Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  labour law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Rewolucja w prawie pracy zapowiadana była już wielokrotnie. Radykalne zmiany oraz wprowadzenie nowego Kodeksu pracy miały nastąpić już w 20181 Zostały jednak odłożone w czasie. Mimo to pomysł wprowadzenia nowego Kodeksu pracy regularnie powraca w doniesieniach medialnych. Tak czy inaczej prawo pracy jest jedną z bardziej dynamicznie zmieniających się dziedzin prawa. Jakie zmiany zaszły w zeszłym roku?
PL
Każda praca na budowie wymaga dokładnego określenia kolejności robót i zwrócenia istotnej uwagi na ich bezpieczeństwo. Przy pracach na wysokości, jak i przy wszystkich innych pracach szczególnie niebezpiecznych wymagane jest opracowanie procedur i instrukcji. Podczas ich przygotowywania niezbędne będą podstawowe informacje przedstawione w niniejszym artykule.
EN
Any work on the construction site requires an accurate definition of the order of works and paying special attention to their safety. For work at height, as well as for all other particularly hazardous work, it is required to develop procedures and instructions. When preparing them, the basic information presented in this article will be necessary.
PL
W artykule przedstawiono stan prawny w Polsce w zakresie stosowania klauzuli opt-out w systemie czasu pracy wg prawodawstwa Unii Europejskiej. Zaproponowano wprowadzenie do Kodeksu pracy dobrowolności korzystania z tej formy dodatkowego zatrudnienia, co w znacznym stopniu spowodowałoby spadek naruszania przepisów prawa w zakresie czasu pracy we wszystkich branżach działalności, a więc także w górnictwie. Propozycje takiej zmiany Kodeksu pracy zawierał już projekt jego nowelizacji z maja 2018 r., ale z powodu licznych protestów związków zawodowych do jej wprowadzenia nie doszło.
EN
This paper presents the legal status of applying the opt-out clause in the working system in Poland according to the European Union law. There has been proposed a legal modification of the labor code concerning a voluntary work consent, which will cause a considerable decrease in breaking legal work system regulation of statutory working time in all fields of industry, also in mining. The proposals to change the Labor Act in May 2018 contained such regulations but because of numerous protests of workers trade unions they were not introduced.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie argumentacji uzasadniającej pogląd, że skoro w naszym życiu zaszło tak wiele zmian, trzeba bliżej przyjrzeć się temu, jak przygotować młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie, w którym przyszłość wydaje skomplikowana a rynek pracy jest coraz bardziej wymagający. Wiemy już bardzo wiele o sposobach uczeniu się i o tym, w jaki sposób nauczyciele mogą angażować uczniów w proces zdobywania wiedzy. Wydaje się, że w odpowiedzi na globalizacje świata, zmiany społeczne i gospodarcze, z uwzględnieniem dyskusji o przyszłości pracy, w sprawie kompetencji kluczowych z 2006 roku nastąpiła zmiana i aktualizacja zarówno zalecenia, jak i europejskich ram odniesienia dla kompetencji kluczowych, w tym uczeniu się przez całe życie. Kompetencje kluczowe to wiedza, umiejętności i postawy, których wszystkie osoby potrzebują do rozwoju osobistego, zatrudnienia, samorealizacji, włączenia społecznego i aktywnego obywatelstwa. Zatem kompetencje nabywane i rozwijane w procesie kształcenia są wpisane w ewaluacje systemu edukacji.
EN
The purpose of this article is to present arguments justifying the view that since so many changes have taken place in our lives, we need to look more closely at how to prepare young people to live in a modern world where the future seems complicated and the labor market is more and more demanding. In reaction to globalization, social and economic changes, including the discussion on the future of employment and as a result of public consultations concerning the review of the recommendation of key competencies in 2006, there occurred a change and actualization of both the recommendation and the European reference framework for key competencies in lifelong learning. Key competencies mean knowledge, skills and basic aspects that everyone needs for personal development, employment, personal fulfilment, social inclusion and active citizenship. Thus, competencies acquired and developed in the process of lifelong learning are entered into the evaluation of the education system.
PL
W artykule przedstawiono aktualne przepisy dotyczące koordynatora BHP, jego funkcje i kompetencje. Dla wybranych branż przemysłu pokazano próby przypisania obowiązków dla koordynatora w kontekście działalności danej dziedziny przemysłu czy gospodarki. Dla branży górniczej podana została propozycja rozwiązań prawnych w celu ujednolicenia zadań i obowiązków przypisanych koordynatorowi do spraw bhp.
EN
This paper presents the legal status and actual legislation which concern the safety coordinator – responsibilities and qualifications, job requirements. Examples were taken from several trades of industry. For the mining industry, the project of law regulation for creating tasks, duties and qualification for safety coordinator was presented.
PL
Najpóźniej 1 lipca 2018 roku upływa okres przejściowy, w którym środki ochronne, stosowane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w placówkach użytkujących źródła pola elektromagnetycznego powinny być dostosowane do aktualnych wymagań prawa pracy. W artykule scharakteryzowano te wymagania, w kontekście typowych warunków narażenia na pole elektromagnetyczne pracujących w medycznych placówkach diagnostyki rezonansu magnetycznego, omówionych w pierwszej części opracowania. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany wprowadzone w 2016 roku w stosunku do wymagań obowiązujących w latach 1995-2016. Wymagania te nie dotyczą pacjentów.
EN
No later than on July 1st, 2018, it is the end of a transient period, when protection measures, applied in the aim to ensure safety and hygiene of working conditions in the facilities using electromagnetic field sources should be adjusted to current requirements of labour law. The article characterises these requirements, in the context of typical conditions of exposure to electromagnetic field of workers in the centres of medical imaging diagnostic of magnetic resonance, which were described in the first part of the article. Special attention has been drawn to changes introduced in 2016 comparing to requirements in force over 1995-2016. These requirements do not concern patients.
EN
This paper presents the list of tasks and responsibilities of the safety service concerning opinions and commentaries on the quality of safety trainings courses and the appropriate legal permissions. The main task of safety service in Poland is to consult the safety regulations with employees, cooperate in organization of safety trainings, popularize safety issues and ergonomics in the underground workplace. With reference to recent discussions concerning the quality of safety trainings and qualifications of trainers, the following problem should be considered: are workers, who perform safety service well educated and have responsibilities and legal permission to do their duties?
PL
W artykule omówiono problematykę wpływu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. na obecny stan prawny w zakresie prawa kierowców w transporcie międzynarodowym do zwrotu kosztów noclegu z tytułu podróży służbowej. W powyższym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny w odniesieniu do tej grupy pracowników przepis przyznający im należności z tytułu podróży służbowych na takich samych zasadach, jak pozostałym pracownikom, w związku z czym ponownie aktualne stało się pytanie o to, czy kierowcom przysługuje prawo do zwrotu kosztów noclegu na zasadach ogólnych. W przekonaniu autora obecnie brakuje podstawy prawnej, by w przypadku kierowców w transporcie międzynarodowym stosować ogólne zasady kodeksu pracy, nawet wziąwszy pod uwagę fakt, że w ustawie o czasie pracy kierowców w dalszym ciągu występuje samodzielna definicja podróży służbowej. Autor przedstawia również stanowisko dotycząace zasadności przyznania kierowcom prawa do zwrotu kosztów noclegu i stwierdza, że przy uwzględnieniu zasadniczego celu tej instytucji, tj. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, samo prawo powinno istnieć także w odniesieniu do tej kategorii pracowników, ale nie powinno prowadzić do powstania po ich stronie dodatkowego źródła dochodu, co jest widoczne szczególnie w sytuacji, gdy kierowca faktycznie nie ponosi jakichkolwiek kosztów noclegu.
EN
The paper deals with the issue of influence of the Constitutional Tribunal’s judgement of 24th November 2016 on the legal status regarding the entitlement of the drivers in international transport to reimbursement of the costs of lodging during the business trip. In this decision The Constitutional Tribunal declared unconstitutional the provision granting these employees dues for the purpose of covering expenses related to the business trip on the same terms as other employees. Therefore, it is necessary to determine whether the drivers are currently entitled to any dues regarding the lodging costs on the basis of the general rules. In the author’s opinion there is no legal basis to apply the general rules of the Labour Code to drivers in international transport, even though the Polish act of the working time of the drivers contains independent definition of the business trip. The author also presents his own view on the grounds for granting the drivers with the right to reimburse the costs of lodging and states, that bearing in mind the main object of this institution, i.e. improvement of the traffic safety, the right should be granted to this group of employees, however it may not result in awarding them with additional source of income, which is particularly noticeable in the situation, when the driver actually bears no lodging costs.
PL
W lipcu 2016 roku zostały wprowadzone nowe wymagania prawa pracy dotyczące zagrożeń elektromagnetycznych, określone przez rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Najpóźniej 1 lipca 2018 roku upływa okres przejściowy, w którym wszystkie placówki użytkujące źródła pola-EM powinny dostosować się do tych wymagań w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W artykule scharakteryzowano aktualne wymagania prawa pracy dotyczące rozpoznania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych, w kontekście typowych charakterystyk narażenia na pole elektromagnetyczne w medycznych placówkach diagnostyki obrazowej rezonansu magnetycznego oraz najistotniejszych zmian wprowadzonych przez nowe wymagania, w stosunku do obowiązujących w latach 1995- 2016. Omawiane wymagania dotyczące ochrony przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego nie dotyczą pacjentów.
EN
The new requirements of labour law on the electromagnetic hazards were set up in July 2016 by the decree of minister of family, labour and social policy. Until the 1st July, 2018 the transient period expires, when all users of electromagnetic field sources should adjust to these requirements to ensure safety and hygiene of working conditions. The article characterises current requirements of labour law concerning identification and evaluation of electromagnetic hazards, with respect to typical characteristics of an exposure of workers to electromagnetic field in the centres of imaging diagnostic of magnetic resonance and the key changes introduced by the new requirements in comparison to the ones, which were valid over 1995-2016. Discussed requirements concerning the protections against the influence of electromagnetic field do not concern patients.
PL
Jednym z istotnych problemów z dziedziny prawa pracy jest odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone mu przez pracodawcę. Nie zawsze pracownik wykonuje pracę w taki sposób, w jaki chciałby tego jego pracodawca. We wszystkich sferach życia gospodarczego może dojść do różnego rodzaju zdarzeń skutkujących wyrządzeniem szkody przez pracowników, czy to samemu pracodawcy, czy osobom trzecim. Pracodawca z tytułu szkody powstałej z winy pracownika może dochodzić jej naprawienia na drodze polubownej lub postępowania sądowego. Czasem w związku z naruszeniem obowiązków pracowniczych przez pracownika, które było powodem zaistnienia szkody, pracodawca postanawia rozstać się z pracownikiem rozwiązując z nim umowę o pracę. Nawet jednak, gdy pracodawca zwolni pracownika za wypowiedzeniem lub w trybie art. 52 k.p., pozostaje problem wyegzekwowania należności z tytułu naprawienia szkody. Pracownik, który wskaże i udowodni okoliczności, wskutek których szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, może uwolnić się od odpowiedzialności. Istnieje również możliwość wyłączenia odpowiedzialności pracownika za całość lub część szkody, jaka powstała w mieniu mu powierzonym. Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone mu przez pracodawcę ma również istotny związek z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Pracownik, który lekceważy przepisy i zasady bhp, musi liczyć się z konsekwencjami w postaci pociągnięcia go do odpowiedzialności porządkowej, wypowiedzenia umowy o pracę, a nawet rozwiązania jej bez wypowiedzenia z jego winy (art. 52 § 1 pkt. 1 k p ).
EN
Employees' responsibility for property entrusted to them by the employer is a major problem in the field of labour law. Employees do not always perform their work the way their employer would like them to. In all areas of economic life, employees' actions can result in damage sustained by the employer or third parties. If an employee is at fault the employer can seek the damage to be redressed either out-of-court or in court. Sometimes, breach of employment duties, which caused damage, can make the employer decide to terminate employment. Even if the employer terminates employment with notice or under art 52 of Poland's Labour Code, it is still necessary to collect payment as damages, which the employee should cover. Employees who will identify and prove circumstances, which have resulted in damage due to reasons beyond their control may be released from their liability. It is also possible to limit employees' liability for all or part of the damage to property entrusted to them Employees' responsibility for property entrusted to them by the employer is strongly related to the provisions and principles of occupational safety and health (OSH). Employees who ignore the provisions and principles of OSH have to reckon with the consequences in the form of being held responsible, having their employment terminated or even having their employment terminated with out notice due to their fault (art. 52 §1 point l of Poland's Labour Code).
PL
Pracownicy w Polsce mają prawo do różnego rodzaju urlopów. Przede wszystkim każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Celem artykułu jest przedstawienie poszczególnych rodzajów urlopów uregulowanych w Kodeksie pracy.
EN
Employees in Poland have the right to various types of leave. First of all, every employee is entitled to holiday leave. The article presents the different types of leave regulated by the Labour Code.
PL
Nowelizacja prawa pracy w zakresie ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi, wynikającymi z oddziaływania pola elektromagnetycznego (pola-EM) na organizm człowieka i obiekty techniczne) związana jest z harmonizacją przepisów krajowych z dyrektywą 2013/35/UE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi, Dz.Urz. UE L 179, str. 1-19).
15
Content available remote Profilaktyczne posiłki i napoje w zakładzie pracy
PL
Wykonywanie pracy związanej ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym lub w mikroklimacie gorącym i zimnym może prowadzić do obniżenia sprawności fizycznej pracownika. Jednym z podstawowych rozwiązań, umożliwiających zachowanie wydajności pracy, jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych posiłków i napojów profilaktycznych. Artykuł ma na celu wyjaśnienie czytelnikowi, kiedy na pracodawcy spoczywa wymóg wydawania posiłków i napojów profilaktycznych w czasie trwania zmiany roboczej i jakie są zasady ich wydawania.
PL
Kobiety mające status pracownic są chronione przez unijne i polskie prawo pracy. Szczególna ochrona związana jest z macierzyństwem. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych instrumentów prawnych ochrony pracy kobiet w laboratoriach.
EN
Women having the status of worker are protected by the EU and the Polish labour law. Special protection is associated with motherhood. The aim of this article is to present the legal basis of protection of women's work in laboratories.
PL
Nakaz równego traktowania w zatrudnieniu oraz zakaz dyskryminacji pracowników wynika zarówno z przepisów Konstytucji RP, Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego, jak i przepisów prawa europejskiego i międzynarodowego. Dyskryminacja ma miejsce wtedy, gdy w porównywalnej sytuacji pracodawca traktuje pracowników w różny sposób. Najczęściej występującą dyskryminacją jest dyskryminacja ze względu na wiek, płeć i niepełnosprawność. Osobie, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, przysługuje prawo do żądania odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. O odszkodowaniu orzeka sąd.
EN
Requirement of equal treatment m employment and the prohibition of discrimination against workers is due to both the provisions of the Constitution, the Labour Code, the Civil Code, the Penal Code and the provisions of European and international law Discrimination occurs when an employer treats a comparable situation of workers m different ways. The most common discrimination is the one based on age, gender and disability. A person whose employer has infringed the principle of equal treatment in employment has the right to claim damages in an amount not less than the minimum wage The compensation, however, must be ruled by a court.
18
Content available Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
PL
Niniejszy artykuł omawia instytucję rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Tekst przedstawia przesłanki takiego wypowiedzenia stosunku pracy oraz analizuje poglądy doktryny i orzecznictwa w tym zakresie. Prezentacja wskazuje przykładowe stany faktyczne, które mogą być zakwalifikowane jako poszczególne przesłanki. Artykuł dodatkowo omawia tryb oraz procedurę dochodzenia roszczeń jakie przysługują pracodawcy i pracownikowi w związku z nieprawidłowym rozwiązaniem stosunku pracy.
EN
This article discusses the institution of termination of an employment contract without notice as provided for in the Polish Labour Code. It describes reasons for such termination of the employment relationship and analyses the opinions of legal doctrine and judicature in this respect. The articles also presents examples of events from day-to-day life which may be classified as reasons for termination. Additionally, it contains descriptions of the procedure for pursuing claims which the employer and the employee might have in connection with improper termination of an employment relationship without notice.
PL
Dane osobowe kandydatów do pracy jak i pracowników podlegają szczególnej ochronie. Zakres informacji, jakich może żądać pracodawca określony jest w wielu aktach prawnych krajowych oraz międzynarodowych. Podstawowymi normami w tej materii są przepisy Kodeksu pracy. Zakres ochrony wyznaczony jest ponadto ustawą o ochronie danych osobowych, Konstytucją RP, ustawą o krajowym Rejestrze Karnym oraz dyrektywami 2000/78/WE i 95/46/WE. W przypadku naruszenia zasad i zakresu pozyskiwanych informacji pracodawcy podlegają odpowiedzialności przewidzianej w tych przepisach.
EN
Possible as well as present employees personal files are subject to extraordinary protection. The range of information that can be requested by an employer has been described in a numher of domestic and international acts of law. The most primary regulations in that matter are formulated in the Labour code. Furthermore, the range of personal data protection is also set in the Personal Data Protection act, Constitution of Poland, National Penal Register act and European Directives 2000/78/WE and 95/46/WE. Should an employer violate any rufes while gathering information they will be subject to responsibility in accordance to cited laws.
PL
Organizacja bezpiecznej i higienicznej pracy zgodnie z prawem obowiązującym w innym kraju oraz wytycznymi międzynarodowymi to trudne zadanie. Przepisy różnych państw różnią się między sobą, czasami zasadniczo. Nawet w obrębie Unii Europejskiej, która w znacznym stopniu zdołała zunifikować najbardziej zasadnicze kwestie w postaci norm obowiązujących na jej terenie często występują z tym problemy. Stosowanie wybranego systemu prawa pracy napotyka na różne utrudnienia. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania wszystkich przepisów, które definiują zasady bhp w zagranicznych placówkach firmowych, tzw. filiach.
EN
It is difficult to organize a safe and healthy work environment in accordance with foreign regulations and international standards. Laws of various states are rarely similar, their differences are sometimes vast and crucial. Even within the European Union, which has managed to unify the most vital issues by establishing standards, there are still problems. And so, there are various difficulties in complying with a chosen labour code. This article presents characteristics of all regulations defining OSH rules in foreign branch offices.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.