Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  clay
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Clay is widely used in a number of industries due to its special properties like fine particle size, brightness and whiteness, chemical inertness, platy structure, etc. In this study, the general characteristics of clays have been investigated by XRF, XRD, FT-IR, TG-DTA and SEM. The presence of iron as an impurity decreases its commercial value due to giving unwanted colors to clay mineral. Therefore, the dissolution capacity of clay ore was investigated by oxalic acid leaching. Under optimized leaching conditions (0.8 M oxalic acid concentration, 85°C reaction temperature, 1.75 ambient pH, 106+75 µm particle size, 15% w/v solids concentration and 150 min. leaching time) with 250 rpm stirring, 83.90% of Fe2O3 was removed. The amount of iron oxide, the main impurity in the clay, has been reduced from 2.70 to 0.40%. The iron dissolution kinetics was mainly controlled by internal diffusion control of shrinking core model and activation energy, Ea, of 26.29 kJ/mol was obtained for the process. The results also showed that the studied clays have adequate characteristics for ceramics industry, earthenware and porcelain production.
EN
Sedimentation tanks have a vital role in the overall efficiency of solid particles removal in treatment units. Therefore, an in-depth study these tanks is necessary to ensure high quality of water and increasing the system efficiency. In this work, an experimental rectangular sedimentation tank has been operated with and without a baffle to investigate the system behaviour and effectiveness for the reduction of solid particles. Turbid water was prepared using clay, which was collected from the water treatment plant of Al Maqal Port (Iraq), mixed with clear water in a plastic supply tank. Raw and outflow samples were tested against turbidity after plotting a calibration curve between inflow suspended solids versus their corresponding turbidity values. The key objective was to assess the impact of different flow rates, particle concentrations, heights and positions of the baffle on the system efficiency. Findings showed that the tank performance was enhanced significantly (p < 0.05) with the use of a baffle placed at a distance of 0.15 of tank length with height equal to 0.2 of tank depth. Higher removal efficiency (91%) was recorded at a lower flow rate (0.015 dm3∙s–1) and higher concentration (1250 mg∙dm–3), as the treatment efficiency enhanced by 34% compared with the operation without a baffle. Placing the baffle in the middle of the sedimentation tank produced the worst results. System efficiency for solids removal reduced with increasing baffle height. Further research is required to evaluate the efficiency of an inclined baffle.
PL
Ceramika budowlana stanowi jeden z najważniejszych materiałów stosowanych w tradycyjnych technikach budowlanych. Dla zobrazowania zagadnienia w niniejszym artykule omówione zostaną wybrane elementy ceramiki budowlanej z oznaczeniami, które zlokalizowano podczas badań terenowych na obszarze województwa lubuskiego. Szczegółowe zestawienie wyników tych badań zawarte zostanie w odrębnym opracowaniu katalogowym.
4
Content available remote Chilijski chill i ceramika
PL
Na podstawie analogii struktur budowli podziemnych – warszawskiego Elizeum i wielu obiektów fortecznych z XVIII-XIX w., artykuł podejmuje próbę zestawienia historycznych metod zabezpieczania ich wnętrz przed wilgocią przenikającą z nasypów, kondensacyjną, podciąganą kapilarnie lub dyfundującą z gruntu. Sposoby zabezpieczania przeciwwilgociowego w fortyfikacji nowożytnej zostały wypracowane w ciągu 4 wieków jej rozwoju (XVI-XIX), w wyniku stopniowego gromadzenia doświadczeń i wiedzy inżynierskiej. Ważnymi elementami tych zabezpieczeń były okładziny z gliny/iłu oraz korytarze obiegające pomieszczenia podziemne o funkcji nie tylko komunikacyjnej, ale również otuliny izolacyjno-wentylacyjnej. Budowle podziemne, poprawnie zaprojektowane na skrajnie niekorzystne warunki użytkowania, mogą trwać dzięki delikatnej równowadze, którą bardzo łatwo naruszyć. Pierwszym warunkiem równowagi jest utrzymanie właściwego reżimu wentylacji i ogrzewania wnętrz podatnych na kondensację. Na zakończenie zaproponowano działania pielęgnacyjno-eksploatacyjne mające na celu zahamowanie postępującej degradacji obiektu oraz zakreślono wskazania do programu badań i założeń przedprojektowych do przyszłych, niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich.
EN
Based on the analogy of the structures of underground buildings - the Warsaw Elizeum and many fortress buildings from the eighteenth to the nineteenth century, the article is an attempt to present an overview of historical methods of protecting their interiors against moisture penetrating from embankments, condensation, pulled up by capillaries or diffusing from the ground. The methods of moisture protection in the modern fortifications were developed over 4 centuries of its development (16th – 19th c.), as a result of gradual accumulation of experience and engineering knowledge. Important elements of these protections were clay/loam cladding and corridors running around underground spaces, which had not only transport function, but also served as an insulation and ventilation buffer. Underground buildings, properly designed for extremely unfavorable conditions of use, can last thanks to the delicate balance, which is very easy to disturb. The first condition of this balance is to maintain a proper ventilation and heating regime for condensation-prone interiors. At the end, care and maintenance activities aimed at stopping the progressing degradation of the building are proposed, and indications for the research program and pre-design assumptions for future necessary renovation and conservation works are outlined.
7
Content available remote Investigation of lead removal from drinking water using different sorbents
EN
Lead is a heavy metal with strong toxic properties. This chemical element is found in wastewater and sometimes in drinking water. The article deals with the removal of lead(II) ions from polluted water using a sorption process to determine the most effective sorbent for the removal of lead(II) ions. Three sorbents were used in the research: clay, sapropel, and iron sludge. All three sorbents investigated reduce the concentration of lead(II) ions in water: clay efficiency was of 65.7-90 %, sapropel of 94.3-100 %, and iron sludge of 84.3-97 %, depending on sorbent type and contact duration. The research has shown that the most effective way to remove lead(II) ions from the test water is sapropel. Using different amounts of sapropel (1, 2, 3, 4, 5, 6 g/dm3 and 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 g/dm3) and different duration of contact (30, 60, 90, 120 and 150 minutes), the concentration of lead(II) ions in the test water after purification did not exceed the permissible values for drinking water (10 mg/dm3), so that the lowest sapropel content of 0.1 g/dm3 can be used for sorption. Lead(II) ions are most effectively removed when contact time is 30 min.
8
Content available remote Stabilizacja pęczniejącej ziemi w celu wykonywania budowli z ziemi
PL
Przeprowadzone badania dotyczą metod odlewania budowli z ziemi, jako część programu badawczego poświęconego budowlom ziemnym. Badano wpływ dwóch inhibitorów pęcznienia ziemi zawierającej glinę: poli(tlenku etylenu) [PTE] i karboksymetylocelulozę [KMC], aby była możliwa jej stabilizacja cementem CEM I 42,5N. Ziemię zawierającą 14% gliny, kwarc i kalcyt, stabilizowano 10% dodatkiem cementu. Dodawano równocześnie 3% plastyfikatora polikarboksylanowego w stosunku do masy cementu, aby ziemia uzyskała zdolność do płynięcia. Uzyskane wyniki wykazały, że PTE i KMC – inhibitory pęcznienia gliny, zmniejszyły to pęcznienie o około 30% i 40%, przy czym maksymalne pęcznienie odpowiadało po 90 dniach odpowiednio 24% i 46% wytrzymałości na ściskanie. Omówiono interakcję gliny z cementem i inhibitorami pęcznienia. Znalezione zależności pozwoliły na korzystne zastosowanie tych materiałów do wytwarzania elementów budowlanych, zastosowanych we wznoszeniu budynków na obszarach pustynnych.
EN
This study is concerned with the method of cast earth as part of an investigation series on earth construction. The effect of two clay swelling inhibitors; polyethylene glycol [PEG] and of carboxymethyl cellulose [CMC] on the swelling of a clay-bearing soil are studied to enable the stabilization of the soil with CEM I 42.5 N. The soil composed of 14% clay, quartz, and calcite, is stabilized with 10% cement. 3% polycarboxylate superplasticizer is added relative to the mass of the cement, to gain the soil pourable properties. The results show that the PEG and CMC clay-swelling inhibitors reduce the expansion of the soil by ~30 and ~40% and lead to a maximum increase of 24 and 46% in the 90-day compressive strength respectively. The interactions between clay, cement, and swelling inhibitors are discussed. The findings allow advantageous applications for producing building units for construction purposes in desert areas.
EN
The question about the harmfulness of electromagnetic radiation is ever more often raised in scientific discussions it is also interesting for the public. Unfortunately, there are no easy answers and no settled opinion. Followers of the catastrophic vision of the future argue, that the electromagnetic smog never grew as fast as today, and our bodies are probably not prepared for such conditions. Opponents, being accused of favoring telecommunication companies, claim that there are (or were) enough sources of electromagnetic radiation in the natural environment for organisms to learn how to self-protect, either by adaptation or development of specific sensory mechanisms. Questions are raised not only about health aspects, but also about security of data transmission and possible military applications, such as protection against radar localization. We want to present our recent investigations about the uses of natural materials for suppressing electromagnetic waves. The materials in question are ordinary clays, which role in Nature is barely now being discovered. Clay minerals, the basic ingredient of clay, are unusual materials, formed by Nature into nanostructures. Just recently we have begun to understand their role, behavior and possible applications. Those minerals, especially kaolinite and halloysite, are widespread, but in pure form occur only in few places in the world. Polish deposits belong to the richest ones.
EN
Clay, feldspar and silica sand are important industrial minerals which often need treatment commonly known as beneficiation to improve the quality of ceramic tiles produced from these materials. The different minerals, after sorting, were treated separately in distilled water, alcohol and hydrochloric acid before being crushed in a ball mill; they were then characterized using a pelletron accelerator. The results show an increased silicon content for clay, silica sand and feldspar; and reduced aluminum content for clay and silica sand but not for feldspar. Iron impurity and its oxide are also shown to reduce by over 50% in all the minerals while potassium was found to be the dominant element in feldspar among the defining elements. In conclusion, the increased quartz in the mineral will improve the hardness, density, porosity, and rigidity of ceramic tiles as well as providing support and controlling shrinkage. Furthermore, increasing the mineral quotient in feldspar will enhance its fluxing potential.
PL
W pracy opisano wyniki badań stabilizacji dwóch rodzajów glin lessowych, pozyskanych z miejsc budowy dróg na obszarze Moraw, które uzdatniono dodatkami 5%, 10% i 15% dwóch popiołów lotnych: krzemionkowego z konwencjonalnego kotła oraz wapiennego ze spalania w kotle fluidalnym. Uzyskane wyniki pokazały, że badane popioły lotne krzemionkowy i wapienny mają potencjał do wykorzystania ich do uzdatniania gruntów. Właściwości mechaniczne gruntów zależą od rozkładu wielkości ziaren oraz zawartości frakcji iłowej. Wpływają one głównie na wilgotność oraz nośność. Popiół lotny wapienny z elektrowni przy hucie żelaza i stali w Trzyńcu wykazuje właściwości hydrauliczne, a jego wartość wskaźnika nośności CBR wynosiła 500% po 28 dniach dojrzewania. Dodatek tego popiołu lotnego spowodował zmniejszenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego uzdatnionych gruntów oraz zwiększenie wytrzymałości na ścinanie, a także wpłynął na kontrolę zmian objętości.
EN
The paper describes the results of stabilization tests of two types of loess clays obtained from road construction sites in the area of Moravia, which were treated with 5%, 10% and 15% additions of two fly ashes: siliceous one from a conventional boiler and calcareous one from combustion in a fluidized bed boiler. The obtained results showed that both investigated fly ashes have the potential to use them for soil treatment. The mechanical properties of soils depend on the grain size distribution and the clay fraction content. They affect mainly moisture content and load capacity. Fly ash from the power plant at the iron and steel plant in Třinec exhibits hydraulic properties, and its CBR capacity index was 500% after 28 days of maturing. The addition of this fly ash caused a reduction in the maximum bulk density of the soil backbone of the treated soils and increased shear strength, as well as influenced the control of volume changes.
12
Content available remote Practical application of the microwave oven in the geotechnical laboratory
EN
The main purpose of the paper is to present the usefulness of microwave ovens in the everyday work of geotechnical laboratories. Microwave ovens are commonly used to determine soil moisture and to dry soils that are too moist for other laboratory tests. The activities related to the above processes are not standarized in the majority of countries. The only available guidelines are based on the research projects. For the purpose of this particular research 345 tests have been conducted for moisture content determination for 3 soil types: fine sand (FSa; SP - poorly graded sand), sandy gravel (saGr; GW well graded gravel-sand mixtures) and silty clay (siCl; CH - inorganic clay of high plasticity), using both - standard and microwave methods. The research cycle consisted of 3 different variants which includes soil moisture content, specimen initial mass, number of specimens in microwave oven and their placing. It was established that different factors have impact on the length of the process and it lasted between 2 to 17 minutes. During the heating different undesirable phenomena were observed, e.g., soil explosions or melting and glowing of clay. Based on the above research results this paper introduces guidelines for the soil drying process in the microwave oven (the optimization of the procedure and handling of the dried samples).
PL
W pracy zbadano wpływ węglowodanów sacharozy oraz maltodekstryny na skuteczność działania domieszek polikarboksylanowych w zaczynach zawierających montmorillonit. W tym celu oznaczano konsystencję zaczynów oraz oceniono stopień adsorpcji PCE oraz węglowodanów w zawiesinie montmorillonitu na podstawie całkowitej zawartości węgla organicznego. Oba węglowodany zmniejszały dodatek PCE potrzebny do uzyskania założonej płynności zaczynów o kilkanaście procent i ograniczały zmniejszanie się konsystencji w czasie. Zarówno sacharoza jak i maltodekstryna nie wbudowują się pomiędzy warstwy montmorillonitu, ale w niewielkim stopniu ograniczają interkalację PCE, najprawdopodobniej dzięki wiązaniom wodorowym cząsteczek węglowodanów z bocznymi łańcuchami poli(tlenku etylenu).
EN
The effect of two carbohydrate retarders i.e. sugar and maltodextrin on the clay tolerance of PCE was investigated in this study. The fluidity loss of cement-montmorillonite paste was tested to assess the clay tolerance of PCE. Adsorption of PCE and carbohydrate in montmorillonite suspension was assessed with Total Organic Carbon measurements. On the basis of several methods application the interaction of carbohydrates with montmorillonite was discussed. Carbohydrates addition is reducing the addition of PCE needed to reach the same initial fluidity level of cement paste. Also the consistency loss is decreased by addition of carbohydrates. The results showed that nor sugar neither maltodextrin can be intercalated between montmorillonite layers. However, they have a slight effect on hindering the intercalation of PCE, most probably, due to the hydrogen bonds between carbohydrate and long side chain of PEO.
14
Content available The influence of water on various clay rocks
EN
One of the challenges of any laboratory dealing with drilling fluids is to develop a mud that is also environmentally friendly and, on the other hand, inhibits the clay layers to a maximum. The article presents the influence of water on various samples of clay rocks characterized by different geological age. The research was carried out using the Linear Swelling Meter. The geological age, the environment in which the clay rock was formed, the depth of burial – all these factors affect the swelling properties of individual clay rocks. Knowledge of the swelling properties of clay rocks allows the proper selection of drilling fluid system.
EN
This article discusses the differences between the classification of cohesive soils according to the obsolete PN-86/B-02480 Polish standard and to the applicable PN-EN ISO 14688:2006 standard. Differences in the ways of recognizing and classifying these soils according to these standards are debated in the scientific and professional world, and due to the different approach to their nomenclature they seem difficult to overcome. The author analyzes these Polish research methods, which are closest to the macroscopic analysis required by PN-EN ISO 14688:2006, and then points to the real possibility of harmonizing both classifications.
EN
Laser diffraction particle sizing is increasingly used in grain-size analysis. Commercially available laser analyzers have a number of practical advantages such as detailed particle sizing over a broad size range, built-in ultrasonic dispersing system, and short time of analysis. Grain-size measurements based on laser diffraction analysis (LDA) are characterized by high-repeatability and high accuracy. However, there is no standardized test procedure especially because the research methodology should depend on the type of land. LDA-based measurements of fine-grained sediments rich in clay minerals can contain untrue information due to high anisotropy of participle shape. This causes the optical particle diameter measured by the laser is much larger than that determined as the equivalent spherical diameter in traditional sedimentation techniques for grain-size analysis. This results even in twice reduction of clay fraction quantity, while the silty particles are overestimated in relation to traditional techniques based on Stoke’s law. The aim of this article is to assess the possibilities of using laser diffraction methods for the identification and differentiation of clayey sediments with common origin. The article provides the results of analyses of Neogene clays characterized by significant lithological differences with respect to the participation of clay fraction particles. The research was conducted on clay samples taken in Bydgoszcz. Significant differences in the content of clay fraction particles were found in relation to the applied methods of grain-size analysis. However, as statistical tests showed, results obtained using the LDA method could be useful to characterize lithological variability within the tested soils.
EN
The paper presents the characteristic of peculiar Miocene soil which occurs in Zielona Góra. Geological structure of Zielona Góra is determined by glaciotectonic disturbances. Shallow occurrence ofMiocene sediments, as clays or lignite, is connected with a structure called Wal Zielonogórski. This is a moraine formed in Warthe glaciation and built from Miocene and old-Pleistocene sediments. The height of the moraine is about 150 m. Lignite clay contains high amount of lignite silt (organic material); hence should be classified as an organic soil. Some laboratory tests (oedometer tests, organic material content, index of swelling) andfield tests (Cone Penetration Test) were done. The results show that the strength parameters of lignite clay are close to "clear” clay. The findings show that lignite clay cannot be recognized as a non-carrying soil although high amount oforganic material. Oedometer test results allow to design building foundation with standard continuousfooting. The occurrence of lignite clay in subsoil in Zielona Góra always indicates the glaciotectonic deformation and high soil variety, hence such area should be investigated more carefully, with an increased number ofdrilling and probing points.
EN
The solid-liquid extraction is one of the most used methods for protection of the environment against organic and inorganic pollutants. The hybrid materials have been synthesized by a simple method from natural clay and modified poly(vinyl chloride) (PVC). The obtained products were characterized by various techniques, infrared spectroscopy (FT-IR), thermogravimetric analysis (TGA), and differential thermal analysis (DTA). The final materials were successfully used for entrapping heavy metal ions (Fe, Cu, Cd, Zn, Pb, Mn, and Co). The quantities of adsorbed metal cations were determined by atomic absorption analysis. It has been revealed that the metals extraction was governed essentially by the affinity between the functional groups of the hybrid material and the investigated metal ion. The cations are extracted in the following decreasing order of effectiveness: Fe3+ > Cu2+ > Co2+ ≈ Mn2+ > Pb2+ > Cd2+ ≈ Zn2+.
PL
Proces ekstrakcji w układzie ciało stałe-ciecz jest najczęściej stosowany w celu ochrony środowiska przed działaniem szkodliwych, organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń. Materiały hybrydowe zsyntetyzowano w prosty sposób z modyfikowanego poli(chlorku winylu) i naturalnej, tunezyjskiej glinki. Otrzymane materiały badano różnymi metodami: spektroskopii w podczerwieni (FT-IR), analizy termograwimetrycznej (TGA) oraz różnicowej analizy termicznej (DTA). Oceniano przydatność otrzymanych materiałów hybrydowych w procesach ekstrakcji kationów metali ciężkich: Fe, Cu, Cd, Zn, Pb, Mn i Co w układzie ciało stałe-ciecz. Ilości zaadsorbowanych kationów oceniano metodą absorpcji atomowej. Wykazano, że ekstrakcja metali jest możliwa dzięki powinowactwu grup funkcyjnych kompozytów hybrydowych z jonami metali. Za pomocą wytworzonych materiałów hybrydowych ekstrahowano badane jony w stopniu określonym następującą kolejnością: Fe3+ > Cu2+ > Co2+ ≈ Mn2+ > Pb2+ > Cd2+ ≈ Zn2+.
19
Content available remote Właściwości, parametry i zastosowanie tynków glinianych
PL
W artykule omówiono parametry i właściwości tynków oraz budowę systemów tynków glinianych. Podano wskazówki dotyczące rodzaju i przygotowania podłoża oraz sposoby wykańczania powierzchni. Zwrócono uwagę na kwestie związane z wysychaniem tych materiałów.
EN
The article discusses the parameters and properties of clayplasters and construction of clay plastering systems. Instructions are given for surface types and surface preparation, as well as surface finishing methods. Attention was drawn to the aspects of drying of these materials.
EN
The suitability of using lateritic clays from Aviele and Igarra has been investigated both in the Northern part of Edo state, Nigeria as liners of an engineered landfill and to adsorb metals in leachates. Geotechnical characteristics, pH, and elemental composition for the lateritic clay samples were determined. The chemical composition, pH, total dissolved solids and electrical conductivity were determined for leachates collected from two dumpsites. The capacities of the lateritic clay soils to adsorb heavy metals in the leachates were determined using the batch equilibrium adsorption technique. The unconfined compressive strength (UCS) of soils were found to be sufficient to resist damage. By both the standard and modified Proctor compaction tests, it was found that the coefficients of permeability for the soil samples were lower than 1×10–9 m/s that is widely recommended for soils that are to be used as landfill liners. Pb2+, Zn2+ and Cr2+ were the heavy metals in the leachates. The sorption selectivity order for tested soils depended on the soil type and properties.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.