Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wartość odtworzeniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w podejściu kosztowym wyceny wyznaczana jest wartość odtworzeniowa nieruchomości. Określanie kosztu odtworzenia budynków jako składowej wartości odtworzeniowej nieruchomości zabudowanych wymaga zastosowania cenników jednostkowych robót lub elementów scalonych. Katalogi z cenami różnych specjalistycznych wydawnictw różnią się odniesieniem cen do innych regionów Polski. Wymagana jest przy tym korekta kosztu odtworzenia tzw. współczynnikiem regionalnym. Autor zdefiniował rynkowy współczynnik regionalny wynikający z odniesienia kosztu odtworzenia do danych rynkowych z lokalnego rynku nieruchomości. Przedstawione zostały wzory do estymacji rynkowego współczynnika regionalnego wraz z zależnościami do analizy dokładności. Rozważania teoretyczne zostały poparte przykładem liczbowym.
EN
According to the Act on real property management, replacement value of the property is determined in the cost approach. The estimated value of the developed land property in the cost approach takes into account, inter alia, the replacement cost of the building which based on pricebooks of works. Pricebooks contain calculated unit prices and rates related to various Polish regions. Therefore, the replacement cost is corrected using the regional indicator. The author has defined the market-based regional indicator that results from reference the replacement cost to the transaction data of properties. The article presents an algorithm for the estimation of the market-based regional indicator. The presented formulas for the analysis of variance allow to infer the degree of confidence relative to the obtained results. The considerations have been supported by the numerical example.
EN
The objective of the studiem was to estimate the value of ekosystem services provided by street trees in Puławy. This valuation was performed using the replacement(compensation) method based on the results of stocktaking performed, during which the species composition, age, condition and location of tees were assessed. The collected data allowed for calculation of the actual value of a tree, i.e. costs of replacing a lost tree with a comparable replacement tree. The studies involved 1,057trees growing along national and voivodeship roads in the city. It was assumed that replacement costs of tree resources correspond to benefis brought within ecosystem services. The estimated actual (replacement) value of street trees in greek strips of national and voivodeship roads in Puławy was more than 9,000,000 PLN. This amount corresponds to ecosystem services, i.e. benefits brought by the ekosystem to the society and environment. The value of the services varied and depended on the species and their Basic value, age, condition and location. The value of ecosystem services of street trees was mostly affected by the share of Tilia cordata (most common) and Populus alba. The value of trees growing along national Road was estimated higher in terms of the replacement value than the value of trees in green strips of voivodeship roads. The estimated average individual value of a tree was 8,529 PLN.
PL
Celem przeprowadzonych badań była szacunkowa wycena wartości usług ekosystemowych dostarczanych przez drzewa przyuliczne na terenie Puław. Wycenę tę wykonano metodą odtworzeniową (kompensacyjną) na podstawie wyników z przeprowadzonej inwentaryzacji, w trakcie której oceniono skład gatunkowy, wiek, kondycję i lokalizację drzew. Zebrane dane pozwoliły na wyliczenie wartości rzeczywistej drzewa, czyli kosztów zastąpienia utraconego drzewa przez drzewo porównywalne, zastępcze. Badaniami objęto 1057 drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta. Założono, że koszty odtworzenia zasobu drzew odpowiadają korzyściom, jakie one przynoszą w zakresie usług ekosystemowych. Wyceniona wartość rzeczywista (odtworzeniowa) drzew przyulicznych, w pasach drogowych dróg krajowych i wojewódzkich w Puławach, wyniosła ponad 9 000 000 zł. Suma ta odpowiada usługom ekosystemowym, czyli korzyściom jakie czerpią z tego ekosystemu społeczeństwo i środowisko. Wartość tych usług była zróżnicowana i zależała od gatunku i ich wartości podstawowej, wieku, kondycji oraz lokalizacji. Na wartość usług ekosystemowych drzew przyulicznych największy wpływ miał udział lipy drobnolistnej (występującej najliczniej) oraz topoli białej. Drzewa rosnące wzdłuż dróg krajowych zostały wyżej oszacowane pod kątem wartości odtworzeniowej niż drzewa w pasie drogowym tras wojewódzkich. Wyliczona średnia wartość jednostkowa drzewa wyniosła 8529 zł.
EN
The main issue raised by the present article is the effective and efficient investing in the road engineering as a factor of road network management. The basic measure of investment effectiveness is the assessment of satisfying the requirements of road network and its users. The present paper investigates the level of requirements of the district road network fulfillment in the Małopolska province through comparing the means of payment expended on local reconstruction and repair of district roads in the years 2006-2010, regarding the wear and tear of the considered road network in 2005. The analysis was preceded by the technical characteristics of the network in 2005 expressed by its area, reconstruction value and the wear and tear of road network, including its elements, such as bridge structures and infrastructural devices. Total and unit expenditure on the reconstruction and repair of district roads in individual districts within the years 2006-2010 were analysed. The level of fulfilling the network requirements was assessed basing on the analysis of correlation between the wear degree of district road network in 2005 and unit expenditure incurred on this network in the next years.
PL
Głównym zagadnieniem poruszanym w tym artykule jest skuteczne i sprawne inwestowanie w drogownictwo, które stanowi warunek funkcjonowania systemu zarządzania siecią drogową. Podstawową miarą skuteczności inwestowania jest ocena zaspokojenia potrzeb sieci drogowej i jej użytkowników. W artykule przeanalizowano poziom spełnienia wymagań sieci dróg powiatowych w województwie małopolskim poprzez porównanie środków finansowych wydatkowanych na przebudowę i remont dróg powiatowych w województwie małopolskim w latach 2006-2010 względem zużycia analizowanej sieci drogowej w roku 2005. Analizę poprzedzono charakterystyką techniczną sieci w roku 2005, wyrażoną powierzchnią, wartością odtworzeniową i zużyciem sieci drogowej oraz jej elementów, takich jak obiekty mostowe i urządzenia infrastrukturalne. Przeanalizowano całkowite, a także jednostkowe nakłady na remont oraz przebudowę dróg powiatowych w poszczególnych powiatach poniesione w latach 2006-2010. Poziom zaspokojenia potrzeb sieci oceniono na podstawie analizy korelacji pomiędzy stanem zużycia dróg powiatowych w roku 2005 a nakładami jednostkowymi poniesionymi na tę sieć w latach następnych.
EN
A rising trend in the number of production buildings, mainly livestock buildings, which were given for use in farming, has been at the same level for several years. The paper presents the level and structure of equipment of the selected organic farms with farm buildings and their replacement value and operating costs were calculated. The scope of research included 50 facilities located in the southern Poland, which were granted an organic farm certificate. The investigated facilities were the object of research within the development subsidy titled "Innovative influence of technology and information management supporting system on production efficiency in organic farms". The analysed data concerned 2012. For the purpose of comparative analysis the researched facilities were divided into two groups which specialize in plant and animal production. Average area of buildings was 314.45 m2 and was comparable in distinguished trend groups. In farms producing plants, storehouses prevailed and in case of animal farms – livestock buildings. Average annual replacement value of buildings was PLN 105.78 thousand and was also comparable in trend groups. In the structure of replacement value, storehouses prevailed, which constituted at the average 43.03% and livestock buildings – 37.68%. Average annual operating costs of buildings were PLN 58.61 thousand. The fact that these costs in animal farms were 2 times higher than in plant farms, should be emphasised. Renovation materials and ordered repairs constituted the highest costs.
PL
Od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa w ilości oddawanych do użytku budynków produkcyjnych w rolnictwie, głównie obiektów inwentarskich. W pracy określono poziom i strukturę wyposażenia wybranych gospodarstw ekologicznych w budynki gospodarskie oraz obliczono ich wartość odtworzeniową i koszty eksploatacji. Zakresem badań objęto 50 obiektów położonych w rejonie Polski południowej, posiadających certyfikat gospodarstwa ekologicznego. Badane obiekty były przedmiotem badań w grancie rozwojowym pt. „Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych”. Analizowane dane dotyczyły roku 2012. W celu analizy porównawczej badane obiekty podzielono na dwie grupy: specjalizujące się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Średnia powierzchnia budynków wynosiła 314,45 m2 i była porównywalna w wyróżnionych grupach kierunkowych. W gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję roślinną przeważały magazyny, a w przypadku gospodarstw utrzymujących zwierzęta – budynki inwentarskie. Średnia roczna wartość odtworzeniowa budynków wynosiła 105,78 tys. PLN i również była porównywalna w grupach kierunkowych. W strukturze wartości odtworzeniowej przeważały magazyny, które średnio stanowiły 43,03%, a 37,68% budynki inwentarskie. Średnie roczne koszty eksploatacji budynków wynosiły 58,61 tys. PLN. Na uwagę zasługuje fakt, że koszty te w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta były 2-krotnie wyższe, niż w obiektach z produkcją roślinną. Największe koszty stanowiły materiały remontowe oraz naprawy zlecone.
PL
W pracy scharakteryzowano infrastrukturę magazynową, jej wykorzystanie oraz aktualną wartość odtworzeniową w aspekcie stopnia uproszczenia i kierunku produkcji. Największy potencjał magazynowy odnotowano w gospodarstwach o III stopniu uproszczenia (35,9 m2*ha-1) i w gospodarstwach dwukierunkowych (36,8 m2źha-1), natomiast najmniejszy w obiektach o V° stopniu uproszczenia (24,7 m2*ha-1) i o produkcji mieszanej (26,4 m2*ha-1). Stopień wykorzystania powierzchni magazynowej kształtował się na poziomie 54,3-70,2%, w zależności od stopnia uproszczenia produkcji, oraz 55,5-68,4%, w zależności od kierunku produkcji. Największą wartość odtworzeniową budynków i budowli magazynowych odnotowano w gospodarstwach o V° stopniu uproszczenia (18,18 tys. zł*ha-1 UR) oraz w gospodarstwach dwukierunkowych (19,9 tys.zł*ha-1 UR). Bazując na doświadczeniach w zarządzaniu infrastrukturą magazynową przedsiębiorstw spoza branży rolniczej, w których zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania przyniosło wymierne korzyści ekonomiczne, należałoby wykorzystać sprawdzone wzorce i zastosować je w gospodarstwach rolniczych.
EN
The paper describes a storing infrastructure, its use and the present replacement value with regard to the simplification degree and the production orientation. The highest storing potential was noted in farms of III° simplification degree (35.9 m2*ha-1) and in two-orientation farms (36.8 m2*ha-1), while the lowest in objects of V° simplification degree (24.7 m2*ha-1) and of the mixed production (26.4 m2*ha-1). The degree of using the storing area was on the level of 54.3-70.2% depending on the simplification degree of production and 55.5-68.4% depending on the production orientation. The highest replacement value of storing buildings and facilities was reported in farms of V°simplification degree (18.18 thousand. PLN*ha-1 AL) and in two-orientation farms (19.9 thousand.PLN*ha-1 AL). Basing on experiences in managing storing infrastructure of companies from outside the agriculturalbranch, where the use of modern methods of managing brought notable economical effects, varied patterns should be used and applied in farms.
PL
Przebadano 70 gospodarstw rolnych zlokalizowanych w pow. biłgorajskim, korzystających z funduszy pomocowych UE na modernizację techniczną. Celem pracy jest ocena wpływu wielkości dofinansowania ze środków UE na wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych. Wyposażenie w środki mechanizacji przy uwzględnieniu kwoty pomocy i powierzchni UR w okresie przed i po dofinansowaniu wskazuje na tendencję wzrostową. Po dofinansowaniu wartość odtworzeniowa środków mechanizacji wzrosła we wszystkich grupach gospodarstw przyjętego podziału wg powierzchni UR. Ocena przeliczeniowego stanu wyposażenia w środki mechanizacji gospodarstw wg powierzchni potwierdza wyższe wyposażenie gospodarstw obszarowo mniejszych.
EN
The researchers examined 70 farms located in the Biłgoraj administrative district, benefiting from the EU aid funds for technical modernisation. The purpose of the work is to assess the effect of the amount of co-financing from the EU resources, assigned for the provision of farms with technical equipment. The possession of mechanisation means taking into account the amount of aid and arable land area in the period before and after subsidising indicates growing tendency. After subsidising, the replacement value of mechanisation means increased in all groups of farms divided according to arable land area. The evaluation of the conversion level of mechanisation means in possession of farms divided according to their area confirms better equipping of smaller size farms.
PL
Celem niniejszej pracy była analiza stopnia zużycia (technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego) oraz wartości technicznych środków produkcji w wybranych gospodarstwach ogrodniczych w porównaniu z gospodarstwami prowadzącymi produkcję typowo rolniczą. Przeprowadzone w 180-ciu gospodarstwach: warzywniczych, sadowniczych oraz wielokierunkowych badania terenowe, pozwoliły na zebranie szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia gospodarstw zarówno w sprzęt techniczny jak również obiekty budowlane o charakterze produkcyjnym. Zakresem badań objęto ponad 5000 obiektów mechanicznych oraz prawie 900 obiektów budowlanych. Przedmiotem pracy były: - obiekty mechaniczne (mechaniczna siła pociągowa, narzędzia, maszyny, środki transportowe, itp.) - obiekty budowlane (budynki inwentarskie, magazynowe, garaże, itp.). W przypadku pierwszej grupy określony został wpływ na zużycie takich parametrów jak: wiek środków, skala (powierzchnia UR), towarowość produkcji (warzywniczej i sadowniczej), sposób przechowywania, jakość obsługi serwisowej (samodzielna czy w specjalistycznych zakładach, wykonywanie zalecanych przeglądów technicznych). W przypadku obiektów budowlanych określony został wpływ na zużycie takich czynników jak: wiek obiektów, skala (powierzchnia UR), towarowość produkcji (warzywniczej i sadowniczej), przeprowadzane remonty, stan środowiska eksploatacji obiektu. Analizy wyników dokonano w grupach gospodarstw podzielonych wg dwóch kryteriów, a mianowicie: powierzchni użytków rolnych oraz wielkości produkcji towarowej. Szczegółowej analizy dokonano także w grupach poszczególnych obiektów mechanicznych oraz obiektów budowlanych. Zebrany materiał badawczy pozwolił na określenie czynników decydujących o kształtowaniu się poziomu, struktury oraz tempa zużycia technicznych środków trwałych w postaci obiektów mechanicznych oraz obiektów budowlanych w gospodarstwach warzywniczych, sadowniczych oraz wielokierunkowych. W przypadku wybranych obiektów mechanicznych stworzono model matematyczny procesu zużycia fizycznego.
EN
The purpose of this work was to analyse the degree of wear (technical, functional and environmental) and the value of technical means of production in selected fruit-growing farms, compared to farms involved in typically agricultural production. Field research completed for 180 farms (vegetable-growing, fruit-growing and diversified) allowed to acquire detailed information concerning their possession of both technical equipment and building structures serving production purposes. The scope of the research covered more than 5000 mechanical facilities and almost 900 building structures. The subject of the work included: - mechanical facilities (mechanical tractive force, tools, machines, means of transport, etc.); - building structures (livestock and storage buildings, garages, etc.). In case of the first group, the researchers determined the impact on wear degree of the following parameters: age of the means, scale (arable land area), commodity character of production (vegetable / fruit), storage methods, service quality (independent or provided at specialist plants, carrying out recommended technical surveys). In case of building structures, the researchers determined the impact on wear of such factors as: age of structures, scale (arable land area), commodity character of production (vegetable / fruit), carried out overhauls / repairs, condition of a structure service environment. Obtained results were analysed within farm groups divided according to two criteria, that is: arable land area and commodity production volume. Detailed analysis was carried out also for the groups of individual mechanical facilities and building structures. Acquired research material allowed to determine factors deciding about wear degree, structure and rate for technical fixed assets in form of mechanical facilities and building structures in vegetable-growing, fruit-growing and diversified farms. A mathematical model representing physical wear process was developed for selected mechanical facilities.
PL
Zakresem pracy objęto grupę producencką ukierunkowaną na produkcję mleka, zrzeszającą 6 gospodarstw rolnych. Celem pracy była analiza wyposażenia parku maszynowego badanych obiektów. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, iż wyposażenie badanych obiektów jest zgodne z ukierunkowaniem produkcji. Pozwala zmechanizować większość prac oraz dotrzymać terminów agrotechnicznych. W przypadku wskaźnika wartości odtworzeniowej tylko gospodarstwa 3 i 4 nie przekroczyły wartości 500 tys.zł*gosp.-1. Również w tych dwóch gospodarstwach odnotowane najniższe wartości wskaźnika mocy zainstalowanej w parku maszynowym na poziomie zaledwie ok. 5,5 kWh*ha-1UR. Ilościowe wyposażenie we wszystkich obiektach było na zbliżonym poziomie.
EN
The study covered a producers' group oriented on milk production, uniting six farms. The analysis of a machinery park of the examined objects was the purpose of the study. The obtained results allow for reasoning that the infrastructure of the examined objects is compatible with the production trend. It helps to mechanize most of the works and to keep agrotechnological time limits. In case of the reproductive value index, only 3rd and 4th farm did not exceed the value of 500 thousand PLN*farm-1. Moreover, on those two farms, the lowest values of the power index installed in a machinery park on the level about 5.5 kWh*ha-1 of arable land, were reported. Quantity infrastructure in all objects was on a similar level.
PL
Do badań wybrano gospodarstwa zlokalizowane na terenie powiatu miechowskiego Zebrane dane w formie wywiadu kierowanego pozwoliły określić wielkość wartości odtworzeniowej parku maszynowego oraz wysokość i strukturę wykorzystania otrzymanych funduszy unijnych. Analizowano poakcesyjne fundusze inwestycyjne oraz dopłaty bezpośrednie. Środki wykorzystano głównie na zakup ciągników i maszyn rolniczych Badania przeprowadzono w 30 gospodarstwach Małopolski, które korzystały z dotacji Najwyższą wartość dopłat w przeliczeniu na 1 ha UR otrzymały gospodarstwa z grupy obszarowej 1-5 ha, zaś najniższą z grupy 15,1-25,0 ha.
EN
Farms located in the Miechów county were chosen for the research purposes. Data collected in the form of a focused interview enabled determining the replacement value of machinery as well as the amount of funds received from the European Union and the structure of their use. Post-accession investment funds and direct subsidies were analyzed. The funds were used mainly for purchasing tractors and agricultural machinery. The research covered 30 farms using subsidies in the Małopolska region. Farms of area ranging from 1 to 5 hectares received the biggest amounts of subsidies per 1 ha of farmland, whereas those of area ranging from 15,1 to 25,0 hectares received the smallest amount of payments per 1 ha of farmland.
PL
Przedstawiono wartość odtworzeniową parku maszynowego, nakłady pracy, wskaźnik technicznego uzbrojenia, wartość produkcji oraz wskaźniki efektywności produkcji w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka. Celem pracy było określenie wpływu wskaźnika technicznego uzbrojenia na efektywność produkcji mleka. Zakresem badań objęto 30 gospodarstw rolnych położonych na terenie powiatu nowosądeckiego. Badania przeprowadzono w formie wywiadu kierowanego z właścicielami gospodarstw. Zebrane informacje dotyczyły roku gospodarczego 2009/2010. Średnia wydajność mleczna w badanych obiektach wynosiła 4155 l. Wskaźnik technicznego uzbrojenia gospodarstw wynosił średnio 113,71 zł*rbh-1, a wskaźnik opłacalności, rentowności i dochodowości kształtował się na poziomie odpowiednio: 222, 122 i -4%.
EN
The replacement value of the machinery fleet, work expenditures, the technical infrastructure index, the value of production and production efficiency indexes in farms specializing in milk production. The aim of the work was to determine the impact of the technical infrastructure index on the efficiency of milk production. The scope of research covered 30 farms situated in the Nowy Sącz county. Tests were carried out in the form of a focused interview with farm owners. The collected information referred to the business year 2009-2010. The average milk efficiency in tested objects amounted to 4,155 l. The technical infrastructure index of farms was 113.71 PLN*rbh-1 on average, whereas remunerativeness, profitability and income indexes were 222, 122 and -4%, respectively.
PL
Przedstawiono kierunki zmian wyposażenia technicznego w rozwojowych gospodarstwach rolnych w latach 2002-2007. Obliczono wartość odtworzeniową parku maszynowego oraz wartość produkcji towarowej. Określono związek pomiędzy techniczną modernizacją gospodarstw a wzrostem wartości produkcji towarowej. Badania przeprowadzono w 116 gospodarstwach z regionu Małopolski prowadzących różną działalność produkcyjną. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż rolnicy mając świadomość, iż racjonalna modernizacja procesów produkcyjnych wymaga zabezpieczenia w nowoczesne źródło mechanicznej siły pociągowej, w pierwszej kolejności zakupywali ciągniki rolnicze.
EN
The paper presents trends of changes in technical equipment possessed by developing farms in years 2002-2007. The researchers computed machinery stock replacement value and commodity production value. They determined the relationship between technical modernisation of farms and increase in commodity production value. The research was carried out for 116 farms in Małopolska region, involved in different types of production activity. Completed studies allow to state that farmers are purchasing farm tractors first of all, being aware that rational modernisation of production processes requires them to have modern source of mechanical tractive power.
EN
This article makes a comparison between market and cost (or reconstruction) value. Market value can significantly differ from reconstruction value, especially when the latter one is improperly assessed. In Poland, each of presented value has its own rules of valuation and interpretation. Thus, changing the valuation base can result in significant differences in the valuation outcome. However, author made some efforts to prove that with specific assumptions concerning data use and procedures of analysis, the results of both kinds of values can be very similar. Therefore cost value can be treated as a substitute for market value. This thesis can be noticed in many countries and has been already proved in many cases.
PL
W artykule porównano koncepcję wartości rynkowej z koncepcją wartości odtworzeniowej. Wartość rynkowa, co wykazano w artykule, może się znacząco różnić od wartości odtworzeniowej, szczególnie jeśli ta druga wartość określona zostanie niewłaściwie. W Polsce każda z zaprezentowanych wartości ma odrębne zasady określania i interpretacji. Zmiana podstawy wartości może zatem skutkować istotną różnicą w poziomie (wysokości) wyniku wyceny. Jednocześnie starano się wykazać, że jeśli w wycenie zostaną zachowane szczególne założenia co do wykorzystanych danych i procedury ich przetworzenia, to otrzymane wyniki obu rodzajów wartości mogą być bardzo do siebie zbliżone. Wartość odtworzeniowa może być wtedy traktowana jako substytut wartości rynkowej. Teza ta jest stawiana także w wielu krajach i w wielu przypadkach udowodniona.
PL
W pracy podjęto próbę oceny wpływu liczby i rodzaju posiadanych źródeł dochodu rodziny rolnika na poziom wyposażenia gospodarstw w środki techniczne do produkcji rolnej. Badania przeprowadzono w 150 gospodarstwach Małopolski a uzyskane wyniki weryfikowano w 30 gospodarstwach Wielkopolski. W obiektach z Małopolski zaangażowanie rodzin wyłącznie w produkcję rolniczą, sprawiło, że intensywność tej produkcji, a co za tym idzie generowane z niej dochody, przyczyniły się do posiadania najlepiej wyposażonego parku maszynowego - w porównaniu z pozostałymi grupami. Wyniki z Wielkopolski w pewnym zakresie potwierdziły tą zależność.
EN
The paper is an attempt to evaluate the effects of the number and kinds of farmer's family income sources on the possessed technical means for agricultural production. The studies covered 150 farms in Little Poland and the results obtained were verified for 30 farms in Great Poland. Considering the objects in Little Poland, the families were engaged exclusively in agricultural production, so the intensity of that production and, consequently, the incomes generated from it, resulted in being best equipped with machines, compared with other groups. The results obtained in Great Poland to some extent confirmed that relationship.
PL
Określono wysokość i strukturę wykorzystania funduszy unijnych do modernizacji gospodarstw rolnych. Analizowano przedakcesyjny fundusz SAPARD oraz poakcesyjne fundusze inwestycyjne, rolnośrodowiskowe oraz dopłaty produkcyjne. Badania przeprowadzono w 60 gospodarstwach Małopolski, które korzystały z dotacji. Stwierdzono, że w badanych gospodarstwach środki pomocowe przeznaczone na modernizację pochodziły głównie z funduszu inwestycyjnego oraz przedakcesyjnego programu SAPARD. Środki wykorzystano głównie na zakup ciągników i maszyn rolniczych. Nastąpił wzrost wartości odtworzeniowej parku maszynowego średnio o około 25%. Najwyższą wartość dopłat w przeliczeniu na 1 ha UR otrzymały gospodarstwa z grupy obszarowej 5-10 ha oraz gospodarstwa ukierunkowane na produkcję trzody chlewnej, zaś najniższą z grupy powyżej 20 ha oraz ukierunkowane na produkcję bydła.
EN
The paper specifies the amount and structure of using the EU funds for modernization of farms. The pre-accession SAPARD fund and post-accession investment funds, agricultural and environment funds, and production subsidies have been analysed. The research was carried out in 60 farms in Małopolskie Voivodeship, which obtained the subsidy. The researchers found that in the examined farms the aid for modernisation was derived mostly from the investment fund and the preaccession SAPARD programme. Most of the resources were used to purchase farm tractors and machines. An increase in machine stock replacement value was observed, on average reaching ca. 25%. Farms ranked in the 5-10 ha land area group and farms with production focused on pig farming received highest subsidy amount per 1 ha of farmland, whereas this amount was lowest for the group of farms sized over 20 ha and for farms engaged in cattle production.
PL
W pracy przedstawiono wskaźnik technicznego uzbrojenia oraz postęp naukowo-techniczny i jego efektywność, w gospodarstwach prowadzących różną działalność produkcyjną. Badaniami objęto 116 gospodarstw rozwojowych położonych na terenie Małopolski, które dzięki unijnej pomocy finansowej mogły zmodernizować własny park maszynowy. Na podstawie zebranych informacji oceniono m.in. wyposażenie techniczne gospodarstw, co pozwoliło na określenie ww. wskaźników, w latach 2002-2007. Przeprowadzono również analizę statystyczną wykorzystując program STATISICA 6.0.
EN
Paper presents a technical equipment index, scientific and technological progress and its effectiveness in farms conducting a variety of production activities. Research included 116 developing farms located within region of Małopolska. The selected farms could modernize their own machine equipment due to the EU financial support. Based on collected data it was possible to evaluate the technical equipment in those farms and determine the above mentioned indexes within period of 2002 to 2007. A statistical analysis was also conducted using STATISTICA 6.0 software.
PL
Przedstawiono wyposażenie gospodarstw w środki techniczne, ponoszone nakłady pracy oraz uzyskiwaną wielkość produkcji czystej i efektywność pracy. Badania przeprowadzono w 116 gospodarstwach z województwa małopolskiego, starających się o dotacje na zakup nowych maszyn. Dane obejmowały okres 2002-2007. Do celów analizy porównawczej badane obiekty podzielono na grupy ze względu na kierunek produkcji oraz ze względu na wielkość gospodarstwa. Istotne związki pomiędzy badanymi cechami określono wykorzystując program STATISTICA 6.0.
EN
The paper presents engineering equipment in farms, their labour expenditures and achieved clean production size and work efficiency. The analysis was carried out for 116 farms from Małopolska Province, applying for grants toward the purchase of new machines. Data covered the period 2002-2007. For comparative analysis purposes, the analysed facilities were divided in groups according to production direction and farm size. Substantial relations between analysed features were determined using the STATISTICA 6.0 application.
PL
Do badań wybrano gospodarstwa zlokalizowane na terenie Gminy Stryszawa. Jest to typowa gmina o charakterze górskim. Zebrane dane w formie wywiadu kierowanego pozwoliły określić wielkość wartości odtworzeniowej parku maszynowego, następnie w wyniku przeprowadzonej analizy porównawczej i statystycznej określono stopień determinacji tej wartości przez jeden z czynników demograficznych tj. wiek właściciela gospodarstwa.
EN
For studies farmsteads located in the area of Stryszawa commune were selected. This is a typical mountain commune. The data gathered during the directed interview allowed to determine the reconstruction value of the machine park, further, as a result of the performed comparative and statistical analysis a degree of determination of this value by one demographic factor i.e. farmstead owner's age, was determined.
PL
Dokonano analizy wartości rynkowej oraz odtworzeniowej obiektu budowlanego o charakterze rolniczym (kurnika). Uzyskane dwie kategorie wartości są wynikiem dwóch niezależnych od siebie wycen, dokonanych z zastosowaniem metody porównywania parami, mieszczącej się w podejściu porównawczym oraz metody odtworzeniowej, zaliczanej do podejścia kosztowego.
EN
An analysis was performed of the market and reconstruction value of the farm building structure (poultry house). The two obtained value categories are a result of two independent pricing, done using a paired comparison method, falling into an comparative approach and reconstruction method, included into a cost approach.
PL
W pracy przedstawiono wielkość nakładów energetycznych ponoszonych na produkcję rolniczą gospodarstw. Badania przeprowadzono w 119 obiektach leżących na terenie Małopolski. Gospodarstwa te podzielono na 4 grupy obszarowe oraz na 3 grupy analityczne tj. produkcja trzody, mleka i wielostronna. Badania miały charakter wywiadu kierowanego, a zawarte w formularzu pytania obejmowały zaszłości produkcyjne z roku gospodarczego 2002/03.
EN
The study presents the amount of energy expenditure on agricultural production of the farms. The research was conducted in 119 farms located in the Małopolska region. The farms were divided into 4 area groups and into 3 analytical groups i.e. swine breeding, milk production and versatile. The research had the form of a directed interview, and the questions included in the form covered production facts of the economical year 2002/03.
PL
Przedstawiono poziom wyposażenia gospodarstw sadowniczych w techniczne środki produkcji oraz strukturę posiadanego parku maszynowego. Określono stopień obciążenia pracą wybranych technicznych środków produkcji, a także koszty utrzymania parku maszynowego w gospodarstwach sadowniczych.
EN
The level of availability of technical means of production and stock of machines owned by fruit farms has been demonstrated. The occupancy degree of selected technical means of production has been established, together with the cost of maintaining stock of machines in fruit farms.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.