Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 168

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  topografia powierzchni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
A new interpretation and a quantitative description of abrasive wear of solids are proposed in this paper. The well-known J.F. Archard’s dependence, commonly applied by tribologists to describe volume of a worn material as a function of real contact surface between bodies, serves as the starting point for the discussion. The dependence characterises adhesive wear whose intensity is restricted to certain energy-conditioned values. However, greater wear intensities can be observed in abrasive wear. The quantity of energy required to separate a unit of volume (mass) of a rubbing material is also lower in the case of abrasion than of adhesive wear. It is claimed, therefore, that the principle of straight proportionality between volumetric wear and real contact surface of bodies cannot be used to characterise the wear mechanism. The process of detachment of a worn particle in the form of a chip is related to a certain volume, while the density of the flux of removed material is related to an apparent machined surface, which is in a specific relation to the nominal contact surface of rubbing solids. The proposed new physical model and the analytical description of metals’ abrasive wear are illustrated quantitatively with results of the author’s experiments.
PL
W pracy zaproponowano nowy sposób interpretacji i ilościowego opisu zużywania ściernego ciał stałych. Za punkt wyjścia do rozważań przyjęto powszechnie znaną i stosowaną w tribologii zależność analityczną J.F. Archarda opisującą objętość zużytego materiału jako funkcję powierzchni rzeczywistej styku ciał. Zależność ta charakteryzuje zużywanie adhezyjne, którego intensywność jest ograniczona do pewnych wartości uwarunkowanych energetycznie. Podczas zużywania ściernego obserwuje się jednak większe intensywności zużywania. Również ilość energii potrzebna do oddzielenia jednostki objętości (masy) trącego się materiału jest mniejsza w przypadku zużywania ściernego niż – adhezyjnego. Dlatego w niniejszej pracy stwierdzono, że zasada prostej proporcjonalności zużycia objętościowego do powierzchni rzeczywistej styku ciał nie może być utrzymana dla scharakteryzowania mechanizmu ścierania. Proces oddzielania się cząstki zużycia w postaci wiórka odniesiono do pewnej objętości, a gęstość strumienia masy usuwanego materiału – do umownej powierzchni skrawania, pozostającej w określonym związku z powierzchnią nominalną styku trących się ciał. Zaproponowany nowy model fizyczny i analityczny opis zużywania ściernego metali zostały zilustrowane ilościowo na przykładzie wyników eksperymentalnych badań własnych.
PL
Podstawowe parametry struktury tkanin to: splot, liczność osnowy i wątku oraz masa liniowa osnowy i wątku. Wymienione parametry wpływają na kształtowanie się właściwości tkanin. Jedną z istotnych cech tkanin jest jakość ich powierzchni, w tym topografia powierzchni. Charakteryzuje ona ukształtowanie powierzchni tkanin. W ramach pracy wykonano badania topografii powierzchni tkanin bawełnianych o splocie płóciennym. Badane tkaniny różnią się między sobą licznością wątku. Badania topografii powierzchni tkanin wykonano za pomocą profilometru MicroSpy Profile współpracującego ze specjalistycznym oprogramowaniem Mark III. Na podstawie uzyskanych wyników przeanalizowano wpływ liczności wątku na wybrane parametry charakteryzujące topografię powierzchni tkanin.
EN
The basic parameters of the woven fabrics’ structure are the following: weave, warp and weft density as well as warp and weft linear density. The aforementioned parameters influence the properties of fabrics. One of the important characteristics of fabrics is the quality of their surface, including the surface topography. The topography characterizes the surface structure of fabrics. In the frame of presented work, the topography of the surface of cotton fabrics with a plain weave was tested. The fabrics being the objects of the investigation differ between each other in the rage of weft density. The study of the surface topography of fabrics was performed using the MicroSpy Profile profilometer cooperating with specialized Mark III software. Based on the obtained results, the influence of weft density on the selected parameter characterizing the topography of the fabric surface was analyzed.
3
Content available Badania topografii tkanin gofrowanych
PL
Tkaniny gofrowane są specyficzną grupą tkanin o charakterystycznej topografii powierzchni [1, 2]. Charakteryzują się fakturalną powierzchnią, wynikającą z występowania naprzemiennie pasków gładkich i gofrowanych (pofałdowanych) ułożonych w kierunku osnowy. Niekonwencjonalna topografia powierzchni tkanin gofrowanych przede wszystkim wpływa na wygląd tkanin i wyrobów z nich wykonanych. Charakterystyczne ukształtowanie powierzchni tkanin gofrowanych wpływa również na ich właściwości, zarówno mechaniczne jak i biofizyczne. W chwili obecnej nie ma uznanych w świecie metod badawczych, pozwalających na skwantyfikowanie topografii powierzchni tkanin gofrowanych oraz efektu gofrowania. Jedyną miarą, która stosowana jest w ocenie efektu gofrowania jest wrobienie osnowy tworzącej paski gofrowane [3, 4]. Celem niniejszej pracy była ocena topografii powierzchni tkanin gofrowanych za pomocą profilometru. Badaniom poddano tkaniny gofrowane o zróżnicowanym raporcie pasków gofrowanych. Wyznaczono szereg parametrów, które w sposób liczbowy opisują topografię powierzchni tkanin.
EN
Seersucker woven fabrics are a specific group of fabrics with a characteristic surface topography [1, 2]. They are characterized by a textured surface, resulting from the alternation of smooth and puckered stripes arranged in the direction of the warp. The unconventional topography of the surface of seersucker woven fabrics primarily affects the appearance of fabrics and products made of them. The characteristic shape of the surface of the seersucker fabrics also influences their mechanical and biophysical properties. At present, there are no internationally recognized research methods allowing to quantify the surface topography of seersucker fabrics and the seersucker effect. The only measure that is used to assess the seersucker effect is the take up of the warp into the puckered stripes [3, 4]. The aim of this study was to assess the surface topography of seersucker woven fabrics using a profilometer. Seersucker woven fabrics with a varied report of puckered stripes were tested. For the tested fabrics, a number of parameters were determined which numerically describe the topography of the fabric surface.
EN
Modern methods of testing materials require the use of the latest technologies and combining measurement and calculation methods. It is important to find a quantitative way of describing, among other things, the failures so that it can help to design with high accuracy. This paper studies loading orientations on crack shape and fracture surface changes. The advantage of the entire fracture surface method is simplicity and applicability in studies on other materials, shapes and loadings. A higher values of fracture surface parameters (Sx, Vx) was observed in failure specimens with lower σ/τ (B/T) ratios. It has been observed that largest crack lengths with a small number of cycles occur for loading combinations different then B=T. As well as analyzed surface parameters Sx, Vx, are higher for larger number of cycles to crack initiation (Ni) values.
EN
Changes in the surface topography of polymeric materials can be analyzed to find the correspondence between observed surface features and specific external factors that might also influence physical and functional properties of the investigated material. In this work, atomic force microscopy (AFM) measurements were carried out to investigate the thermal changes in the surface topography as well as in the inner structure of the low density polyethylene (LDPE) samples subjected to 10 recirculations (rLDPE). For better assessment, fractal analysis and AFM results were additionally compared to DSC tests results.
PL
Analiza zmian topografii powierzchni materiałów polimerowych pozwala wyznaczyć zależności między obserwowanymi cechami powierzchni a określonymi czynnikami zewnętrznymi, które mogą wpływać na właściwości fizyczne i funkcjonalne badanego materiału. W niniejszej pracy metodą mikroskopii sił atomowych (AFM) oceniano zmiany termiczne topografii powierzchni, a także wewnętrznej struktury próbek polietylenu małej gęstości (LDPE) poddanych 10-krotnej recyrkulacji (rLDPE). Wyniki AFM i analizy fraktalnej porównywano z wynikami badań metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC).
EN
The effect of the cutting fluid with zinc aspartate on the quality of the workpiece surface layer is reported. Until now, zinc aspartate has been used primarily in medicine and pharmacology. This paper compares the ecological cutting fluid containing zinc aspartate with a classic mineral oil-based coolant. Toxicity tests and a controlled process of tool wear during face turning were performed. Test results indicate that the use of zinc aspartate-based cutting fluids contributes to the reduction of the material roughness parameter values up to 35%, benefitting the final quality of the workpiece.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu cieczy chłodząco-smarującej z asparaginianem cynku na jakość technologiczną warstwy wierzchniej obrabianych elementów. Asparaginian cynku dotychczas nie był stosowany w takich rozwiązaniach, głównie wykorzystywany był w medycynie i farmakologii. W badaniach przeprowadzono analizę porównawczą proekologicznego chłodziwa zawierającego asparaginian cynku z klasycznym chłodziwem opartym na bazie oleju mineralnego. Ciecze chłodząco-smarujące poddano badaniom toksyczności oraz wykonano kontrolowany proces eksploatacji narzędzi w czasie toczenia poprzecznego. Wyniki badań wskazują, że zastosowanie chłodzenia cieczą na bazie asparaginianu cynku redukuje parametry chropowatości obrabianego materiału nawet o 35%, korzystnie wpływając na jakość finalną detalu.
EN
In mechanical based machining processes, the surface topography is generated through series of hierarchical pattern. Plastic deformation as result of contact and kinematic of motion are two main factors which determine evolution of surface generation. To basically optimize the surface quality, accurate predictive model of surface generation and constraints are required. In the present work, analytical models of dimple formation and hierarchical surface generation in ultrasonic assisted ball burnishing process are proposed. Pile-up and sink-in as two phenomena of indentation during both of loading and unloading phases were taken into the developed models. Considering interaction of indentation profile and kinematic of motion, three-dimensional surface topography and surface roughness are also analytically predicted. A criterion for surface failure is defined to perform process without any erosion. Confirmation of results have been made by series of single trace and multi-traces burnishing experiments on AA6061-T6 and AISI 1045. The results of indention profile, surface topography, roughness and failure criterion which were derived from predictive models were completely consistent with confirmatory experiments.
EN
The paper shows the construction and control of a climatic chamber used for the credibility evaluation of the profilometic measurements. The paper presents a control model using a PID controller and a solution for air circulation. The data regarding the influence of environmental temperature changes on the three-dimensional representation of the surface realized by means of a tactile profilometer were presented. This work shows the temperature characteristics of a climatic chamber.
EN
The shaping of the functional properties of the surface of an object in a technological process plays a key role in the later operation of this object. The paper presents the results of the tests performed on the surface topography of objects made of a selected hard-to-machine material, i.e., titanium alloy. Two measuring devices were used in the research, an interference microscope, and a scanning electron microscope, which enabled the comprehensive (non-parametric and parametric) description of surface topography obtained for three different finishing parameters. It was noted that, in addition to material properties, in the evaluation of the functional properties of a surface, it is important to carry out not only the qualitative, but also quantitative analysis of the machined surface topography.
PL
Kształtowanie właściwości funkcjonalnych powierzchni przedmiotu w procesie technologicznym odgrywa kluczową rolę w późniejszym procesie eksploatacji tego przedmiotu. W pracy przedstawiono wyniki ba¬dań topografii powierzchni przedmiotów wykonanych z wybranego materiału trudnoskrawalnego – stopu tytanu. W badaniach wykorzystano dwa urządzenia pomiarowe – mikroskop interferencyjny i skaningowy mikroskop elektronowy, co pozwoliło na kompleksowy (nieparametryczny i parametryczny) opis topografii powierzchni obrobionej otrzymanej dla trzech zabiegów ściernej obróbki wykończeniowej. Zauważono, że poza własnościami materiałowymi, w ocenie właściwości funkcjonalnych powierzchni istotna jest analiza topografii powierzchni obrobionej zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.
EN
Surface topography assessments with valley exploration are of great importance. Two-process surfaces are often proposed for many combustion engines. One of the errors committed in surface topography measurements and analysis are those that occur during data processing. In this paper, improper areal form removal was taken into consideration for plateau-honed cylindrical surfaces with additionally burnished oil pockets. Usually, the reference plane is established by application of: fitting algorithms (e.g. cylindrical shape), polynomials, filters and other procedures. In many cases, the influence of the reference plane was not fully recognized during valley depth consideration. Moreover, the influence of areal form removal with edge-to-dimple and valley‑to-dimple distances was not precisely defined. In this research, commonly used algorithms for form separation in surface topography analysis were proposed for the applications being considered. The digital filter bandwidth was also specified for valley depth analysis. The distortion of edge‑located oil pockets was specified. It was assumed that application of robust techniques does not necessarily provide the desired results.
11
Content available Morphological filtration of two-process profiles
EN
Applications of morphological filters for two-process profiles were analysed. Dilation, closing and alternating sequential (closing + opening) filters were used with a circle (disk) as a structuring element. An original method of a disk radius selection was elaborated for two-process profiles. This procedure was applied for many simulated and measured profiles. Behaviors of morphological filters were compared with those of double Gaussian (Rk) filter. Robust filter was also taken into consideration. In calculation, TalyMap software was used. The proposed procedure was found to be very useful. It was developed for 2D profiles but it can be easily extended for an areal (3D) surface topography filtering. From among morphological filters, the alternate sequential filter is suggested.
EN
Fretting tests were performed using an Optimol SRV5 tribotester in a ball-on-flat scheme. Balls from 100Cr6 steel of 60 HRC hardness and diameters of 10 mm co-acted with discs from 42CrMo4 steel of 47 HRC hardness under dry gross fretting conditions. Tests were performed at 30°C and 25–35% relative humidity, and the number of cycles was 18000. During each test, the normal load was kept constant. Six sets of experiments were conducted. Discs had different surface textures as the result of machining. It was found that the lowest coefficients of friction were obtained for anisotropic surfaces when ball movements were perpendicular to main disc texture directions.
PL
W badaniach zastosowano tester tribologiczny Optimol SRV5. Kulka ze stali 100Cr6 o twardości 60 HRC kontaktowała się z tarczą o średnicy 10 mm wykonaną ze stali 42CrMo4 o twardości 47 HRC w warunkach frettingu. Temperatura wynosiła 30°C, wilgotność względna 25–35% przy liczbie cykli równej 18000. Tarcze charakteryzowały się zróżnicowaną strukturą geometryczną powierzchni uzyskaną w wyniku obróbki. Najmniejsze współczynniki tarcia osiągnięto, kiedy ruch kulki odbywał się prostopadle do głównego kierunku ukształtowania powierzchni tarczy.
13
PL
Przeprowadzono badania wpływu błędu kwantyzacji na wartości parametrów stereometrii powierzchni. Wykonano pomiary struktury geometrycznej powierzchni z wykorzystaniem profilometru optycznego o rozdzielczości pionowej 0,01 nm. Przedmiotem badań było 20 powierzchni izotropowych i anizotropowych, jedno- i dwuprocesowych, losowych i okresowych. Rozdzielczość pionową zmieniano z zastosowaniem programu TalyMap. Przeanalizowano szczegółowo tendencje zmian parametrów stereometrii trzech powierzchni, wywołane błędami kwantyzacji. Wyodrębniono parametry najbardziej i najmniej wrażliwe na błędy.
EN
The effect of the quantization error on values of surface topography parameters was examined. Surface topography was measured using an optical profilometer of 0.01 nm vertical resolution. Twenty isotropic and anisotropic, one- and two-process, random and deterministic surfaces were objects of investigations. The vertical resolution was changed using TalyMap software. Tendencies of changes of three surfaces due to quantization errors were analyzed in details. Parameters of the highest and the smallest sensitivity on errors were selected.
PL
Przedstawiono wyniki analizy topografii powierzchni wybranych stali narzędziowych, przeznaczonych do obróbki plastycznej na zimno, po sekwencyjnym procesie toczenia na twardo i nagniatania ślizgowego końcówką z kompozytu diamentowego z 10-proc. dodatkiem TiB2. Obróbkę cieplną badanych gatunków stali przeprowadzono w piecu próżniowym. Uzyskano odpowiednio twardość: 55 ± 1 HRC (Sverker 21), 59 ± 1 HRC (Vanadis 6), 64 ± 1 HRC (Vanadis 8), 67 ± 1 HRC (Vanadis 60) oraz 62 ± 1 HRC (Vancron 40). Ukształtowane powierzchnie analizowano pod kątem stereometrycznych cech charakteryzujących warstwę wierzchnią (WW). Wyniki dowodzą, że zastosowanie obróbki sekwencyjnej, łączącej operacje kształtowania ubytkowego i bezubytkowego, pozwala na uzyskanie struktury geometrycznej powierzchni (SGP) charakteryzującej się niskimi wartościami parametru Sa oraz korzystnym kształtem krzywej udziału materiałowego.
EN
Results of the topography analysis of selected tool steels for cold working after a sequential process of turning and slide burnishing using a diamond composite end tip with a 10% TiB2 addition are presented. Heat treatment of investigated steel grades were carried out in a vacuum furnace to achieve following hardness: 55 ± 1 HRC (Sverker 21), 59 ± 1 HRC (Vanadis 6), 64 ± 1 HRC (Vanadis 8), 67 ± 1 HRC (Vanadis 60) and 62 ± 1 HRC (Vancron 40). Formed surfaces were analyzed for stereometric features characterizing the surface layer (SL). The results prove that the use of sequential treatment combining removal and non-removal operations allows to obtain a surface geometrical structure (SGS) characterized by low values of the Sa parameter and a favorable shape of the material ratio curve.
PL
Przedstawiono zakres i wiarygodność pomiarów wykonywanych w akredytowanym laboratorium w Sekcji Pomiarów Długości i Kąta w Zakładzie Metrologii Wielkości Geometrycznych IZTW. Badania i pomiary przeprowadza się w bardzo szerokim zakresie związanym z analizą struktury geometrycznej powierzchni i dokładności wymiarowo-kształtowej oraz kontrolą jakości wyrobów. Scharakteryzowano możliwości wyposażenia i oprogramowania znajdującego się w laboratorium.
EN
The scope and the reliability of measurements performed in the accredited laboratory in the Section of Length and Angle Measurements in Department of Geometrical Quantities Metrology of the IAMT were presented. The scope of services include the performance of tests and measurements in a very wide range related to surface texture analysis, research tests of dimensional and shape accuracy and product quality control. The capabilities of equipment and software available in the laboratory were characterized.
PL
Ocena potencjału obróbkowego ściernic po procesie kondycjonowania, podczas ich eksploatacji oraz po zakończonych cyklach szlifowania jest ważnym i złożonym problemem. W artykule przedstawiono metodykę oceny topografii ściernic z zastosowaniem nowego wskaźnika zależnego od wysokości i ostrości wierzchołków ziaren ściernych, który umożliwia określanie potencjału obróbkowego badanej ściernicy. Analizy efektywności oceny z zastosowaniem opracowanego wskaźnika oraz innych parametrów przeprowadzono dla trzech różnych ściernic po procesie kondycjonowania oraz po 30 minutach procesu szlifowania. Wykazano, że opracowany wskaźnik integruje wpływ wysokości i ostrości naroży, a analiza jego wartości w odniesieniu do poszczególnych punktów ocenianej powierzchni pozwala określać postać zużycia oraz wnioskować o potencjale obróbkowym narzędzia.
EN
Estimation of the machining capacity of grinding wheels after the conditioning process, during their operation and after the grinding process is an important and complex problem. The article presents a methodology for the evaluation of wheel topography using a new height indicator and sharpness of abrasive grains, which enables determination of the machining potential of the wheel to be tested. Analysis of the developed parameter was carried for three different grinding wheels and for two different state after the conditioning process and after 30 minutes of grinding.
EN
The term optical profilometry is used in relation to a group of methods used in a rapid, non-destructive, and non-contact assessment of surface topography. Those methods play a significant role in the area of a modern advanced laboratory and industrial 3D measurements. With the development of profilometric methods, a large progress in the construction of optical profilometric instruments and measuring sensors used in them, including confocal sensors based on the chromatic light aberration phenomenon (CLA) has been observed for several years. The paper shows that the Talysurf CLI 2000 multisensory optical profilometer equipped with a CLA sensor can be used in high-accuracy 3D measurements of the uncirculated and circulated coins. The assessment of such type objects characterized by a high variability of altitude can be extremely helpful in analyzing the actual metrological properties of measuring equipment used in their measurements.
EN
The paper presents research results on the degradation of scintillators made out of thermoplastic composite materials based on polystyrene (PS). The samples were machined with the tools made out of three different material types: refractory alloys, synthetic diamonds, and diamonds mined from the Earth. The investigations enabled us to establish relations between the polystyrene scintillators’ machining conditions and the final roughness of their surface, as well as the impact of the surface quality on their optical stability. It was found that optimal feed of the preliminary machining was no more than 0.1 mm/tooth, and, for profiling or finishing milling, the rate was ca. 0.02 to 0.04 mm/tooth. Both an increase and decrease of the finishing milling parameters worsened the quality of the surface. It was proved that the optical elements can keep unchanged their characteristics during exploitation as long as 10 years if certain machining conditions are kept. The result can be attributed to high surface integrity in terms of surface microcracks, edge micro-damages, and inner stresses.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad degradacją materiału scyntylatorów wykonanych z termoplastycznych kompozytów na bazie polistyrenu (PS). Badane próbki obrabiano narzędziami z różnych materiałów: ze stopów trudnotopliwych, z diamentów sztucznych oraz z diamentów naturalnych. Na podstawie wyników ustalono zależności pomiędzy warunkami obróbki scyntylatorów polistyrenowych a wynikową topografią powierzchni, a następnie pomiędzy jakością powierzchni a stabilnością optyczną scyntylatorów. Ustalono, że optymalny posów dla obróbki zgrubnej wynosił nie więcej niż 0,1 mm/ostrze, zaś dla dokładnej i wykańczającej ok. 0,02÷0,04 mm/ostrze. Zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie tych wielkości pogarszało jakość powierzchni. Stwierdzono, że zachowanie określonych parametrów obróbki powoduje, iż elementy optyczne mogą zachowywać swoje właściwości eksploatacyjne nawet do 10 lat, prawdopodobnie ze względu na uzyskany wysoki stopień integracji powierzchni i minimalizację mikropęknięć, mikrouszkodzeń krawędzi oraz naprężeń wewnętrznych.
EN
In this paper the influence of oil pockets location on extraction of surface topography features was taken into account. Plateau-honed cylinder liners with additionally added dimples were taken in consideration. The effect of dimples location on the application of various procedures (cylinder fitting procedure, polynomial approximation) for areal form removal was taken into account. It was noticed that application of 3rd (or greater) degree of the polynomials can caused false estimation of reference plane; extraction of surface topography features by polynomial approximation cannot provide good results when the distance between dimples is too small. For two-process surfaces (plateau-honed cylindrical elements containing wide and deep valleys) the digital filtering was proposed. Application of robust techniques (robust Gaussian regression filter) allowed for areal form removal improvement. However, some of the wide dimples were distorted when the dimple-to-edge distance was too small (smaller than filter bandwidth value).
EN
The paper presents the research results of roughness and surface topography of the C45 non-alloy steel after centrifugal burnishing and perpendicular peening. The assessment of the geometric structure of the tested steel surface included the parameters: amplitude: Ra, horizontal: RSm, height: Rz, Rp and Rv, and Abbott-Firestone curve: Rpk, Rk and Rvk. Perpendicular shot peening was performed on a special position, while centrifugal burnishing on a 3-axis milling centre XH712G. The variable parameters during shot peening included the impact energy Ez = 40 ÷ 220 mJ and the distance between traces xs = 0,15 ÷ 0,5 mm. The machining conditions of centrifugal burnishing were selected in such a way that the perpendicular component of the impact energy, longitudinal feed and transverse travel correspond to the variable parameters of perpendicular shot peening. The T800 RC 120 -140 device of the Hommel – Etamic company with software was used for measuring surface roughness and topography.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.