Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 335

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drying
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
1
Content available remote Kryteria doboru rozwiązań w pracach renowacyjnych
EN
The article describes the process of pulp sheet drying. A Valmet DryWay plant and two Andritz lines including EvoDry™ are described. The pulp sheet drying plant comprises pulp screening/cleaning, dewatering (forming, pressing), drying, baling, and finishing operations. The pulp sheet drying is conventional drying widely used in production mills using an airborne dryer. Most often it is used for drying chemical and mechanical pulp.
EN
The article presents two lines of leading producers for pulp flash drying. The Valmet FiberFlash drying and the Andritz plant are described. In both cases, the flash drying plant comprises screening/cleaning, dewatering, fluffing, drying, baling, and finishing operations. The pulp flash drying plant are most often used in integrated industrial mills with high production capacity. They are intended for drying mechanical and chemical pulp as well as pulp from secondary fibers. This solution is an alternative to conventional drying (sheet dryers). The advantage of pulp flash drying plant are low investment costs and maintenance costs.
EN
Diagnostics and mitigation of excessive moisture effects are some of the most frequent problems in historical buildings. In this article, an attempt was made to measure the moisture content of construction elements in the historical tenement house in Gubin. It is the largest town in the Krosno Poviat, in the area of the Lubuskie Voivodeship. The town suffered from military actions during World War II whereby approximately 90% of its urban development was destroyed. The tenement house at 14A, Śląska Street is one of the more well-preserved buildings, made in the classicist style with characteristic historical features. The whole history of the building is unknown but there are freemasonry symbols on the elevation, and probably the Military Police had its headquarters there after 1945.
EN
The work presents the process of drying wood biomass after pre-treatment involving either debarkingor crushing. The biomass used for research came from a robinia species wood. The material was driedin free-convection, at the drying medium temperatures of 40, 50, 60, 70 and80◦C, respectively. Pre-treatment proved to have a significant impact on the drying rate, including the time required to reachmoisture content of 10%, essential to start further treatment of biomass for power industry purposes.It was found that debarked samples of robinia lost water more quickly than the crushed ones. Samplesthat did not undergo pre-treatment took the longest time to dry.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań próbek z betonu komórkowego o klasie gęstości 500 kg/m3. Próbki poddano intensywnemu działaniu wody, a następnie suszono w warunkach laboratoryjnych, tj. w temperaturze ok. 20°C i wilgotności względnej ok. 30%. Proces suszenia trwał sześć miesięcy. W kolejnych miesiącach trwania procesu przedstawiano zmienne profile zawartości wilgoci. Proces suszenia dostarcza informacji o materiale w szerokim zakresie wilgotności względnych – od zakresu higroskopijnego do zakresu nasyconego. Jednakże nie ma norm dotyczących badania tego procesu. Nie ma określonego parametru materiałowego, który należałoby wyznaczać. W literaturze można jedynie znaleźć propozycje określania parametrów suszenia.
EN
The article presents the results of an experiment which were conducted on the samples of aerated concrete of density class 500 kg/m3. The samples were previously exposed to excess moisture and then dried in laboratory conditions i.e. at the temperature of approximately 20°C and at the relative humidity of approximately 30%. The drying process has lasted six months. In the following months of the experiment the variable profiles of moisture content through partition thickness were recreated. The drying experiment provides information about the material in a wide range of relative humidity – from the hygroscopic to the supersaturated range. However, there are no standards for testing this process. There is no specific material parameter that should be determined. Only proposals for determining drying parameters are given in the literature.
PL
Truskawki uznaje się za żywność dietetyczną o cennych właściwościach odżywczych. Jednym z procesów, który ma bardzo duży wpływ na późniejsze właściwości surowców roślinnych, jest suszenie, które z jednej strony przedłuża trwałość surowca, z drugiej może mieć destrukcyjny wpływ na właściwości fizykochemiczne. W artykule zaprezentowano wpływ sposobu suszenia na zawartość wody, aktywność wody, właściwości mechaniczne, strukturę oraz barwę truskawek. Zalety stosowania suszenia próżniowego wynikają stąd, że zachodzi ono bez udziału powietrza jako czynnika suszącego. Suszenie liofilizacyjne w najmniejszym stopniu wpływa na degradację wymienionych własności w truskawkach. Brak fazy ciekłej i niska temperatura suszenia sprawiają, że nie zachodzi większość niepożądanych zjawisk i w efekcie otrzymuje się produkt o wysokiej jakości.
EN
Strawberries are considered to be dietetic foods with valuable nutritional properties. One of the processes that has a very large impact on the later properties of plant raw materials is drying, which on the one hand extends the life of the raw material, but on the other can have a destructive effect on physicochemical properties. This article presents the influence of the drying method on water content, water activity, mechanical properties, structure and colour of strawberries. The advantages of using vacuum drying result from the fact that it takes place without the use of air as a drying agent. Drying lyophilization has the slightest effect on the degradation of the aforementioned properties in strawberries. The lack of liquid phase and low drying temperature mean that most of the undesirable phenomena do not take place and as a result a high quality product is obtained.
EN
Food preservation is a very important process aiming to extend the lifetime of food products. Thanks to it, it is easier to keep and distribute them. The process of drying food helps to decrease levels of moisture in it and thus prevents microorganisms and bacteria from growing. This is the key aspect of this method of food preservation because microorganisms and bacteria are indirectly responsible for food quality (microbiological contamination). The crucial point in explaining the effect of thermal energy on food is selecting an appropriate method of drying so that the desired quality of food is preserved or achieved. The quality of such food is then described in terms of its taste, smell, colour as well as nutritional value. The cost of drying of various food products also plays a role when it comes to picking an appropriate method of reducing moisture content in raw materials. In this article, the selected methods of beef drying are analysed as described in literature. An overview of methods and technologies of drying in the most common meat dryers is provided. Additionally, the conclusions reached upon completing the critical analysis of literature have enabled the selection of the most effective process parameters, taking the criteria of quality and price of dried products into consideration. The results allow undertaking a further research.
PL
Utrwalanie żywności jest bardzo ważnym procesem przedłużającym cykl życia produktów spożywczych, dzięki czemu można je łatwiej przechowywać i dystrybuować. Procesy suszenia żywności pozwalają na zmniejszenie zawartości wody w produktach, która jest niezbędna do rozwoju drobnoustrojów i bakterii odpowiedzialnych pośrednio za jakość (zanieczyszczenie mikrobiologiczne). Suszenie jest zatem jednym ze sposobów utrwalania żywności. Kluczowym elementem opisu sposobu oddziaływania energii cieplnej jest dobór odpowiedniej metody suszenia tak, aby zachować lub uzyskać odpowiednią jakość żywności, którą opisujemy poprzez smak, zapach oraz barwę, jak również wartość odżywczą. Czynniki ekonomiczne procesu w odniesieniu do wybranych produktów spożywczych mają także wpływ na wybór metody usuwania wilgoci z surowca. W pracy przeanalizowano wybrane technologie suszenia mięsa wołowego opisane w literaturze. Przeprowadzono przegląd metod i technologii suszenia w najpowszechniejszych typach suszarni. Wyniki krytycznej analizy literatury pozwoliły na wybór najkorzystniejszych parametrów procesowych, biorąc pod uwagę jakościowe i ekonomiczne kryteria oceny suszonych produktów. Rezultaty te pozwolą na podjęcie dalszych badań.
EN
The article presents three selected new technologies that may revolutionize existing industrial processes: The use of eutectic solvents in pulp production; Forming paper and cardboard in steam environment; Drying with use of CO2 in supercritical phase.
PL
W programie opracowanej przez CEPI „Mapy drogowej do roku 2050” jednym z podstawowych i oczekiwanych zadań było „poszukiwanie przełomowych technologii, opracowanych i proponowanych przez dwa zespoły wybranych naukowców i praktyków” na potrzeby sektora celulozowo-papierniczego [1, 2]. Zaproponowano także najciekawsze i możliwe do zrealizowania w praktyce rozwiązania technologiczne. Poniżej przedstawiono i scharakteryzowano trzy wybrane, nowe technologie, które mogą w najbliższej przyszłości zrewolucjonizować istniejące od lat procesy przemysłowe: - Wykorzystanie rozpuszczalników eutektycznych w procesach wytwarzania mas włóknistych, - Formowanie papierów i tektur w środowisku parowym, - Suszenie z wykorzystaniem CO2 w fazie nadkrytycznej.
11
Content available remote Innowacyjna metoda suszenia izolacji celulozowej transformatorów
PL
W pracy przedstawiono przyczyny i skutki obecności wody w izolacji papierowo-olejowej oraz przytoczono wyniki badań zawilgocenia transformatorów dystrybucyjnych. Omówiono podstawowe metody suszenia izolacji transformatorów w miejscu ich zainstalowania. Przeanalizowano wpływ różnych czynników na dynamikę i efektywność suszenia izolacji celulozowej za pomocą innowacyjnej metody wykorzystującej dużą rozpuszczalność wody w estrze syntetycznym.
EN
In the article the causes and effects of moisture presence in oil-paper insulation were described, moreover the results of moisture investigations in distribution transformers were reported. The most important methods of drying transformer insulation at the place of their installation were discussed. The influence of various factors on the dynamics and efficiency of cellulose insulation drying by means of an innovative method based on high water solubility in a synthetic ester was analyzed.
PL
Jednym z najistotniejszych parametrów ceramicznych elementów murowych jest niska wartość współczynnika przewodzenia ciepła. Aby to osiągnąć należy między innymi zwiększyć porowatość tworzywa ceramicznego. Cel ten można osiągnąć poprzez wprowadzenie do masy ceramicznej tzw. poryzatorów, czyli dodatków, które w trakcie procesu wypalania ulegają spaleniu i pozostawiają po sobie puste przestrzenie. W artykule postawiono tezę, że parametry takie jak rodzaj, uziarnienie i ilość poryzatora mają wpływ na szybkość procesu suszenia mas ceramicznych, do których go wprowadzono. W celu potwierdzenia tej tezy wykonano szereg eksperymentów, polegających na określeniu szybkości suszenia mas ceramicznych z udziałem różnych poryzatorów. Skupiono się przy tym na etapie stałej szybkości suszenia, w którym szybkość dyfuzji wody do powierzchni wyrobu jest proporcjonalna do szybkości odparowania wody z powierzchni suszonego półfabrykatu. Przeprowadzone badania pokazały, że istotny wpływ na szybkość suszenia ma uziarnienie stosowanego dodatku poryzującego oraz w mniejszym stopniu jego rodzaj i ilość.
EN
One of the most important parameters for fired-clay masonry bricks is a low value of thermal conductivity. To achieve this, among other things, the porosity of the ceramic material should be increased. This goal can be achieved by introducing pore forming additives, that are burned during the firing process, resulting in the formation of pores in the ceramic material. The work proposes that parameters such as the type, grain size and amount of pore forming additive affect the speed of the drying process of ceramic masses, which contain it. In order to confirm this thesis, a number of experiments were performed, consisting in determining the speed of drying ceramic masses with the use of various pore forming agents. The main focus in the work was on the stage of constant drying speed, in which the rate of diffusion of water to the surface of the product is proportional to the rate of evaporation of water from the surface of the dried semi-finished product. Tests, that were carried out shown that the rate of drying is influenced by the graining of the used additive and, to a lesser extent, by its type and quantity.
13
Content available remote Wilgotność elementów i konstrukcji z betonu komórkowego
14
Content available remote Osuszanie zawilgoconych elementów budynków
PL
Wraz z postępem w budownictwie pojawiają się nowe, lepsze materiały i technologie. Pozwalają one tworzyć coraz lepsze i trwalsze elementy obiektów odporniejsze na oddziaływanie różnych czynników. Mimo wszystko użytkownicy budynków wciąż borykają się z zawilgoceniem przegród, występującym w wyniku prowadzonych procesów budowlanych, błędnie wykonanych zabezpieczeń wodochronnych czy też po prostu w wyniku awarii lub powodzi. W związku z tym tematyka osuszania jest regularnie poruszana. Należy jednak pamiętać, że nie tylko znajomość samych metod, ale przede wszystkim umiejętne ich dobranie do sytuacji stanowi gwarancję sukcesu. Artykuł porządkuje zagadnienia dotyczące podejścia do osuszania budynku i samego osuszania.
EN
Nowadays, with the progress in construction market, appear a lot of better materials and technologies. They allow creating better and longer-lasting elements of building objects that are more resistant to external impact. However, in spite of everything, users of the buildings still very often have to cope with dampness of the partitions, whether as a result of construction processes or incorrectly made water protections or simply as a result of a installation failures or flood. Therefore, the subject of the drying of the partition is regularly discussed. However, it should be remembered that very important achieve success is not only the knowledge of the methods themselves, but also ability to match them to a specific situation. The article organizes issues related to the approach to drying the building and drying itself. The article attempt to order issues related to drying dump buildings.
EN
Herbs are characterised by different contents of biologically active substances, hence they are widely used in various branches of industry. Herb cultivation in East-Central Europe focuses on small-sized areas requiring machines and equipment adapted to the scale of production. The processing of herb plants involves drying, which is one of the most important stages of herb preservation, conditioning the right quality of the raw material. This article presents a short description of the methods for herb preservation and a classification of drying systems using solar energy and hot air. Looking for ways to assure the drying of the crops in unfavourable atmospheric conditions, variants of solar collectors with the biomass-powered furnace for heating drying air in driers of herbs have been invented. The solutions developed by authors of this paper to provide small-scale low-cost technological devices for the drying of herbs and specialty crops are also presented. The installations presented use hot air from solar radiation and heat generated from the combustion of biomass in the form of wood chips. These installations and equipment do not require an electricity supply. The elimination of natural drying through the use of drying chambers eliminates the unfavourable effect of ultraviolet radiation on the loss of essential oils. The drying installations and devices presented in this article are under patenting procedure.
PL
W pracy przeprowadzono badania porównawcze wpływu włókien polipropylenowych i komercyjnej domieszki redukującej skurcz na skurcz przy wysychaniu, absorpcję wody, a także wytrzymałość na ściskanie betonu. Badano betony o stałej zawartości cementu, współczynniku wodno/cementowym oraz konsystencji z dodatkiem domieszki oraz włókien badanych osobno jak również wprowadzanych razem. Uzyskane wyniki pokazały, że dodatek włókien zwiększa potrzebę stosowania domieszki upłynniającej w celu uzyskania założonej konsystencji. Zastosowanie domieszki redukującej skurcz oraz włókien polipropylenowych pozytywnie wpływa na wytrzymałość na ściskanie i przepuszczalność betonu. Zarówno domieszka redukująca skurcz wysychania jak i włókna spowodowały zmniejszenie skurczu betonu. Wpływ włókien na skurcz był większy niż domieszki. Odnośnie skurczu wysychania wyniki doświadczeń wykazały, że równoczesny dodatek do betonów domieszki i włókien polipropylenowych nie wykazał korzystnego wpływu, wręcz przeciwnie, spowodował jedynie wzrost kosztów.
EN
The paper presents comparative studies on the impact of polypropylene fibers and commercial shrinkage reducing admixture on the drying shrinkage, water absorption, as well as compressive strength of concrete. Concretes with a constant cement content, water/cement ratio and consistency with the addition of admixture and fibers tested separately as well as introduced together were tested. The obtained results showed that the addition of fibers increases the need for a superplasticizing admixture in order to obtain the assumed consistency. The use of shrinkage reducing admixture and polypropylene fibers has a positive effect on the compressive strength and the permeability of concrete. Both the shrinkage reducing admixture as well as the fibers have reduced the drying shrinkage of the concrete. The impact of fibers on shrinkage was greater than the impact of the admixture. Regarding the drying shrinkage, the experimental results showed that the simultaneous addition of shrinkage reducing admixture and polypropylene fibers did not show a beneficial effect, on the contrary, it only caused an increase in costs.
EN
In this work, the influence of microwave drying parameters such as irradiation time and microwave power level on the properties of synthetic moulding sands is presented. Determination of compressive strength Rcs, shear strength Rts and permeability Ps of synthetic moulding sands with the addition of two different bentonites, after drying process with variable microwave parameters were made. The research works were carried out using the microwave oven with regulated power range of the electromagnetic field. From the results obtained, the significant influence of both drying time and microwave power level on the selected properties of moulding sands was observed. In comparison to the conventional drying method, microwave drying allows to obtain higher compressive strength of the synthetic moulding sand. The influence of application microwave irradiation on permeability was not observed. Higher strength characteristics and shorter drying time are major advantages of application of the electromagnetic irradiation for drying of the synthetic moulding sand with regard to conventional drying method.
EN
The energy efficiency increase problem for railway rolling stock pneumatic systems compressed air preparation is directly connected with its purification and drying technology choice. In the presented materials in the article, the authors find a solution to the problem based on realization analysis of different factors that affect compressed air quality, purification and drying technology choice, as well as based on energy efficiency analysis. To realize the energy-saving events at railway rolling stock compressed air preparation, the authors suggest performing factor analysis influencing on compressed air purification method choice to consider pneumatic system as a module scheme and to employ the modernized construction of the locomotive main tanks.
19
Content available remote Suszenie izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego
PL
Artykuł dotyczy suszenia izolacji celulozowej transformatorów rozdzielczych za pomocą estru syntetycznego. W artykule przedstawiono przyczyny i skutki obecności wody w układzie izolacyjnym transformatora. Opisano również metody wykorzystywane do suszenia transformatorów w miejscu ich zainstalowania. Przedstawiono wyniki badań, które potwierdziły możliwość wykorzystania estru syntetycznego do efektywnego suszenia izolacji celulozowej. Ponadto opisano metodę uzdatniania estru syntetycznego.
EN
The article concerns the drying of distribution transformer’s insulation using synthetic ester. In the article the causes and effects of water presence in transformer insulation were shown. The main methods used for transformer drying “in situ” were also described. The article presents the research results which confirmed the possibility of using of synthetic ester for effective drying of cellulose insulation. Moreover, the method for treatment of synthetic ester was described.
PL
W pracy przedstawiono problematykę zawilgocenia układu izolacyjnego transformatora. Główny nacisk położono na metody suszenia izolacji za pomocą sit molekularnych 3A i 13X. Przedstawiono izotermy sorpcji wody dla tych materiałów. Ponadto przedstawiono wyniki badań potwierdzające możliwość zastosowania wybranych sit molekularnych do efektywnego suszenia oleju mineralnego.
EN
The paper presents the problems of moisture in the transformer insulation system. The main emphasis was put on drying methods of insulation by means of molecular sieves 3A and 13X. The water sorption isotherms for these materials are presented. In addition, the research results confirming the utility of chosen molecular sieves for the effective drying of mineral oil are presented.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.