Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Faculty of Electrical Engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł opisuje zmiany wprowadzone przez przepisy ustawy z 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” na przykładzie działalności Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Zmiany dotyczą struktury organizacyjnej Wydziału, jego działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej.
EN
The article describes the changes introduced by new legal regulations on „Higher Education and Science Act”of 2018 on the example of the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology. The changes relate to the organizational structure of the Faculty, its scientific, research and teaching activities.
3
Content available remote Udział Politechniki Warszawskiej w odbudowie polski po zaborach (część I)
PL
W artykule (część I) przedstawiono tło historyczne i okoliczności powstania w Warszawie wyższej uczelni technicznej – Politechniki, z językiem wykładowym polskim. Nacisk położono na często nieznane dotąd działania organizacyjne przedstawicieli ówczesnych elit kulturalnych oraz nielicznej wówczas grupy elektrotechników polskich. Dzięki ich ogromnej energii i zaangażowaniu mogło dojść nie tylko do odzyskania niepodległości, ale także budowy od podstaw wielu instytucji państwowych. Zatrudniani w nich byli najlepsi specjaliści gospodarczy oraz naukowcy. Te osiągnięcia nie byłyby możliwe bez także korzystnej sytuacji politycznej w Europie w drugiej dekadzie XX wieku. Heroizm i bohaterstwo ówczesnych patriotów przyniosło sukces, z którego dobrodziejstw do dziś czerpiemy. W części drugiej przedstawione zostaną zasługi poszczególnych pracowników naukowych i technicznych Politechniki Warszawskiej, zwłaszcza Wydziału Elektrycznego, w odzyskaniu niepodległości, a następnie w budowie odrodzonego państwa.
EN
The article (part one) presents historical background and the origins of a university of technology in the city of Warsaw – Polytechnic, where the lectures were given in Polish. It emphasises usually-unknown organisational actions of representatives of the then cultural elite and at the time narrow group of Polish electrotechnicians. It was due to their enormous potential and involvement that Poland not only regained independence but many state-run institutions could be established, hiring highly professional scientists and economists. The achievements would be impossible, however, if not for the favourable political situation in Europe in 1920s. The heroism and valour of the patriots of that time led to the success that has been bearing fruit ever after.
4
Content available remote Niełatwe początki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
PL
W artykule przedstawiono tło historyczne i okoliczności powstania w Warszawie pierwszego w Polsce wydziału elektrycznego - wcześniej działały tylko bowiem katedry elektrotechniczne na Politechnice Lwowskiej. Nacisk położono na często nieznane dotąd działania organizacyjne przedstawicieli ówczesnych elit kulturalnych oraz nielicznej wówczas grupy elektrotechników polskich. Dzięki ich ogromnej energii i zaangażowaniu mogło dojść, mimo przeciwności i kłopotów, do rozpoczęcia najpierw nauczania przedmiotów z dziedziny elektrotechniki w języku rosyjskim, a następnie, po zakończeniu pierwszej wojny światowej – w języku polskim. Starania znakomitych naukowców, m.in.: Mieczysława Pożaryskiego, Kazimierza Drewnowskiego, Stanisława Patschke, Leona Staniewicza, Konstantego Żórawskiego, Stanisława Odrowąża-Wysockiego, Janusza Groszkowskiego i wielu innych sprawiły, że od 14 czerwca roku 1921 rozpoczął pracę dydaktyczna i naukową, jako samodzielna instytucja, Wydział Elektrotechniczny Politechniki Warszawskiej.
EN
The article presents historical background and the origins of the Polish first faculty of electrical engineering that was funded in Warsaw – the older faculties had been operating exclusively in Lviv University of Technology. It emphasises usually-unknown organisational actions of representatives of the then cultural elite and at the time narrow group of Polish electrotechnicians. Despite adversities due to their enormous potential and involvement, it was possible to begin to teach subjects of electrotechnics – at first in Russian and later on after the Second World War was over, in Polish. Effort of splendid scientists such as Mieczysław Pożaryski, Kazimierz Drewnowski, Stanisław Patschke, Leon Staniewicz, Konstanty Żórawski, Stanisław Odrowąż-Wysocki, Janusz Groszkowski, and many more enabled founding on 14 July in 1921 Faculty of Electrotechnology at the Warsaw University of Technology that, as an independent institution, has been providing teaching and research.
PL
W publikacji przedstawiono genezę założenia oraz historię Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wydział powołany został w 1946 r. jako jeden z trzech wydziałów Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie. W roku 1955, w wyniku przekształcenia uczelni, stał się jednym z sześciu Wydziałów Politechniki Szczecińskiej. Od 1 stycznia 2009 r. Wydział Elektryczny należy do dziesięciu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, uczelni powstałej z połączenia Politechniki Szczecińskiej z Akademią Rolniczą w Szczecinie.
EN
The publication presents a genesis and a history of Faculty of Electrical Engineering of West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Faculty was established in 1946. As one of three Faculties of Engineering School in Szczecin. In 1955, as a result of the school transformation, it became one of six Faculties of Technical University of Szczecin. Since 1st January 2009 Faculty of Electrical Engineering is one of ten faculties of West Pomeranian University of Technology, Szczecin. The university has been formed through the merger of Szczecin University of Technology and Agricultural University in Szczecin.
PL
W pracy krótko przedstawiono zastosowanie urządzeń elektrycznych od roku 1784 oraz rozwój szkolnictwa ponadśredniego w Częstochowie o profilu elektrycznym. Opisano utworzenie po II Wojnie Światowej pierwszych szkół wyższych w mieście oraz Szkoły Inżynierskiej, przemianowanej w 1955 roku na Politechnikę Częstochowską. Przedstawiono powstanie w 1951 roku Katedry Elektrotechniki w tej szkole oraz jej rozwój. Przedstawiono działania elektryków zrzeszonych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, pracowników uczelni oraz włodarzy przemysłu Okręgu Częstochowskiego zmierzające do utworzenia Wydziału Elektrycznego. Pokazano również działania zmierzające do pozyskania wykładowców oraz przygotowania struktury materialnej wydziału. Omówiono przyjęcia na studia dzienne i wieczorowe w 1966 roku oraz immatrykulację przyjętych studentów oraz pierwszy wykład na nowootwartym wydziale.
EN
In this paper briefly describes the use of electrical appliances since 1784 and the development of post-secondary education in Czestochowa profile electric. Describes the creation after World War II the first universities in the city and the School of Engineering, renamed in 1955 at the Technical University of Czestochowa. Presented uprising in 1951, the Department of Electrical Engineering at the school and its development. The activities electricians are members of the Association of Polish Electrical Engineers, university staff and governors industry District of Czestochowa efforts to create the Department of Electrical Engineering. Also shown efforts to acquire lecturers and prepare material structure of the department. Describes the admission day and evening in 1966 and matriculation enrolled students and the first lecture at the newly opened department.
PL
12 stycznia 2015 roku zmarł profesor dr hab. inż. Eugeniusz Koziej, zasłużony pracownik Politechniki Warszawskiej. Profesor E. Koziej był wybitnym znawcą maszyn elektrycznych i mechatroniki. Autor podręczników, artykułów naukowych i patentów. Członek Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk w latach 1993-2003. Znakomity dydaktyk i wychowawca młodzieży akademickiej, promotor i recenzent kilkudziesięciu prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Prowadził wykłady w Politechnice Warszawskiej i Lubelskiej, także na Uniwersytetach Technicznych w Helsinkach i Dreźnie. Wieloletni Dyrektor Instytutu Maszyn Elektrycznych, Kierownik Zakładów: Maszyn Elektrycznych i Elektrotechniki Ogólnej. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, aktywny działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich - Naczelnej Organizacji Technicznej. Założyciel Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych.
EN
On 12 January 2015 professor D.Sc. Ing. Eugeniusz Koziej died, meritorious worker of Warsaw University of Technology (WUT). Professor E. Koziej was an outstanding expert in electrical machines, and mechatronics. An author of university textbooks, scientific articles and patents. A member of Committee of Electrotechnics of the Polish Academy of Sciences from 1993 to 2003. A long-term worker of Faculty of Electrical Engineering at WUT, Electrotechnics Institute in Warsaw, Department of Electrical Machines of Lublin University of Technology. An excellent educator and lecturer of students; a thesis supervisor and reviewer of a few dozen of master, doctor and habilitation theses. Apart from WUT he led lectures at University of Technology in Lublin, as well as in Dresden and Helsinki. A long-term director of the Institute of Electrical Machines, head-master of Divisions of: Electrical Machines and Elecrotechnics. An honorific member of Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering, an activist of the Association of Polish Electrical Engineers at the Polish Federation of Engineering. A founder of the Polish Association of Ecologic Vehicles. Professor Eugeniusz Koziej was awarded with an Order of Polonia Restituta, Gold Cross of Merit, he got many distinctions from universities and ministries. A noble man, highly valued academic teacher, who was devoted with all his heart to science and the students.
PL
W artykule przedstawiono sylwetkę profesora Mieczysława Pożaryskiego, inżyniera elektryka, współtwórcę, pierwszego i wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1919-1928). Od 1899 r. nauczał w szkole im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. Od 1902 r. był asystentem w katedrze elektrotechniki Warszawskiego Instytutu Politechnicznego Od 1919 r. profesor elektrotechniki Politechniki Warszawskiej, był tam kilkukrotnie wybierany na dziekana Wydziału Elektrycznego. Działał również w wielu stowarzyszeniach związanych z elektrotechniką. Wieloletni redaktor „Przeglądu Elektrotechnicznego” i „Wiadomości Elektrotechnicznych”, autor wielu podręczników i artykułów.
EN
The paper presents a profile of Professor Mieczyslaw Pożaryski (1875-1945), an electrical engineer, co-founder and the first and long-time President of the Association of Polish Electrical Engineers (1919-1928). From 1899, he worked as a lecturer at Wawelberg and Rotwand school in Warsaw. From 1902, he was an assistant at the Department of Electrical Engineering of Warsaw Polytechnic Institute . From 1919, he worked as a professor of electrical engineering at the Warsaw University of Technology, where he was repeatedly elected Dean of the Faculty of Electrical Engineering. He was also active in many associations related to electrical engineering. Long-term editor-in-chief of Electrical Review and Electrical Engineering News, author of many books and articles.
EN
The article characterises the didactic and scientific activity at the Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Polish Naval Academy. The current didactic offer and the areas of current research work are presented, along with main characteristics expected from the navalspecialisation graduate majoring in mechanics and machinery construction, in the context of the Polish Navy technical staff education system. Discussed are the subjects of research activities initiated in particular Faculty units, and leading scientific problems which have been studied for years within the field of widely understood utilisation of naval technology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.