Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cechy jakościowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Camembert jest najbardziej znanym i najczęściej wytwarzanym wśród serów pleśniowych. Pleśń odpowiada za wyrazisty wygląd sera i przyczynia się do rozwoju właściwości reologicznych i organoleptycznych sera podczas dojrzewania. Cechą charakterystyczną serów jest miękka, delikatna, niemal płynna konsystencja miąższu o słomkowej barwie, a także puszysta, biała, pleśniowa skórka. Camembert wytwarzany jest z pasteryzowanego mleka krowiego i formowany na kształt płaskiego cylindra. Zawiera dużo białka oraz wiele niezbędnych składników odżywczych. Oprócz wyjątkowego aromatu i smaku, wykazano korzystny wpływ spożycia sera camembert na zdrowie człowieka, w tym: stłumioną aktywność reduktazy azotanowej, która zapobiega konwersji do toksycznych azotynów. Sery te mają jednak ograniczony okres przydatności do spożycia i w większości przypadków wymagają kontrolowanych warunków chłodniczych podczas dystrybucji i sprzedaży. Jakość i bezpieczeństwo ulegają pogorszeniu podczas przechowywania w wyniku utleniania tłuszczów, zanieczyszczenia mikrobiologicznego oraz utraty wilgoci i aromatu.
EN
Camembert is the best known and most widely produced among mould cheeses. The mould is responsible for the distinct appearance of the cheese and contributes to the development of the rheological and organoleptic characteristics of the cheese during ripening. The characteristic feature of this type of cheese is its soft, almost liquid texture with pale yellow colour and a soft white rind. The Camembert is made of pasteurised cow’s milk and has the shape of a flat cylinder. It high in protein and contains many essential nutrients. Apart from the unique aroma and taste, to have also been demonstrated to have a beneficial effect on human health, including: suppressed nitrate reductase activity which prevents conversion to toxic nitrite. However, these cheeses have a limited shelf-life, in most cases requiring controlled refrigerated conditions during distribution and sale. The quality and safety are impaired during storage by oxidation of fats, microbiological contamination and loss of moisture and aroma.
PL
W artykule przedstawiono właściwości trzciny cukrowej, opisano rodzaje cukru trzcinowego i scharakteryzowano jego składniki, z uwzględnieniem substancji biologicznie czynnych. Zwrócono uwagę na funkcje fizjologiczne węglowodanów w organizmie oraz wpływ spożywania żywności bogatej w cukry na występowanie chorób dietozależnych. Ocenie jakościowej poddano dostępne na rynku nierafinowane cukry trzcinowe. Badane próbki cukrów trzcinowych, w porównaniu do cukru białego, cechowały się wyższą wilgotnością, zabarwieniem, niższą polaryzacją i zawartością sacharozy oraz większym poziomem polifenoli ogółem. Produkty ekologiczne o niższym stopniu oczyszczenia z melasy, charakteryzowały się ciemniejszą barwa i bogatszym składem ilościowym niż pozostałe analizowane cukry trzcinowe. Wykazano współistnienie statystycznie istotnej korelacji pomiędzy zabarwieniem cukru a jego polaryzacją i wilgotnością.
EN
In the article, the properties of sugarcane, describes the types of cane sugar and characterizes its components, taking into account biologically active substances were presented. The attention was paid to the physiological functions of carbohydrates in the body and the influence of eating sugarrich food on the occurrence of diet-related diseases. The qualitative assessment was performed on the unrefined cane sugars available on the market . The tested cane sugar samples, compared to white sugar, were characterized by higher moisture content, color, lower polarization and sucrose content, and a higher level of total polyphenols. Organic products with a lower degree of purification of molasses were characterized by a darker color and a richer quantitative composition than the other analyzed cane sugars. The coexistence of a statistically significant correlation between sugar color and its polarization and moisture content was demonstrated.
EN
The aim of the research was an attempt to use various fat raw materials in the production of homogenized scalded sausages and to evaluate their effect on the quality features of sausages. The experimental material was homogenized scalded sausages produced with the addition of pork jowl, pork back fat, beef tallow and goose fat. The analytical part of the work included the analysis of the chemical composition, the measurement of color and texture parameters as well as the sensory evaluation of the sausages. On the basis of the obtained results, a significant influence of the type of fat raw material on the fat content in the analyzed meat product and its energy value was found. Significant differences were also noted between the treatments of sausages in the values of the color parameters: L*, a* and b*, as well as in the texture parameters such as: shear force, cohesiveness, springiness, hardness and chewiness. Homogenized sausage containing goose fat was characterized by high sensory desirability, while the product with the addition of beef tallow was not approved by the sensory panel.
PL
Celem badań było podjęcie próby zastosowania zróżnicowanego surowca tłuszczowego w produkcji kiełbas homogenizowanych oraz ocena jego wpływu na wyróżniki jakości kiełbas. Materiał do badań stanowiły kiełbasy parzone homogenizowane wyprodukowane z udziałem podgardla wieprzowego, słoniny grzbietowej, łoju wołowego oraz tłuszczu gęsiego. W części analitycznej dokonano analizy składu chemicznego, pomiaru parametrów barwy i tekstury oraz przeprowadzono ocenę sensoryczną kiełbas. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono istotny wpływ rodzaju surowca tłuszczowego na zawartość tłuszczu oraz wartość energetyczną kiełbas. Zauważono również istotne różnice w wartościach parametrów barwy L*, a* i b*, a także w wyróżnikach tekstury takich jak: siła cięcia, spoistość, sprężystość, twardość i żujność. Wykazano, że produkt z tłuszczem gęsim odznaczał się wysoką pożądalnością sensoryczną, natomiast produkt z dodatkiem łoju wołowego nie uzyskał aprobaty oceniających.
PL
Ricotta to produkt mleczarski otrzymywany z serwatki, a także mieszaniny serwatki i mleka lub śmietanki, w wyniku koagulacji kwasowo-termicznej. Najbardziej popularny jest we Włoszech, Grecji, a także w Stanach Zjednoczonych i Argentynie, gdzie wytwarzany jest wyłącznie z mleka krowiego. Serwatka wykorzystywana w technologii produkcji sera ricotta pochodzi z mleka owczego, krowiego, bawolego i koziego. Istnieje wiele sposobów produkcji serów zwarowych w zależności od surowca, pH wyjściowego i końcowego czy temperatury ogrzewania. Do najważniejszych parametrów umożliwiających uzyskanie prawidłowych cech sera można zaliczyć: pH podczas koagulacji, rodzaj stosowanego kwasu, sposób ogrzewania serwatki, temperatura i czas ogrzewania, a także obecność jonów wapnia. Sery ricotta ze względu na swoje walory odżywcze oraz organoleptyczne mają szerokie zastosowanie jako składniki wielu dań, podawanych zarówno na słodko jak i na słono. W kuchni włoskiej są składnikiem ravioli, lasagne czy naleśników.
EN
Ricotta is a dairy product made from whey, a mixture of whey and milk or cream, by acid and heat coagulation. It is mostly popular in Italy, Greece, and also in the United States and Argentina, where it is made from cow’s milk only. The whey used in the production of ricotta cheese comes from sheep, cow, buffalo and goat milk. There are several methods of producing acid-head coagulated cheese depending on the raw material, its initial and final pH and heating temperature. The most important parameters for obtaining correct cheese features are: pH during coagulation, type of acid used, whey heating method, the heating temperature and time, as well as presence of calcium ions. Due to its their nutritional and organoleptic properties, ricotta cheese is widely used as an ingredient of many dishes served both sweet and salty. In Italian cuisine, it is an ingredient of ravioli, lasagne or pancakes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych w zakresie oceny ważności charakterystyk jakościowych produktów żywnościowych i ich wymiarów w opinii młodzieży studenckiej. Respondenci ocenili na ile ważne są dla nich cechy jakościowe produktów żywnościowych w momencie podejmowania przez nich decyzji o jego zakupie. Analiza wyników badań dowiodła że najważniejsze cechy jakościowe produktów żywnościowych to świeżość produktu, smak, wygląd i prozdrowotność. Najważniejszymi wymiarami jakości żywności okazały się być zdrowotność, atrakcyjność sensoryczna oraz dyspozycyjność. Dodatkowe wymiary jakości takie jak „symboliczność” oraz jakość żywienia mają zdecydowanie mniejsze znaczenie dla respondentów przy zakupie produktów spożywczych. Najmniejsze znaczenie ze wszystkich wymiarów jakość żywności ma „symboliczność”, czyli cechy żywności umożliwiające zgodność z modą oraz zapewniające wyróżnienie się w grupie społecznej.
EN
The article presents the results of surveys in the field of assessing the validity of quality characteristics of food products and their dimensions in the opinion of students. Respondents assessed the importance of quality products for food when they decided to buy it. Analysis of research results has shown that the most important quality features of food products are product freshness, taste, appearance and healthiness. The most important dimensions of food quality turned out to be healthiness, sensory attractiveness and availability. Additional quality dimensions such as 'symbolism' and nutrition quality are definitely less important for respondents when buying food products. The smallest meaning of all dimensions of food quality is 'symbolism', that is, food features enabling fashion compliance and ensuring standing out in the social group.
PL
W artykule omówiono zagadnienie cech, jakie wpływają na jakość przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym z punktu widzenia pasażera. Do realizacji celu wykorzystano badania oparte na literaturze przedmiotu oraz badanie ankietowe. Artykuł składa się z wprowadzenia, pięciu rozdziałów i podsumowania. We wprowadzeniu scharakteryzowano czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na rozwój transportu kolejowego. Rozdział pierwszy i drugi posłużył omówieniu zagadnień jakości oraz cech jakościowych w transporcie. W rozdziale trzecim i czwartym przedstawiono stan trakcji i dróg kolejowych oraz omówiono zagadnienie infrastruktury pasażerskiej. Rozdział piąty prezentuje wyniki badania ankietowego. Przeprowadzone badania literaturowe oraz badania ankietowe pozwoliły na poznanie złożoności problemu jakości w transporcie kolejowym oraz wskazanie czynników, które wpływają na postrzeganie jakości przez pasażerów.
EN
The article discusses the issue of features that affect the quality of passenger transport in rail transport from the passenger’s point of view. The research was based on literature and a questionnaire survey. The article consists of an introduction, five chapters and conclusions. The introduction describes factors affecting positively and negatively the development of rail transport. The first and second chapter served to discuss the issues of quality and quality in transport. The third and fourth chapter present the condition of traction and railways and discuss the issue of passenger infrastructure. The fifth chapter presents the results of a survey. Literature research and questionnaire surveys have made it possible to understand the complexity of the quality problem in railway transport and to identify factors that affect the perception of quality by passengers.
EN
In connection with the depletion of fossil fuel resources and negative impact of their combustion products on the environment, there is a need to search for renewable energy sources. Biomass of plant origin that can be used e.g. for the production of solid biofuels in the form of briquettes or pellets is one such source. The article presents an analysis of qualitative characteristics of briquettes made from the selected plant materials using a hydraulic piston briquette machine. The study used the following materials: wheat straw, rape straw and camomile waste. During the briquetting process the adopted moisture of the crushed material was: 10.0; 13.0 and 16.0%, while the operating pressure of the briquetting piston: 6.0; 8.0 and 10.0 MPa. During the study the following values were determined: particle size distribution, length and mass of the produced briquettes as well as their specific density and mechanical strength. Depending on the briquetted raw material and studied factors, the specific density of the pellets and their mechanical strength increased with the increasing moisture and briquette machine's pressure. There was a statistically significant effect of the raw materials moisture and briquetting pressure on the qualitative properties of briquettes under study.
PL
W związku z wyczerpywaniem się zasobów paliw kopalnych oraz negatywnym wpływem produktów ich spalania na środowisko naturalne, istnieje konieczność poszukiwania odnawialnych źródeł energii. Jednym z takich źródeł jest biomasa pochodzenia roślinnego, którą można wykorzystać m.in. do produkcji biopaliw stałych w postaci brykietów lub peletów. W artykule przedstawiono analizę jakościowych cech brykietów wytworzonych z wybranych surowców roślinnych w brykieciarce hydraulicznej tłokowej. Do badań wykorzystano następujące surowce: słomę pszenną, słomę rzepakową i odpady rumiankowe. Podczas procesu brykietowania przyjęta wilgotność rozdrobnionych surowców wynosiła: 10,0; 13,0 i 16,0%, natomiast ciśnienie robocze brykieciarki - 6,0; 8,0 i 10,0 MPa. W trakcie badań określano skład granulometryczny surowców oraz długość i masę wytworzonych brykietów, a także ich gęstość właściwą i trwałość mechaniczną. W zależności od rodzaju brykietowanych surowców i badanych czynników, gęstość właściwa brykietów i ich trwałość mechaniczna zwiększała się ze wzrostem wilgotności i ciśnienia roboczego brykieciarki. Stwierdzono statystycznie istotny wpływ wilgotności surowców i ciśnienia roboczego brykieciarki na analizowane cechy jakościowe brykietów.
8
Content available Forming the Structure of Composite Metallic Foams
EN
The Department of Marine Materials Engineering, Maritime University of Szczecin, has conducted research on the technology of metallic composites, focusing on composite aluminium foams stabilized with ceramic particles. One technology which enables efficient, inexpensive and diversified - in terms of foam structure - control of foam properties is the foundry technology consisting in gas injection into liquid metal. This method requires precise control of the process parameters, especially regarding temperature stabilization, as well as precise injection of the gas into the metal. The process of foaming of liquid aluminium or its silicon alloys can also be conducted using ceramic particles. This is a metallic-ceramic composite foaming process (patent PL 211439 B1). The paper presents the process of structure forming of metallic-ceramic foams.
PL
W Zakładzie Inżynierii Materiałów Okrętowych Akademii Morskiej w Szczecinie prowadzono badania nad technologią kompozytów metalowych, a w szczególności kompozytowych pian aluminiowych stabilizowanych cząstkami ceramicznymi. Technologią pian pozwalającą na wydajne, tanie a także elastyczne, w zakresie zróżnicowania budowy pian, sterowanie ich właściwościami, jest technologia odlewnicza polegająca na wdmuchiwaniu gazu do ciekłego metalu. Metoda ta wymaga precyzyjnego sterowania parametrami procesu, zwłaszcza w zakresie utrzymania i stabilizacji temperatury, a także precyzyjnego wprowadzania gazu do metalu. Proces spieniania ciekłego aluminium lub jego stopów z krzemem można przeprowadzać także z użyciem cząstek ceramicznych, czyli stosować proces spieniania kompozytu metalowo-ceramicznego (opatentowany PL 211439 BI). W pracy tej opisano proces tworzenia struktury pian metalowo-ceramicznych.
PL
Przedstawiono praktyczną propozycję charakteryzowania źródeł światła za pomocą parametrów fotometrycznych: strumienia świetlnego i temperatury barwowej lub światłości, temperatury barwowej i kąta użytecznego wiązki świetlnej.
EN
The paper presents practical proposal of description of light sources using photometric parameters: luminous flux and colour temperature or luminosity, colour temperature and usable angle of light beam.
PL
Celem pracy było przeanalizowanie zmian wybranych cech jakościowych biojogurtów z mleka koziego przechowywanych w warunkach chłodniczych (5±I°C). Wyprodukowano dwa warianty biojogurtów, które zaszczepiono kulturami starterowymi pochodzącymi od dwóch różnych producentów, ale o identycznym składzie jakościowym bakterii (Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus, Streptococcus salivarius ssp. Thermophilus, Bifidobacterium sp. i Lactobacillus acidophilus). Do otrzymania pierwszego wariantu mleka fermentowanego (BJ-A) użyto kulturę All in 1000 firmy PM-International z Niemiec, a w przypadku biojogurty BJ-B szczepionkę ABT Culture Kanadyjskiego Instytutu Rosell Inc. Pierwsza z wymienionych kultura w swoim składzie zawierała dodatkowo białko serwatkowe w proszku, inulinę, niacynę oraz aromat. Próby doświadczalne poddano ocenie sensorycznej, analizie fizykochemicznej i Teologicznej odpowiednio po 1, 3, 7, 14 i 21 dobie chłodniczego przechowywania (5±1°C). Uzyskane wyniki wskazują na możliwość produkcji z mleka koziego biojogurtu o pożądanych cechach jakościowych charakterystycznych dla mleka fermentowanego, przy czym cechy sensoryczne napojów doświadczalnych uwarunkowane były rodzajem użytej szczepionki, która również w istotny sposób wpływała na wszystkie analizowane wskaźniki fizykochemiczne i reologiczne.
EN
Selected qualitative factors of bioyoghurts produced from goat's milk during refrigerated storage were analysed. Two batches of beverage were inoculated by starters with the same composition of bacterias (Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Streptococcus salivarius ssp. Thermophiles, Bifidobacterium sp. and Lactobacillus acidophilus) were produced, but in the culture All in 1000 of PM-International additionally contained whey protein powder, mu I m niacin and aroma. After 1, 3, 7, 14 and 21 day of refrigerated storage selected sensory, physicochemical and Theological properties of experimental bioyoghurts were analysed. Bioyoghurts had typical appearance, varied texture, pure sour smell and strongly felt goat's flavour. However, the sensory properties depended on a kind of starters, which also have a significant influence on the analyzed physicochemical and rheological properties.
EN
The paper addresses the possibilities of applying the cam_gate system to product quality control. Particular attention is paid to the concept of the test stand simulating the operation of the product quality control automatic machine with the use of the CCD camera. Dimensional parameters of rollers were measured by means of a micrometer screw and the CCD camera at the simulation stand in the cam_gate system and the results of measurements were compared. The paper presents the cost system structure of an enterprises and factors affecting the selection of inspecting-sorting automatic machines in the aspect of the prescribed quality parameters which condition the optimal selection.
12
Content available remote Cam_gate system in product quality control
EN
The paper addresses the possibilities of applying the cam_gate system to product quality control. Particular attention is paid to the concept of the test stand simulating the operation of the product quality control automatic machine with the use of the CCD camera. Dimensional parameters of rollers were measured by means of a micrometer screw and the CCD camera at the simulation stand in the cam_gate system and the results of measurements were compared.
PL
Celem pracy było określenie wielkości zmian po okresie przechowywania w zawartości wybranych związków biochemicznych i suchej masy w bulwach ziemniaków napromieniowanych mikrofalami. Napromieniowanie bulw ziemniaka mikrofalami istotnie modyfikowało zawartość skrobi i kwasu askorbinowego w odmianie Rosara po okresie przechowywania.
EN
The purpose of the work was to determine the scale of changes after storage period observed in content of selected biochemical compounds and dry matter in tubers of potatoes exposed to microwave radiation. After storage period, exposure of potato tubers to microwave radiation resulted in significant modification of starch and ascorbic acid content in Rosara variety.
PL
Badanie cech jakościowych ma coraz większe znaczenie ze względu na ustalenie ceny skupu oraz ze względu na dalsze przeznaczenie nasion. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej surowce i produkty końcowe muszą sprostać wymogom stawianym przez pozostałe kraje członkowskie. Ważnym problemem współczesnego rolnictwa zrównoważonego jest produkcja nasion oraz produktów o odpowiednich parametrach jakościowych. Dotychczasowe badania dowodzą, że zarówno technologia zbioru, warunki transportu i suszenia a także przechowywanie wywierają wpływ na jakość nasion, warunkując ich przydatność dla przemysłu. Zadaniem przemysłu zbożowego jest, oprócz przetwórstwa, także odpowiednie zabezpieczenie w czasie magazynowania, aby zachować odpowiednie właściwości i walory smakowe nasion. W związku z tym istnieje konieczność ciągłej kontroli produktów jak również surowców magazynowanych. Przemysł rolno - spożywczy dysponuje jedynie metodami opartymi na ocenie sensorycznej, wykorzystującej narządy zmysłu. Metoda ta jest bardzo czasochłonna i pracochłonna. Poszukiwanie innowacyjnych metod pozwala na wdrożenie do przemysłu rolno - spożywczego technik opartych na komputerowej analizie obrazu i sztucznych sieci neuronowych. Założono zatem, że korzystając z komputerowej analizy obrazu oraz przygotowanej w tym celu aplikacji do przetwarzania i analizowania pozyskanych obrazów cyfrowych, wykorzystując model rozpoznawania barw RGB, pozwoli na szybkie uzyskiwanie wyników. Ma to znaczenie w czasie skupu zbóż do magazynów, w celu określenia wstępnej jakości przyjmowanych nasion pod względem zanieczyszczeń, co w konsekwencji prowadzi do ustalenia ceny skupowanego materiału. Drugim aspektem wykorzystania tej metody jest kontrola jakości przechowywanego ziarna w magazynach. Opracowanie takiej metody pozwoli na szybkie uzyskanie wyników z pominięciem czasochłonnych prac laboratoryjnych. Dodatkowym elementem pracy jest porównanie metody tradycyjnej z metodą komputerowej analizy obrazu. Do porównania wykorzystano sztuczne sieci neuronowe.
EN
Examination of qualitative characteristics becomes more and more important for fixing purchase price and due to further use of seeds. Following Poland accession to the European Union, raw materials and final products must meet requirements set by other member states. An important issue in modern sustainable agriculture is the production of seeds and products possessing suitable qualitative parameters. Studies completed to date prove that harvesting technology, transport and drying conditions, and storage affect seeds quality, thus conditioning their usability for industry. Besides processing, grain industry is expected to provide adequate protection during storage so as to ensure suitable properties and taste quality of seeds. As a result of this, it is necessary to provide continuous control of products and stored materials. Agricultural and food industry has at its disposal methods based on sensory assessment only, using sense organs. This method is highly timeconsuming and labour absorbing. Search for innovative methods allows to introduce techniques based on computerised image analysis and artificial neural networks in agricultural and food industry. It has been assumed then that using computerised image analysis and specially prepared for this purpose application for processing and analysis of obtained digital images with help of the RGB colour identification model will allow to obtain results quickly. This is important when purchasing grain for stores in order to determine initial quality of accepted seeds as regards impurities, which consequently leads to determining purchased material price. Another aspect of using this method is quality control for grain kept in stores. Development of such method will allow to obtain results quickly, omitting time-consuming laboratory works. An additional element in this paper is comparing conventional method to computerised image analysis method. Artificial neural networks have been used for comparison.
PL
Równowaga między ilościowymi i jakościowymi cechami struktury urbanistycznej umożliwia jej harmonijny rozwój. W trakcie poszukiwań nowoczesnych rozwiązań dla dzielnic mieszkaniowych zagubiono podstawowe zasady dobrej kontynuacji tkanki miejskiej. Tak powstałe redukcjonistyczne metody budowy miast zaczęły wywoływać efekt rozproszenia struktur urbanistycznych, ekspandujących na cenne tereny. Aby przywrócić miastu właściwą miarę, należy dostosować do współczesnych potrzeb metody projektowania zrównoważonych struktur mieszkaniowych. Jedyna droga do tak zakreślonego celu wiedzie przez systemowe odtworzenie i rozwinięcie tradycyjnego wzorca budowy miasta. Obiecujące pod tym względem są obecne działania w obrębie tzw. nowej urbanistyki (new urbanism).
EN
In the traditional city there prevails the balance between quantitative (e.g. consumption of energy) and qualitative (e.g. composition) parameters. In the modern city the balance has been violated a priori by the past use of a reductive tool whose aim was to create contemporary urbanistics. Paradoxically, instead of improvement it was synonymous with the failure of the city. All kinds of ideas of scattering and „thinning" the cities, contrary to the urban development, as an antidote to the ailments of the traditional texture, are a blind alley fortheurbanistic thinking. A wise method of urbanistics that borrows from verified solutions is the principle of modification of currently functioning traditional pattern of the texture. The only way to the urbanistics of the future leads through the reconstruction of the pattern of the traditional city texture and the adjustment of its essential parameters to the contemporary needs.
16
Content available remote Adapting and tuning quality management in spinning industry
EN
The Egyptian government has shown substantial consideration regarding the rehabilitation and restructuring of inefficient companies in the public sector with regard to converting them into profitable companies which will be ready for privatisation. Furthermore, textile manufacturing can be considered as one of the biggest industries in the public sector. So, the idea of showing how textile manufacturers in the public sector can be developed to meet the requirements of marketing and product strategies has been initiated. This study has been prepared to assist in developing one public-sector textile manufacturer to meet the requirements of a quality management system, which in turn reflects on improving the mill performance. Applying the technical means of quality management in the spinning industry, preparing the spinning industry for quality agreements, requirement profiles for different yarn quality characteristics and types, spinning quality problems and solutions, and optimum yarn quality at optimum costs are the key areas which are covered in a unique manner.
PL
Przedstawiono charakterystykę żelatyny, opisując sposoby wytwarzania, cechy jakościowe żelatyn stosowanych w przetwórstwie oraz możliwości ich zastosowania w przemyśle spożywczym. Z ogólnej . ilości wytwarzanej żelatyny, około 35% wykorzystywane jest na cele niespożywcze, głównie w farmacji i fotografii, ok. 65% znajduje szerokie zastosowanie w produkcji żywności przetworzonej. W produktach spożywczych żelatyna pełni różne funkcje technologiczne, które umożliwiają osiąganie wymaganych cech jakościowych produktów.
EN
Methods to manufacture gelatine, its properties and the range of applications in food processing are presented. About 35% of the total gelatine production is used for non-food applications, particulary in pharmacy and photography. The rest has a wide application in processing of various food products. It affects technology or adds needed quality attributes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.