Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  profiling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The article presents the concept of profiling a website. Profiling is focused on the quality of the SEO (search engine optimization) audit and the conclusions that flow from it, and its goal is to increase the effectiveness of the review. The primary purpose of the work was to assess the accuracy of the characteristics prepared in this way. Design/methodology/approach: Four websites related to the hotel industry have been profiled and compiled in pairs, whose addresses were obtained from an Internet search engine. The tests were performed using selected testing tools. Findings: It has been shown that based on an analysis of SEO attributes, one can create a technological profile of a site without browsing it first, and the relevance of profiling is determined by two factors: the auditor’s experience and audit scope, including the quality and number of testing tools used. Practical implications: The idea of profiling involves looking at a website only through the prism of an SEO audit, which changes the perspective and forces a more in-depth analysis of SEO tests. This can contribute to better use of information obtained during an inspection. Profiling is often treated as an activity supplementing an SEO audit in the case of a lack of access to testing tools when the test results are incomplete, insufficient, or inaccessible. Originality/value: By analyzing SEO attributes, one can create a technology profile and a specific site characteristic without browsing it first. Two factors determine the relevance of profiling: the auditor’s experience and the quality and scope of the audit performed by the testing application.
EN
Cyberspace as a virtual venue for communication and information offers its users potentials the consequences of which can be debated from different angles. The critique coming from respectable professional sources highlights some of the risks in the system. Cyberspace has accelerated a fundamental transformation in consumption and increased the use of digital services. It reinforced digital business models’ dominant position at the expense of more traditional businesses. Tech giants showed how vital is big data and inferred data derived from the Internet users’ activity. Today hardly anyone can ridicule or dismiss as bizarre stories of censorship, malevolence, manipulation, fake news, fraud or actions of distinct ideological flavour. Hardly anyone mentions the fate of the human being who has drifted into the domain of illusion.
PL
Cyberprzestrzeń jako miejsce wirtualne komunikacji i informacji oferuje swoim użytkownikom potencjał, którego konsekwencje mogą być debatowane pod różnymi kątami. Krytyka pochodząca z cenionych i profesjonalnych źródeł podkreśla niektóre ryzyka w systemie. Cyberprzestrzeń przyspieszyła fundamentalną przemianę w konsumpcji i zwiększyła wykorzystywanie usług cyfrowych. Wzmocniła dominującą pozycję cyfrowych modeli biznesu kosztem bardziej tradycyjnych biznesów. Giganci technologii pokazali jak ważne są big data i dane wywnioskowane, uzyskane z aktywności użytkowników Internetu. Dzisiaj niewielu może wyśmiewać albo odrzucić jako niedorzeczne historie cenzury, wrogości, manipulacji, fake newsów, oszustw czy też akcji o zabarwieniu ideologicznym. Niewielu wspomina o losie człowieka, który podryfował w domenę pozoru.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze zadania administratora, które powinny być realizowane aby sprostać wymaganiom RODO. Przedstawiono także wskazówki jakie należy uwzględnić w wdrażaniu wytycznych unijnego rozporządzenia. Zwrócono uwagę na problem transgranicznego przekazywania danych do państw trzecich i wyzwania jakie stoją przed administratorem w tym zakresie.
EN
The article presents Controller’s most important tasks, which have to be fulfilled to meet the requirements of General Data Protection Regulation. Described guidelines are recommended in the process of implementing the EU regulation. Attention is paid to the problem of cross-border data transfer to third countries and the challenges that the Controller faces in this regard.
4
Content available remote Profilowanie taboru jako składnik procesu eksploatacji
PL
W artykule przedstawiono modyfikacje strategii utrzymania wykorzystującą narzędzia telematyki do monitorowania użytkowania środków transportu. Zaproponowano, w ujęciu opisowym i formalnym, profilowanie taboru umożliwiające wyłonienie zbiorów obiektów o podobnym potencjale użytkowym. Daje to możliwość planowania eksploatacji i organizacji przeglądów zgodnie z zasadą „nie za wcześnie, nie za późno”.
EN
The article presents modifications of the maintenance strategy using telematics tools to monitor vehicle operation. It was proposed, in descriptive and formal terms, profiling of the fleet enabling the selection of sets of objects with similar utility potential. It gives the opportunity to plan operation and organization of service inspections in accordance with the principle "not too early, not too late".
PL
W artykule przedstawiono dwie koncepcje adaptacji tokarek uniwersalnych do szlifowania powierzchni śrubowych zwojów ślimaka za pomocą ściernicy krążkowej. Zaprezentowano także projekt urządzenia do profilowania ściernicy. Omówiono jego podzespoły oraz sposób funkcjonowania.
EN
This paper presents two concepts for adaptation the universal lathes for grinding helical surfaces of the worm by the grinding wheel. The project of the device for grinding wheel profile was also presented. Its sub-assemblies and its way of work were discussed.
PL
Referat podejmuje tematykę określania zwilżalności formacji skalnej jako jednego z parametrów mających decydujący wpływ na estymacje zasobów wydobywanych, oraz w powiązaniu z określonymi laboratoryjnie przepuszczalnościami względnymi dla wody, ropy i gazu, pozwalający prognozować proces produkcji złoża. Opracowana metodyka opiera się na założeniu, że zwilżalność formacji skalnej ma wpływ na względny udział mediów niemobilnych (węglowodorów rezydualnych Shr = 1 – Sx0 i wody związanej Swi), estymowanych standardowymi metodami geofizyki wiertniczej, w bilansie mediów złożowych nasycających formację skalną. Uogólniony współczynnik zwilżalności N = f (Shr, Swi, PHItot) skorelowano z wynikami wykonanych w laboratorium testów Amotta dla próbek z ośmiu odwiertów zlokalizowanych w obrębie paleozoicznych utworów Syneklizy Perybałtyckiej. Opracowana metodyka pozwala na lokalizację stref utworów hydrofobowych, hydrofilowych oraz o zwilżalności mieszanej.
EN
The paper explores the possibilities of formation wettability determination as one of the parameters which has a crucial impact on estimation of the recoverable reserves in connection with relative permeabilities for water, oil and gas measured in a laboratory settings helps to forecast the process of production from the reservoir. The developed methodology is based on the assumption that formation wettability has an impact on the relative amount of immobile media (residual hydrocarbons Shr = 1 – Sxo and bound water Swi), estimated using standard well logging methods, in the balance of the reservoir media saturation. The generalized wettability coefficient N = f (Shr, Swi, PHItot) was correlated with Amott tests, conducted in the laboratory for the samples from eight wells located in the Paleozoic formation of Peribaltic Syneclize. The developed methodology allows to determine hydrophobic, hydrophilic and mixed wettability zones in the formation.
EN
One of the most challenging issues in the case of many and multi-core architectures is how to exploit their potential computing power in legacy systems without a deep knowledge of their architecture. The analysis of static dependence and dynamic data dependences of a program run, can help to identify independent paths that could have been computed by individual parallel threads. The statistics of reusing the data and its size is also crucial in adapting the application in GPU many-core hardware architecture because of specific memory hierarchies. The proposed profiling system accomplishes static data analysis and computes dynamic dependencies for Java programs as well as recommends parts of source code with the highest potential for parallelization in GPU. Such an analysis can also provide starting point for automatic parallelization.
EN
We performed cathodoluminescence (CL) investigations of zinc oxide monolayers obtained by atomic layer deposition. Layers of different thickness were deposited on commercial GaN/sapphire templates. Scanning electron microscopy (SEM) system equipped with CL allows direct comparison of SEM images and CL maps, taken from exactly the same areas of samples. In addition to SEM and CL images, CL profiling was performed by collecting the CL spectra at different accelerating voltages. The CL profiling allows to distinguish the emissions from a surface and volume of samples. An inter-link between samples microstructure and emission properties is investigated. Shifts of emission bands, associated by us with the localization effects, are observed. CL investigations are supported by photoluminescence (PL) measurements, which are characterized by a higher spectral resolution. PL investigations allow determination of the origin of emission bands.
PL
W niniejszym artykule autor przedstawia różne metody sondowania gruntu, m.in. z wykorzystaniem sond cylindrycznych, wkręcanych i obrotowych. Omawia także działanie, zastosowanie i budowę presjometru – cylindrycznej sondy używanej w pomiarach gruntu.
EN
In this article the author describes various methods for probing the ground, e.g. using a cylindrical and rotating probes. There is also discussed the principles of operation, use and construction of a cylindrical probe.
EN
This paper presents a novel approach to collect and analyse information regarding code executed by the computer’s processor. The motivation for this work is driven by the need to precisely answer the question which instructions are actually executed by the processor. Profiling tools and debugging tools can provide the answer for user space programs, although there is no tool that supports profiling both the user and the kernel space code without affecting the software under test. The basis of this work is the QEMU computer system emulator. It was utilized to develop a tool called QEMU CPU Tracer (QCT). The tool fulfils a requirement of exact code profiling, has acceptable performance and can also be utilized as a debugging utility thanks to the ability of tracking the execution of user space applications. In the paper a detailed description of QCT architecture is followed by a presentation of results of conducted experiments, a comparison to other similar solutions and a discussion over further research possibilities.
PL
Praca przedstawia badania nad metodologią przyspieszania aplikacji HPC na platformach HPRC (platformy HPC z układami FPGA). Najważniejszym zagadnieniem jest selekcja kodu źródłowego, który mógłby zostać przyspieszony. Największym utrudnieniem jest brak odpowiedniego narzędzia wspomagającego ten proces. Aplikacje HPC składają się z ogromnej ilości bardzo złożonego kodu źródłowego. Powoduje to, że niezbędny jest system automatycznej analizy kodu. Dodatkowo powstające języki wysokiego poziomu (HLL) do implementacji algorytmów w FPGA ułatwiają automatyzację transformacji i implementacji wybranego kodu w FPGA. Profiling pętli w kodzie źródłowym jest jednym z głównych kroków, który umożliwia sprawdzenie, czy dana aplikacja HPC jest możliwa do przyspieszenia w układach FPGA. Oprócz selekcji najbardziej czasochłonnych części kodu istotna jest także analiza danych wykorzystywanych w trakcie obliczeń. Przede wszystkim zależności między danymi i ich ilość odgrywa zasadnicze znaczenie. Dzięki tej informacji można optymalnie implementować algorytmy przez minimalizację częstotliwości komunikacji między CPU a układem FPGA.
EN
This paper presents the research on FPGA based acceleration of HPC applications. The most important step to achieve this goal is to extract code that can be sped up. A major drawback is the lack of a tool which could do it. The HPC applications usually consist of a huge amount of complex source code. This is one of the reasons why the process of acceleration should be as automated as possible. Another reason is to make use of HLL (High Level Languages) such as Mitrion-C and Impulse-C. Loop profiling is one of the steps to check if the insertion of HLL to existing HPC source code is possible to gain acceleration of these applications. Hence the most important step to achieve acceleration is to extract the most time consuming code and data dependency, which makes the code easier to be pipelined and parallelized. Data dependency also gives information on how to implement algorithms in an FPGA circuit with the minimal initialization of it during the execution of algorithms.
12
Content available remote Modular measurement system for mine shaft inventory
EN
The present condition of mining sector in Poland requires taking into consideration financial criteria in activity of all mine specialties. In mine surveying measurements it leads to apply the modern, more efficient and more safe techniques and methods of observations. The idea of modular measurement system for mine shaft inventory, presented in the paper, is based on the application of profilographs, lasers and electromagnetic rangefinders. The system being constructed by the author allows to make out full inventory of a shaft lining at total automation of observations.
PL
Aktualna sytuacja w górnictwie polskim, wymaga uwzględniania kryteriów ekonomicznych w działaniu wszystkich specjalności górniczych. W geodezyjnych pomiarach szybów górniczych prowadzi to do stosowania nowych, bardziej wydajnych, bezpiecznych technik i metod pomiarów. Prezentowany w artykule Modularny System Pomiarowy opiera się na zastosowaniu profilografów, laserów oraz dalmierzy elekromagnetycznych. Efekty ekonomiczne zastosowań tych nowych technik wynikają głównie ze skrócenia czasu wyłączenia szybów górniczych z produkcji na czas pomiarów oraz wykonywania pomiarów etapami, dostosowanych czasowo do możliwości udostępnienia szybów. Zbudowany przez autora system pozwala na wykonanie pełnej inwentaryzacji rury szybowej przy całkowitej automatyzacji pomiarów. Głównymi elementami tego systemu są: - dalmierze elektrooptyczne z możliwością ciągłego pomiaru długości i zapisu uzyskanych danych z wielu urządzeń jednocześnie na rejestratorze (komputerze przenośnym), - laserowo-komputerowy system detekcji wiązki laserowej, - inklinometr szybowy z komputerową rejestracją przemieszczeń, Połączenie tych wszystkich urządzeń w różnych układach konfiguracyjnych pozwala na uzyskanie następujących zestawów pomiarowych. a) Zestaw do pomiaru rozstawu czołowego i bocznego między prowadnikami szybowymi, odległości między dźwigarami, domiarów do obudowy, wartości luzów prowadniczych oraz wartości odstępów ruchowych między naczyniami i uzbrojeniem szybu (Rys. 1). b) Zestaw do określania pionowości i prostoliniowości prowadników szybowych wykorzystujący laserową pionową prostą odniesienia i urządzenie do detekcji wiązki laserowej (Rys. 4 i Rys. 6). c) Inklinometr szybowy do określania prostoliniowości ciągów prowadniczych (Rys. 7). d) Zestaw do pomiaru przekrojów poziomych rury szybowej i uzbrojenia szybu (Rys. 8). Zastosowanie systemu pozwala na wykonanie następujących pomiarów niezbędnych przy inwentaryzacji szybu: - pomiary prostoliniowości i pionowości prowadników szybowych, - pomiary rozstawów czołowych i bocznych między prowadnikami i dźwigarami, - pomiary odległości między prowadnikami a obudową szybu, - pomiary odstępów ruchowych między uzbrojeniem szybu a klatką szybową. W referacie zaprezentowane zostały również wyniki badań praktycznego zastosowania systemu w pomiarach szybowych. Modularny system pomiarowy ze względu na swoją uniwersalność może być stosowany również w innych pracach geodezyjnych tj. pomiary jezdni podsuwnicowych, pomiary inwentaryzacyjne szybów dźwigowych.
14
Content available remote Nożyca latająca współpracująca z profilarką
PL
Przygotowując się do praktycznej realizacji przedsięwzięcia, założono, że firma Lenze Rotiw dostarczy kompletny układ napędowy profilarki, tzn. układ napędzający klatki oraz układ napędzający nożycę hydrauliczną. Po wstępnej analizie, zdecydowano się na zastosowanie przemiennika częstotliwości serii 8220 firmy Lenze do zasilania silnika napędzającego klatki profilarki oraz serworegulatora pozycjonującego do zasilania silnika serwo napędzającego nożycę hydrauliczną.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.