Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 214

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tunel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote Koncepcja kolejowej trasy średnicowej we Wrocławiu w celu uruchomienia sieci SKM
PL
W artykule przedstawiono propozycję budowy kolejowej trasy średnicowej we Wrocławiu w celu utworzenia sieci szybkiej kolei miejskiej. Główną motywacją dla utworzenia sieci SKM jest stale rosnący ruch w kierunku centrum spowodowany coraz bardziej rosnącą liczbą osób zamieszkujących peryferyjne części miasta oraz gmin ościennych tworzących aglomerację wrocławską. Jako przykład sprawnie funkcjonującej sieci szybkiej kolei miejskiej wykorzystującej tunel średnicowy przytoczono sieć S – Bahn w Monachium, w której wykorzystywany tunel kolejowy przebiegający przez centrum miasta determinuje duże potoki pasażerów i jest to w związku z tym jeden z głównym środków transportu na obszarze całej aglomeracji. W dalszej części omówiono pokrótce stan obecny Wrocławskiego Węzła Kolejowego pokazując tym samym duży potencjał miasta do utworzenia sieci SKM. Wskazano miejsca, w których należałoby zapewnić bezpośredni dostęp do sieci kolejowej. Zaproponowano utworzenie dwóch tras średnicowych w całości przebiegających z tunelu. Ich przebieg powinien być podyktowany lokalizacją wskazanych w artykule generatorów ruchu w centrum Wrocławia. W podsumowaniu autor przedstawia korzyści idące za budową nowych tras oraz wspomina o potrzebie rozwoju sieci transportu szynowego wynikającej z Wrocławskiej Polityki Mobilności. Utworzenie nowej trasy przebiegającej przez centrum miasta w znaczący sposób zwiększyłoby atrakcyjność przewozową kolei a co za tym idzie, nowa trasa stanowiłaby kluczowy element dla utworzenia sprawnie funkcjonującej sieci SKM na terenie miasta oraz całej aglomeracji wrocławskiej.
EN
The article presents a proposal for the construction of a cross-city rail route in Wrocław in order to create a LRT system. The main motivation for the creation of the LRT system is the constantly growing traffi c towards the center caused by the increasing number of people living in the peripheral parts of the city and neighboring municipalities making up the Wrocław agglomeration. As an example of an efficient LRT system using a cross-city tunel is the S-Bahn system in Munich was cited, in which the railway tunnel running through the city center determines large fl ows of passengers and is therefore one of the main means of transport in the entire agglomeration. In the next part, the current state of the Wrocław Railway Junction is briefl y discussed, thus showing the city's great potential to create the LRT system. Places where direct access to the railway network should be provided have been indicated. It was proposed to create two cross-diameter routes running entirely from the tunnel. Their course should be dictated by the location of the traffic generators indicated in the article in the center of Wrocław. In the summary, the author presents the benefi ts of building new routes and mentions the need for the development of the rail transport network resulting from the Wrocław Mobility Policy. The creation of a new route running through the city center would significantly increase the transport attractiveness of the railways, and thus, the new route would be a key element for the creation of an efficiently functioning LRT system in the city and the entire Wrocław agglomeration.
PL
W artykule przedstawiono nowe wymagania z zakresu odporności ogniowej tuneli wynikające ze znowelizowanych w 2019 r. aktów prawnych. Dodatkowo omówiono najczęściej stosowane rozwiązania techniczne zapewniające wymagana klasę odporności ogniowej dla konstrukcji tuneli.
EN
The paper presents new requirements in the field of fire resistance of tunnels. The new requirements were published in 2019 in the legal act of the minister of infrastructure. Moreover, the most commonly used technical solutions providing the required fire resistance class for tunnel structures are discussed.
PL
Tunel, który łączy Polskę, Posunięte prace przy tunelu na „zakopiance”, Przekopano ostatni z tuneli Trasy Łagiewnickiej
4
Content available remote Budownictwo tunelowe w Polsce
PL
Praca przedstawia uwarunkowania projektowe i realizacyjne tunelu w wysokim nasypie kolejowym, wykonywanym metodą przecisku. Realizacja przecisku nie była poprzedzona rozpoznaniem nasypu kolejowego i podłoża gruntowego w miejscu przecisku. Dopuszczono do zmiany parametrów geotechnicznych w podłożu gruntowym. Dobrany zestaw hydrauliczny nie był w stanie wytworzyć wystarczającej siły przecisku, wobec spadku nośności strefy oporowej. Brak było należytego monitoringu prowadzonych prac. Przeprowadzono próbę oszacowania wymaganej siły przecisku, przyjmując warunki gruntowe według rozpoznania podłoża gruntowego odpowiadającego budowie drogi i pobliskiego wiaduktu drogowego. Brak profesjonalizmu i ignorancja wymagań podanych w EC7 to przyczyny długiego okresu wykonania tunelu metodą przecisku.
EN
The paper presents the design and implementation conditions of a tunnel in a high railway embankment, which was constructed using the jacking method. The implementation of the jacking was not preceded by identification of the railway embankment and the soil subbase in the place of jacking. The geotechnical parameters in the soil subbase became altered. The selected hydraulic set was unable to generate sufficient jacking force due to the decrease in theload-bearing capacity of the resistance zone. There was a lack of proper monitoring of conducted works. An attempt was made to estimate the required jacking force, assuming soil conditions according to the identification of the soil subbase corresponding to the structure of the road and the nearby viaduct. The lack of professionalism and ignorance regarding the requirements presented in EC7 [1,2,3] constitute thereasons for the prolongation of the tunnel construction by jacking method.
PL
Temat optymalnych wariantów pokonywania przeszkód terenowych pojawia się w przypadkach, gdy na trasie planowanego przebiegu rurociągu znajdują się np. autostrada, tory kolejowe, rzeka czy jezioro.
9
Content available remote Wymagania dotyczące odporności ogniowej tuneli
PL
W artykule przedstawiono nowe wymagania dotyczące odporności ogniowej tuneli, wynikające ze znowelizowanych w 2019 r. aktów prawnych. Dodatkowo zaprezentowano najczęściej stosowane rozwiązania techniczne zapewniające wymaganą klasę odporności ogniowej konstrukcji tuneli.
EN
The paper presents new requirements in the field of fire resistance of tunnels. The new requirements were published in 2019 in the legal act of the minister of infrastructure. In addition, the most commonly used technical solutions providing the required fire resistance class for tunnel construction were discussed.
11
Content available remote Badania geofizyki otworowej na potrzeby budowy tuneli
PL
Geofizyka otworowa jest bardzo dynamicznie rozwijającym się narzędziem badań geologicznych. Choć wykorzystuje się ją głównie w przypadku poszukiwania złóż naturalnych, to jej metody mogą także dostarczyć wielu ważnych danych przydatnych przy budowie tuneli. W artykule omówione zostały główne grupy metod badań geofizyki otworowej oraz ich zastosowanie w rozpoznaniu geotechnicznym. Podano przykłady metod najczęściej wykorzystywanych przy badaniach geologiczno-inżynierskich oraz omówiono ich zasady.
EN
Well-logging is one of the most dynamically developing method of geological investigation. It is mainly used for the purposes of oil and gas exploration, still it brings a lot of informative data for tunnel design. The article describes the main methods of well-logging and their application in geotechnical investigation. The examples of methods used for this purpose were presented and the principles of their operation were discussed.
12
Content available remote W Świnoujściu szykują się już do wiosny
PL
Choć zima nie zagościła jeszcze na dobre, w Świnoujściu już trwają przygotowania do wiosny - a konkretnie do uruchomienia olbrzymiej maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machin), która wydrąży od tak dawna wyczekiwany tunel pomiędzy wyspami Wolin i Uznam. Polska zyska kolejny po tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku podwodny tunel drogowy, a mieszkańcy - wygodną przeprawą z jednej części miasta do drugiej.
13
PL
W Katowicach trwa realizacja inwestycji polegającej na przebudowie odcinka DK81. Jednym z elementów drogi będzie tunel, którego długość wraz z murami oporowymi wynosi ponad 560 m. Celem realizacji przedsięwzięcia jest udrożnienie ruchu w jednym z najbardziej korkujących się w mieście miejsc. W ramach tego samego projektu powstanie także zbiornik retencyjny, pod który wykop został zabezpieczony ścianami oporowymi w technologii CSM.
14
Content available remote Postępy na budowie Trasy Łagiewnickiej w Krakowie
PL
Trasa Łagiewnicka, czyli 3,5-kilometrowa droga budowana w południowej części Krakowa, w dużej części będzie się składać z tuneli. Stanie się elementem tzw. III obwodnicy Krakowa, którą w przyszłości uzupełnią Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka.
15
Content available remote Pionierski projekt tunelowy w Łodzi
PL
W centrum Polski realizowana jest niebagatelna w skali kraju inwestycja obejmująca podziemny system kolejowy - mowa o tzw. tunelu średnicowym w Łodzi. Tunele zostaną zbudowane z wykorzystaniem dwóch maszyn TBM, z których większa wyposażona jest w tarczę skrawającą o średnicy aż 13,04 m.
16
Content available remote Norweski rekord tunelowy
PL
Ma 14,4 km, osiąga maksymalną głębokość 292 m i jest najdłuższym i najgłębiej położonym drogowym tunelem podmorskim na świecie. To norweski Ryfylketunnel łączący Hundvag z miejscowością Solbakk, fragment 19,5-kilometrowej drogi Ryfast.
17
Content available remote Najdłuższy pozamiejski tunel w Polsce
PL
Co roku w Polsce powstają dziesiątki kilometrów dróg ekspresowych. W ciągu nowych tras pojawiają się także tunele. Jedną z takich inwestycji jest S3, ponad 480-kilometrowa droga łącząca Świnoujście i dolnośląską Lubawką. Najciekawszym fragmentem tej trasy będzie odcinek o długości 2,3 km, na którym znajdzie się najdłuższy tunel pozamiejski w kraju.
18
Content available remote Coraz bliżej kolejowej „średnicówki” w Łodzi
PL
Budowa tunelu, który „połączy Polskę", a zarazem zwiększy przepustowość transportu kolejowego w centralnej Polsce, jeszcze nie ruszyła - ale już niedługo tak się stanie. Pierwsze elementy maszyny TBM (ang. Tunnel Boeing Machine) już trafiły do komory startowej.
19
Content available remote Budowa obwodnicy Krakowa : to duże wyzwanie
PL
W 2023 r. Kraków ma być otoczony trasą obwodową z czterech stron. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, właśnie wtedy zakończy się trwająca od lipca tego roku budowa północnej obwodnicy (S52). O tym, jak duże to wyzwanie, świadczy fakt, że w ciągu i nad 12,5-kilometrową drogą powstanie aż 29 obiektów inżynieryjnych, w tym dwa tunele.
PL
Innowacyjność i znaczenie koncepcji architektonicznej dla rozwoju w wielu polach badawczych i wdrożeniowych pozostają marginalnym tematem w obecnym dyskursie na temat architektury. Głównym zadaniem projektowanej innowacyjnej instalacji jest ochrona skoczni – rozbiegu oraz skoczka narciarskiego przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych (opady – deszcz oraz śnieg, nadmierne nasłonecznienie i ochrona termiczna zawodnika przed oddaniem skoku). Zakresem tematu badawczego są: badania aerodynamiczne, badania z zakresu transmisji TV – opracowanie standardu telewizyjnego, badania z zakresu konstrukcji aluminiowo-szklanej, badania z zakresu sterowania oraz walidacja założeń – prototypowanie. Zastosowanie rezultatów projektu na skoczniach narciarskich przyczyni się do wsparcia nowoczesnych systemów, takich jak sztucznie mrożone tory najazdowe, które są obecnie instalowane na wielu skoczniach narciarskich. Oba rozwiązania (tory najazdowe oraz tunel) będą się uzupełniać.
EN
Innovation and the importance of architectural concepts for development in many research and implementation areas remain a marginal topic in the current architectural discourse. The main task of the designed innovative installation is to protect the ski jumping hill – in-run and ski jumper from negative impact of weather conditions (atmospheric precipitation - rainfall and snowfall, excessive sunlight and thermal protection of the jumper before jumping). The scope of the research covers: aerodynamic tests, TV transmission tests – development of TV standard, aluminium and glass construction tests, control and validation of assumptions – prototyping. The application of the design on ski jumping hills will support modern systems, such as artificially frozen in-run tracks, currently installed on many ski jumping hills. The both solutions (the in-run tracks and the tunnel) will complement each other.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.