Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 215

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recovery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
This work presents studies on the recovery of platinum group metals (PGM), especially platinum and rhodium, from spent automotive converters using hydrometallurgical techniques such as leaching and liquid-liquid extraction. The XRD analysis confirmed the presence of indialite – the high temperature hexagonal form of cordierite (the main catalyst building material) in the solid samples. The influence of time and temperature on the leaching of PGM from spent automotive converters was investigated. The largest amounts of Pt(IV) and Rh(III) were leached with freshly prepared aqua regia and a mixture of HCl, HSO4 , and H2O2. Further, liquid-liquid extraction with quaternary phosphonium ionic liquid (Cyphos IL 101) was applied to recover PGM from the leach solutions (after leaching with a mixture of HCl, H2SO4, and H2 O2) and to separate Pt(IV) from Rh(III).
PL
Srebro pozyskiwane jest z rud oraz odzyskiwane w procesach recyklingu. Duża zawartość cennego metalu znajduje się w odpadach po obróbce wytworzonych produktów ze srebra. W pracy przedstawiono metodę odzysku srebra z pyłów polerskich poprzez ich przetopienie. Dodanie odpowiedniego topnika gwarantuje większy uzysk srebra podczas procesu. Do badań zastosowano w celu porównania azotan sodu, krzemionkę oraz boraks.
EN
Silver is obtained from ores and recovered in recycling processes. A high content of precious metal is found in the waste from the treatment of silver products. The paper presents a method of silver recovery from polishing dusts by melting them. Adding the appropriate flux guarantees greater silver yield during the process. Sodium nitrate, silica and borax were used for comparison.
PL
Wyznaczono parametry kinetyczne ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu z rzeczywistych ścieków z przemysłu mineralnych nawozów fosforowych (IWW). Wyniki badań i obliczeń porównano z danymi kinetycznymi struwitu otrzymanego z rzeczywistej gnojowicy bydlęcej (CLM) i z wodnego roztworu jonów fosforanowych(V) bez zanieczyszczeń (WI). Do obliczeń przyjęto model kinetyki dla idealnego krystalizatora MSMPR (mixed suspen-sion, mixed product removal) zakładający zależność szybkości wzrostu kryształów od ich rozmiarów RE SDG (Rojkowski exponential, size-dependent growth). Stwierdzono, że zanieczyszczenia w ściekach spowodowały wydzielenie produktów stałych o wyraźnie różnej jakości. Średni rozmiar kryształów struwitu zmieniał się od 36,8 µm (IWW) do 48,5 µm (WI). Jednorodność ich populacji, oceniona współczynnikiem zmienności CV, zmieniała się w granicach od zadowalającej (CV 64,6%, WI) do niekorzystnej (CV 98,8%, CLM). Szybkość zarodkowania struwitu zwiększyła się od 6,27·10¹¹ 1/(s·m³) (WI) do 2,01·10¹⁵ 1/(s·m³) (IWW). W ściekach tych zanotowano odpowiednio największą (6,92·10⁻⁹ m/s) i najmniejszą (4,58·10⁻⁹ m/s) wartość liniowej szybkości wzrostu kryształów struwitu.
EN
Kinetic parameters describing continuous reaction crystallization of struvite from real P mineral fertilizers industry wastewaters (IWW) were detd. Test results were compared with kinetic data of struvite manufactured from real cattle liq. manure (CLM) and from a soln. without any impurities (WI). Kinetic model for ideal mixed suspension, mixed product removal (MSMPR) crystallizer was used assuming dependence of crystal growth rate on its size (Rojkowski exponential size-dependent growth). The impurities present in the wastewaters were a reason for pptn. of solid product of distantly different quality. The mean size of struvite crystals varied from 36.8 µm (IWW) to 48.5 µm (WI). Homogeneity within their populations, quantified by the coeff. of variation CV, varied from satisfactory (CV 64.6%, WI) to unfavorable (CV 98.8%, CLM) values. A rise of impurities concn. in a feed resulted in an increase of nucleation rate from 6.27·10¹¹ 1/(s·m³) (WI) to 2.01·10¹⁵ 1/(s·m³) (IWW). Linear growth rate of struvite crystals varied from 6.92·10⁻⁹ m/s to 4.58·10⁻⁹ m/s, resp.
EN
Phosphor samples collected after crushing and sieving of discarded fluorescent lamps comprise approximately 31 % rare earth elements in the form of Y1.90Eu0.10O3, Al11Ce0.67MgO19Tb0.33, and Al10.09Ba0.96Mg0.91O17: Eu2+ phase. Direct leaching and mechanical activation assisted leaching are incapable of recovering Ce, Tb values from the Al11Ce0.67MgO19Tb0.33 phase. Heat treatment with NaOH was found successful for dissociation of Ce, Tb phase via substitution of rare-earth ion by Na+ ion to form rare earth oxide and water-soluble NaAlO2. Y, Eu, Ce, and Tb values were recovered from heattreated mass in a two-step leaching process followed by recovery from the leach solution by oxalic acid precipitation. Over 95 % extraction rate was attained after heat treatment at 400 °C with 150 wt-% NaOH for 1 h. It was found that Y, Eu containing phase does not take part in the heat treatment process whereas the Ce, Tb phase undergoes a solid-state chemical reaction with NaOH via product layer diffusion model with 41.5 kJ/mol activation energy. Approximately 15 g mixed oxide (purity >95 %) of Y (79 %), Eu (7 %), Ce (5 %), and Tb (4 %) could be recovered from 100 units of discarded FLs. Microwave treatment of phosphor and NaOH (50 wt-%) yielded approximately 42 % Y, 100 % Eu, 65 % Ce, and 70 % Tb recovery in just 5 min. Approximately 9 g of REO and 5 g of cerium enriched leach residue were recovered from the microwave route within 5 min and depicted high microwave potential application in the recovery of Ce and Tb values from waste phosphor sample.
EN
Background: The electrical and electronics sector has become one of the rapidly developing and growing sectors, as a result of technological and economic developments. Rapid changes in consumer demands and needs have increased the use of electrical and electronic equipment and shortened product life cycle, resulting in an increase in equipment waste. Therefore, recovery alternatives for electrical and electronic equipment waste should be considered subject. The aim of this study is to evaluate the recovery alternatives of electrical and electronic wastes and to determine the best. Methods: Multi-criteria decision-making techniques used to select the best among multiple alternatives have many application areas. The selection of recovery alternatives based on criteria includes some fuzzy topics. For this reason, the fuzzy logic approach was used to evaluate the answers of the decision makers and the fuzzy numbers obtained were analyzed by PSI method and criterion weights were determined and alternatives were listed. Results: According to results of analysis, social responsibility and environmental awareness criteria have the highest values for selecting recovery alternatives. In addition, remanufacturing, regeneration and recycling take the first place among the alternatives. Conclusions: Recovery of electrical and electronics waste is an important subject in current conditions. Alternative methods vary from reuse to incineration, but correct choice of recovery techniques rely on multi criteria and decision should be made adhering to them.
PL
Wstęp: Przemysł elektryczny i elektroniczny to gałęzie przemysłu o dużej dynamice wzrostu i rozwoju, będącej wynikiem rozwoju technologicznego i ekonomicznego. Gwałtowne zmiany popytu i potrzeb konsumentów wpłynęły na wzrost zapotrzebowania na sprzęt elektroniczny oraz skróciły cykl życia produktu, co w efekcie doprowadziło do zwiększenia ilości odpadów sprzętowych. Dlatego też istotnie jest zajęcia się tematyką odzyskiwania części ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem pracy jest ocenienie metod odzyskiwania elementów ze zużytych sprzętów oraz wybór najlepszej z tych metod. Metody: W wielu obszarach stosuje się techniki wielokryterialne podejmowania decyzji w celu dokonania wyborów pomiędzy różnymi alternatywami. Wybór metody odzyskiwania w oparciu o kryteria obejmuje zagadnienia modeli rozmytych. Z tego też powodu, zastosowano logikę rozmytą do oceny odpowiedzi osób decyzyjnych a uzyskanie liczby rozmyte zostały poddane metodzie PSI, w wyniku której uzyskano kryteria ważone jak i listę alternatyw. Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że kryteria odpowiedzialności i świadomości ekologicznej mają najwyższą wartość przy selekcji metod odzyskiwania. Dodatkowo, najczęściej wybieranymi metodami były: przerób, regeneracja oraz recykling. Wnioski: W istniejących obecnie uwarunkowaniach, odzyskiwanie elementów ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest bardzo ważne. Metody alternatywne obejmują całą paletę od ponownego użycia do spalenia, jednakże prawidłowy wybór stosowanej techniki odzysku powinien opierać się na wielokryterialnym procesie decyzyjnym.
EN
The remarkable development of sanitation in Morocco has inevitably led to the production of sludge generated from wastewater treatment plants in increasing quantities. Consequently, the problem of sludge management becomes persistent and worrying. The aim of this paper was to contribute to the study of sewage sludge management issue in Morocco by identifying the various constraints hampering the sustainable disposal and/or recovery of municipal sewage sludge and drawing up recommendations for the decision-makers. Moreover, in the context of improving by learning from best practices and seeking common solutions regarding this problematic, benchmarking with other countries has been conducted as well. To carry out this study, a methodological approach was defined based on bibliographic research, surveys, interviews and benchmarking. The constraints hampering the sustainable management of sludge are numerous and complex, they have not been technical and environmental but also a regulatory, institutional-organizational and economic-financial nature yet. Therefore, municipalities, government and academia ideally would be encouraged to participate in the decision-making process regarding the management of sewage sludge. Technical solutions, when coupled with stakeholder participation, can lead to policy implementation with a higher chance of improving the present situation. In the case of Morocco, when comparing with others sludge recovery and disposal routes, land application (reuse in agriculture, silviculture and rehabilitation of degraded soils) remains the most environmentally friendly option, as well as a sustainable and economically viable solution.
7
Content available The Proposal of Tungsten Ores Processing in Rwanda
EN
Tungsten is one of the rare elements occurring in Earth. Its applicability and request for it causes that the production of this metal is very beneficial. One of the biggest deposits of this metal ores in the world is located in African country of Rwanda. Due to the lack of appropriate technology and lack of investments the current way of producing this valuable metal in this country causes that much of tungsten is wasted as well the production is slow and the results are not appropriate. That is why an attempt to propose an adequate processing way for this deposit was done and is presented in this paper. Authors performed several tests on the ore originating from Rwanda, including its mineralogical composition and tests performed by means of laboratory shaking table. The results are promising and the further tests, including other methods of beneficiation are planned, like second shaking table stage and flotation.
PL
Wolfram jest jednym z pierwiastków rzadkich występujących na Ziemi. Jego zastosowania oraz zapotrzebowanie świata na ten produkt powodują, że produkcja tego metalu jest bardzo opłacalna. Jedno z największych złóż rudy tego metalu na świecie jest zlokalizowane w afrykańskim państwie, jakim jest Rwanda. Ze względu na brak odpowiedniej technologii oraz brak inwestycji obecny sposób produkcji tego cennego metalu w tym państwie powoduje, że duża ilość wolframu jest tracona, produkcja jest powolna, a wyniki nie są satysfakcjonujące. Dlatego przeprowadzono próbę zaproponowania odpowiedniego sposobu przeróbki tego złoża, która została zaprezentowana w tym artykule. Autorzy wykonali dużo ilość testów przeprowadzonych na rudzie sprowadzonej z Rwandy, włączając w to jej skład mineralogiczny, jak również testy laboratoryjne wzbogacania na stole koncentracyjnym. Wyniki są obiecujące a dalsze testy, włączając w to także inne metody wzbogacania są planowane do przeprowadzenia, biorąc pod uwagę drugi etap wzbogacania na stole koncentracyjnym czy flotację.
EN
Soil being considered as a resource at anyone's disposal in quantities at its discretion, so there is currently no interest from economic agents to recover and use it efficiently. At the global level, both law and NGOs increasingly require ongoing land use monitoring for the purpose of soil conservation, requiring studies, field and laboratory investigations, prevention, prevention and control projects, methods and techniques. The paper will focus on the analysis of chemical parameters and pollutants (pH, humus, SB, T, total content of N. P, K, Ca, Mg, total Fe, Mn, Cu, Co, Ni, Pb, sulphites, nitrites, pesticides, complex hydrocarbons), the concentration of heavy metals (Cd, Hg, Zn, Pb) of the objectives in the Rovinari basin.
PL
Gleba jest uważana za zasób do dyspozycji każdego w ilościach według własnego uznania, więc podmioty gospodarcze nie są obecnie zainteresowane odzyskaniem i efektywnym wykorzystaniem. Na poziomie globalnym zarówno prawo, jak i organizacje pozarządowe coraz częściej wymagają ciągłego monitorowania użytkowania gruntów w celu ochrony gleby, wymagając badań, badań terenowych i laboratoryjnych, projektów, metod i technik zapobiegania, zapobiegania i kontroli. Artykuł koncentruje się na analizie parametrów chemicznych i zanieczyszczeń (pH, próchnicy, SB, T, całkowitej zawartości N, P, K, Ca, Mg, całkowitej Fe, Mn, Cu, Co, Ni, Pb, siarczynów, azotynów, pestycydy, złożone węglowodory), stężenie metali ciężkich (Cd, Hg, Zn, Pb) terenów w dorzeczu Rovinari.
EN
Using the separation methods, the tetrahedrite concentrate, which contains multiple elements, was obtained from the tetrahedrite ore. We focused mainly on copper, but also on iron and antimony. Ore also contains undesirable elements such as arsenic or mercury. The aim of this paper is an efficient separation of the utility components. Gravity separation and flotation was used. The first processing step was gravity separation on shaking table the second step was froth flotation in flotation column.
PL
Stosując metody separacji otrzymano z tetraedrytu koncentrat który zawiera wiele pierwiastków, Autorzy skupili się głównie na miedzi, żelazie i antymonie. Ruda zawiera również niepożądane pierwiastki, takie jak arsen lub rtęć. Celem przedstawionej pracy jest efektywne oddzielenie składników użytecznych. Zastosowano separację grawitacyjną i flotację. Pierwszym etapem przetwarzania było oddzielenie grawitacyjne na stole wytrząsającym, drugim etapem była flotacja pianowa w kolumnie flotacyjnej.
10
Content available remote How High-Loft Textile Thermal Insulation Properties Depend on Compressibility
EN
This paper investigates the performance of high-loft thermal insulations in terms of their compression properties, recovery behavior and thermal resistance. The aforementioned properties belong to the basic producer requirements for winter functional sportswear, sleeping bags or blankets. Majority of thermal insulation producers declare high quality of their products claiming durability and insulation within beginning of their application. But, it is important to uncover how dynamic compressive loading (which simulates real condition of using) influences heat transport of tested filling for the whole lifetime period. Therefore, two groups of top synthetic thermal insulation materials were tested before and after compression loading. Subsequently, relaxation behavior of samples was determined by thickness recovery after the compression test. Furthermore, thermal resistance was measured before and after the compression test to find out the change in thermal effectivity of samples. In summary, these results have not met expectations and show a rather poor correlation between the rate of compression after dynamic loading and the drop of thermal resistance of tested fillings.
EN
The structural system of a multiple strip-shaped pillar-roof is common in underground mine exploitation, and research on its mechanics and micro/macroeconomics is meaningful for utilizing strip-shaped pillar resources. A general model of the structural system of a multiple strip-shaped pillar-roof was established, the deformation mechanism of the model was analysed by material mechanics, and the deflection curve equations of the model were obtained. Based on the stress strain constitutive relation of the strip pillar and cusp catastrophe theory, the nonlinear dynamic instability mechanism of the structural system of a multiple strip-shaped pillar-roof was analysed, and the expressions of the pillar width for maintaining the stability of different types of structural systems were derived. The benefits of different structural systems were calculated using micro/macroeconomic theory, the type of the structural system was determined, and different recovery schemes were obtained. Theoretical application research was applied to a large manganese mine, and the results demonstrate that no pillar recovery was needed in 2016, a 9-m wide artificial pillar could be built to replace a pillar in 2017, and the construction of 14-m wide artificial pillars can be conducted in 2018.
EN
It has been shown that the precipitation of bismuth orthovanadate from a fly ash leachate is a promising method of vanadium recovery. BiVO4 obtained after appropriate heat treatment can be sold as a pigment. The yield of recovery of solubilised vanadium is equal to 68% and the precipitate is free from nickel impurity. The precipitate is insoluble in the solutions with pH ≥ 3. In more acidic media the solubility of precipitate increases with the decreasing pH. The solubility of the precipitate increases also with the increasing concentration of chloride ions.
EN
In this paper, the kinetics of the platinum(IV) chloride complex ions reduction reaction was studied. It was shown that the mechanism exhibits autocatalytic character. The presence of metallic platinum in the system significantly increases the reaction rate. The influence of the initial concentration of precursor, reductant, ionic strength, initial concentration of the chloride ions as well as the temperature on the process rate was investigated. The activation energy was determined and is equal to 93.57 kJ/mol. Moreover, the obtained metallic phase was analyzed, and it was observed that it has a micrometric size.
PL
Wanad należy do grupy metali nieżelaznych, stanowiący jeden z podstawowych dodatków do stopów z przeznaczeniem na narzędzia. Obecność wanadu w stopach, znacząco poprawia właściwości mechaniczne. Niestety jego wysoka cena powoduje, iż na rynku pojawiają się fałszywe stopy, które rzekomo mają posiadać wanad lub jego zawartość jest zaniżona względem optymalnych parametrów. Ze względu na jego wysoką cenę, ograniczone źródła naturalne oraz jego toksyczność, koniecznym jest rozsądne i przemyślane zarządzanie zasobami, oraz odpadami zawierającymi ten metal oraz jego sole. W pracy przedstawiono przegląd literatury na temat recyklingu wanadu i jego źródeł antropogenicznych.
EN
Vanadium belongs to the group of non-ferrous metals, which is one of the basic additions to alloys for tools. The presence of vanadium in the alloys, significantly improves mechanical properties. Unfortunately, its high price results in the appearance of false of alloys on the market that allegedly have vanadium. Due to its high price, limited natural sources and its toxicity, it is necessary to have a reasonable and well thought-out management of resources and waste containing this metal and its salts. The following paper presents an overview of the literature on vanadium recycling from its anthropogenic sources.
PL
Cynkowanie ogniowe generuje pewne odpady, jak: zgary powstające w kąpieli i popiół pocynkowniczy tworzący się na powierzchni stopionego metalu. Ze względu na wysoką zawartość cynku oba rodzaje odpadów można traktować jako wartościowe surowce wtórne. W pracy przedstawiono wyniki badań, które wskazują na możliwość otrzymywania cynku metalicznego jako produktu końcowego, o jakości odpowiedniej do ponownego wykorzystania w procesie cynkowania zanurzeniowego. Odpady przemysłowe scharakteryzowano pod względem składu pierwiastkowego i fazowego. Przeprowadzono ługowanie materiału w roztworach kwasu siarkowego, w czasie którego określono wpływ stężenia kwasu i stosunku fazy stałej do ciekłej na skuteczność ługowania cynku i stopień zanieczyszczenia ługu potrawiennego. Roztwór otrzymany w czasie ługowania poddano oczyszczaniu, a następnie przeprowadzono elektrolityczny odzysk metalu.
EN
Hot dip galvanizing (HDG) generates some wastes, like zinc dross formed in the bulk of the bath and zinc ash produced on the bath’s surface. Due to high metal contents, both residues can be recycled as valuable secondary raw materials. This work reports hydrometallurgical treatment of the zinc ash to recover zinc with a quality suitable to its reusing in the HDG process. The industrial waste was characterized in terms of the elemental and phase compositions, leaching behaviour in sulfuric acid solutions. The influence of acid concentration and solid to liquid ratio on the efficiency of zinc dissolution and the degree of leachate contamination was investigated. The leaching process was followed by the solution purification and further metallic zinc electrowinning.
EN
Sulphuric acid leach solution of waste printed circuit boards (PCBs) contains predominantly copper and iron with later remain problematic during electrowinning of the formal. In this study, performance of Dowex M 4195 resin for recovery of copper and nickel from polymetallic sulphate leach solution of waste PCBs was investigated by batch experiments. It was observed that at pH 0.5, about 45.2 and 3.6 % Cu2+ and Ni2+ was selectively recovered respectively. Recovery efficiency of Ni2+ increased with increase in pH from 0.5 -5.0 while pH2 was optimum for the recovery of Cu2+. Sharp increase in co-recovery of Fe3+/Fe2+ was observed at pH above 2 with that of Zn2+ and Co2+ became low due to hindrance from binding site by high concentration of Cu2+. Adsorption data obtained for Cu2+ and Ni2+ were tested with adsorption isotherms as well as kinetics. It is shown that adsorption of Cu2+ and Ni2+was well fitted to both Langmuir and Freundlich isotherm. Kinetics of Cu2+ and Ni2+ fitted into Pseudo-first and well fitted to second order. Reuse studies shows that the resin strong affinities for Cu2+ and Ni2+ remain unchanged.
EN
The article presents the technologies of obtaining precious metals as a by-product in the processing of copper concentrates in KGHM POLSKA MIEDŹ SA and in the processing of zinc and lead concentrates in Huta Cynku "MIASTECZKO ŚLĄSKIE". Discussed technologies for recovery of silver from secondary raw materials such as: used silver catalysts, scrapped electronic devices, defective transistors, scrap of silver-plated glasses, used solutions used for processing photosensitive materials are discussed. Jewellery and tableware and technical coatings in electronics and electrical engineering. The high reflectivity of the light rays from the silver surface was used in the production of special reflectors and mirrors, and chemical resistance in the construction of apparatus (such as equipment resistant to molten hydroxide alkali metals).
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy techniczno-prawne związane z wbudowywaniem wyrobów budowlanych pochodzących z rozbiórki w elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne nowo wznoszonych obiektów budowlanych. Uwzględniono wymagania ustaw z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) i z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570) oraz orzecznictwo sądów w tym zakresie. Zagadnienia te są istotne w praktyce budowlanej, a przede wszystkim w przypadku obiektów budowlanych posiadających krótki cykl życia obejmującego projektowanie, wykonawstwo, eksploatację i rozbiórkę, np. narodowe pawilony wystawiennicze na cyklicznych wystawach światowych typu EXPO.
EN
The paper presents selected technical and legal issues related to incorporation of building materials from demolition into structural and non-structural components of new building objects. The requirements of the Acts: of July 7, 1994 – Construction Law (Journal of Laws of 2018, item 1202) and of April 16, 2004 on construction products (Journal of Laws of 2016, item 1570), as well as judicial decisions in this area are included here. These issues are important for the construction practices, in particular for building objects with a short life cycle including design, construction, maintenance and demolition, for example national exhibition pavilions at cyclical world exhibitions such as EXPO.
EN
Untreated alum sludge from Surabaya water treatment plant (WTP), which contained high concentration of alum was directly discharged into Surabaya River. It might cause problems because of the accumulation of aluminum in the lower part of the river. Alum could be recovered from the drinking water sludge using the electrolysis method. Aims of this study were to determine the optimum pH and electrical current for electrolysis using carbon-silver electrodes to recover aluminum coagulant from the sludge, and to determine the amount of the recovered alum. The sludge was acidified prior to electrolysis. Acidification was done by adding sulfuric acid at pH 3 and 4. Polarization test was conducted at 100, 200, and 300 mA, in order to determine the optimum electrical current. The electrolysis was performed in one compartment batch recirculation reactor, using silver as cathode and carbon as anode for 10 hours. Values of pH were measured every hour. The precipitated matter in the cathode was weighed, and analysed by means of Inductively Coupled Plasma. The optimum conditions of the electrolysis were achieved at initial pH 3 and electrical current 300 mA. The electrolysis resulted in the highest precipitate of 2.6112 g in the cathode.
EN
The contribution deals with recovery of useful minerals such as siderite and barite from tailings collected in settling pit nearby Markušovce village (East Slovakia). The material form the pit was subjected to gravity pre-concentration and magnetic separation under laboratory conditions with the aim to verify a possibility of siderite and barite concentrates preparation. A fraction of +0.2–1 mm forming a 40.56 wt% of total grain size scale of the material from the pit and containing 35.71% SiO2, 22.55% Fe2O3, 7,12% Al2O3, 5.48% Ba, and 3.89% SO42– was tested in upgrading process. Thus, 78.18% of SiO2, and 60.41% of Al2O3 at loss 21.70% Fe2O3 and 2.09% of Ba were removed in gravity pre-concentration. The iron concentrate with the content of 44.33% Fe2O3 at Fe recovery of 77.29% in magnetic product was obtained. Barite pre-concentrate with the Ba content of 46.21% at Ba recovery of 91.95% in non-magnetic product was won.
PL
Artykuł dotyczy możliwości odzysku minerałów użytecznych takich jak syderyt i baryt z odpadów zdeponowanych osadniku w pobliżu miejscowości Markušovce (Słowacja Wschodnia). Materiał z odwiertu poddano wstępnemu wzbogacaniu grawitacyjnemu i separacji magnetycznej w warunkach laboratoryjnych w celu weryfikacji możliwości uzyskania koncentratów syderytu i barytu. Klasa ziarnowa 0,2-1 mm ma wychód 40,56% wagowo i zawartość 35,71% SiO2, 22,55% Fe2O3, 7,12% Al2O3, 5,48% Ba i 3,89% SO42- była poddana wzbogacaniu. Uzyskano koncentrat o uzysku 78,18% SiO2 i 60,41% Al2O3 . We wstępnym wzbogacaniu grawi- tacyjnym usunięto 21,70% Fe2O3 i 2,09% Ba w stężeniu grawitacyjnym. Otrzymano koncentrat żelaza o zawartości 44,33% Fe2O3 przy uzysku Fe 77,29% w produkcie magnetycznym. Uzyskano koncentrat wstępny (produkt niemagnetyczny) barytu o zawartości Ba 46,21% i uzysku 91,95%.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.