Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  calculations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
A method of calculating the deflections of steel plate-concrete composite beams is proposed. In the hybrid work of such beams the properties of reinforced concrete and composite structures are combined. This convention should be followed in considering their ultimate capacity and serviceability limit state. The proposed solution has been verified in experimental studies performed by the authors. Good compatibility of theoretical calculations and experimental results has been obtained. It allows the theoretical solution to be used in the analysis of other cases with parameters different than those of the discussed beams. In the experiments done by the author six beams of total length of 5.20 m and theoretical length of 5,00 m were used. The cross section was rectangular, 0.24 m in width and 0.49 m in height. The steel plate 4.74 m long was 6.10 and 16 mm thick. The diameter of the flexible connectors was 13 mm. Their spacing varied between 80 and 200 mm. Owing to the flexibility of the connectors the interface slip between the steel and concrete parts was included in the theoretical solutions. The results of an in-depth analysis indicate that the deflections of steel plate-concrete composite beams are affected by the compressive strength of concrete and the yield point of steel as well as connectors’ diameter and spacing. This impact varies, that of the yield point of the steel from which the plate is made being the highest.
PL
Zaproponowano metodę obliczania ugięć belek kompozytowych z płyt stalowych i betonu. W pracy hybrydowej takich belek łączy się właściwości konstrukcji żelbetowej i zespolonej. Tej konwencji należy przestrzegać przy rozważaniu ich ostatecznej nośności i stanu granicznego użytkowalności. Zaproponowane rozwiązanie zostało zweryfikowane w badaniach eksperymentalnych autorów. Uzyskano dobrą zgodność obliczeń teoretycznych i wyników eksperymentalnych. Pozwala to na zastosowanie rozwiązania teoretycznego w analizie innych przypadków o parametrach innych niż omawiane belki. W eksperymentach wykonanych przez autora wykorzystano sześć belek o łącznej długości 5,20 mi teoretycznej 5,00 m. Przekrój był prostokątny, miał 0,24 m szerokości i 0,49 m wysokości. Blacha stalowa o długości 4,74 m miała 6,10 i 16 mm grubości. Średnica elastycznych łączników wynosiła 13 mm. Ich rozstaw wahał się od 80 do 200 mm. Ze względu na elastyczność łączników w rozwiązaniach teoretycznych uwzględniono poślizg między elementami stalowymi i betonowymi. Wyniki dogłębnej analizy wskazują, że na ugięcia belek zespolonych stalowo-płytowych ma wpływ wytrzymałość betonu na ściskanie oraz granica plastyczności stali, a także średnica i rozstaw łączników. Wpływ ten jest różny, przy czym granica plastyczności stali, z której wykonana jest blacha, jest najwyższa.
2
Content available remote Estimation of the level of greenhouse gas emissions in animal production
EN
The aim of the present paper is to show the level of greenhouse gases’ emission coming from animal production in Poland. The animal production in 2015 was a source of 39.8 % of GHG emissions of which 30.7 % came from intestinal fermentation and 9.1% derived from animal manure. The animal production has also its share in the emissions resulting from the energy consumption in agriculture; therefore, its participation in the total GHG emission is equal to ca. 50%. Factors affecting the level of greenhouse gases’ emissions include: the species, animal breed, performance stage, housing and feeding system and also, the way of natural manure management. The foreign literature review shows the chosen methods of GHG emission measurements. The direct methods such as respiration chambers are expensive and labour-consuming; therefore, the indirect methods have been also presented, e.g. the estimation of methane emissions, produced by the dairy cattle, based upon the fatty acid profile in milk.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie wielkości emisji gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej w Polsce. Produkcja zwierzęca w 2015 r. była źródłem 39,8 % emisji gazów cieplarnianych z polskiego rolnictwa, przy czym 30,7% to fermentacja jelitowa, 9,1% pochodziło z nawozów naturalnych. Produkcja zwierzęca, w ramach zużycia energii w rolnictwie ma także swój udział w emisjach, dlatego łącznie jej udział w całkowitej emisji GHG wynosi około 50%. Do czynników mających wpływ na wielkość emisji gazów cieplarnianych zaliczamy: gatunek, rasę zwierząt, fazę użytkowania, system utrzymania i żywienia a także sposób zagospodarowania nawozów naturalnych. W wyniku przeglądu literatury zagranicznej przedstawiono wybrane metody pomiaru emisji GHG. Metody bezpośrednie, takie jak komory respiracyjne, są drogie i pracochłonne, dlatego przedstawiono także metody pośrednie, np. szacowanie emisji metanu przez krowy mleczne na podstawie profilu kwasów tłuszczowych.
PL
Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z przegrodami stykającymi się z gruntem w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Zostały w nim zaprezentowane przykładowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, jak również metody obliczeniowe stosowane w projektowaniu. Uwzględniono określenie wymiaru charakterystycznego podłogi na gruncie, grubości ekwiwalentnej, współczynnika przenikania ciepła U, wpływ izolacji krawędziowej, a także współczynnik przenoszenia ciepła przez grunt w stanie ustalonym między środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym. Wywody poparto przykładami obliczeniowymi.
EN
The subject of the article are issues related to barriers in contact with the ground according to the heat and humidity requirements, which will be in force from 1 January 2021. It presents examples of construction and material solutions as well as calculation methods used in design process. The determination of the characteristic dimension of the floor on the ground, the determination of the equivalent thickness, the determination of the heat transfer coefficient U, the influence of the edge insulation, as well as the heat transfer coefficient through the ground in the state established between the internal and external environment were taken into account. The arguments were supported by computational examples.
EN
Quantum-chemical calculations indicate that the bond lengths in the anthraquinone anthracene backbone are shorter than the corresponding bonds in unsubstituted anthracene. The shape of the frontier molecular orbitals (FMO) indicates the possibility of more efficient electron capture by the anthraquinone molecule than by the anthracene molecule while maintaining stability in the conditions prevailing in electrochemical cells. Differential scanning calorimetry (DSC) studies indicate the temperature stability of anthraquinone above the melting point up to 300°C. The glass transition is determined at about 100°C.
PL
Obliczenia kwantowo-chemiczne wskazują, że długości wiązań w szkielecie antracenowym antrachinonu w zewnętrznym pierścieniu benzenowym są krótsze niż odpowiadające im wiązania w niepodstawionym antracenie. Świadczy to o zwiększeniu energii rezonansu w zewnętrznych pierścieniach benzenowych cząsteczki antrachinonu. Kształt orbitali zewnętrznych (FMO) wskazuje na możliwość bardziej efektywnego przejmowania elektronów przez cząsteczkę antrachinonu niż przez cząsteczkę antracenu z zachowaniem stabilności w warunkach panujących w komórkach elektrochemicznych. Badania DSC wskazują na stabilność chemiczną antrachinonu powyżej temperatury topnienia aż do 300°C. Antrachinon w pobliżu temperatury 100°C wykazuje przemianę zeszklenia, poniżej tej temperatury nie wykazuje przemian fazowych. Własności elektryczne i termiczne antrachinonu wskazują na duży potencjał tego związku dla zastosowań w elektronice organicznej.
PL
W celu zagospodarowania piasku odpadowego opracowano drobnokruszywowy kompozyt z dodatkiem włókien stalowych (Steel Fibre Reinforced Waste Sand Concrete – SFRWSC), których zawartość wynosi 1,2%. Aby wykazać przydatność fibrokompozytu do wytwarzania elementów konstrukcyjnych, przeprowadzono badania zginanych belek żelbetowych w skali naturalnej. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań i obliczeń szerokości rozwarcia rys prostopadłych i ugięć takich elementów. Ostatecznie dokonano oceny wybranych metod obliczeniowych.
EN
In order to manage the waste sand, a fine-grained composite with the addition of steel fibers has been developed. As steel fibers constitute 1,2% of the composite, it has been called Steel Fiber Reinforced Waste Sand Concrete (SFRWSC). In order to prove SFRWSC’s usefulness in the production of construction elements, experimental investigations on flexural behavior of full-scale conventionally reinforced concrete beams have been carried out. The article presents selected results of experimental investigations and calculations of the crack openings and deflections of such elements. Finally, the evaluation of selected calculation methods has been made.
PL
W artykule zaprezentowano propozycję metody „ręcznych” obliczeń przekrojów prostokątnych ściskanych mimośrodowo, stanowiącej alternatywę dla dostępnych w literaturze rozwiązań z wykorzystaniem tablic i nomogramów. Omówiono genezę proponowanych zależności, przedstawiono zestawienie wykorzystywanych do obliczeń wzorów oraz algorytm prowadzenia obliczeń.
EN
The method, that allows for autonomic „by-hand” calculations of rectangular cross sections subjected to eccentric compression, is presented in the article. The proposal is the alternative to those available in the literature and using the charts or tables for the design. The origination of proposed formulae is presented together with the algorithm of leading the calculations.
PL
Omówiono zasady PN-EN 1992-1-1 dotyczące analizy przebicia płyt z otworami w sąsiedztwie podpór wewnętrznych. Porównano trzy metody określania współczynnika uwzględniającego wpływ nierównomiernego rozkładu naprężeń stycznych w przekroju kontrolnym, podając różnice i zalecenia praktyczne. Na podstawie wyników analizy porównawczej dokonano oceny metod uproszczonych w świetle metody ogólnej. Rozważania zilustrowano przykładem obliczeniowym, w którym porównano zapotrzebowanie na zbrojenie poprzeczne w sąsiedztwie podpory wewnętrznej płyty bez otworu oraz z jednym otworem.
EN
In the paper the PN-EN 1992-1-1 procedure regarding to the punching shear analysis of flat slabs with openings in the vicinity of internal supports was discussed. Three methods of determining the coefficient accounting the effect of uneven distribution of shear stresses in the control cross-section were compared. The differences were indicated and the practical recommendations were given. Based on the results of the comparative analysis, the assessment of simplified methods in the light of the general method was made. The considerations were exemplfied by a working example, in which the required shear reinforcement within internal support zone of flat slab without and with one opening was compared.
EN
The aim of the work is to check the possibility of applying the Monte Carlo method to the calculation procedure of internal combustion engines. This has been accomplished by modifying existing algorithms in such a way that the variables responsible for the main parameters of the engine are selected in a random manner using Solver written in Microsoft Excel. It turns out that this method can actually be implied, however, it has some limitations related to the high complexity of calculations.
EN
The article presents calculation methodology for stiffness coefficient of the ground under the railway subgrade. The preparation of numerical models and the determination of the stiffness coefficient using numerical analyses are discussed. The relationship between generating vibrations in the function of the structural cross-section of the railway subgrade and material parameters of individual foundation layers is presented.
PL
W artykule przedstawiono metodykę obliczania współczynnika sztywności gruntu pod podłożem kolejowym. Omówiono przygotowanie modeli numerycznych i wyznaczenie współczynnika sztywności za pomocą analiz numerycznych. Przedstawiono związek między generowaniem drgań w funkcji przekroju strukturalnego podłoża kolejowego a parametrami materiałowymi poszczególnych warstw fundamentowych.
PL
W artykule przedstawiono metodę pozwalającą na porównanie jakości chłodzenia wybranych typów radiatorów w warunkach konwekcji swobodnej z wykorzystaniem pomiarów termowizyjnych oraz autorskiego stanowiska badawczego. W tym celu zbudowano układ pomiarowy, który może być użyty do generowania identycznych temperatur pod czterema polami grzewczymi w tym samym czasie i w tych samych warunkach wymiany ciepła. Na obszarze pól grzewczych umieszczono badane radiatory. Odczyty wartości temperatury z analogowych czujników temperatury i termogramów zostały użyte do porównania, który radiator ma najniższa temperaturę na początku i na końcu pomiarów. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z wynikami badań modelowych z wykorzystaniem środowiska programistycznego COMSOL Multiphysics®. Pozycje literaturowe w małym stopniu opisują podobną problematykę. Na podstawie wyników uzyskanych z przeprowadzonych pomiarów i badań modelowych, sformułowano wnioski dotyczące jakości chłodzenia wybranych typów radiatorów.
EN
The aim of t his paper is to discuss method to compare cooling parameter in selected radiators. In this purpose measurement system was created which can be used to generate identical temperature under four radiators in the same time and conditions. Readings from analog sensors and thermograms were used to compare which radiator has the lowest temperature at the beginning and at the end of the measurement. Paper describes method to compare radiators using measurements from sensors and thermograms which is supplement to the theoretical calculations. Literature positions discuss this method slightly. Method is given capabilities to analyse whole process of cooling and deduce additional conclusions. Differences between temperatures of the radiators are noticeable and can be used to select the most performance radiator. The model research was compared with calculations form COMSOL Multiphysics®. The coolest radiator was different than this from experiment. This is the initial research. Next stage of the work will be carried out extensive research with the other radiators which will contain different shapes, weights and surface areas.
PL
Nowelizacja Rozporządzenia „kolejowego” z czerwca 2014 roku wprowadziła konieczność stosowania systemu norm PN-EN w projektowaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz gradację klas obciążeń kolejowych za pomocą współczynnika obciążeń sklasyfikowanych αk według PN-EN 1991-2: Eurokod 1. Stosowanie metodyki projektowania zgodnej z PN-EN wiąże się ze zwiększeniem pracochłonności obliczeń statycznych i wymiarowania elementów konstrukcji oraz rozszerzeniem zakresu analiz o zagadnienia dynamiczne. W artykule omówiono wybrane aspekty projektowe i konstrukcyjne kratownicowego obiektu inżynieryjnego o rozpiętości 75,0 m. Zaprezentowano wnioski i spostrzeżenia wynikające z obliczeń na podstawie norm PN-EN. Skomentowano wybrane procedury obliczeniowe, wymagania i zalecenia Eurokodów w nawiązaniu do dotychczasowej krajowej praktyki projektowej.
EN
The amendment of the “railway” regulation dated June 2014 introduced the necessity of applying the PN-EN standard system in designing of railway engineering structures and the gradation of railway load classes using the factor of classified loads αk according to PN-EN 1991-2: Eurocode 1. The use of PN-EN designing methodology involves increasing the workload of static calculation and dimensioning of structural components and extending the scope of analysis to the dynamic issues. In this paper the selected aspects of designing and construction of a railway truss bridge with a span of 75.0 m, due to the necessity of using Eurocodes are discussed. The conclusions and comments derived from the design calculations based on PN-EN standards are presented. Some calculation procedures, requirements and recommendations of Eurocodes in reference to existing national design practice are commented.
EN
Introduction and aims: The work shows the description of the analytical method of state variables (matrix notation) electrical circuit. As state variables assumed currents in the coils and the capacitor voltage. State variables describe the specific automation system. Purpose of these simulation calculations the automation system. Material and methods: The material is a multi-dimensional automatic systems exposed to disturbance signals, which included analytical systems of differential equations of the first order. Interference signals created with trigonometric functions and procedures rnd(x) program MathCAD generating random numbers distributed natural. The method of analytical and numerical has been used in the paper. Results: Simulations signal output of selected automation systems interference was determined on the basis of their analytical descriptions. The system of differential equations of the first order is solved numerically by difference equations in the program MathCAD. The results of simulation output signals of the automation system were verified in the program PSpice. Verification program PSpice was to create the equivalent circuit diagram of an electric circuit constituting the automation system and declare the appropriate analysis. Conclusion: Using the calculation procedures of the program MathCAD can be made dynamic visualization of automation systems including interfering signals.
PL
Wstęp i cele: Praca pokazuje opis analityczny metodą zmiennych stanu (zapis macierzowy) obwodu elektrycznego. Jako zmienne stanu przyjęto prądy w cewkach i napięcie na kondensatorze. Zmienne stanu opisują określony układ automatyki. Cel to obliczenia symulacyjne danego układu automatyki. Materiał i metody: Materiał to układy automatyki wielowymiarowe poddane działaniu sygnałów zakłócających, które ujęto analitycznie układami równań różniczkowych pierwszego rzędu. Sygnały zakłócające utworzono z funkcji trygonometrycznych i procedury rnd(x) programu MathCAD generującej liczby pseudolosowe o rozkładzie naturalnym. Zastosowano metodę analityczno-numeryczną. Wyniki: Obliczenia symulacyjne sygnałów wyjściowe wybranych układów automatyki z zakłóceniami wyznaczono w oparciu o ich opisy analityczne. Układ równań różniczkowych pierwszego rzędu rozwiązano numerycznie metodą równań różnicowych w programie MathCAD. Uzyskane wyniki obliczeń symulacyjnych sygnałów wyjściowych wybranego układu automatyki zweryfikowano w programie PSpice. Weryfikacja w programie PSpice polegała na stworzeniu schematu zastępczego danego obwodu elektrycznego stanowiącego układ automatyki i zadeklarowania odpowiedniej analizy. Wniosek: Za pomocą procedur obliczeniowych programu MathCAD można dokonywać wizualizacji dynamiki układów automatyki z uwzględnieniem sygnałów zakłócających.
PL
Wstęp i cel: W pracy przedstawiono różne określenia i wybrane własności spirali Archimedesa. Głównym celem pracy jest interpretacja przyrodnicza spirali Archimedesa, a w szczególności jej związek z budową pajęczyn. Materiał i metody: Materiałem teoretycznym są wybrane źródła z literatury. Materiałem przyrodniczym są zdjęcia pajęczyn wykonane w plenerze. W pracy zastosowano metodę analityczno-numeryczną z wykorzystaniem programu Mathematica. Wyniki: Z badań numerycznych wynika fakt, iż można w sposób przybliżony określić przeciętną długość spirali pajęczej oraz pole jakie ona zakreśla. Istnieje związek geometryczny między spiralą Archimedesa a budową pajęczyn. Wniosek: Znając własności spirali Archimedesa możliwe jest analityczne wyznaczenie przybliżonych wartości parametrów pajęczyny takich jak długość łuku, pole powierzchni, promień krzywizny oraz krzywiznę spirali pajęczej z wykorzystaniem programu Mathematica.
EN
Introduction and aim: The paper presents various terms and selected properties of the spiral of Archimedes. The main aim of this paper is interpretation of the natural spiral of Archimedes, and in particular its relationship to the construction of cobwebs. Material and methods: Theoretical material are selected from literature sources. The natural material consists from photos, which were taken outdoors. The paper uses numerical and analytical method using Mathematica program. Results: The research shows that it is possible to approximately determine average length of spiral spider and a field which its outlines. There is some geometric relationship between spiral of Archimedes and the construction of cobwebs. Conclusion: Knowing the properties of Archimedean spiral is possible analytical determination of approximate values cobwebs such as arc length, surface area, radius of curvature and the curvature of the spiral spider using Mathematica.
PL
W pracy przedstawiono metodykę określania zmian stanu geometrycznego konstrukcji zawierającą sposób prowadzenia pomiarów oraz możliwe do zastosowania warianty obliczeniowe. Obiektem badań szczegółowych, których wyniki prezentowane są w pracy jest przekrycie wiszące Amfiteatru w Koszalinie. W badaniach wykorzystano bazę danych o obiekcie, zawierającą wyniki ponad 40 pomiarów okresowych konstrukcji z okresu 2006-2015 r. a, prowadzonych w różnych (rejestrowanych podczas pomiarów) warunkach zewnętrznych - również przy różnym obciążeniu temperaturą oraz śniegiem i lodem. Wyniki wcześniejszych badań prowadzonych na obiekcie testowym m.in. (Deska 2013; Kaczmarek i Śpiewak 2014b), a także prowadzone dla innych konstrukcji (Odziemczyk 2014) zwracają uwagę na istotny wpływ obciążenia konstrukcji stalowych temperaturą, a tym samym konieczność jego uwzględnienia przy ocenie stanu geometrycznego, określaniu przemieszczeń, przede wszystkim w warunkach dodatkowego obciążenia śniegiem i lodem. W pomiarach okresowych wykorzystano tachimetr elektroniczny i metodę biegunową z zastosowaniem stanowiska swobodnego. W obliczeniach wykorzystano metodę porównawczą (różnic współrzędnych) oraz wykorzystano narzędzia analizy statystycznej i opracowane wcześniej w oparciu o nie modele obliczeniowe. Porównano wyniki otrzymywane z wykorzystaniem obu podejść i poddano je ocenie wskazując zarówno ich możliwości jak i istotne ograniczenia. Zastosowanie zaproponowanej metodyki zapewnia prawidłowe określenie zmian stanu geometrycznego konstrukcji, a wykorzystanie w obliczeniach obu wariantów umożliwia wiarygodną kontrolę.
EN
The paper presents the methodology to determine changes in the geometric structure containing the conducted measurements and feasible variants of calculations. The object of detailed studies, whose results are presented in this work, is the suspended roof of the open-air theatre in Koszalin. In the research conducted since 2006, a database that contains the results of more than 40 periodic measurements of the structure carried out in different (registered during measurements) external conditions (including different temperature, snow and ice load) was used. The previous research conducted at this facility, among others, (Deska 2013, Kaczmarek and Śpiewak 2014b), as well as for other structures (Odziemczyk 2014) draws attention to the important influence of the temperature load of steel structures and hence the need for its consideration when assessing the geometric state. Electronic total station and the polar method with free stationing were used in periodic measurements. The calculations used a comparative method (differences of coordinates) and tools of a statistical analysis as well as developed calculation models based on them. The results obtained using both approaches were compared and assessed by indicating both their possibilities and significant limitations. The application of the suggested methodology provides the correct determination of changes in the geometric state of a construction and the use of the variants in calculations enables a reliable control.
PL
Zdefiniowano wybrane wskaźniki efektywności produkcyjnej maszyn papierniczych wg standardów Zellcheming – ZCH i TAPPI (1-3). Dla dwóch wybranych maszyn papierniczych (typu „tissue”) wykonano, na podstawie raportów produkcyjnych w okresie trzech miesięcy, obliczenia wybranych wskaźników efektywności produkcyjnej. Zestawione wyniki pomiarów i obliczeń stanowią podstawą do analizy porównawczej i oceny efektywności produkcyjnej obu maszyn, co zostanie przedstawione w ostatniej (trzeciej) części publikacji.
EN
Selected efficiency factors of paper machines are defined according to Zellcheming – ZCH and TAPPI standards (1-3). Selected efficiency ratios were calculated on the base of production reports for two tissue machines. Collated measurement and calculation results are the base for comparative analysis and efficiency evaluation of both machines what will be presented in the third part of the publication.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
651--659, CD 1
PL
W artykule przedstawiono wskazówki projektowe do obliczania zanurzenia maksymalnego kutra rybackiego eksploatowanego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków eksploatacji kutrów rybackich. W badaniach zdefiniowano warunki eksploatacji jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych warunków eksploatacji wybranych kutrów rybackich. W głównej części pracy opracowano uproszczone zależności matematyczne do obliczenia nośności i zanurzenia maksymalnego na wstępnym etapie projektowania. Na końcu artykułu przedstawiono przykład obliczania zanurzenia maksymalnego wybranych kutrów rybackich w oparciu o opracowane zależności matematyczne.
EN
The paper presents design guidelines for the calculation of the maximum draft of fishing vessel operated under conditions similar to real operating conditions. The study defined operating conditions as close as possible to the real operating conditions selected fishing vessels. The main part of the work are simplified mathematical function for the calculation of deadweight and maximum draft at the preliminary design stage. At the end of the article is an example of the calculation of the maximum draft fishing vessels based on developed mathematical formulas.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3155--3159, CD 1
PL
Specyfika działania odbiorów o losowym charakterze pracy powoduje, że obliczenia powinny uwzględniać statystyczny rozkład ich parametrów. Ponieważ obliczenia takie są szczególnie pracochłonne, konieczne jest opracowanie numerycznego algorytmu obliczeniowego. W artykule zaprezentowano realizację takiego zagadnienia w postaci modelu obliczeniowego sporządzonego dla odbioru typu zgrzewarka. Model zaimplementowano w postaci modułu rozszerzającego do programu „OeS”, przeznaczonego do sieciowych analiz rozpływowo-zwarciowych. Moduł ten, o nazwie Zgrzewarki umożliwia m.in. modelowanie i symulację pracy dużych grup zgrzewarek w przemyśle motoryzacyjnym oraz analizę ich wpływu na elektryczną sieć przemysłową. Możliwa jest w szczególności analiza zmian trybu pracy zgrzewarek (np. parametrów zgrzewania oraz momentów wykonywania zgrzewów). Prezentowane rozwiązanie pozwala określać możliwości graniczne istniejącej sieci, kiedy należy odpowiedzieć na pytanie czy istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnych obciążalności istniejących elementów sieci oraz/lub dopuszczalnych spadków napięć w poszczególnych węzłach sieci. Wyposażenie programu „OeS” w moduł Zgrzewarki daje zatem możliwość wykonywania szczegółowych analiz sieci zakładowej w kontekście zmian produkcji czy planowanych modernizacji. Analizy takie mogą być wsparciem procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych lub remontowych.
EN
The loads possessing the random nature of the work require that the calculation should take into account the statistical distribution of different parameters. Since the calculations are particularly time-consuming, it is necessary to develop a numeric algorithm. The paper presents the realization of this problem in the form of an calculation model of welding machine. The model was implemented in the form of an expansion module for the "OeS" application software, which is designed for electricity networks analysis in operational and fault states. This module, named Zgrzewarki (welders) allows, among other things, the modeling and simulation of large groups of welders (for example in the automotive industry) and the analysis of their impact on the electrical industrial network. In particular, it is possible to analyze the changes of operating mode of welding machines (eg. welding parameters and moments of performing weld). This solution allows to define the limits of capabilities in the existing network, when it is necessary to answer the question of whether there is a risk of exceeding the permissible current capacity of the existing network elements and/or allowable voltage drops in nodes. Fitting the "OeS" software with Zgrzewarki module gives the ability to perform detailed analysis of the electricity network in the context of changes in production or planned modernization. Such analyzes can support the decision making process in investment or repair.
PL
W celu efektywnej eksploatacji rozproszonych źródeł energii i ich kompleksowego wykorzystania w złożonych sieciach elektroenergetycznych przeprowadzono badanie ich właściwości, powstałych w wyniku współdziałania w systemie elektroenergetycznym. Algorytm oceniania wskaźników systemu niezawodności zapewnia wyznaczenie stanu ustalonego. Wyniki obliczeń stanu ustalonego pozwalają na analizę wartości napięć w węzłach sieci oraz odchylenia strat mocy czynnej względem wartości ustalonych normami. Przeprowadzono zaawansowaną analizę dziennych wykresów na podstawie informacji otrzymanej z systemu zdalnego odczytu (АСКОЕ).
UK
З метою ефективної експлуатації розосереджених джерел електроенергії та їх комплексного використання в електричних мережах енергосистем проведені дослідження їх особливостей, які виникають в результаті сумісної роботи в складі електроенеретичної системи. Алгоритм оцінювання показників режимної надійності передбачає розрахунок усталеного режиму. За результатами розрахунків усталеного режиму аналізуються значення рівнів напруги у вузлах мережі та відхилення втрат активної потужності по відношенню до нормативного значення. Розширені можливості аналізу добових графіків шляхом використання інформації отриманої з АСКОЕ.
EN
For the effective operation of distributed energy sources and their use in complex electrical power networks, studies their properties, resulting from joint work in the electric power system. Algorithm of performance assessment regime provides reliability normal mode calculation. The calculations steady mode analyzes the significance of voltage levels at the nodes of the network and the deviation of active power losses in relation to the required value. Advanced analysis of daily schedules by using information obtained from automated system of commercial accounting of electric power.
19
Content available remote Hydrologiczny model WISTOO - reaktywacja
PL
Model transformacji opadu w odpływ WISTOO został opracowany w 1996 r. w Zakładzie Hydrologii Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej przy współudziale Politechniki Warszawskiej. Został on stworzony na zamówienie Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Model WISTOO, czyli Wizualizacja Integralnego Systemu Transformacji Opadu w Odpływ, jest jedynym modelem w kraju określanym jako model integralny o parametrach rozłożonych, który może być stosowany dla zlewni o powierzchni od 10 do 1000 km2. Parametry do modelu wyznaczane są automatycznie na podstawie czterech warstw tematycznych: NMT (Numerycznego Modelu Terenu), sieci hydrograficznej, kategorii pokrycia terenu oraz kategorii gleb. Warstwy tematyczne są przetwarzane do formatu IDRISI. Zapotrzebowanie na obliczenia hydrologiczne prowadzone przy użyciu modeli hydrologicznych o parametrach rozłożonych wzrosło w ostatnim okresie, lecz największym ograniczeniem jest nadal przygotowanie aktualnych warstw tematycznych. Wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu rozpoczęto prace nad wykorzystaniem w modelu WISTOO danych pochodzących z usług sieciowych (WMS, WFS, WCS). W artykule omówiono zalety oraz wady takiego rozwiązania.
EN
Model of rainfall - runoff transformation WISTOO was developed in 1996 in the Division of Hydrology in the Institute of Water Engineering and Water Management at the Cracow University of Technology in cooperation with the Warsaw University of Technology. It was made on the order of Ministry of Environment Protection, Natural Resources and Forestry, financed by the funds from the National Fund for Environmental Protection and Water Management. Model WISTOO i.e. Visualisation of Integral Rainfall-Runoff Transformation System is the only model in the country defined as the integral model with distributed parameters, that may be used for the catchments from 10 to 1000 km2. The parameters for the model are determined based on four thematic layers: DTM (Digital Terrain Model), hydrographical network, land cover category and soil category. The thematic layers are processed into IDRISI format. The demand for hydrological calculations conducted while using the hydrological models with distributed parameters has increased recently, but the most significant limitation is still preparation of the current thematic layers. To meet this demand, the work on exploiting the data coming from the web services (WMS, WFS, WCS) in the model WISTOO has been started. In the article there are discussed the advantages and disadvantages of such solution.
EN
Development of an algorithm of fatigue life of structural components of road and rail vehicles as well as sea vessels and aircrafts involves three groups of activities connected with: development of fatigue load spectra on the basis measurement of service loads, determination of the construction material fatigue properties and a selection of the best hypothesis for estimating the fatigue damage to be used for a phenomenological description of the fatigue process. The above listed groups of problems include the main causes of differences that occur between the calculation results and the results of fatigue life experimental tests. Evaluation of these differences is the main goal of this article.
PL
Algorytm obliczeń trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych pojazdów drogowych i szynowych oraz statków morskich i powietrznych obejmuje trzy grupy czynności związanych z: opracowaniem widm obciążeń na podstawie pomiarów obciążeń eksploatacyjnych, wyznaczeniem własności zmęczeniowych materiałów konstrukcyjnych oraz doborem odpowiedniej hipotezy sumowania uszkodzeń zmęczeniowych stanowiącej fenomenologiczny opis procesu zmęczenia. W wymienionych grupach zagadnień kryją się podstawowe źródła różnic pomiędzy wynikami obliczeń a wynikami badań doświadczalnych trwałości zmęczeniowej. Ocena tych różnic jest podstawowym celem artykułu.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.