki badań wytrzymałościowych i odkształceniowych właściwości skał w trójosiowym stanie naprężeń są wykorzystywane w obliczeniach inżynierskich, przy projektowaniu obiektów górniczych oraz w modelowaniu procesów deformacji górotworu podczas prowadzenia eksploatacji złoża rud miedzi w kopalniach LGOM.
EN
In recent years the investigations were carried out to obtaine the reliable stress-strain relationships in the cohesive soil, especially at the elastic range. The paper presents the advanced methods and devices using in measurement of shear waves velocity to estimate the shear modulus. A combination of field and laboratory tests was used to characterise the behaviour of a Pliocene overconsolidated clay. The soil shear modulus at very small strain range G(0) was estimated from both the SCPTU and the bender elements tests.
EN
The paper presents an assessment of Flysch sandstones’ strength at various loading paths in conditions of conventional triaxial compression tests. Three types of tests were conducted: single triaxial failure tests at three various confining pressures, multiple failure tests and continuous failure tests. Much attention was given to a tests’ methodics, the courses of multiple failure tests and the most rare continuous failure tests were described. The highest values of Krosno sandstones strength was observed at the load path up to 90 MPa corresponding with single triaxial failure tests. Samples exposed to either multiple or continuous failure were subjected to "material fatigue” and their strength values are lower - about 30 MPa. Strength loops obtained from conducted tests also show some differences. The higher values of internal friction angle and lower values of cohesion were obtained for triaxial failure tests than for multiple and continuous failure ones. The conducted tests also gave possibility to compare angle of failure (shear) surface depending on the loading path at condition ofcon- ventional triaxial test.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.