Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The amount of generated waste has been increasing for several years in Poland. There is a lot of research in the field of the environmental and economic evaluation of waste treatment processes. Waste transport is considered to be one of the most important elements of waste management (WM), because it integrates the whole WM system. The environmental impact of waste transport is rising (emissions to air). The European Union introduced provisions on the principle of proximity in the Waste Framework Directive. This principle suggests that waste should generally be transported, treated or disposed of as near to its place of origin as possible. The main aim of the study was to perform an ecological and technical-economic analysis of transportation of selected types of waste (mixed municipal solid waste, construction and demolition waste, separately collected waste called: segregation). The research applied data obtained from a municipal enterprise operating in the South Poland. SimaPro 8.1 software with Ecoinvent 3.3 database was employed to calculate the environmental impact. As a result of the analysis, it was found that the transportation of 1 Mg construction waste had twice as much negative impact on the environment as transportation of 1 Mg mixed municipal waste and segregated waste. This is connected with higher fuel consumption per 1 Mg of transported construction waste and twice the distance that an average hooklift truck must cover in order to collect 1 Mg of construction waste.
PL
Przełom roku 2017 i 2018 obfitował w szereg zdarzeń zapowiadających kolejne zmiany w regulacjach prawnych dotyczących prawa odpadowego. „Jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana” – sentencja ta idealnie odnosi się do przepisów dotyczących szeroko rozumianego prawa odpadowego. Zmiany w nim są pewne i ciągłe. Dotyczy to zarówno niewielkich nowelizacji, odnoszących się do pojedynczych przepisów, jak i obszernych zmian reformujących szereg instytucji prawnych. Kolejne zmiany i zapowiedzi zmian w tym zakresie przyniósł przełom 2017 i 2018 r.
PL
Do azbestów należą minerały o budowie włóknistej oraz udowodnionym działaniu kancerogennym. Przepisy określające zasady bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest narzuciły wiele obowiązków, zarówno na właścicieli obiektów i urządzeń, gdzie został użyty azbest, jak i na prowadzących wszelkiego rodzaju prace, związane z usuwaniem bądź transportem czy umieszczaniem na składowisku wyrobów i odpadów azbestowych. W artykule omówiono aspekty prawne, techniczne, organizacyjne i ekonomiczne gospodarki odpadami azbestowymi. Podano przykłady firm utylizujących te odpady.
EN
Asbestos are minerals on the fiberous construction and proven carcinogenic action. Regulations determining the principles safe handling of the products and wastes containing asbestos have imposed a number of obligations. This applies to owners of buildings and equipment, where has been used asbestos and conducting all kinds of work related to the removal or transport or the posting on the landfill of waste and asbestos. The article discusses the aspects: legal, technical, organizational and economic of asbestos waste management. Are shown examples of companies disposed of fibrous waste.
PL
Przerób biodegradowalnych odpadów pochodzących z kuchni domowych i restauracji jest ważnym problemem nie tylko na Słowacji. Obecnie brak jest systemowych rozwiązań umożliwiających zbiórkę i przerób takich odpadów. Przedsiębiorstwa zajmujące się przerobem nie działają tu jednolicie i przepisy prawne wyprzedzają codzienną praktykę w tym zakresie. Podano krótki przegląd stanu obecnego w tym zakresie w Republice Słowackiej, będącej członkiem Unii Europejskiej, i przedyskutowano możliwości skutecznego przerobu tego typu odpadów.
EN
The Slovak system for collection of biodegradable communal wastes and their processing by biogas prodn., composting and incinerating was presented. Logistic and technol. aspects of the system were taken into consideration.
PL
W artykule przedstawiono analizę struktury kosztów transportu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie, odbieranych z terenu miasta Krakowa oraz 13 gmin podmiejskich. Do analiz wybrano 4 pojazdy odbierające tzw. segregację z gospodarstw domowych (gromadzoną w różnokolorowych workach). Pojazdy te posiadają zbliżoną charakterystykę pracy. Wszystkie należą do prywatnego przedsiębiorstwa zajmują- cego się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych, budowlanych i opakowaniowych. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w strukturze kosztów transportu odpadów segregowanych dla wszystkich analizowanych pojazdów, dominują koszty zużycia paliwa, koszty wynagrodzenia oraz zakupu worków, stanowiące odpowiednio 29,5%, 26,7% i 18,0%. Pozostałe koszty oraz zysk przedsiębiorstwa stanowią 25,8% całkowitych kosztów zbierania i transportu odpadów segregowanych. Koszt transportu 1 Mg odpadów gromadzonych selektywnie wynosi średnio 243,3 zł. Mg-1. Koszt ten jest wyższy o około 60 zł. Mg-1 w stosunku do kosztów transportu zmieszanych odpadów komunalnych. Średnie zu- życie paliwa (ON) w przeliczeniu na 1 Mg segregowanych odpadów komunalnych wynosi około 13,2 dm3·Mg-1 i jest ono wyższe niż zużycie paliwa przez śmieciarki (transport zmieszanych odpadów komunalnych) o 1,1 dm3·Mg-1. W wyniku badań stwierdzono, iż istnieje statystycznie istotna zależność pomiędzy zużyciem paliwa (dm3·Mg-1), a udziałem kursów realizowanych na terenach wiejskich (R = - 0,83).
EN
This paper reports the analysis of transport costs for segregated municipal solid waste (MSW) collected from the Krakow city and the 13 municipalities bordering the main town of Małopolska Region. There were 4 selected vehicles (garbage trucks) analyzed (collected segregated waste from households) These vehicles have a similar work characteristics. These vehicles belong to private enterprise dealing with the waste transport. The largest share in the structure of the waste transport and collection have fuel costs (29.5%), salaries (26.7%) and cost of bags purchase (18.0%). Other costs and enterprises profit represent 25.8% of the total transport costs. The average unit cost of segregated waste transport and collection is 243.3 zł. Mg-1 and is higher by 60 zł. Mg-1 in relation to the cost of mixed waste transport. Average fuel consumption (Diesel) per 1 Mg of segregated waste is about 13.2dm3·Mg-1 and it is higher than for mixed waste by an average of 1.1 dm3·Mg-1. Furthermore there is a statistically significant dependence between the unit costs of waste transport (dm3·Mg-1) and participation of courses realized at the rural areas (R = - 0.83).
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia postępowania z odpadami, zarówno promieniotwórczymi, jak i konwencjonalnymi, powstającymi w okresie eksploatacji elektrowni jądrowych. Ponadto w pracy dokonano charakterystyki procesu postępowania z powstającymi w okresie eksploatacji odpadami promieniotwórczymi, z uwzględnieniem: zasady 3R, nowoczesnych metod przetwarzania odpadów promieniotwórczych oraz stosowanych do przemieszczania pojemników. Dane dotyczące wielkości poszczególnych rodzajów odpadów, ilości zużywanych pojemników do transportu odpadów promieniotwórczych zostały zaprezentowane dla przykładowej elektrowni jądrowej wykorzystującej reaktor wodny ciśnieniowy o elektrycznej mocy zainstalowanej netto 1330 MWel.
EN
The paper presents selected aspects of the waste, both radioactive and conventional, generated during the service life of nuclear power plants. In addition, the paper presents the characteristics of the process of dealing with generated during the service life radioactive waste, including: 3R concept, modern methods of the treatment of radioactive waste and used for them transport containers. The data on the size of the different types of waste, the quantity consumed containers for the radioactive waste transport are presented for the nuclear power plant that uses pressurized water reactor with a net installed electric power 1330MWel.
PL
We współczesnej rzeczywistości gospodarczej jesteśmy praktycznie całkowicie zależni od dostaw energii elektrycznej. Najnowsze badania wskazują, że obecnie stosowane paliwa kopalne będą dostępne jeszcze przez około cztery dekady. Ten fakt powoduje duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Do takich źródeł zaliczmy: promieniowanie świetlne, prądy wodne, energie wiatrów i biomasę. Biomasa wydaje się najbardziej perspektywicznym źródłem energii do wykorzystania w warunkach polskich. Energię z biomasy można otrzymać w wyniku bezpośredniego spalania, lub przez otrzymywanie biogazu na drodze fermentacji beztlenowej. W tym procesie poza otrzymaniem biogazu powstaje również odciek, który zawiera duże ilości pierwiastków biogennych. W zależności od stosowanego do fermentacji materiału biologicznego odciek może zawierać również inne substancje będące groźne dla środowiska. Proponowaną koncepcją użycia odpadów po produkcji biogazu jest użycie ich do nawożenia upraw energetycznych. Przedstawione zostaną dwie koncepcje wzajemnego położenia plantacji i biogazowi z uwzględnieniem zagrożeń w obydwu przypadkach.
EN
In modern economical reality we are practically completely reliable on electrical energy supplies. Most recent research indicate that presently applied fossil fuels will be available for about four decades. This fact causes increased interests in renewable energy sources. This sources consist of: solar rays, water currents, wind currents and biomass. Biomass seems to be most perspective energy source to use in Polish conditions. Biomass energy can be obtained through direct burning or through biogas production by methane fermentation. In this process beside biogas a effluent with large concentrations of biogenic elements is obtained. Depending on biological material used for fermentation the effluent may have additional ingredients which may be environmentally hazardous. Utilization concept proposed for post fermentation effluent is their application for fertilization of energy dedicated crops. Two concepts of placing of plantation and fermentation facility.
9
Content available Żelazny Most z systemami rurociągowymi PEHD
PL
Od ponad 15 lat KWh Pipe Poland Sp. z o.o. wspiera polskiego giganta przemysłu wydobywczego, KGHM Polska Miedź S.A., w modernizacji największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych.
EN
For over 15 years KWH Pipe Poland Sp. z o.o. has been supporting the Polish mining giant KGHM Polska Miedź S.A. in the modernization efforts of the largest reservoir for flotation tailings in Europe.
10
Content available remote Ocena możliwości transportu odpadów do spalarni na Ostrowie Grabowskim
PL
W 2015 roku ma zostać oddany do użytku Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 576 mln zł. Roczna zdolność przerobowa ZTUO ma wynieść 150 tys. t odpadów rocznie przy zastosowaniu dwóch równoległych linii technologicznych o wydajności max. 10 t/h. Dzięki tej instalacji województwo uniknie kar grożących Polsce za deponowanie zbyt dużych ilości odpadów na składowiskach1. Pozostaje jednak problem transportu odpadów do nowo budowanego ZTUO oraz jego kosztów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dlatego też celem artykułu jest analiza możliwości transportu odpadów ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektowanej instalacji ZTUO w Szczecinie.
EN
The paper presents the possibility of transport of waste from the Szczecin Metropolitan Area to the planned incineration plant in Szczecin by different modes of transport. The internal and external costs are taken into account. Also analyzed the elements included in the external costs of transport and presented the EU policy in this area.
PL
Powstałe odpady komunalne przemieszczane są za pomocą taboru samochodowego bezpośrednio z miejsca nagromadzenia do miejsc ich selekcji lub utylizacji. Przewóz ten wymaga spełnienia wielu różnorodnych przepisów prawnych oraz wymagań technicznych. Dotyczą one nie tylko samego środka transportu, ale także sposobu transportu. Dlatego też w celu właściwej organizacja przewozu odpadów komunalnych powstały wyspecjalizowane przedsiębiorstwa transportowe. W referacie przedstawiono i omówiono najwaŻniejsze aspekty związane z transportem odpadów komunalnych na przykładzie jednej z firm na terenie miasta Lublin.
EN
Municipal waste arising are moved by rolling the car directly from the accumulation to the places of their selection or utilization. This conveyance is subject to the wide variety of legal and technical requirements. They concern not only the means of transport, but also the mode of transport. Therefore, in order to properly transport the organization of municipal waste created specialized transport companies. The paper presents and discusses the most important aspects related to transport municipal waste as an example of one of the companies in the city of Lublin.
PL
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na transportującego odpady karę pieniężną, jeżeli chociażby nieumyślnie nie realizował on przewozu ustaloną trasą przejazdu. W swym orzeczeniu WSA w Warszawie stwierdził, że tak stanowi przepis art. 33 ust. 3 pkt 1 Ustawy z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Przepis ten nie zwalnia od odpowiedzialności nawet w przypadku zaistnienia nieumyślności po stronie transportującego.
PL
Przemysł gumowy jest ważną gałęzią gospodarki narodowej. Znaczący udział jego produkcji stanowią opony, które po zużyciu stają się największą grupą poeksploatacyjnych wyrobów gumowych, a ich recykling nastręcza więcej trudności niż innych wyrobów przemysłowych. Jest to pierwszy z trzech artykułów poświęconych tematyce zużytych opon. Następne dotyczyć będą technologii recyklingu oraz zagospodarowania produktów uzyskanych z przerobu.
EN
The waste, his beginning and possibilities of disposal are one of the biggest problems of current society. The conception of waste disposal should solve not only reduction of waste production and provide their ecological disposal but also a little bit neglected transport of the waste. There are different ways how to transport garbage. The method used for transport depends on type of waste and of course on the way of its disposal. In this work will be introduced various ways of transporting solid waste from households and from residential area. The systems of waste handling are described with their advantages and disadvantages. The point of the paper is mainly to motivate readers to think about waste transport.
PL
Mnogość źródeł powstawania oraz możliwości utylizacji odpadów są obecnie jednym z największych problemów współczesnego społeczeństwa. Odpowiednia koncepcja utylizacji odpadów powinna być oparta nie tylko na redukcji ich produkcji oraz możliwościach naturalnego rozkładu, ale także uwzględniać odpowiednie metody ich transportu, co jest często zaniedbywane. Wyróżnić można różne rodzaje transportu śmieci. Zastosowana metoda zależy od rodzaju odpadów oraz oczywiście od sposobu ich utylizacji. W referacie zostaną przedstawione różne metody transportu odpadów stałych, powstałych w gospodarstwach domowych i obszarach mieszkalnych. Opisane zostały także systemy przeładunku odpadów wraz z ich wadami i zaletami. Głównym celem referatu jest wzbudzenie świadomości istotności doboru odpowiedniego rodzaju transportu odpadów.
PL
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym weszła w życie 21 października 2005 r. Jej celem jest dalsza poprawa standardów ochrony środowiska poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE), ich selektywną zbiórkę, odzysk i recykling.
PL
W minionym dziesięcioleciu zorganizowano w Polsce od 6 do 15 gminnych referendów zakończonych pozytywnym wynikiem. Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy przeprowadzenie referendum może faktycznie pozwolić na opanowanie problematyki odpadowej. Niżej przedstawiając skutki braku rozwiązań systemowych oraz zasady, według których przyszły system powinien funkcjonować, staramy się wskazć na dodatkowe efekty możliwe do uzyskania dzięki przeprowadzeniu referendum.
PL
Czym są oleje przepracowane w świetle obowiązującego prawa? Odpady niebezpieczne stanowią szczególne zagrożenie, a gospodarka nimi wymaga kontroli na każdym etapie. Chcąc zastanowić się nad problemem zbiórki i zagospodarowania olejów przepracowanych, należy najpierw wyjaśnić, czym są i jak można je rozróżnić.
PL
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z szeregiem zmian w przepisach prawa obowiązujących w naszym kraju. Jedną z dziedzin związanych z gospodarką odpadami, gdzie akcesja przynosi istotne zmiany w przepisach, jest transgraniczne przemieszczanie odpadów. W państwach Unii Europejskiej zagadnienia związane z międzynarodowym obrotem odpadami regulują przepisy Rozporządzenia Rady Europy nr 259/93 z 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie Wspólnoty oraz poza jej obszar (DzU WE L 30 z 06.02.1993 str. 1 i n. z późn. zm.) Do polskiego porządku prawnego przepisy te zostały wprowadzone poprzez zapisy w ustawie o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.