Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyna wytrzymałościowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Study of compressibility in the raw materials recycling
EN
The analysis of raw materials compression process assumes the modernization of testing machine. Testing machine will be equipped it additional prototype compacting tube. Added equipped allows to simulate the existing environment during the cyclic piston thickening process. The research set was supported by resistance sensors which helps to measure stress and displacement, recording values of stress and displacement. Characteristics of recorded values was registered according to resistance sensors using a specialized measuring bridge. The measured resistance value was equal to the value of stress and displacement, during the cyclic piston compaction. The measurements results allowed to transform the arithmetic function to into a formula, which determines the real values of stress and displacement. The maximum pressure of compaction in testing machine was 100 kN.
PL
Analiza przebiegu procesu zagęszczania surowców wtórnych zakładała modernizację maszyny wytrzymałościowej przez wyposażenie jej w dodatkową prototypową przystawkę zagęszczającą. Przystawka zagęszczająca pozwalała zasymulować środowisko występujące w trakcie procesu cyklicznego zagęszczania tłokowego. Zestaw badawczy wykorzystywał czujniki oporowe celem pomiaru naprężenia i przesunięcia, wykazując charakterystykę zależności pomiędzy wyżej wymienionymi wartościami. Charakterystyka występującego naprężenia i przesunięcia polegała na rejestracji rezystancji czujników za pomocą specjalistycznego mostka pomiarowego. Zmierzona wartość rezystancji odpowiadała przypisanym wartościom naprężenia i przesunięcia, które określono w trakcie cyklicznego zagęszczania tłokowego. Wyniki pomiarów pozwoliły na opracowanie funkcji arytmetycznej i przekształcenie jej do postaci wzoru, wyznaczając realne wartości naprężenia i przesunięcia. Maksymalny nacisk siły zagęszczającej wywołany przez maszynę wytrzymałościową wynosił 100 kN.
EN
This work presents a method of measuring the maximum stress that a composite sample fixed on a tooth surface will withstand. The test was carried out for 3 different surface conditions of enamel: no processing, after treatment with a diamond drill, and after treatment with a diode laser. The force of adhesion was measured in an Instron 5960 testing machine. The results demonstrate a significant effect of the surface condition on the adhesion of the composite to the enamel.
PL
Praca przedstawia metodę pomiaru maksymalnego naprężenia jakie wytrzyma próbka kompozytu umocowana na powierzchni zęba. Badanie przeprowadzono dla 3 różnych stanów powierzchni szkliwa: bez obróbki, po obróbce wiertłem diamentowym oraz po obróbce laserem diodowym. Siłę adhezji zmierzono w maszynie wytrzymałościowej Instron 5960. Wyniki potwierdzają znaczący wpływ stanu powierzchni na adhezję kompozytu do szkliwa.
3
Content available remote Laboratorium Wzorcujące ITA
PL
Przedstawiono proces wdrażania systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 w Laboratorium Wzorcującym ITA. Laboratorium uzyskało akredytację PCA w dziedzinie wzorcowania oraz sprawdzeń okresowych maszyn wytrzymałościowych i urządzeń technologicznych do sił rozciągających i ściskających, współrzędnościowych systemów pomiarowych z głowicą pomiarową optyczną, mierzącą odległość, oraz współrzędnościowych systemów pomiarowych opartych na technice optycznych skanerów do elementów obrotowo symetrycznych.
EN
In the paper a process of implementation of management system according to PN-EN ISO/IEC 17025 for ITA Calibration Laboratory was presented. Laboratory was granted an accreditation from PCA regarding calibration of universal testing machines and technological devices for tensile forces and compression forces as well as coordinate measurement systems with optical distance sensors and coordinate measurement systems based on technique of optical scanners for rotary symetrical work pieces.
EN
The paper describes how a materials testing machine can be used during laboratory classes to evaluate the properties of concrete and to demonstrate destructive testing techniques. The lab classes are designed to help students understand the concepts and determination methods for random dispersion, stress-strain and force-strain relationships, ultimate strain and concrete quality through the comparison of the results to the requirements set forth in Eurocode 2. The machine is used to test the compressive strength of concrete and the modulus of elasticity of concrete, including high-strength concrete. The testing system offers electronic measurement and simultaneous registration of the basic test parameters (destructive force, strain - also for individual load levels, modulus of elasticity of the test specimen, duration of the test, etc.), graphical representation of quantities and statistical calculations for the test specimens. The parameters measured during the test allow the evaluation of concrete class in the tested specimens and the quality control of a given batch of concrete, important for the safety of the structure and its serviceability.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie maszyny wytrzymałościowej w celu zilustrowania właściwości betonu i metod realizacji badań niszczących podczas zajęć laboratoryjnych, pod kątem wykazania losowego rozrzutu wyników, oceny zależności siła-odkształcenie, naprężenie-odkształcenie, odkształcenia granicznego, jakości betonu i porównania wyników z normą EC2. Maszyna wytrzymałościowa daje możliwość przeprowadzenia m.in. badania wytrzymałości betonu na ściskanie, jak również badania modułu sprężystości betonu, w tym betonów wysokiej wytrzymałości. Zestaw badawczy umożliwia elektroniczną formę jednoczesnego pomiaru i zapisu podstawowych parametrów danego badania (siły niszczącej, odkształceń – również dla poszczególnych poziomów obciążenia, modułu sprężystości badanej próby, czasu trwania badania itp.), generowanie podczas badania wykresów zależności żądanych wielkości, a także dokonanie obliczeń statystycznych dla badanych elementów. Mierzone podczas badania wielkości parametrów pozwalają m.in. na dokonanie oszacowania klasy betonu badanych prób, modułu sprężystości oraz jakości produkcji danej partii betonu, ważnej dla bezpieczeństwa konstrukcji i jej użytkowania.
EN
In the paper the design procedure of fatigue strength research to execute in the tensile strength machine Instron 5544 was described. For this purpose Merlin Test Profiler development environment was used. Applying the tools offered by the software it is possible to design loads or extensions changeable courses. It enables conducting tensile tests according to the preprogrammed loads or extension courses.
PL
W pracy przedstawiono projekt złożonego obiektu technicznego służącego jako rama maszyny wytrzymałościowej. Umożliwiać ma ona badanie obiektów które ze względu na nienormatywny rozmiar jak również koszt samych obiektów nie podlegają klasycznym procedurom badawczym. Takimi obiektami są na przykład wózki kolejowe bądź inne struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo ludzkie w transporcie zbiorowym. Podstawowa przewaga proponowanego rozwiązania w stosunku do podejścia tradycyjnego wykorzystującego standardowe maszyny wytrzymałościowe polega na możliwości badania na kompletnych struktur. Dodatkową przewagą jest możliwość jednoczesnego obciążania obiektu w kilku osiach.
EN
The paper presents the complex desing of the technical object which will use as a testing machine frame. It allows to do tests of large-scale structures. Because of non normative specimen size, we cannot test it by normal testing machine. Train buggies are really good examples of large-scaled specimen. This type of tested constructions are generally responsible for human life. The main advantage of performed construction is that we can do test for full object, not as in typical test machines which we do test on small normative specimen. Additional advantage is that we can apply load on 5 independent axes, also we can use different test program for each axes.
PL
Ważną cechą wkładów balistycznych do lekkich kamizelek skrytego noszenia jest możliwość dopasowania do ciała użytkownika. Wiąże się to z wielokrotnym odkształcaniem wkładu podczas wkładania i zdejmowania kamizelki. W pracy przedstawiono problemy związane z badaniami zmęczeniowymi elastycznych próbek układów balistycznych na bazie małogabarytowej ceramiki z tlenku glinu i węglika krzemu. Procesowi zmęczenia mechanicznego ulega przede wszystkim warstwa kleju służąca do powierzchniowego połączenia płytek ceramicznych tworzących wkład balistyczny. Przedstawione zostały możliwości badawcze maszyny wytrzymałościowej Zwick-Roell Z100, sposób wykonania próbek układów balistycznych oraz przyjęta procedura badawcza próbek. Wyniki badań zmęczeniowych przedstawione są w formie porównania zdjęć rentgenowskich badanych próbek układów balistycznych przed i po procesie zmęczenia. Zaprezentowano wyniki badań odporności balistycznej próbek układów balistycznych, przed i po procesie zmęcznia, na pociski amunicji 5,7x28 mm SS190.
EN
An important characteristic of the ballistic inserts for concealed bulletproof vests is the possibility of adjustment to the body of the user. Multiple stress occurs in everyday use. The article presents problems connected with carrying out fatigue tests of elastic inserts for bulletproof vests made of small-size alumina and silicon carbide ceramics. Fatigue stress has influence mainly on the state of the adhesive layer used to connect ceramic tiles constructing the bulletproof insert. Research capabilities of the Zwick-Roell Z100 testing machine, sample preparation and sample testing procedure are presented. Results of fatigue tests are shown in form of comparison of X-ray photographs of tested samples before and after fatigue procedure. The authors also present results of ballistic tests of samples of elastic bullet proof inserts before and after the fatigue tests against the 5,7x28 mm SS190 projectiles.
PL
W prezentowanej pracy badano zachowanie płyt metalowych po ostrzale z wysokimi prędkościami Energię właściwą tworzenia krateru zweryfikowano energetycznie z twardością Brinella materiałów konstrukcyjnych. Twardość Brinella jest porównana z absorbowaną przez materiał energią właściwą odkształceń plastycznych. Badania realizowano w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy użyciu maszyn wytrzymałościowych MTS 810.12 i FU 1000. Analiza wykresów siła-głębokość penetracji służyła do wyznaczenia energii sprężystych, plastycznych i całkowitych absorbowanych przez materiał. Równocześnie energetycznie zweryfikowano efekt ostrzału i pomiar twardości Brinella.
EN
In presented work, behavior of the metals plate are impacted by projectiles at high velocity impact is developed. Proper impact energy of crater creation is energetic verified with Brinell hardness of constructional materials. Brinell hardness is compared with proper energy of plastic strain absorbed in material. The experimental tests were carried out at materials testing systems FU 1000 and MTS 810.12 at the Polish Naval Academy in Gdynia. An analysis of load–penetration curves from instrumented indentation is used to designation of elastic, plastic and total strain energy absorbed in materials. Together, the impact effect and Brinell hardness are energetic verified.
PL
W artykule zaprezentowano współczesne maszyny wytrzymałościowe i przyrządy pomiarowe do badania właściwości mechanicznych materiałów. Zamieszczono oraz omówiono ich schematy ideowe, zalety, wady, ograniczenia i zastosowanie. W przypadku niektórych z nich przedstawiono literaturowe i własne wyniki z badań doświadczalnych.
EN
The paper reports modern testing machines and measuring instruments used to examine mechanical parameters of materials. Their schematic diagrams, advantages and disadvantages, limitations and applications are discussed. Selected already published results of tests and those achieved by the Authors are presented.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny zgniatania ziarna w maszynie wytrzymałościowej Instron. Opracowany model pokazuje związek między siłą nacisku a odkształceniem względnym oraz współczynnikami sprężystości, lepkości ziarna, prędkością przemieszczania się głowicy zgniatającej oraz polem kontaktu zgniatanego ziarna z głowicą zgniatającą. W otrzymanym modelu uwzględniono cechy reologiczne i sprężyste ziarna. W pracy pokazano związek między współczynnikami lepkości i sprężystości ziarna w zależności od czasu zgniatania ziaren wybranych odmian pszenicy. Przeprowadzone badania eksperymentalne potwierdziły przydatność opracowanego modelu teoretycznego do analizy procesu zgniatania ziarna przeznaczonego na paszę. Ze wzrostem wartości współczynnika lepkości ziarna maleje jego współczynnik sprężystości i rośnie czas jego zgniatania.
EN
Paper presents the mathematical model describing crushing process of a single grain in the Instron strength testing machine. Developed model indicates the relations among the pressing force and relative deformation, grain elasticity and viscosity, displacement velocity of the crushing head and contact field of grain with the head surface. The model takes into account the rheological and elasticity features of grain. Dependence of grain viscosity and elasticity on the crushing time was indicated for selected cultivars of wheat. Carried out experimental investigations confirmed the usability of elaborated theoretical model to analyse the crushing process of grain ground for feed. Along with increasing of grain viscosity, decreases its elasticity ratio, whereas increases the time of its crushing.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań modułu Younga źdźbeł pszenżyta. W celu identyfikacji danych wejściowych do obliczeń na modelu matematycznym przeprowadzono badania na maszynie wytrzymałościowej INSTRON 8501. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że moduł Younga źdźbeł pszenżyta nie jest wartością stałą, lecz zależy od ich średnicy zewnętrznej.
EN
In the paper there was presented research result of triticales Young’s modulus. Investigation was made on fatigue-testing machine called INSTRON 8501. Research result was gave input data for simulations research and proved that Young’s modulus it’s not constant value but depends on corns diameter value.
12
Content available remote Systemy mechatroniczne maszyn wytrzymałościowych
EN
The paper presents the subject of presentation which will be held in a seminar concerning closing of the PhD course and the progress in the scientific work.
PL
W pracy przedstawiono stanowiska do badań wytrzymałościowych materiałów i konstrukcji z cyfrowymi układami sterowania, zaprojektowane i zbudowane w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej. Omówiono elektrohydrauliczne stanowiska wytrzymałościowe do badań przy jednoosiowym rozciąganiu ściskaniu, przy dwuosiowym rozciąganiu - ściskaniu próbek krzyżowych, a także stanowiska elektromechaniczne do badań przy cyklicznym zginaniu ze skręcaniem z przesunięciem fazy oraz przy poliharmonicznym zginaniu ze skręcaniem. Opisano rodzaje testów zmęczeniowych możliwe do przeprowadzenia na tych maszynach, a także badania algorytmów regulacji i strojenia regulatorów.
EN
The paper presents the stands for strength tests with digital control systems. They were designed and made at the Departrnent of Mechanics and Machine Design, Opole University of Technology. Electro-hydraulic strength stands for tests under uniaxial tension - compression, biaxial tension - compression of cruciform specimens, as well as electro-mechanical stands for tests under cyclic bending and torsion with phase shift and under polyharmonic bending with torsion have been described. The paper also contains fatigue tests which can be performed at the machines, and the tests of controi algorithms and tuning of controllers.
EN
The objective of the paper is to find out if it is possible to replace an experiment for compression of a steel bar, with a computer simulation. Full range compression including inelastic post buckling bending was considered. Experimental results for a circular tube were set against analogues numerical data obtained using FE program Ls-Dyna. Comparison of numerical and experimental equilibrium paths shows that the main reason of differences is due to the undefined boundary conditions during the experiment. FE models with different boundary conditions gave upper and lower bounds of the experimental equilibrium path.
15
Content available remote Testing machine for assessing the mechanical properties of biological materials
EN
The paper describes the construction and the principle of operation of a testing machine for assessing the mechanical properties of biological materials. The described measuring system enables the application of two methods for determining the Young's modulus and the Poisson's ratio. The first of them is a method that employs the Fourier analysis, designed for testing dry materials. The other one, called the "brocade" method, enables testing specimens with a high moisture content. In combination with the two proposed methods for analysis of changes that occur under tension, the described testing machine is an interesting and viable alternative to expensive devices, which are not always more precise.
PL
Przedstawiono budowę i zasadę działania maszyny wytrzymałościowej przeznaczonej do badania właściwości mechanicznych materiałów biologicznych. Opisany układ pomiarowy umożliwia zastosowanie dwóch metod określania modułu Younga i współczynnika Poissona. Metoda wykorzystująca analizę Fouriera jest przeznaczona do badania materiałów suchych. Metoda "brokatowa" umożliwia badanie próbek o dużej wilgotności. Opisana maszyna wytrzymałościowa, w połączeniu z dwoma zaproponowanymi metodami analizy zachodzących zmian podczas rozciągania, stanowi ciekawą i bardzo przydatną alternatywę dla drogich i nie zawsze precyzyjniejszych urządzeń.
PL
Harmonizacja normy PN-EN 12150 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane, bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe z Dyrektywą 89/106/EEC dotyczącą wyrobów budowlanych, po okresie przejściowym wymaga od producentów szkła hartowanego wdrożenia jednej z metod sprawdzania jego wytrzymałości mechanicznej. W związku z tym przedstawiam metodę oraz dostępne urządzenie badawcze do jej realizacji w ramach zakładowej kontroli produkcji (ZKP), spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 1288-3 Szkło w budownictwie. Określenie wytrzymałości szkła na zginanie. Część 3: Badanie na próbkach podpartych na dwóch podporach (czteropunktowe zginanie).
PL
Przedstawiono metodę przeprowadzenia badań wytrzymałościowych na rozciąganie splotów do konstrukcji sprężonych zgodnie z normami europejskimi. Opisano sposób dostosowania maszyny wytrzymałościowej do przeprowadzenia badań oraz metodę określenia E, R0,1 i Agt.
EN
This paper deals with the tensile test methods of strands for prestressing of concrete according to the European standards. Adaptation of testing machine and other equipment is described as well as the method of determination of E, R0,1 i Agt.
18
Content available remote Projekt i wykonanie przyrządu do badań zmęczeniowych zębów kół zębatych
PL
W pracy przedstawiono projekt przyrządu do badań zmęczeniowych zębów kół zębatych na maszynie wytrzymałościowej. Przyrząd umożliwia prowadzenie badań zmęczeniowych w warunkach zginania dwóch zębów jednocześnie. Przeprowadzona weryfikacja doświadczalna przyrządu potwierdziła słuszność przyjętych założeń konstrukcyjnych. Zaprojektowany i wykonany przyrząd stanowi uzupełnienie standardowego wyposażenia maszyny wytrzymałościowej.
EN
The especially designed device for fatigue tests of spur gear teeth is described in the paper. The device makes it possible to carry out fatigue bending tests or twa gear teeth simultaneously. The experimental testing procedure confirmed validity of assumptions taken. The device developed expands standard measurement instrumentation of fatigue testing machine.
PL
W pracy zamieszczono projekt stanowiska badawczego do badań materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej. Podstawowym elementem stanowiska jest maszyna wytrzymałościowa firmy Instron ze specjalnymi uchwytami mocującymi próbkę. Przeprowadzona weryfikacja stanowiska oraz układu pomiarowego wykazała możliwość realizacji badań przy wykorzystaniu metody emisji akustycznej na hydraulicznych maszynach wytrzymałościowych.
EN
In the paper there was presented the project of the research stand for construction materials testing with the use of the acoustic emission method. The basic element of the stand is the Instron strength machine with a special shaft for fixing a specimen. The verification of the stand and measuring system, that was carried out, showed that it is possible to perform the testing with the use of acoustic emission on hydraulic strength machines.
PL
Podczas badań zaprojektowano i wykonano nowe grzałki do pieca wykorzystywanego do wysokotemperaturowego odkształcania próbek w maszynie wytrzymałościowej MTS. Zmiana konstrukcji grzałek pozwoliła zapewnić im uzyskanie wysokiej temperatury, tj. 1400 st.C w strefie grzewczej oraz znacznie niższej na końcach grzałki (od 400st.C do 500st.C). Badania testowe wykonanych grzałek potwierdziły, że spełniają one postawione wymagania.
EN
In the present work new heaters which can be work in the furnice use to deform samples during high-temperature test in tensile test machine were designed and produced. The tests of work obtained heaters showed that they achieve needed temperatures: 1400 st.C in the heat-zone and only 400-500st.C at the ends. The SiC was used to produced heaters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.