Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 127

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  most podwieszony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Przedstawiono wybrane rezultaty badań eksperymentalnych dotyczące wpływu oblodzenia na aerodynamikę cięgien mostów podwieszonych, które wykonano w kilku ostatnich latach w ramach współpracy dwóch ośrodków naukowych.
EN
The paper presents the selected results of experimental investigations on the influence of icing on aerodynamics of cables of cable-supported bridges. The investigations were carried out over the past few years within the framework of international cooperation between two partner scientific institutions.
PL
Omówiono zagrożenia kabli w użytkowanych mostach podwieszonych oraz przedstawiono konkluzje z prowadzonych w świecie badań nad metodami oceny stanu tych kabli i ze studiów nad racjonalnymi rozwiązaniami ich systemów. Poinformowano o wynikach międzynarodowej ankiety na temat systemów kabli mostów podwieszonych, problemów ich projektowania, kontroli i utrzymania przeprowadzonej przez Transportation Research Board (Washington) wśród administratorów mostów podwieszonych i specjalistów odpowiedzialnych za ich utrzymanie. Podano przykłady mostów z kablami podwieszającymi w złym stanie.
EN
Threats to cables in used cable-stayed bridges were discussed and conclusions were presented from world-wide research on methods for assessing the condition of these cables and from studies on rational solutions of their systems. The results of an international questionnaire on stay-cable bridges problems of their design, control and maintenance, carried out by the Transportation Research Board (Washington) among the administrators of stay-cable bridges and specialists responsible for their maintenance were announced. Examples of bridges with stay cables in poor condition are given.
PL
Podano wybrane wyniki badań temperatury konstrukcji mostu stalowego o największej rozpiętości teoretycznej przęsła w Polsce. Uwagę skoncentrowano na największych i najmniejszych wartościach zarejestrowanych temperatur. Opisano także różnice temperatur w przekroju poprzecznym przęsła oraz zestawiono wartości średnie temperatur dotyczące 6-letniego cyklu badań.
EN
Selected results of temperature measurement of the longest span in Poland, made from steel, are presented. The highest and the lowest temperature records are pointed. The temperature differences through the depth of girder are also described as wellas the average values of recorded temperature during the 6-years measurement course are given.
PL
Scharakteryzowano metody nieniszczące najczęściej stosowane do kontroli stanu kabli podwieszających i sprężających mosty. Przedstawiono metody preferowane do wykrywania defektów cięgien kabli podwieszających oraz kabli zewnętrznych i wewnętrznych kablobetonowych dźwigarów mostowych. Omówiono zakresy przydatności tych metod w praktyce.
EN
The NDT methods most often used to control condition of tendons of these bridges have been characterized. Presented methods are preferable for the detection of defects in the strands of stay cables as well as external and inside cables of PT bridge girders. The range of usefulness of these methods in practice is discussed.
5
Content available remote Nieniszczące metody kontroli stanu kabli mostów kablobetonowych i podwieszonych
PL
Scharakteryzowano metody nieniszczące najczęściej stosowane do kontroli stanu kabli podwieszających i sprężających mosty. Przedstawiono metody preferowane do wykrywania defektów cięgien kabli podwieszających oraz kabli zewnętrznych i wewnętrznych kablobetonowych dźwigarów mostowych. Omówiono zakresy przydatności tych metod w praktyce.
EN
The NDT methods most often used to control condition of tendons of these bridges have been characterized. Presented methods are preferable for the detection of defects in the strands of stay cables as well as external and inside cables of PT bridge girders. The range of usefulness of these methods in practice is discussed.
PL
Hai Phong jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i największym portem morskim w północnym Wietnamie. W mieście znajdują się trzy mosty podwieszone: Kien (zbudowany w 2003 r., długości 1126 m i szerokości 16,7 m), Binh (zbudowany w 2005 r., długości 1280 m i szerokości 22,5 m), Rao 2 (zbudowany w 2012 r., długości 248 m i szerokości 36 m). Następny most podwieszony w mieście to Bach Dang Bridge. Będzie to największy w mieście most z trzema pylonami. Most ma długość 2894,65 m, szerokość 28 m i został zaprojektowany dla 4 pasów ruchu pojazdów.
EN
Hai Phong is an important industrial centre and the largest seaport in northern Vietnam. Hai Phong is also the centre of economy, culture, health, education, science, business and technology northern coastal areas. There are three cable stayed bridges in the city: Kien Bridge (build in 2003, 1186 m long and 16,7 m wide), the second bridge is Binh Bridge (build in 2005, 1280 m long and 22,5 m wide), the third one is Rao 2 Bridge (build in 2012, 248 m long and 36 m wide). The next cable stayed bridge in the city is Bach Dang Bridge. It’ll be a biggest bridge in the city with three pylon in the H sharp. Bach Dang Bridge is 2894,65 m long, 28 m wide and was designed with cross section for 4 vehicle’s lanes.
EN
The paper presents the investigation of the Strouhal number for stationary iced cable model of cable-supported bridges using wind tunnel tests. The investigations were performed in a Climatic Wind Tunnel Laboratory of the Czech Academy of Sciences in Telč, the iced cable model was made by using 3D printing method.
PL
Przedstawiono refleksje na temat fundamentowania obiektów mostowych, propozycje dotyczące wykorzystywania nowych możliwości projektowania i budowy fundamentów mostów oraz wizję przyszłości tej dziedziny budownictwa. Główną inspiracją refleksji są przykłady fundamentowania trzech mostów: wiszącego Akashi Kaikyo w Japonii, podwieszonego Sutong w Chinach i belkowego przez Jamunę w Bangladeszu.
EN
The article presents reflections on the bridge foundation, proposals for applying new design and construction capabilities, and a vision for the future in this field of building industry. The main inspiration for these reflections were examples of foundations of the following three bridges: the suspension one – Akashi in Japan, the cable-stayed Sutong in China, and the girder bridge over Jamuna river in Bangladesh.
EN
Design and construction – challenges for bridge designers and builders. Cable stayed and suspended bridges, Aesthetics and structural consequences. The paper deals with aesthetic and structural aspects of designed pylons for cable stayed or suspension bridges. Author pays attention to fact, that extraordinary structural solution implemented to footbridge or small viaduct can work properly thanks to phenomena of scale effect. Extraordinary structure solution implemented as aesthetic elements to the large bridge can create serious problems with general carrying capacity of structure or at least makes it extremely expensive. Several examples are presented and discussed.
10
Content available Idea mostu z przeciwwagami
PL
W artykule przedyskutowano nowe możliwości w zakresie budowy mostów. W ramach tychże możliwości mamy tu na myśli albo redukcję momentu ugięcia na całej rozpiętości mostu, z wykorzystaniem dodatkowo obciążonych, nachylonych filarów lub usunięciem rozpór i, zamiast nich, wprowadzenia obciążenia na końcach nachylonych filarów stanowiących oparcie rozpór linowych. Rozwiązania te, zgodnie z opinią wyrażoną przez autora, są bardziej interesujące z architektonicznego punktu widzenia, są one także korzystniejsze ekonomicznie, w porównaniu do typowych rozwiązań mostowych. Omówiono trzy typy mostów.
EN
New possibilities of the bridge construction have been discussed in the paper. These possibilities involve either reducing the bending moment in the bridge span with the help of the additionally loaded slanted pillars or removing the stays and, instead, introducing the weights at the end of the slanted pillars supporting the cable stays. These solutions, according to the author, are more interesting from the architecture point of view and also more economical than typical bridge solutions. Three types of bridges have been discussed.
PL
W artykule przedstawiono zakres badań i ich wyniki uzyskane podczas próbnego obciążenia mostu wantowego na rzece Wisłok w Rzeszowie. Jest to konstrukcja o zespolonym pomoście podwieszonym do pylonu w kształcie odwróconej litery Y o rozpiętościach teoretycznych przęseł 3 × 30 + 150 + 240 m. Wyniki badań potwierdziły prawidłowe zachowanie mostu i tym samym pozwoliły na oddanie obiektu do eksploatacji jesienią 2015 r.
EN
The paper includes the scope of tests and their results obtained during the load test on the cable-stayed bridge over the river Wisłok in Rzeszów. The structure consists of steel-concrete composite deck suspended to the pylon in the shape of an inverted Y. Its theoretical span lengths are 3 × 30 + 150 + 240 [m]. According to the object’s load test project [1] the static and dynamic tests were carried out, utilizing a total of sixteen 4-axle vehicles with an average weight of 348.6 kN. The results confirmed the correct performance of the bridge [2] and thus allowed for putting the object into operation in autumn 2015.
PL
Przedstawiono sposób i wyniki badań statycznych współczynników aerodynamicznych nieruchomego modelu oblodzonego cięgna mostu podwieszonego w zakresie liczby Reynoldsa od 2,5·104 do 13,6·104, przy średniej intensywności turbulencji powietrza 5%. Badania wykonano w tunelu aerodynamicznym z komorą klimatyczną Laboratorium Czeskiej Akademii Nauk w Telč.
EN
The paper presents the method and results of wind tunnel investigations of static aerodynamic coefficients of stationary iced cable model of cable-stayed bridge. The investigations were conducted within the range of the Reynolds number between 2,5·104 and 13,6·104 at the mean turbulence intensity of about 5%. The investigations were performed in a Climatic Wind Tunnel Laboratory of the Czech Academy of Sciences in Telč.
PL
Przedstawiono konstrukcję mostu i etapy jego budowy, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przęsła głównego długości 400 m metodą wspornikową. Opisano obciążenia próbne mostu w zakresie statycznym i dynamicznym, wraz z wybranymi wynikami. Zaprezentowano także system monitoringu stanu technicznego mostu i przykładowe jego wyniki.
EN
The article presents the description of the bridge and its construction with the main focus on construction of 400 m long steel span made by cantilever method. Static and dynamic proof load tests description is shown with selected results. Structural health monitoring system was installed on the bridge. Sample outputs and description of the system is presented.
PL
Celem badań było porównanie możliwości i ocena przydatności trzech metod pomiarowych, tj. tachimetryczną, fotogrametryczną i skaningu laserowego wykorzystanych do ustalenia zmian geometrycznych konstrukcji. Metody przetestowano na wiszącym moście technologicznym o rozpiętości głównego przęsła 165 m. Informacje o zmianie kształtu konstrukcji mostu pod wpływem obciążenia użytkowego są bardzo istotne ze względów utrzymaniowych (eksploatacyjnych). Zakres badań obejmował wykonanie pomiarów zmian strzałki ugięcia mostu w trakcie pracy taśmociągu i jego postoju. Pomiary tachimetryczne wykonano precyzyjnym tachimetrem firmy Leica TC2002. W metodzie fotogrametrycznej dla uzyskania wysokich rozdzielczości lustrzankę Canon 650D osadzono w obrotnicy GigaPano. W przypadku skaningu laserowego skorzystano z skanera FARO Focus 3D X130.W wyniku przeprowadzenia badań doświadczalnych uzyskano przemieszczenia głównego przęsła mostu nie przekraczające wielkości 72 mm, które są mniejsze od dopuszczalnych obliczonych zgodnie z normą mostową. Analiza uzyskanych wyników ze skanowania laserowego nie pozwoliła na oszacowanie uzyskanych przemieszczeń ze względu na zbyt dużą odległość skanera od mostu i zbyt małą gęstość skanów.
EN
The objective of the study was to compare and assess suitability of three measurements methods,i.e.: tachymetry, photogrammetric, and laser scanning used to determine geometric changes of the structures. The methods were tested at the suspension technological bridge of 165 m. Information on the change in the shape of bridge structure under the influence of service load are very significant concerning maintenance (exploitation). The scope of examinations included performing measurements of the changes in the bridge deflection values during the belt conveyor operation and stoppage. The tachymetry measurements were conducted using precise tachymetry(Leica TC2002). In the photogrammetric and laser scanning methods, a Canon 650D camera with high resolution and FARO Focus 3DX130 scanner were used, respectively. As a result of conducting the experimental tests, the obtained displacements’ values of the main bridge span did not exceed 72 mm, thus being lower than the limit values calculated in accordance with the bridge standard. The analysis of the obtained results of the laser scanning did not allow to estimate obtained displacements due to too long distance between the scanner and the bridge and too low density of scans.
15
Content available remote Badanie śladu aerodynamicznego modelu oblodzonego cięgna mostu podwieszonego
PL
W niniejszym artykule przedstawiono sposób i wyniki badania płaskiego przepływu powietrza w śladzie aerodynamicznym za nieruchomym modelem oblodzonego cięgna mostu podwieszonego w zakresie liczby Reynoldsa od 2,7·104 do 6,4·104, przy średniej intensywności turbulencji 3%. Badania wykonano w tunelu aerodynamicznym z komorą klimatyczną Laboratorium Czeskiej Akademii Nauk w Telč. W komorze klimatycznej przeprowadzono doświadczalne oblodzenie modelu cięgna mostowego o osi nachylonej pod kątem 30° do płaszczyzny poziomej. Kształt oblodzonej powierzchni cięgna zarejestrowano metodą fotogrametrii cyfrowej. Do badań w komorze aerodynamicznej wykonano nowy model oblodzonego cięgna metodą druku 3D. Badanie śladu aerodynamicznego wykonano z zastosowaniem optycznej wizualizacji PIV (ang. Particle Image Velocimetry), zwanej cyfrową anemometrią obrazową. Na podstawie wizualizacji ustalone zostały prędkości i kierunki przepływu poszczególnych strug powietrza, parametry geometryczne ścieżki wirowej i lokalizacja punktów oderwania od modelu warstwy przyściennej powietrza. Otrzymane wyniki pozwoliły na poznanie zjawisk zachodzących podczas opływu powietrza wokół modelu oblodzonego cięgna.
EN
The paper presents the method and results of wind tunnel investigations of two-dimensional airflow in the wake of the stationary iced cable model of cable-supported bridge. The investigations were conducted within the range of the Reynolds number between 2.7·104 and 6.4·104 with the mean turbulence intensity of about 3%. The investigations were performed in the Climatic Wind Tunnel Laboratory of the Czech Academy of Sciences in Telč. The experimental icing of the inclined cable model at an angle of 30° to the horizontal plane in the climatic chamber of the laboratory was made. The shape of the iced model was registered by a numerical photogrammetry method. For the aerodynamic tunnel investigations the new iced cable model was made by using 3D printing method. The investigations of the wake behind the iced cable model were made using the optical visualization, called Particle Image Velocimetry (PIV). The visualization provided the information about the velocity and the direction of each separate flow streams, the geometrical features of the vortex street and the location of the separation points of flowboundary layer. The visualization results allowed to recognize the phenomena existing during the airflow around the stationary iced cable model.
16
Content available remote Parametry ścieżki wirowej za oblodzonym cięgnem mostu podwieszonego
EN
The paper presents the method and results of wind tunnel investigations of vortex street parameters in the aerodynamic wake behind the iced cable model of cable-stayed bridges. The investigations were performed in a Climatic Wind Tunnel Laboratory of the Czech Academy of Sciences in Telč. Within the investigations the optical visualization PIV of the wake and calculations of the Strouhal number of the iced cable model were made.
17
Content available Współczesne technologie budowy mostów
PL
X jubileuszowe seminarium Wrocławskie Dni Mostowe odbyło się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej 27–28 listopada 2014 r. Tematyka dotyczyła współczesnych technologii budowy mostów i taki też był tytuł tej edycji WDM. W przeddzień seminarium (26 listopada 2014 r.) zorganizowano warsztaty Projektowanie rusztowań i urządzeń technologicznych, na których wygłoszono osiem półgodzinnych wykładów.
EN
The tenth Wroclaw Bridge Days were held on 27-28 November 2014 at the Wroclaw University of Technology Congress Centre. The topic was bridge construction technologies. The day before the seminar day (26 November 2014) the workshop "Scaffolding and process device designing" with eight half-hour lectures was held.
18
Content available Niekonwencjonalne mosty podwieszone i extradosed
PL
Od kilkunastu lat w światowym i polskim mostownictwie pojawiają się nowe konstrukcje, które są ewolucją rozwiązań belkowych i podwieszonych. Obecnie za najbardziej rozpoznawalne uznać możemy mosty typu extradosed, które coraz częściej proponowane są jako obiekty o rozpiętości do 200,0 m. Jednak to nie jedyne rozwiązania, których dynamiczny rozwój można obecnie obserwować. W artykule omówiono nowe trendy w kształtowaniu mostów, kładąc nacisk na konstrukcje typu extradosed, under-deck, podwieszone z kablami umieszczonymi ponad i pod pomostem oraz extra-intradosed z uwzględnieniem ich zastosowania oraz charakteru pracy.
EN
In the recent years in the global and Polish bridge engineering we can observe new type of the constructions, which are an evolution of girder and cable-stayed bridges. Currently, as the most recognizable extradosed bridges can be considered, which are proposed for spans up to 200.0 m. However, this is not the solution that now sees dynamic growth. The article discusses new trends in the bridge design with the emphasis on extradosed, under-deck, cable-stayed with cables placed above and below the deck and extra-intradosed bridges.
PL
Wznoszenie każdego mostu podwieszonego wymaga indywidualnego, nietrywialnego podejścia do procesu budowy. W przypadku Mostu Uniwersyteckiego dodatkowe wyzwanie stwarzały złożony kształt pylonu i krzywiznowość pomostu. W artykule przedstawiono zarys analizowanych koncepcji montażu oraz wybrane szczegóły wznoszenia obiektu.
PL
W artykule przedstawiono sposób badania podwieszeń mostów z wykorzystaniem metod dynamicznych. Badania terenowe przeprowadzono w trakcie realizacji podwieszenia wiaduktu WN-24 k. Poznania, dzięki czemu możliwe było porównanie wartości siły naciągu wskazywanej bezpośrednio przez urządzenia używane w wykonawstwie do podwieszania obiektów mostowych z wartościami uzyskanymi w sposób pośredni na podstawie badań dynamicznych. Przedstawiono dyskusję wyników i wskazano na zalety metod dynamicznych oraz możliwe zastosowanie w przypadku mostów podwieszonych. Opisana metoda, dotychczas rzadko wykorzystywana w praktyce, może okazać się interesująca w diagnostyce obiektów mostowych.
EN
In the article author presents method of investigation of tension forces in stay cable systems using dynamical methods. Research was carried out during stay cable system installation on WN-24 viaduct near Poznań, that is way it was possible to compare tension forces indicated directly by devices using for tensioning of cable-stayed bridges with results achieved indirectly by means of dynamical methods. Discussion of results was presented. Advantages of dynamical methods and possible fields of application was described. This method, which has been rarely used before, may occur interesting alternative in diagnostics of bridges in comparison to traditional methods.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.