Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 240

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  garden
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
O zrozumieniu perspektywy klienta, obserwacji materiału roslinnego i specyfiki pracy architekta krajobrazu z Chrisem Beardshow'em rozmawia Judyta Więcławska
PL
W czerwcowym wydaniu Zieleni Miejskiej zabraliśmy czytelników do Suzhou - miasta ogrodów. Kontynuując spacer po tym wyjątkowym, położonym w południowo-wschodniej części Chin mieście, odwiedzimy kolejne ogrody z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
PL
Miasto Suzhou położone jest w południowo-wschodniej części Chin, w prowincji Jiangsu, niedaleko Szanghaju. Jest to jedno z wielu miast chińskich z tradycyjnym ośrodkiem handlowym i rzemieślicznym, jednak na tle innych wyróżnia się historią i niezwykle dynamicznym rozwojem.
PL
Miasta, zwłaszcza ich centralne punkty, spełniają wiele ważnych funkcji. W tych miejsach przestrzeń publiczna odgrywa główną rolę w nadawaniu tonu i ma znaczący wpływ zarówno na odwiedzających, jak i na użytkowników.
PL
Tereny miast poza obszarami zabudowanymi obejmują też tereny zieleni, głównie też urządzonej - parki, zieleńce, skwery. Te elementy środowiska miejskiego są jego zieloną infrastrukturą (ang. green infrastructure lub green structure). W Polsce kluczową rolę dla funkcji zielonej infrastruktury odgrywają rodzinne ogrody działkowe (ROD) oraz miejskie tereny rolnicze.
PL
Promowanie i implementacja zieleni jest dziś jednym z podstawowych sposobów kształtowania wizerunku nowoczesnego miasta, któremu ma przyświecać zasada zrównoważonego rozwoju. Obok inwestycji architektonicznych to właśnie obszary dobrze zaprojektowanej i urządzonej zieleni mogą znacząco polepszyć postrzeganie przestrzeni miejskich.
PL
Wiedeń uważany jest za światową stolicę stylu barokowego. Pośród wysadzanych płaskorzeźbami bogato zdobionych budynków na terenie miasta znajduje się kilka ternów zieleni, których styl przywołuje najśmielsze założenia ogrodow z tego okresu.
PL
Ogrody i parki Republiki Malty przypominają zielone skwery lub kamienne place, na których rośliny są jakby dodatkiem do całości. Nic w tym dziwnego, gdyż w kraju tym, czasem zwanym fortecą Południa Europy, w dawnych czasach każdy skrawek ziemi był na wagę złota, a nasadzenia roślinności nie miały służyć ozdobie, lecz produkcji zbóż, warzyw i owoców.
PL
Niewielkie przestrzenie pojawiające się w miastach w przystępny sposób edukują mieszkańców, stanowiąc uzupełnienie ogrodów botanicznych szerzących wiedzę z zakresu fauny i flory.
PL
Wystawy ogrodowe w Nimczech mają dosyć długą historię - pierwsze festiwale organizowano już w połowie XIX w.
PL
Obszerny park miejski, niewielki skwer osiedlowy czy wielohektaroey park zabytkowy - żaden z nich nie funkcjonuje bez dobrze zapojektowanej komunikacji. To od niej rozpoczyna się cały proces projektowy, od której zależy powodzenie całej inwestycji tak dziś, jak i przed wiekami.
PL
Senior ma ogromną motywację i skłonność do przebywania na świeżym powietrzu, docenia i kontemluje zieleń. Niestety obecnie duży nacisk w projektowaniu parków położony jest na place zabaw dla dzieci, a zapomina się o potrzebach osób w podeszłym wieku.
13
Content available Remont tarasów Pałacu Prezydenckiego w Warszawie
PL
Jest banalną prawdą, że o budynki należy dbać, a dotyczy to zwłaszcza obiektów zabytkowych, o wyjątkowej wartości i przeznaczonych do specjalnych celów. Tak właśnie jest z tarasami skierowanymi ku Wiśle w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Ostatni większy remont miał miejsce w 2003 roku. W roku 2019 przyszedł czas na następny. Można wymienić cały rejestr imperfekcji, jakie pojawiły się na ogrodowych tarasach: pękające i przesuwające się elementy balustrad stojących wzdłuż ogrodowych schodów i krawędzi tarasów oraz popękane i wykruszające się stopnie schodów, spękane płyty, którymi tarasy są wyłożone. Odnowienia wymagały wazy na kwiaty, fontanna, metalowe części wyposażenia tarasów i inne drobniejsze elementy. Braki obniżały wartość ogrodów jako całości, nie można było pozwolić, aby utrwalała się dysharmonia pomiędzy starannie utrzymywaną roślinnością a niszczejącą małą architekturą ogrodową. Przyczyny zachodzących niekorzystnych zmian to działanie czasu oraz większa niż gdzie indziej wilgotność, wynikająca ze spływu zimnego powietrza doliną Wisły w zagłębieniu podskarpowym. W tej sytuacji odsuwanie remontu na dalsze lata przyspieszałoby destrukcję aż do możliwości pojawiania się katastrof budowlanych. Remont rozpoczął się od przeprowadzenia odpowiedniego rozpoznania zakresu zniszczeń i ustalenia zakresu robót. Wybrano wykonawców prac, zachowując ustawowe wymogi procedur wyboru. Na potrzeby remontu zamówiono opracowanie konserwatorskie, wykonane z uwzględnieniem zaleceń Stołecznego Konserwatora Zabytków. Do najważniejszych decyzji należało postanowienie o utrzymaniu dotychczasowej kolorystyki dominującej na tarasach. W związku z tym, po stwierdzeniu, że pokrywające tarasy do tej pory płyty z piaskowca nie wytrzymują warunków, w jakich pracują i że lepiej by było, gdyby płyty były granitowe, znaleziono kamieniołom i dostawcę granitu w ciepłym kolorze piaskowym. Podsumowując, trzeba raz jeszcze podkreślić konieczność wykonania remontu tarasów ogrodowych Pałacu Prezydenckiego. Jest to interesujące zadanie konserwatorskie, dostarczające wielu doświadczeń teoretycznych i praktycznych.
EN
It is a banal truth that buildings have to be taken care of, and it concerns in particular historic objects of unique value and intended for special purposes. And so it is with the terraces facing the Vistula River in the gardens of the Presidential Palace in Warsaw. The last large-scale renovation took place in 2003. In the year 2019 came the time for another one. One can make a long list of imperfections that appeared in the garden terraces: cracked and moving elements of balusters standing along the garden stairs and edges of terraces, broken and crumbling stairs, and cracked tiles the terraces were paved with. Flower vases, the fountain, metal parts of terrace furnishings and other smaller elements also required renovation. Damage lowered the value of the gardens as a whole, and the disharmony between the carefully maintained greenery and the deteriorating garden features could not be allowed to continue. The damage was caused by the passage of time and the humidity higher than elsewhere, resulting from the cold air flowing along the Vistula Valley below the escarpment. In this situation postponing the renovation would accelerate the destruction processes until a construction disaster occurred. The renovation began by carrying out a survey allowing for determining the extent of damage the scope of work required. The contractors were selected while abiding by the statutory requirements of the selection procedure. A conservation study which took into account the recommendations of the Capital City Monument Conservator was commissioned for the renovation. The most important decision concerned maintaining the previous colour scheme predominant on the terraces. Therefore, after finding out that the sandstone tiles previously used to cover the terraces did not survive the conditions in which they had to work, and had better be replaced with granite, a quarry and a supplier of granite in warm sandy colour were found. In conclusion, the necessity to carry out the renovation of the garden terraces in the Presidential Palace should once again be emphasised. It is an interesting conservation assignment that would provide both theoretical and practical experience.
PL
Autentyczność ogrodu historycznego, definiowana przez zapisy Karty Florenckiej, sprzyja jej szerokiej interpretacji. W dobie współczesnego kryzysu wartości konserwatorskich, wymagana jest identyfikacja kryteriów pomocnych w obiektywnej ocenie autentyzmu zarówno form roślinności historycznej, jak i historyzującej. Na przykładzie rozwiązań rewaloryzacyjnych ogrodów pałacowych w Wilanowie, a także stanu wybranych elementów zieleni miejskiej Warszawy, możliwa jest weryfikacja - przyjętego przez autora artykułu - modelu waloryzacji czynników determinujących autentyzm form roślinności. Model ten pozwala także na podkreślenie cech określających rolę ogrodów królewskich w Wilanowie w utrzymywaniu historycznych wartości ogrodniczych współczesnej Warszawy.
EN
The authenticity of the historical garden, as defined by the Florence Charter, is conducive to its broad interpretation. In the era of the present crisis of conservation values, the identification of criteria helpful in an objective assessment of the authenticity of both historical and historising forms of greenery is required. On the example of the restoration’s solutions in the gardens at Wilanów and the condition of selected elements of the urban greenery in Warsaw, it is possible to verify the model of valorization of factors determining the vegetation’s authenticity proposed by the author of the article. This model also allows to emphasize the features determining the role of royal gardens in Wilanów in maintaining the historical horticultural values of modern Warsaw.
PL
Żurawki i tiarelle – już od dawna zadomowione i popularne w prywatnych ogrodach – coraz częściej pojawiają się także w miejskiej przestrzeni. Ich kolorowe, wzorzyste liście wzbudzają zainteresowanie i uśmiech przechodniów.
PL
Tereny zieleni – niewielkie skwery i ogrody, rozległe parki, reprezentacyjne bulwary i promenady obsadzone drzewami – to podstawowe obiekty zapewniające wypoczynek mieszkańcom miast. Ich atrakcyjność mierzona jest dziś na wiele sposobów, a jednym z kryteriów staje się wykorzystanie w ich ofercie programowej technologii informacyjno-komunikacyjnych, będących oznaką postępu i pozytywnych zmian.
PL
Ogrody współczesnego Omanu są z jednej strony pięknymi, kolorowymi i wypielęgnowanymi salonami pałacowymi, z drugiej ­– wijącymi się oazami zieleni położonymi w dolinach górskich. W obu przypadkach kluczową rolę odgrywa dostęp do wody.
PL
Ogrody na Półwyspie Koreańskim rozwinęły się pod wpływem sztuki chińskiej i częściowo japońskiej. Jednak w porównaniu z tymi dwoma stylami charakteryzują się dużą swobodą, a przede wszystkim naturalnością.
PL
Definicja wszechobecnego w sztuce pojęcia sacrum jest dość subiektywna stąd też każdorazowo powinna być rozpatrywana przez pryzmat motywów indywidualnych i kulturowych kierujących danym autorem lub fundatorem dzieła sztuki. Przyrodniczo-krajobrazowe bogactwo Śląska wraz z tłem kulturowym i ogrodowym doby XIX stulecia, stanowi doskonały przykład pluralizmu pojęcia sacrum, które w przestrzeni założenia ogrodowego markowane może być ścieżką, rzeźbą symbolizującą rangę polityczną państwa, ogrodem samym w sobie jako darem czy wreszcie krajobrazem w ogóle.
EN
The definition of the ubiquitous in art idea of sacrum is always quite subjective. That’s why it should be always viewed through the prism of an individual and cultural themes that guided and shaped the author or the founder of a particular piece of art. Natural and scenic wealth of Silesia with the cultural background and the garden design dated back to the 19th century, is an excellent example of pluralism of sacrum, which in the area of a garden can be marked by a path, sculpture that is a symbol of the national power, by a garden itself as a gift and by the landscape in general.
20
Content available remote Furtwängler Garden: the sacrum as reference field
EN
The sacred as initial layer in landscape architecture Salzburg’s entire historic centre is a World Heritage Site. In this context, the Furtwängler Garden project, which was completed in 2010, is defined by religious architecture and influenced by the spirituality of the site. This paper addresses the questions: Which sources of sacral traditions play a role? What are the consequences of such an approach? Which kind of transformations in landscape architecture evolve? How does “the sacral” become manifest in contemporary landscapes that are not religiously connoted spaces?
PL
Całe historyczne centrum Salzburga wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W tym kontekście projekt Furtwängler Garden, który został ukończony w 2010 r., jest określany przez architekturę religijną i pod wpływem duchowości tego miejsca. W niniejszym artykule poruszono pytania: jakie źródła tradycji sakralnych odgrywają rolę? Jakie są konsekwencje takiego podejścia? Jakie przekształcenia w architekturze krajobrazu ewoluują? W jaki sposób sakralność manifestuje się we współczesnych krajobrazach, które nie są religijnie konotowanymi przestrzeniami?
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.