Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Wytworzenie przeciwciśnienia na złoże oraz zapobieganie uszkodzeniu strefy przyodwiertowej to podstawowe zadanie cieczy roboczej o odpowiedniej gęstości zatłoczonej do odwiertu celem przeprowadzenia wymaganego zakresu prac rekonstrukcyjnych. Skład i właściwości technologiczne cieczy roboczej powinny być ustalone na podstawie aktualnie występujących w danym odwiercie lub horyzoncie produktywnym warunków geologiczno-złożowych. Wykorzystywane w warunkach złożowych ciecze do rekonstrukcji odwiertów to solanki bez fazy stałej oraz sporządzane na osnowie solanek z dodatkiem m.in. polimeru i blokatora. Są one stosowane w odwiertach, w których dla zrównoważenia gradientu ciśnienia złożowego 0,00981–0,023 MPa/m wymagane jest użycie cieczy o gęstości 1,03– 2,3 kg/dm3 . Natomiast w złożach, w których gradient ciśnienia złożowego wynosi poniżej 0,00981 MPa/m, powinny być wykorzystywane specjalne ciecze o gęstości ≤1,0 kg/dm3 . Wstępne badania laboratoryjne przeprowadzone w INiG – PIB wskazały kierunek doboru środków stanowiących osnowę takich cieczy i wpływ wybranych środków na właściwości technologiczne otrzymywanych cieczy roboczych o gęstości ≤1,0 kg/dm3 . Jak wykazały badania, mogą to być związki syntetyczne spełniające rolę oleju, które nie zawierają węglowodorów aromatycznych szkodliwych dla środowiska. Do generacji tych związków zaliczane są estry, polialfaolefiny, etery i acetale, a najszersze zastosowanie w technologii cieczy wiertnicznych zyskały estry oraz związki chemiczne z grupy olefin. Przedmiotem badań laboratoryjnych nad opracowaniem cieczy roboczej do złóż o obniżonym ciśnieniu złożowym był syntetyczny związek chemiczny pełniący rolę oleju, tj. estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Przy użyciu tego związku podjęte zostały próby laboratoryjne sporządzenia cieczy stanowiącej dwie fazy, tj. olejową i wodną. Badania, które wykonano dla warunków geologiczno-złożowych występujących na zapadlisku przedkarpackim, obejmowały ustalenie składu fazy olejowej i wodnej, sposób sporządzania cieczy, określenie jej właściwości technologicznych i inhibitujących oraz wpływu na środowisko.
EN
Creation of back pressure on the deposit and prevention of damage to the wellbore zone is the basic task of the workover fluid of appropriate density, pumped into the well to carry out the required scope of reconstruction work. The composition and technological properties of the workover fluid should be determined based on the current geological and reservoir conditions in the given well or pay zone. Well reconstruction liquids used in reservoir conditions are brines without a solid phase and prepared based on brine with the addition of among others a polymer and a blocker. They are used in wells where a fluid density of 1.03–2.3 kg/dm3 is required to balance the reservoir pressure gradient 0.00981–0.023 MPa/m. However, in deposits where the gradient of reservoir pressure is below 0.00981 MPa/m, special liquids with a density of ≤1.0 kg/dm3 should be used. Preliminary laboratory tests carried out at INiG – PIB showed the direction of selection of agents constituting the base of such fluids and the impact of these agents on the technological properties of the obtained workover fluids with a density of ≤1.0 kg/dm3 . Research has shown that these can be synthetic compounds that act as oil and do not contain aromatic hydrocarbons that are harmful to the environment. This group of compounds includes esters, polyalphaolefins, ethers and acetals, and esters and chemical compounds from the olefin group have gained the widest use in drilling fluid technology. The subject of laboratory research on the development of workover fluids for deposits with reduced reservoir pressure was a synthetic chemical compound acting as an oil, i.e. fatty acid methyl esters rapeseed oil. Using this compound, laboratory tests were made to prepare fluids that constitute two phases, i.e. oil and water. The tests that were carried out for geological and reservoir conditions occurring in the Carpathian Foredeep wells included determining the composition of the oil and water phase, the method of preparation of these fluids, determining their technological and inhibitory properties as well as the impact on the environment.
PL
Przedstawiono wyniki badań stabilności fazowej wysokowrzącego produktu naftowego zawierającego asfalteny z dodatkiem estrów benzylowych kwasów tłuszczowych, otrzymanych w reakcji soli kwasu z chlorkiem benzylu. Na podstawie indeksów stabilności oraz miareczkowania Heithausa stwierdzono, że palmitynian benzylu wykazuje potencjał do poprawy stabilności fazowej asfaltenów. Planowane są badania mieszanek estrów w poszukiwaniu synergizmu w ich działaniu.
EN
Three dispersing agents were added sep. to heavy petroleum products in mass concns. in the 120-200 ppm range to limit the sedimentation of asphaltenes. The effectiveness of dispersing agents was detd. by turbidimetry. Only benzyl palmitate at a concn. of 200 ppm resulted in redn. of the sedimentation of asphaltenes in petroleum products. The effectiveness of the agent in doses 200-600 ppm was detd. immediately after mixing the reagents as well as after 5 days. The increase in the dose resulted in an increase in efficiency, whereas the efficiency decreased with the extension of the period from mixing the reactants.
EN
WO3 modified TiO2 nanotube array (WO3/TNAs) photoelectrodes were fabricated via electrochemical deposition on TNAs/Ti photoelectrodes. The morphology and structure of WO3/TNAs photoelectrodes were investigated by scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffractometer (XRD). The effects of deposition potential, deposition duration, NaWO4 concentration, and calcination temperature on the morphology and the photocatalytic activity were investigated. The results showed that suitable amounts of WO3 promoted the photocatalytic activity of TNAs photoelectrodes for the degradation of dimethyl phthalate (DMP). The optimal conditions for the fabrication of WO3/TNAs photoelectrodes were as follows: deposition voltage 3.0 V, 10 min deposition duration, 0.01 mol/dm3 Na2WO4 concentration, 1.5 cm electrode gap, and 550 °C annealing temperature. The degradation rate of DMP reached 77% after 60 min of illumination by WO3/TNAs photoelectrode. Additionally, WO3/TNA photoelectrodes possessed superb stability for maintaining a high DMP degradation efficiency at more than 75% after 10 times of successive use with 60 min irradiation for each cycle. The enhancement of photocatalytic performance by the efficient combination of WO3 with TNAs would provide a theoretical basis for the practical application of WO3/TNA photoelectrodes in water treatment.
PL
W artykule zamieszczono wyniki pirolizy żywicy, utwardzacza oraz utwardzonej żywicy stosowanych w technologii ALPHASET. Jest to alkaliczna żywica fenolowa typu rezolowego utwardzana mieszaniną estrów. Pirolizę prowadzono w temperaturze 900°C w atmosferze helu. Do identyfikacji produktów pirolizy zastosowano technikę chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (Py-GC/MS). Produktami pirolizy żywicy nieutwardzonej były głównie pochodne metylowe fenolu i benzenu, natomiast wśród produktów pirolizy utwardzonej żywicy, poza tymi związkami, występowały też substancje pochodzące z utwardzacza (estry). Jako produkt pirolizy utwardzacza zidentyfikowano aceton, który pochodził z rozkładu węglanu propylenu.
EN
The article presents the results of the pyrolysis of resin, the fast hardener as well as cured resin used in the ALPHASET technology. It is an alkaline phenolic resin of the resol type cured with an ester mixture. The pyrolysis was performed at 900°C in an atmosphere of helium. For the identification of the pyrolysis products, the technique of gas chromatography combined with mass spectrometry (Py-GC/MS) was applied. The products of the uncured resin pyrolysis were mainly methyl derivatives of phenol and benzene, whereas the products of the cured resin pyrolysis, beside these compounds, also included substances derived from the hardener (esters). Acetone was identified as the product of the pyrolysis hardener, which originated from the decomposition of propylene carbonate.
5
Content available remote Metody produkcji kwasu rycynolowego i jego estrów
PL
Kwas rycynolowy (kwas Z-12-hydroksyokta-9-decenowy) znajduje szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłowych ze względu na swoją strukturę i dostępność. Jego najbogatszym naturalnym źródłem jest olej rycynowy otrzymywany z nasion rącznika pospolitego (Ricinus communis L.). Czołowa pozycja tego kwasu tłuszczowego wśród oleochemikaliów o przemysłowym znaczeniu oraz pewne trudności związane z jego otrzymywaniem z oleju sprawiają, że prowadzone są liczne prace dotyczące nowych sposobów pozyskiwania tego związku, także z innych źródeł. Przedstawiono najnowsze doniesienia traktujące na temat surowców roślinnych o dużej zawartości kwasu rycynolowego oraz jego otrzymywania metodą zarówno chemicznej, jak i enzymatycznej hydrolizy acylogliceroli. Część publikowanego materiału dotyczy ciągle aktualnej i usprawnianej produkcji kwasu rycynolowego w postaci estrów, metodą transestryfikacji. Przedstawiono także najnowsze wyniki biosyntezy tego składnika prowadzące do dużej jego akumulacji, głównie dzięki zastosowaniu genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów.
EN
A review, with 53 refs., of prodn. by chem. or enzymic hydrolysis, transesterification and biosynthesis.
PL
Artykuł przedstawia ocenę podatności na depresowanie próbek biopaliw B7 i B10 zawierających w składzie biokomponent pochodzący z procesu estryfikacji tłuszczów zwierzęcych. Wykorzystując ocenę właściwości niskotemperaturowych, tj. temperaturę zablokowania zimnego filtru CFPP, temperaturę mętnienia CP oraz test firmy Aral, przeprowadzono analizę efektywności dodatków depresujących stosowanych do biopaliw. W ramach wykonanych badań określono skuteczność działania czterech nowych pakietów depresujących typu WAFI (wax anti-settling flow improvers). W kolejnym etapie badań, na podstawie metodyki firmy Aral (test QSAA FKL 027), została przeprowadzona ocena stabilności właściwości niskotemperaturowych próbek z wybranymi depresatorami. Otrzymane wyniki pozwoliły określić efektywność dozowanych do biopaliw dodatków depresujących WAFI, zawierających estry pochodzące z przeróbki odpadowych tłuszczów zwierzęcych.
EN
This article contains the evaluation of the susceptibility to the use of depressants in biofuels B7 and B10 samples, containing a biocomponent obtained by the esterification of animal fats. Using the evaluation of low-temperature properties, cold filter plugging point (CFPP), cloud point (CP) and Aral’s test, analysis of depressing additives effectiveness used in biofuels was done. Within the confines of tests performed, the operating effectiveness of four new depressing packages of WAFI type (Wax-Anti-Settling-Flow Improvers) was determined. During the next investigation stage, based on the Aral method – QSAA FKL 027, the evaluation of the low temperature properties stability, of the samples with chosen depressants was performed. Results obtained enabled to choose the most effective WAFI depressing additives, dosed into biofuels containing esters obtained from the processing of waste animal fats.
EN
Environmental emissions and efficiency of a direct injection diesel engine fueled with fatty acid methyl esters (FAMEs) have been experimentally investigated and compared with petro-diesel. Rubber seed oil methyl ester, cotton seed oil methyl ester, neem oil methyl ester, and mahua oil methyl ester were used as fuels. The brake specific fuel consumption, brake thermal efficiency, and exhaust gas temperature, nitrogen oxides, carbon monoxide, hydrocarbons, and smoke emissions were investigated. Mahua oil methyl ester exhibits higher brake thermal efficiency compared to other FAMEs. The NOx was found to be higher, while CO, HC, and smoke emissions of rubber seed oil methyl ester were lower than the other fuels at all loads.
PL
Artykuł porusza tematykę stosowania paliw alternatywnych, w tym wypadku 100% estru metylowego oleju lniankowego (EST-LN-100%), jako zamiennika dla handlowego oleju napędowego oraz jego wpływ na parametry efektywne pracy silnika.
EN
The article discusses the subject of the use of alternative fuels, in this case 100% camelina oil methyl ester (EST-LN-100%), as a substitute for commercial diesel and its impact on the effective parameters of the engine.
PL
Przedstawiono syntezę hydroksylaktonów zawierających w pozycji β podstawnik fenylowy, p-metylofenylowy, p-metoksyfenylowy oraz benzo[1,3]dioksolowy. Substratami w tej syntezie były γ,δ-nienasycone estry, z których trzy (3a–c) zostały otrzymane wcześniej z odpowiednich aldehydów aromatycznych, a ester z układem benzo[1,3]dioksolowym (3d) uzyskano w dwuetapowej syntezie z (E)-4- (benzo[d][1’,3’]-dioksol-5’-ylo)-but-3-en-2-onu (1). Hydroksylaktony 4a–d, 5a–d i 6a–d otrzymano w wyniku bezpośredniej reakcji kwasu m-chloronadbenzoesowego (m-CPBA) z estrami 3a–d w obecności kwasu trifluorooctowego. Zsyntezowane β-arylo-δ-hydroksy-γ-laktony 4a–d poddano testom na aktywność antyfidantną i antyproliferacyjną. Uzyskane wyniki wykazały, iż związki z podstawnikiem fenylowym i p-metylofenylowym (4a i 4b) mają dobrą aktywność deterentną wobec owadzich szkodników magazynowych, podczas gdy hydroksylaktony z grupą metoksylową w pierścieniu aromatycznym (4c) lub pierścieniem dioksolowym (4d) wykazują zauważalną aktywność antyproliferacyjną wobec linii komórkowej kostniakomięsaka człowieka (U2-OS).
EN
(E)-4-(Benzo[d][1’,3’]-dioxol-5’-yl)-but-3-en-2-one was reduced with NaBH4 in MeOH at 0°C to resp. alc. converted then to Et(E)-(benzo[d][1’,3’]-dioxol-5’-yl)-hex-4-enoate with MeC(OEt) 3 in presence of EtCOOH at 138–140°C. The ester was then lactonized in CHCl3 with m-ClC6H4COOH in presence of CF3COOH at room temp. to a mixt. of trans- -4-(benzo[d][1’,3’]-dioxol-5’-yl)-5-(1-hydroxyethyl)-dihydrofuran-2-one (yield 8%) and 4-r-(benzo[d][1’,3’]-dioxol-5’-yl)- 5-c-hydroxy-6-t-methyltetrahydropyran-2-one (yield 0.2%). Similarly, Et(E)-3-phenylhex-4-enoate, (E)-3-(p-methylphenyl) hex-4-enoate and (E)-3-(p-methoxyphenyl)hexen-4-enoate were converted to resp. dihydrofuranones (yields 9%, 8% and 10%, resp.), tetrahydropyranones (yields 0.3%, 0.4% and 0.3%, resp.). The dihydrofuranones were studied for antifeedant and antiproliferative activity and biolog. tests. The compds. with Ph and p-MeC6H4 substituents showed good deterrent activity towards storage insect pests. The compds. substituted with O-contg. benzene rings had noticeable antiproliferative activity towards human osteosarcoma cell line.
PL
Paliwom do zasilania tłokowych silników spalinowych stawiane są coraz bardziej rygorystyczne wymagania wynikające z konieczności spełnienia wymagań związanych z ochroną środowiska i ochroną zdrowia ludzi jak również zapewnienia długotrwałej i prawidłowej eksploatacji współczesnych silników stosowanych do napędu pojazdów samochodowych. Właściwości paliw konwencjonalnych są modyfikowane przez różnego rodzaju dodatki wprowadzane do paliw nie tylko z konieczności poprawy ich właściwości, ale również z konieczności spełnienia wymogów polityki ekologicznej Państw należących do Unii Europejskiej. Polityka ta dotyczy zwiększenia udziału paliw odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w transporcie. Wyrazem tego jest stosowanie dodatków estrów olejów roślinnych do olejów napędowych. Zgodnie z aktualnymi wymaganiami oleje handlowe mogą zawierać nie więcej niż 7% estrów FAME. Na rynku sprzedawane są nie tylko oleje napędowe zawierające 7% (V/V) FAME, ale również takie, do których nie wprowadzono dodatków FAME. Powoduje to różnice we właściwościach paliwa, którym zasilany jest silnik. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizykochemicznych różnych handlowych olejów napędowych oraz olejów napędowych o większej niż 7% (V/V) zawartości estrów FAME. Udział estrów FAME w badanych mieszaninach z olejem napędowym zwiększono do 10, 20, 30 i 40% (V/V). Badania przeprowadzono za pomocą urządzeń, które umożliwiają w nielaboratoryjnych warunkach ocenę jakości paliwa w bardzo krótkim czasie. Badania takie mogłyby być stosowane do szybkiej kontroli jakości paliw handlowych.
EN
Increasingly stringent requirements are imposed on fuels used to power piston internal combustion engines. Those result from environmental regulations and human health protection. Another reason is the necessity to ensure long lasting service life and adequate operation of modern engines that power automotive vehicles. The properties of conventional fuels are modified by various fuel additives not only for improvements, but also because of environmental concerns reflected in the policies of the EU member states. Those policies intend to increase the content of renewable fuels in the total energy consumption in transport. As a result, esters of plant oils are added to diesel fuels. In accordance with presently binding regulations, commercial diesel oils should not contain more than 7% of FAME. On the market, oils with 7% (V/V) FAME addition, but also those that do not contain FAME are available. Consequently, the fuels, on which engines run, show differences in their properties. The paper presents the results of investigations into the physical and chemical properties of different commercial diesels and also those that have higher than 7% (V/V) FAME content. In the test blends, the FAME content was increased to 10, 20 and 30% (V/V). The tests were conducted using instruments that make it possible to assess the fuel quality under non-laboratory conditions over a very short period of time. Such tests could be used for the quick quality control of commercial fuels.
11
Content available remote Paliwa do silników spalinowych w ujęciu programów symulacyjnych
PL
Artykuł przedstawia aspekty komponowania paliwa w programie Boost firmy AVL, przy pomocy menadżera paliw Boost Gas Properties Tool, który wykorzystuje bibliotekę Thermodynamic Data File – Termodynamiczny Plik Danych zgodną ze standardem Chemkin-II stworzoną przez Sandia National Laboratories, a teraz rozwijany w Reaction Design. Przedstawiony jest również rosyjski program Diesel-RK, który wykorzystuje własne biblioteki oparte o standardy kraju pochodzenia programu.
EN
This paper presents aspects of the fuel composition in the AVL Boost, fuel manager with Boost Gas Properties Tool, which uses the library Thermodynamic Data File with standard Chemkin-II, developed by Sandia National Laboratories, and now developed in Reaction Design. There is also information Russian Diesel-RK program that uses its own library based on the standards of the country of origin.
PL
Problem zasilania silników spalinowych pojazdów wojskowych narasta wraz ze wzrostem liczby pojazdów w armiach. Kolejnym problemem jest stosowanie dodatków biokomponentów, które zmieniają właściwości paliw podstawowych. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań prowadzących do przystosowania silników do zasilania paliwami pochodzącymi ze źródeł odnawialnych. Celem badań było eksperymentalne dobranie mieszanin trójskładnikowych (paliwo F-34, RME i etanol) oraz określenie ich wpływu na parametry użyteczne i skład spalin silnika Renault G9T o zapłonie samoczynnym. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że parametry silnika z wysokociśnieniowym układem wtrysku zasilanego paliwem F-34 i mieszanin uległy częściowo zmianie w stosunku do podstawowego paliwa, jakim był olej napędowy. Ponadto nie można wyznaczyć optymalnej mieszaniny.
EN
The problem of fuel supply for military vehicles is growing along with the number of vehicles in armies. Another problem is the use of biocomponent agents which change the properties of basic fuels. Therefore it is necessary to take steps to adapt the engines to use fuels form renewable sources. The aim of the investigations was to experimentally select three-component mixtures (fuel R-34, RME, ethanol) and to determine their effect on performance parameters and the composition of gases in a Renault G9T diesel engine. As a result of the investigations conducted it was found out that parameters of the CR engine with fed with fuel F-34 and mixtures partially changed as compared with the basic fuel, which was diesel oil. In addition it was impossible to determine the optimum mixture.
PL
Ftalany di(alkilowe) stosuje się powszechnie jako plastyfikatory tworzyw sztucznych. W ostatnich latach zaobserwowano, że tego rodzaju związki chemiczne łatwo uwalniają się z polimerów powodując zanieczyszczenie środowiska naturalnego i ujemnie wpływają na zdrowie człowieka. Z tego też powodu powinny być zastąpione przez inne mniej szkodliwe substancje organiczne stosowane do zmiękczania polimerów. Przykładem takich związków, które są bardziej bezpieczne w użyciu w technologii polimerów są estry di[n-alkilowe(C₄–C₁₂)] kwasu cykloheksano-1,2-dikarboksylowego, otrzymane przez katalityczne uwodornienie odpowiednich ftalanów di[n-alkilowych(C₄–C₁₂)]. Stosując metody kapilarnej chromatografii gazowej (GC) i chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC/MS) z wykorzystaniem kolumny chromatograficznej z polarnym wypełnieniem do rozdziału i identyfikacji analizowanych produktów tej reakcji, stwierdzono, że stanowią one mieszaninę dwóch izomerów cis i trans estrów di[n-alkilowych(C₄–C₁₂)] kwasu cykloheksano-1,2-dikarboksylowego. Wyznaczone dla nich arytmetyczne indeksy retencji IA mogą być stosowane do jednoznacznej analizy jakościowej, zarówno substratów, jak i produktów reakcji uwodornienia jedynie przy zastosowaniu metody chromatografii gazowej (GC), szczególnie podczas kontroli i optymalizacji ich procesu technologicznego.
EN
Phthalic anhydride was esterified with C₄–C₁₂ alcs. and hydrogenated on Ni/Al₂O₃ to resp. di(alkyl)-cis or trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylates. The products were analyzed by gas chromatog. with mass spectroscopy to det. retention times of the individual compds.
16
Content available remote Przegląd metod chemicznej modyfikacji skrobi
17
PL
Celem niniejszej pracy było zbadanie możliwości wykorzystania odpadów tłuszczów zwierzęcych do produkcji biodiesla oraz ocena zgodności otrzymanego produktu z wymogami norm paliwowych w zakresie stabilność oksydacyjnej. Pomiar stabilności oksydacyjnej wykonywany był na aparacie Rancimat 743 przy zastosowaniu testu przyspieszonego utleniania, zgodnie z normą PN EN 14112 oraz normą EN 15751. Stwierdzono, że estry metylowe kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego nie są odporne na utlenianie. Zastosowanie optymalnego poziomu dozowania syntetycznych antyoksydantów do stabilizacji estrów metylowych kwasów tłuszczowych pozwoliło uzyskać zadowalającą stabilność oksydacyjną. Mieszanki estrów metylowych kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego i oleju napędowego były bardziej stabilne w porównaniu z czystymi estrami. Najwyższą odporność na utlenianie wykazała mieszanina zawierająca 5% estru metylowego kwasu tłuszczowego z łoju wołowego oraz 95% oleju napędowego.
EN
The aim of this work was to examine possibilities to use wastes of animal fat for the production of biodiesel fuel, evaluating the conformity of the product obtained to the oxidation stability requirements. The oxidation stability of acid methyl esters samples and their mixtures with diesel oil was measured by Rancimat 743 applying accelerated oxidation test specified in EN 14112 and EN 15751. It was found that fatty acid methyl esters of animal origin are not stable to oxidation. The optimal level of synthetic antioxidants for stabilization of fatty acid methyl esters allowed to obtain a satisfactory oxidative stability. Mixtures of fatty acid methyl esters of animal and diesel oil were more stable compared with pure esters. The highest oxidation stability showed mixtures containing 5% of fatty acid methyl esters of tallow and 95% diesel oil with synthetic antioxidants added.
EN
Five ketones, both unsaturated and saturated, which have phenyl and/or t-butyl groups as substituents located at the end of a molecule have been prepared. They were used as starting materials in the synthesis of ethylene and propylene acetals, alcohols and their acetates. Thirteen from twenty three synthesized compounds (all ethylene and propylene acetals, an alcohol and two acetates) have not been described yet. The odour properties for all the prepared compounds have been determined. Most of them have pleasant, fruity-floral odours.
PL
W krajach europejskich podstawowym surowcem tłuszczowym jest olej rzepakowy, ale jego potencjalne zasoby są ograniczone, gdyż uprawa rzepaku wymaga określonych warunków klimatycznych i glebowych. Praca poświęcona jest badaniom nad lnianką siewną (Camelina sativa L.), zapomnianą rośliną oleistą, której historia uprawy na ziemiach Polski sięga czasów kultury łużyckiej. Roślina ta jest stosunkowo mało wymagająca pod względem glebowym jak i zabiegów agrotechnicznych. Przeprowadzono ocenę kosztów wyprodukowania biopaliwa - estrów metylowych (FAME) z wyhodowanych specjalnie do tego celu w rzeczywistych warunkach rolnictwa wielkopolskiego nasion lnianki siewnej. Z nasion wytłoczono olej w standardowej olejarni który z kolei w wyniku nowo opatentowanego przez pracowników PIMR procesu estryfikacji wyprodukowano paliwo do tłokowych silników z napędem samoczynnym. Koszt wyprodukowania jednego litra biodiesla wyniósł 5,82 zł, a w przypadku wykorzystania wszystkich dopłat z Unii Europejskiej koszt produkcji wyniósł 2,99 zł z litr.
EN
In European countries rapeseed oil is the primary fat raw material, but its potential resources are limited because the cultivation of rapeseed requires specific climatic and soil conditions. The paper concerns research on false flax (Camelina sativa L.), a forgotten oil plant, which history of cultivation in the Polish territory dates back to the era of the Lusatian culture. This plant has relatively low requirements both concerning soil and cultivation measures. An estimation of the costs was conducted for the production of biodiesel-fatty acid methyl esters (FAME) from seeds of false flax grown specially for this purpose under actual farming conditions of the Wielkopolska region. The oil was pressed from seeds in a conventional oil mill and from the oil, applying an esterification process newly patented by the IIAE employees, fuel for piston compression-ignition engines was produced. Production cost per 11 of biodiesel was PLN5.82, and when all EU subsidies were used, the production cost was 2.99 złotys per 1 litre of fuel.
PL
W Cz. 1 badanego obszaru tematycznego omówiono wyniki badań wstępnych - metodycznych. W niniejszej pracy przedstawiono szczegółowe wyniki badań właściwości smarnych dwóch estrowych dodatków CHO (węgiel, wodór i tlen): butynianu metylu, dekanianu metylu. Ocenę właściwości smarnych w funkcji stężenia dodatków, prowadzono w bazowym oleju napędowym z hydrokrakingu o zawartości siarki poniżej 5 ppm. Badania te wykonano dla próbek strumieni surowcowych różnych producentów paliw i cieczy wzorcowej - n-heksadekanu. Próbki po procesie tarcia w specjalnej komorze myto i suszono w azocie. Procedurę tę opracowano i wdrożono w IPiEO by ograniczyć utlenianie i inne procesy na powierzchni tarcia. Następnie wybrane fragmenty powierzchni tarcia badano metodami instrumentalnymi. Badania AFM z rozdzielczością poniżej 1nm pozwoliły na ocenę topologii powierzchni po procesie tarcia oraz określenie zakresu zmienności grubości tworzonej warstwy tribofilmu. Postawiono hipotezę, że utworzony tribofilm jest zbudowany z polimerów tarcia. Podjęto próbę potwierdzenia postawionej hipotezy, poprzez oznaczenie składu fragmentów powierzchni tarcia za pomocą innych adekwatnych badań instrumentalnych (AES, XPS). Wpływ tego rodzaju dodatków na strumienie i/lub frakcje paliw węglowodorowych nie jest jeszcze dokładnie poznany. Wynika to m.in. z faktu, że tego rodzaju produkty są dopiero w trakcie opracowywania i atestacji technicznej i ekologicznej. Obszerne badania w tym obszarze tematycznym są prowadzone w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej.
EN
In the article introduced research was presented results of the lubrication properties of selected additives CHO (carbon, hydrogen and oxygen) in hydrocracked or hydrotreated base feel fuels, contain- ing sulphur below 5 ppm. Samples after the friction process in the special chamber were washed and dried in nitrogen. This procedure was worked out and initiated in IPiEO to limit the oxygenation and other processes on the friction surface. Then chosen fragments of friction surfaces were investigated with instrumental methods. Research using AFM apparatus with the resolution below 1 nm allowed estimating surface topology after the friction process and the qualification of the range of the variability of the created layer thickness of friction polymers. By means of other adequate instrumental analytical methods the author investigated the composition of selected friction surface sites. Base fuels of two producers n-hexadecane were used as solvents to test the effect of two esters at different treatment the rates. The hydrocracking process permits the production of base fuels meeting constantly increasing ecological requirements. The influence of such CHO ester type additives on streams and/or fractions of hydrocarbons fuels is not as wide of research on this subject has being performed in the Institute of Fuels and the Renewable Energy.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.