Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 327

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  e-learning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest możliwościom tworzenia randomizowanych zadań matematycznych, jakie daje zastosowanie systemu algebry komputerowej STACK (System for Teaching and Assessment using a Computer algebra Kernel). Przedstawione są w nim przykłady takich zadań, na bazie których autorki tego artykułu stworzyły na uczelnianej platformie Moodle kurs „Matematyka” dla wszystkich studentów pierwszego roku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W czasach pandemii wirusa SARS-CoV-2 okazał się on nieocenionym następcą tradycyjnych zbiorów zadań. System STACK umożliwia bowiem przekazanie studentowi pełnego rozwiązania wylosowanej przez niego wersji zadania, pobieranie wprowadzonego rozwiązania i dostosowanie do niego odpowiedzi zwrotnej. Daje zatem możliwość przeprowadzania bieżącej kontroli efektów kształcenia oraz rzetelnych egzaminów zdalnych kończących daną formę zajęć.
EN
This article focuses on the possibilities of creating randomized mathematical problems provided by the STACK system, which is an open source automatic assessment tool, which is based on the Maxima Computer Algebra System. This publication contains examples of the tasks used by the authors to create ‘Mathematics’ course on the university’s Moodle platform. The above mentioned course was aimed at first-year students of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. During the SARS-CoV-2 pandemic it proved to be the invaluable replacement for the traditional set of tasks. The STACK system enables students to transmit a complete solution of a randomly selected version of the task along with dynamic drawings made with GeoGebra. It is also possible to download the solution introduced by the student and adapt the feedback. In addition, there is also an option of a gradual construction of the exercise where the mistakes made by the student in each stage do not disqualify the entire task and allow to check whether it is consistently solved till the end. Attention will also be paid to the possibility of using the STACK system to monitor the effects of learning, as well as to perform reliable remote final examinations, which cannot even be provided by multiple-choice test tasks.
EN
This paper is a report in brief of the project that “Henri Coanda” Air Force Academy, in collaboration with partners from Poland and Bulgaria, carried out under the aegis of the Erasmus + program of the European Union by the end of 2018. The project was called Systems for Aerial Surveillance and Security (SASS). The project proposed the initiation of a process of uniformisation of competences necessary for the people involved in the field of aviation, namely obtaining a joint study plan for pilots, air traffic controllers, and air surveillance officers [3]. It opened the way for cooperation between the Air Force Academies that began a joint semester of study. Achieving the objectives of the project meant introducing an online teaching/learning system based on an e-learning platform. The e-learning features have been fully utilised through the introduction of a videoconference system that allows teaching/learning activities for professors/students at a distance. The completion of the project was carried out by evaluating the results obtained at different stages. The analysis was based on the feedback from the main target groups - students, teachers and beneficiaries of the graduates. Two periods of teacher and student mobility were required for evaluation and analysis. The students’ and teachers' opinions on the implementation of the curriculum by means of the e-learning platform were analysed in detail.
PL
Stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 spowodował ograniczenia bieżącej działalności uczelni i sprawił, że zmianie uległo prawo i jego stosowanie. Praca uczelni w czasie pandemii nie została zawieszona, stopniowo były znoszone kolejne ograniczenia i przywracano bieżącą działalność. Uczelnie zmuszone zostały do szybkiego wypracowania nowych rozwiązań, które umożliwiały prowadzenie kształcenia i bieżącą pracę uczelni w zdalnej formie przy zachowaniu wymagań wynikających z rozporządzeń MNiSW i wymagań sanitarnych. Celem opracowania jest przedstawienie wprowadzonych w roku akademickim 2019-2020 rozwiązań ustawowych i wykonawczych oraz ocena ich realizacji i skuteczności w kontekście transformacji cyfrowej. W tekście, weryfikowana jest teza, że przepisy prawne umożliwiają realizację statutowych celów uczelni, a ich ewolucja i stosowanie są adekwatne do sytuacji i zagrożeń. W artykule wykazano ponadto, że funkcjonowanie uczelni wymagało jednocześnie gruntownej zmiany w organizacji pracy, w zakresie: procesu kształcenia, weryfikacji efektów kształcenia i prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w postaci elektronicznej. Uczelnie musiały dokonać transformacji cyfrowej. Rozwiązania elektroniczne wymagały zabezpieczenia odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagało to zarówno od studentów jak i pracowników uczelni nabycia nowych kompetencji cyfrowych. Czas ten z całą pewnością nie jest stracony a część rozwiązań wprowadzonych w czasie pandemii będzie prawdopodobnie wykorzystywana również po jej ustaniu. Zmiany jakie zaistniały w czasie pandemii ukazały zapotrzebowanie na nowe kompetencje. Szansą i zadaniem dla uczelni jest bowiem rozwijanie dalszych kompetencji cyfrowych pracowników uczelni i studentów.
EN
The COVID-19 epidemic threats caused significant restrictions on current activities of the Universities and other academical institutions. The consequences of these resulted in changes of legal provisions and their application. The functioning of Universities during the pandemic was not suspended; successive restrictions were gradually lifted, until the current activity was restored. Universities were forced to develop new solutions that made conducting education possible as well as ongoing work of institution in a remote form. The above-mentioned activities were in compliance with regulations of the Ministry of Science and Higher Education as well as sanitary requirements. The aim of this article is to present the statutory and regulatory solutions and to assess their implementation and effectiveness in the context of digital transformation. The Author verifies the thesis, that “COVID-19 legal regulations” enable the achievement of statutory goals of Universities, and furthermore, that their evolution and application is adequate to the situation and hazards caused by pandemic situation. The article also showed that the functioning of the Universities required a thorough change in the organization of their work in the fields of, the education process, verification of learning outcomes and keeping the studies documentation in the electronic form. Universities were forced to go through a digital transformation. Electronic solutions required appropriate protection of computers and telecommunications infrastructure. It required both students and university staff to acquire new digital competences. This period was certainly not wasted and some of the solutions introduced during the pandemic will probably be also used after it has ceased. The changes that took place during the pandemic showed the need for new competences. The opportunity and task for universities is to develop further digital competences of university employees and students.
PL
Lafarge Polska jest firmą, w której ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników zawsze były stawiane na pierwszym miejscu. Podejmujemy wiele trudno działań na rzecz doskonalenia stanu bezpieczeństwa pracy i maksymalnego zabezpieczenia zdrowia pracowników przed negatywnym wpływem czynników szkodliwych występujących w pracy. Mimo że bardzo wysoko podnieśliśmy poprzeczkę w zakresie bezpieczeństwa, to ryzyko niebezpiecznych zdarzeń wciąż występuje. Czy można więc odkryć nowe drogi do poprawy bezpieczeństwa? Sprawdźmy!
EN
As a result of the COVID-19 pandemic, many faculty members were required to abruptly shift from face-to-face to online teaching. Within this, some instructors managed well, while others struggled. This COVID-19 induced shift to online teaching constitutes a clear achievement situation is that for many faculty members, it marked the first time that it was mandatory for all courses to be exclusively taught online what proved to be challenging for teachers. Therefore the objective of the paper is to present first-hand experience of academic teachers in Poland and USA representing Military University of Technology and National Defence University in USA. Given the sudden nature of transitioning from an in-residence program to an online program, the Eisenhower School in USA and Faculty of Security, Logistics and Management in Poland encountered many issues identified in the literature, like understanding student learning styles and culture; applying best pedagogical approaches; managing technology and technological issues; receiving sufficient technical training; and preparation and execution time management challenges (Islam, Beer, and Slack 2015). The authors postulate that online teaching should be regarded as complimentary to traditional teaching, as nothing will replace face to face contact.
PL
W wyniku pandemii COVID-19 wielu członków wydziału musiało nagle przejść z nauczania bezpośredniego na nauczanie online. Niektórzy instruktorzy radzili sobie dobrze, podczas gdy inni mieli trudności. Wywołane przez COVID-19 przejście na nauczanie online przełożyło się na osiągnięcia nauczania, ponieważ dla wielu członków wydziału po raz pierwszy prowadzenie kursów wyłącznie przez Internet było obowiązkowe, co okazało się wyzwaniem dla nauczycieli. Dlatego celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń z pierwszej ręki polskich i amerykańskich nauczycieli akademickich reprezentujących Wojskową Akademię Techniczną i Akademię Obrony Narodowej w USA. Biorąc pod uwagę nagłe przejście z programu stacjonarnego do programu online, Eisenhower School w Stanach Zjednoczonych oraz Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w Polsce napotkały wiele problemów zidentyfikowanych w literaturze, takich jak: zrozumienie stylów uczenia się uczniów; stosowanie najlepszych podejść pedagogicznych; zarządzanie technologią i zagadnieniami technologicznymi; otrzymanie wystarczającego szkolenia technicznego; a także wyzwania związane z przygotowaniem i zarządzaniem czasem podczas zajęć online (Islam, Beer, Slack 2015). Autorzy postulują, że nauczanie online należy traktować jako uzupełnienie nauczania tradycyjnego, gdyż nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu nauczyciela i studenta.
EN
Modern IT and teaching solutions are increasingly used in the distance learning process. The introduction of game ele-ments in the e-learning allows to increase the interest and motivation of the user when performing tasks. The "Quizer" e-learning platform has been designed to create interactive multimedia courses with elements of gameplay, including the multiplayer format. The paper discusses the technologies and tools used to build the platform. An example of a game designed in a multiplayer format is presented.
PL
W procesie kształcenia na odległość coraz częściej stosowane są nowoczesne rozwiązania informatyczne i dydaktyczne. Wprowadzenie do e-learningu elementów rozgrywki pozwala na zwiększenie zainteresowania i motywacji użytkownika podczas wykonywania stawianych mu zadań. Platforma e-learningowa „Quizer” powstała z myślą tworzenia interaktywnych kursów multimedialnych z elementami rozgrywki, w tym w formacie multiplayer. W pracy omówiono zastosowane do budowy platformy technologie i narzędzia. Przedstawiono przykład gry wykonanej w formacie multiplayer.
7
Content available Konferencja naukowa w czasach zarazy
PL
Autorzy przedstawiają prosty i tani sposób organizacji naukowego sympozjum w formie e-konferencji.
EN
The authors present a simple and cheap way to organize a scientific symposium in the form of an e-conference.
8
Content available NAVOICA : internetowa przestrzeń edukacyjna
PL
NAVOICA – to systemowe rozwiązanie oferujące kursy MOOC (z ang. Massive Open Online Course) w Polsce. NAVOICA została uruchomiona w październiku 2018 r. i od tego momentu oferuje możliwość bezpłatnego dostępu zarówno dla twórców, jak i uczestników kursów MOOC. Na przestrzeni pierwszych 18 miesięcy na platformie NAVOICA zarejestrowanych zostało około 6500 użytkowników, co oznacza, że platforma pięciokrotnie zwiększyła liczbę uczestników kursów MOOC w ciągu ostatniego roku. Autorzy artykułu przedstawiają platformę NAVOICA po półtora roku realizacji kursów MOOC, omawiają zarządzanie platformą, system zapewnienia jakości, zgromadzone doświadczenie oraz modyfikacje i nowe funkcjonalności. Materiał zawiera zgromadzone doświadczenie w liczbach oraz wskazuje, w jakim kierunku będzie szedł rozwój oferty o kursy, których publikacja odbędzie się już wkrótce. NAVOICA jest efektem projektu tworzącego sieć współpracy uczelni i innych uznanych podmiotów kształcących na odległość. Jest to projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
EN
NAVOICA is a system for offering MOOCs (Massive Open Online Course) in Poland. NAVOICA was launched in October 2018 and, from that moment on, has been offering free access to both MOOC creators and participants. Approximately 6500 users registered with the NAVOICA platform during the first 18 months, which means the platform has quintupled the number of MOOC participants over the last year. The article’s authors present the NAVOICA platform after one and a half years of implementing MOOCs, as well as discuss platform management, the quality assurance system, the experience gained, as well as modifications and new functions. The material contains the experience accumulated in numerical form and indicates the direction in which the offer is to be expanded with soon to be published courses. NAVOICA is the result of a project creating a network for collaboration of higher education institutions and other well-established bodies providing distance learning. The project has been commissioned by the Ministry of Science and Higher Education.
9
Content available remote Learning from student browsing data on e-learning platforms: case study
EN
Interpretation of the behaviors of students in e-learning platforms with machine learning models has become an emerging need in recent years. Increase in the number of registered students on e-learning platforms is one of the reasons for choosing machine learning models. Tracking, modeling and understanding student activities gets more complex when the number of students is increased. This study is focusing modeling student activities on e-learning platforms with Complex Event Processing (CEP), Association Rule Mining (ARM) and Clustering methods based on distributed software architecture. Within the scope of this study, different modules that work real-time have been developed. An admin panel has been also developed in order to control all modules and track the student actions. Performance results of modules also obtained and evaluated on distributed system architecture.
EN
An important place in the work of a teacher of a high er education institution (hereinafter - H El) is the introduction of innovative teaching methods in the educational process. Such activities strengthen the student's interest in mastering his knowledge, which is currently important in determining the quality of education in Ukraine and the Republic of Poland. The article analyzes the terminology of this study in two countries. Showing distinction in matters of „innovation education" and „innovation in education." The terminology „readiness for innovative pedagogical activity" and the level of formation of the teacher's attitude to search activity are clearly defined. Popular innovative teaching methods are described in the study: contextual learning, simulation learning, problem-based learning, modular full acquisition of knowledge and distance learning. An important skill of the teacher is to create a climate for teaching students using web technologies and teaching students using the roles of expert, coach, facilitator and moderator. The idea is introduced that only in a morally „pure" climate of the educational environment it is possible to practice and produce innovations by a teacher. lt is important to apply innovations in the education of students who fol low the tradition of „lifelong learning". The rating of the most popular teaching methods, which are determined by the students themselves, is given.
PL
Ważnym miejscem w pracy nauczyciela instytucji szkolnictwa wyższego (dalej - ISW) jest wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania w procesie edukacyjnym. Takie działania wzmacniają zainteresowanie studenta zdobywaniem wiedzy, która jest obecnie ważna w określaniu jakości edukacji na Ukrainie i w Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł analizuje terminologię tego badania w dwóch krajach. Pokazano różnice między „innowacjami edukacyjnymi" a „innowacje w edukacji". Terminologia „gotowość do innowacyjnej działalności pedagogicznej" i poziom kształtowania się postawy nauczyciela wobec działalności poszukiwawczej są jasno określone. Popularne innowacyjne metody nauczania opisano w badaniu: uczenie kontekstowe, uczenie symulacyjne, uczenie problemowe, modułowe pełne przyswajanie wiedzy i uczenie się na odległość. Ważną umiejętnością nauczyciela jest stworzenie klimatu do nauczania uczniów korzystających z technologii internetowych i nauczania uczniów przy użyciu roli eksperta, trenera, facylitatora i moderatora. Wprowadzono ideę, że tylko w moralnie „czystym" klimacie środowiska edukacyjnego nauczyciel może praktykować i produkować innowacje. Ważne jest, aby stosować innowacje w edukacji uczniów, którzy przestrzegają tradycji „uczenia się przez całe życie". Podana jest ocena najpopularniejszych metod nauczania, które są określane przez samych uczniów.
PL
Uczelnie wyższe odpowiadają na wyzwania stawiane przez stechnologizowany świat i rynek pracy zmianami środowisk uczenia się i nauczania. Wprowadzenie zajęć opartych na sytuacjach autentycznych umożliwia studentom rozwijanie umiejętności twardych i miękkich. Kursy języka angielskiego specjalistycznego, wspomagane technologiami internetowymi, stymulują uczących się do rozwijania kompetencji językowych i pozajęzykowych, zachęcając ich do interakcji obecnych w rzeczywistym środowisku pracy. Zadania oparte na konstruktywistycznym podejściu do tworzenia modeli mentalnych, wymagające współpracy koniecznej do współtworzenia treści, przełamują rutynę i monotonię podręcznikowej edukacji skierowanej do ucznia o uogólnionych potrzebach. Wykorzystanie infografik do kształcenia umiejętności pisania testów formalnych uatrakcyjnia zajęcia i pomaga studentom podwyższyć różne kompetencje.
EN
Higher-education institutions respond to challenges posed by technological advances and today’s labour market by changing learning and teaching environments into more student-centred and more responsive to students’ needs. Webenhanced, authentic context-based ESP classes enable developing both hard and soft competencies, and encourage the participants to engage in situations that resemble patterns of activity in a work context. Tasks structured around the constructivist paradigm which require the students to collaborate in an online environment break the monotonous routine of traditional coursework that focuses to meet the average student's needs. Using infographics to develop the writing skill brings novelty to the classroom, and going beyond textbook-based education to encompass a range of online activities and technologies creates more opportunities for professional growth.
PL
Artykuł ma na celu podsumowanie obserwacji i doświadczeń zebranych podczas 18-letniego okresu pracy na uczelniach technicznych – głównie nauczania inżynierów przedmiotów zawodowych. Pytanie postawione w tytule, mimo iż brzmi prowokująco, a może nawet trochę retorycznie, jest jednak pytaniem otwartym. Z punktu widzenia dydaktyka Internet odkąd tylko pojawił się w Polsce (a jak wiadomo jego początki wiążą się właśnie z uczelniami) stał się nieocenionym wsparciem i odciążeniem dla prowadzących. Obecnie trudno jest sobie wyobrazić nie tylko nauczanie, ale i funkcjonowanie uczelni bez tego narzędzia. Niniejszy artykuł postara się w jak najszerszy sposób odpowiedzieć na pytanie jak kolejne pokolenia studentów reagują na dobrodziejstwa cyfrowe i jak radzą sobie z ich obsługą. Zawarte w nim zostanie również spojrzenie prowadzącego na zachodzące zmiany i rozwój techniki.
EN
The aim of this paper is summarize the observations gathered teaching professional engineers. Although the question posed in the title sounds provocative, and maybe even a bit rhetorical, it is however an open question. From the point of view of didactics, as soon as the Internet has emerged in Poland it has become an invaluable support and help for the lecturers. At the moment it is difficult to imagine not only the teaching but also the functioning of the university without this tool. The paper will answer the question if the subsequent generations of students can benefit from digital technologies and how they handle them. It will also include the view of the academic teacher on the changes and development of technology.
13
Content available Navoica - Polski Mooc
PL
NAVOICA - to systemowe rozwiązanie oferujące kursy MOOC (z ang. Massive Open Online Course) w Polsce. Ta platforma edukacyjna jest efektem projektu Polski MOOC tworzącego sieć współpracy uczelni i innych uznanych podmiotów kształcących na odległość. Głównym założeniem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej platformy kształcenia zapewniającej bogatą ofertę wirtualnych kursów dla różnego typu grup społecznych oraz skupiającej różne środowiska: uczelnie, instytucje naukowe, biznes czy organizacje pozarządowe. Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W artykule autorki prezentują wnioski z realizacji projektu oraz omawiają pierwsze doświadczenia z eksploatacji polskiej platformy MOOC.
EN
NAVOICA - is a system solution that offers MOOC (Massive Open Online Course) courses in Poland. NAVOICA is an effect of the Polish MOOC project, which creates cooperation network of universities and other recognized distance education providers. The main assumption of the project is to create a public education platform, providing a wide range of virtual courses for various types of social groups and bringing together different environments: universities, scientific institutions, business or NGOs. The project is carried out on behalf of the Ministry of Science and Higher Education. In the paper, authors present conclusions from the project implementation and discuss the first experiences from the operation of the Polish MOOC platform.
14
Content available Chalk & talk or swipe & Skype?
EN
Technology in classroom is a matter of heated discussions in the field of education development, especially when multidisciplinary education goes along with language skills. Engineers’ education requires theoretical and practical knowledge. Moreover, dedicated computer skills become crucial for both young graduates and experienced educators on the labor market. Teaching online with or without using different Learning Management Systems (LMS) became an integrated part of teaching and grading systems at most of the universities. Unfortunately, the overuse of technology happens to result in lower learning efficiency instead of bringing development. In this article examples of overuse or misuse of technology in the classroom were discussed and some case study improvements were presented, based on case studies investigated by the representatives of Gdansk University of Technology and Online Language Center.
PL
Wykorzystanie technologii w nauczaniu to kwestia wywołująca dyskusje w tematyce rozwoju edukacji, zwłaszcza że edukacja wyższa, coraz częściej multidyscyplinarna, jest ściśle powiązana z umiejętnościami językowymi. Edukacja inżynierów wymaga wiedzy teoretycznej i praktycznej. Ponadto, posiadanie podstawowych, a często też specjalistycznych, umiejętności komputerowych stało się niezbędne na rynku pracy, zarówno dla młodych absolwentów, jak i doświadczonych nauczycieli i specjalistów, niezależnie od branży. Nauczanie online z wykorzystaniem poszczególnych platform powstałych w celu zarządzania nauczaniem (ang. LMS – Learning Management System) lub innych e-narzędzi stało się integralną częścią systemów nauczania i oceniania na większości uniwersytetów. Niestety, nadużywanie technologii skutkuje niższą efektywnością uczenia się, choć docelowo ucyfrowienie edukacji miało przyspieszyć rozwój wielu kompetencji jednocześnie. W niniejszym artykule zostały omówione przykłady nadużywania lub niewłaściwego wykorzystywania technologii w klasie. Zostały też zaproponowane sposoby na polepszenie stanu rzeczy, opracowane na podstawie analizy przypadków z różnych kręgów regionalnych i kulturowych, przeprowadzonej przez przedstawicieli Politechniki Gdańskiej i Online Language Center.
EN
Anchoring exercises on a training ship have a significant effect on the acquisition of ship handling skills. Furthermore, such training is also effective for the development of critical thinking and problem solving. The authors investigated this topic to develop effective training methods for anchoring exercises. We created a rubric for anchor training, and the instructor evaluated trainees based on the rubric items. These rubrics were effective for judging trainee performance. The effect of dialogue in group work was shown by comments from instructors and the trainees. Group presentations were also evaluated via student comments. After conducting the anchoring training in native language in the spring, the same exercise was conducted in English in the fall. Only English instructions were offered during the training exercise in the first year (2016). In the second year (2017), students took a brief e-learning course in English about anchoring before attempting the second exercise in English. According to instructor evaluations, the second session in 2017 saw a much greater improvement in trainee performance than did the second session in 2016. English practice in the e-learning course allowed students to focus more on practising the techniques they had learned previously when performing the second training exercise in English.
EN
In this article, a method of centralised distribution of university e-learning electronic educational resources is proposed. E-learning is seen as a complex organisational hierarchy. The method applied in this article is based on n structured analysis of the problems and objectives of the system. The method considers electronic educational resources for e-learning. The advantages of the proposed method include the timely completion of multi-session e-learning and the availability of a reserve of electronic educational resources.
PL
W niniejszym artykule zaproponowano metodę scentralizowanej dystrybucji elektronicznych zasobów edukacyjnych akademickiego e-learningu. E-learning jest postrzegany jako złożona hierarchia organizacyjna. Metoda zastosowana w tym artykule opiera się na analizie struktury problemów i celów systemu. Metoda uwzględnia elektroniczne zasoby edukacyjne dla e-learningu. Zaletami proponowanej metody są między innymi terminowe ukończenie wielosesyjnego e-learningu i dostępność względnej rezerwy elektronicznych zasobów edukacyjnych.
EN
The phenomenal growth of e-learning in the developed countries makes Indonesia going with the trend by investing massively in Information Technology and Communication (ICT) to push the country into a knowledge economy. However, e-learning - as the implementation of ICT in higher education - is not without challenges and failures as the technology cannot be perceived as a panacea. Many researchers and practitioners have acknowledged that e-learning as a future prospective medium of instruction encounters difficulties and challenges to implement successfully. The objective of study is to investigate the influential adoption factors to adopt new technologies drawn from recent technology adoption theories. Further, the present study examines the moderating impact of one Hofstede’s national culture dimensions (individualism-collectivism) toward adoption factors in adopting e-learning technology. The empirical data, which consists of 200 valid datasets, were collected from lecturers in Indonesia via self-administered paper-based questionnaire, and Structural Equation Modeling (SEM) was employed. The finding of this research advances our understanding of the dynamics of e-learning technologies and refines existing conclusions about perspectives of educators towards the adoption process of e-learning technologies. Further, the current gap between developed and developing countries on the effects of cultural dimensions provide an original reference on how the culture side influences the individuals’ behaviors when adopting new technology.
PL
Fenomenalny rozwój e-learningu w krajach rozwiniętych sprawia, że Indonezja podąża za tym trendem, inwestując masowo w technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), aby pchnąć kraj w gospodarkę opartą na wiedzy. Jednak e-learning podobnie jak wdrażanie ICT w szkolnictwie wyższym - nie jest pozbawiony wyzwań i porażek, ponieważ technologii nie można postrzegać jako panaceum. Wielu badaczy i praktyków przyznało, że e-learning jako przyszłe przyszłe medium nauczania napotyka trudności i wyzwania, które należy skutecznie wdrożyć. W artykule przedstawiono badania wpływowych czynników akceptacji w celu przyjęcia nowych technologii zaczerpniętych z najnowszych teorii adaptowania technologii. Ponadto w badaniu przeanalizowano moderujący wpływ jednego z narodowych wymiarów kultury Hofstede (indywidualizm-kolektywizm) na czynniki adaptacyjne przy wdrażaniu technologii e-learningu. Dane empiryczne, które składają się z 200 ważnych zestawów danych, zostały zebrane wśród wykładowców w Indonezji za pomocą kwestionariusza w formie papierowej i zastosowania modelowania równań strukturalnych (SEM). Wyniki tych badań przyspieszą nasze zrozumienie dynamiki technologii e-learningu i udoskonalą istniejące wnioski dotyczące perspektyw nauczycieli w zakresie procesu wdrażania technologii e-learningu. Ponadto obecna luka między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się w zakresie wpływu wymiarów kulturowych stanowi oryginalne odniesienie do tego, w jaki sposób kultura wpływa na zachowania jednostek podczas przyjmowania nowych technologii.
EN
The intellectual information system for student knowledge assessment designed for owners of mobile devices based on Android operating system. The main purpose of the system is to make the process of student knowledge assessment faster and easier through automation of passing the test. The system also provides an additional opportunity for students to test their knowledge by themselves and receive explanations to the questions.
PL
Artykuł prezentuje koncepcję budowy uniwersalnego scenariusza gry fabularnej, która pomaga zbudować zaangażowanie wśród studentów uczelni technicznych. Jednym ze sposobów na wzmożenie motywacji w procesie uczenia się jest gamifikacja. Gdy gamifikacja wspiera proces nauczania często tworzone są modele tematycznie związane z problematyką danego przedmiotu. Scenariusz proponowanej gry jest uniwersalny i można go wykorzystać w ramach każdego przedmiotu.
EN
The article presents the concept of the universal model of role-playing game, which helps build commitment among students of technical universities. One of the ways to enhance motivation in the learning process is gamification. When gamification supports the teaching process, models that are thematically related to the subject matter are often created. The model of the proposed game is universal and can be used within each subject.
20
Content available Personalizacja w e-learningu. Przegląd rozwiązań
PL
Celem artykułu jest analiza wybranych profesjonalnych rozwiązań w dziedzinie personalizacji e-learningu dla dobra jego twórców i użytkowników. Dla realizacji tego celu przeprowadzono badanie literatury przedmiotu rejestrowanej w bazach danych: Library and Information Science Abstracts (LISA), Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) i Education Resources Information Center (ERIC). Rozwiązania w zakresie personalizacji e-learningu omówiono w następującej kolejności: systemy tworzenia i zarządzania treściami multimedialnymi, spersonalizowane podręczniki elektroniczne i programy szkoleń, agenci w spersonalizowanym środowisku uczenia się, zasoby sieciowe. W zakończeniu artykułu zawarto wnioski dotyczące personalizacji w e-learningu w różnych środowiskach uczenia się.
EN
The purpose of this paper is to analyze the selected professional solutions in the field of personalization of e-learning for the benefit of its creators and users. For this purpose, study of the literature of the subject registered in databases was carried out: Library and Information Science Abstracts (LISA), Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), Education Resources Information Center (ERIC). The following solutions were discussed: systems for creating and managing multimedia content, personalized e-books and curricula, agents in a personalized learning environment, Web resources.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.