Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komputer pokładowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiony został projekt i realizacja płytki drukowanej oraz modyfikacji oprogramowania, które może poprawić oryginalne ustawiania silnika spalinowego względem mocy oraz momentu obrotowego. Opisany układ może zawrzeć oryginalny i zmodyfikowany program do obsługi sterownika silnika, które mogą zostać przestawione w czasie rzeczywistym. Zaprezentowano także wybrane testy prezentowanego rozwiązania zarówno dla silnika benzynowego jak i diesla, które potwierdzają wzrost mocy i momentu obrotowego dla każdego z silników.
EN
In the present work there are two solutions which are connected to improve performance and efficiency of car engine. First of them is a special program project, which allow to statically grow up power and torque generating by engine. This modification is the simplest because the is no need of interfere in original parts included in car. The code was made with help of IDA (Interactive Dissasembler) which is used to disassemble processor machine code and all what is needed to install new program into Engine Computer Unit is the diagnostic connector OBD2 (On-Board Diagnostics Level 2) which is mounted in almost every car after 2000 year. New program raises the performance of engine even 30% compared with original program installed by manufacturer. The second solution is a PCB (Printed Circuit Board) project which was designed is KiCad and allows user to change the characteristic of engine dynamic in real time. To achieve this point there is necessity of interference in ECU electronics. The serial Flash must be unsoldered and instead of it there will settle PCB adapter which is responsible for changes between two control programs. First of them is stock program installed by manufacturer. The second one will boost up the engine efficiency. It’s very attractive because one device makes possibility to have different software than the stock one. Project was tested on a several cars which was equipped in diesel engine and also gasoline engine. All of units gave a improvement by raised power, torque and the fuel consumption has decreased.
PL
W pracy przedstawiono praktyczne uwagi, dotyczące systemów informatycznych wspomagających komunikację miejską w Bydgoszczy. Jednym ze sposobów zmniejszenia natężenia ruchu w mieście jest usprawnienie komunikacji publicznej i uczynienie jej atrakcyjniejszej dla podróżnych. Wiąże się to z obniżeniem kosztu biletów, skróceniem czasów przejazdu i oczekiwania na przystanku. Jest wtedy szansa na to, że część kierowców zrezygnuje z jazdy własnym samochodem i przesiądzie się do środków komunikacji miejskiej. Temu celowi służy wprowadzanie kolejnych systemów informatycznych.
EN
This article presents practical information, which concerns with computer systems used in public transport in Bydgoszcz. The main aims of these systems are to make transport of persons cheap and fast. If the public transport is well organised, then can attract car users. That in turn reduces traffic jam. Computerised Maintenance Management Systems, which are part of modern management, reduce cost of commuting and time of commuting. These systems provide an opportunity to: present actual information about real time departure, reduce number of mistakes and control public transport companies.
3
Content available remote Rozwiązania mobilne wspomagające utrzymanie ruchu maszyn
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania interaktywnych instrukcji obsługi w utrzymaniu ruchu kombajnów ścianowych. Opisywane rozwiązanie umożliwia wykorzystanie, opracowanych w ITG KOMAG, interaktywnych instrukcji na urządzeniach mobilnych takich jak tablet, smartfon oraz PDA, jak również komputerze pokładowym z platformą systemową Windows oraz Android. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie dostępności do informacji na temat bezpiecznego sposobu prowadzenia czynności naprawczych.
EN
Possibility to aid maintenance of longwall shearers with interactive technical manuals is presented in the article. Interactive technical manual developed in ITG KOMAG can be used on different types of computer, including mobile computers like tablet, smartphone and PDA, and computers embedded in a longwall shearers, with Windows or Android environment. Therefore knowledge about safe and correct performing of maintenance activities is available for users.
4
PL
Chwilowe, całkowite i średnie zużycie paliwa oraz spodziewany zasięg pojazdu na pozostającym aktualnie w zbiorniku paliwie są informacjami wpływającymi na komfort podróżowania współczesnymi samochodami. W artykule zostały opisane metody pomiaru i sposoby wyznaczania wybranych funkcji realizowanych przez komputery pokładowe instalowane w pojazdach samochodowych. Przeprowadzono analizę możliwości komputerów pokładowych oraz przedstawiono sposoby poprawy dokładności wyświetlanych na pulpicie informacji.
EN
Instantaneous, total and average fuel consumption and anticipated vehicle range at actual fuel remaining in the fuel tank constitute the data affecting the travel comfort in contemporary vehicles. The present article describes the methods of measurement and the methods of determination of selected functions performed by trip computers installed in motor vehicles. The analysis of trip computers capabilities has been carried out and the methods proposed to improve the accuracy of data displayed on the panel have been presented.
PL
Za jakość wykonania procesu technologicznego oprócz odpowiednich środków technicznych i prawidłowych parametrów procesu odpowiedzialny jest nadzór nad krytycznymi węzłami lub w szczególnych przypadkach nad całym procesem.
EN
Besides ensuring proper engineering measures and right process parameters, the unit controlling critical points, or in special cases the whole process, is responsible for the quality of technological process execution.
PL
Komputery pokładowe stosowane w opryskiwaczach spełniają głównie rolę sterowników odciążając w ten sposób operatora i dokładniej sterują procesem. Informacje dostarczane przez czujniki wykorzystywane są tylko do zmiany parametrów roboczych, ponieważ mikrokomputery nie mają zaimplementowanych procedur diagnostycznych. Rozszerzenie funkcji komputera pokładowego o moduły diagnostyczne wymaga opracowania bardzo wydajnego, a równocześnie prostego w aplikacji systemu diagnostycznego. W pracy przedstawiony został moduł wnioskowania diagnostycznego umożliwiający diagnostykę rozpylaczy opryskiwacza polowego jako osobny moduł jak również może być wykorzystany do rozbudowy istniejących komputerów pokładowych.
EN
On-board computers employed in spraying machines work mainly as controllers, and thus they relieve machine operators and control the process more precisely. Information delivered by sensors is used only to change working parameters, because microcomputers do not have any implemented diagnostic procedures. Adding diagnostic modules to on-board computer functions requires a diagnostic system to be developed, which would be very efficient and at the same time simple to apply. The work presents diagnostic concluding module allowing to diagnose field spraying machine atomisers that may either work as a separate module or be used to expand existing on-board computers.
PL
Rosnące wymagania ekologiczne oraz redukcja kosztów wytwarzania w produkcji roślinnej wymuszają optymalizację procesów produkcji. Jednym z ważniejszych zabiegów jest ochrona i nawożenie roślin. W celu zwiększenia precyzji dawkowania maszyny stosowane w rolnictwie wyposażane są w komputery pokładowe. Spełniają one funkcję nadzoru nad procesem roboczym. Sterowanie opiera się na odczycie parametrów pracy i ich korekty do nastaw zadeklarowanych przez operatora. Oznacza to, że mimo precyzyjnego sterowania zabieg może być wykonany wadliwie. Rozszerzenie systemu komputerów pokładowych o moduły wnioskowania diagnostycznego umożliwi zwiększenie precyzyjności dawkowania cieczy roboczej przez opryskiwacze polowe. W celu realizacji wnioskowania diagnostycznego zostały wyodrębnione sygnały diagnostyczne, które należy poddać analizie w celu uzyskania identyfikacji stanu obiektu. W pracy przedstawiono propozycję adaptacji korpusów rozpylaczy do pozyskania sygnału diagnostycznego za pomocą pomiaru pośredniego.
EN
Growing ecological requirements and reduction of plant production costs extort optimization of production processes. Plant protection and fertilising belong to more important treatments. Today, machines used in agriculture are equipped with on-board computers in order to increase dosing accuracy. These computers oversee the working process. Control is based on reading of work parameters and correcting them to settings declared by operator. It means that the treatment may be executed defectively in spite of precise control. Adding diagnostic concluding modules to the onboard computer system will allow to increase the accuracy of working liquid dosing by field spraying machines. In order to execute diagnostic concluding those diagnostic signals were isolated, which need to be analysed to obtain an object condition identification. The paper presents proposal to adapt spraying machine body to obtaining diagnostic signals via indirect measurements.
PL
Brak skutecznych metod i procesów diagnozowania zespołów przekładniowych kombajnów zbożowych dały podstawę do rozwoju metod diagnostyki funkcjonalnej z wykorzystaniem istniejącego komputera pokładowego kombajnu. Istotnym problemem jest nie tylko ustalenie wartości granicznych parametru diagnostycznego, lecz również określenie zmienności tego parametru w funkcji czasu eksploatacji kombajnu. Celem pracy jest wyznaczenie kąta względnego skręcania wałów przekładni głównej kombajnu w warunkach prac polowych oraz poznanie zmienności cech analizowanego parametru diagnostycznego w odniesieniu do zespołów napędowych uznanych za sprawne lub zużyte.
EN
Lack of effective methods and diagnostic processes for combine harvester transmission units gave grounds to develop functional diagnostic methods, which use existing on-board computer of the vehicle. Besides specifying limit value for the diagnostic parameter, an essential issue is to determine variability of this parameter in relation to harvester operation time. The purpose of this work is to determine relative angle of torsion for harvester final drive shafts during field work, and to study variability of the analysed diagnostic parameter properties in relation to power units deemed to be in good working order, or worn out.
PL
Zaprezentowano możliwość wprowadzenia systemu autodiagnozy w odniesieniu do klasycznego zespołu przekładniowego kombajnu Z058. Konsultacje z producentem maszyny - firmą CHN New Holland w Płocku oraz przeprowadzona analiza dokumentacji układu napędowego kombajnu, ze względu na ocenę podatności diagnostycznej, stanowiły podstawę do dokonania selekcji metod diagnozowania oraz wyboru sygnałów diagnostycznych. Proces autodiagnozy realizowany jest z udziałem komputera pokładowego w systemie ciągłym w trakcie eksploatacji kombajnu w warunkach prac polowych.
EN
Paper discussed the possibility of an autodiagnostic system application to classical gear box of Z-058 combine harvester. The consultations with machine manufacturer (CHN New Holland, Płock) as well as the analysis of combine harvester driving system documentation in respect of its diagnostic ability, were the basis to select the diagnostic methods and to choose the diagnostic signals. The autodiagnostic process is realized in continuous mode with the use of a board computer during operation of combine harvester under field conditions.
PL
Zaprezentowano wyniki etapu prac badawczych prowadzonych przez KIMiA, zmierzające do ustalenia cech parametru diagnostycznego oceny stanu technicznego skrzyni przekładniowej kombajnu Z058. Badania te stworzą możliwość wprowadzenia systemu autodiagnozy w odniesieniu do zespołu przekładni zębatych w klasycznej skrzyni przekładniowej kombajnu Z058. Konsultacje z producentem maszyny - firmą CHN New Holland w Płocku oraz przeprowadzona analiza dokumentacji konstrukcyjnej układu napędowego ze względu na zakres podatności diagnostycznej, stanowiły podstawę do dokonania selekcji metod diagnozowania oraz wyboru sygnałów diagnostycznych. Moduł wnioskowania diagnostycznego wykorzystuje metody sztucznej inteligencji - sztuczne sieci neuronowe.
EN
Paper presented a stage of research work realized by the Mechanical Engineering and Agrophysics Dept, intending to determine the features of diagnostic parameter to evaluating technical state of the gear box in Z058 combine harvester. The study will enable introduction of an autodiagnostic system dealing with toothed gear assembly in classic gear box of Z058 combine harvester. The consultations with machine producer (CHN New Holland, Płock) as well as the analysis of combine harvester drive system documentation in respect of its diagnostic ability, were the basis to select the diagnostic method and to choose the diagnostic signals. The modulus of diagnostic inference utilized the methods of artificial intelligence – the artificial neural network.
PL
Praca zawiera szczegółowy opis konstrukcji w pełni funkcjonalnego urządzenia, umożliwiającego wyznaczenie wartości wielu parametrów trakcyjnych. Dzięki temu kierowca ma dostęp do wielu informacji, istotnych z punktu widzenia użytkowania samochodu.
EN
The paper includes a detailed description of the design of a fully functional device that enables the determination of many traction parameters. Thanks to them the driver has access to many pieces of information that are important from the point of view of his car's performance.
12
Content available remote Oprogramowanie komputera pokładowego bezzałogowego aparatu latającego
PL
Oprogramowanie komputera pokładowego wymagało rozwiązania szeregu zadań związanych z wykonywaniem samodzielnych lotów przez aparat bezzałogowy. W artykule przedstawiono strukturę oprogramowania komputera pokładowego wraz z podziałem poszczególnych zadań na bloki programowe. Przedstawiono również realizację poszczególnych bloków: - pomiary wielkości fizycznych, - wyznaczanie położenia przestrzennego aparatu, - stabilizacja parametrów lotu, - nawigacja, stabilizacja na torze, manewry, - realizacja planu misji, - komunikacja z Naziemną Stacją Kierowania Lotem i monitoring, - zarządzanie całością oprogramowania, synchronizacja poszczególnych zadań. Na koniec przedstawiono rozwiązanie problemu zespołowego tworzenia oprogramowania w kilku językach programowania jednocześnie.
EN
The onboard computer software required solving of many problems related to performing of the unmanned vehicle flight. The structure of the onboard computer software and the division of the selected tasks into separate software blocks are presented in the paper. Realisation of all blocks is also shown. The modules are: - physical quantities measurement, - Attitude and Heading Reference System, - stabilisation of the flight parameters. - navigation, stabilisation on the path, manoeuvres, - realisation of the mission plan. - communication with the Ground Hight Command Centre and monitoring, - whole software management and synchronisation of the tasks. Finally, the solution of the problem of a team work on the software withe use of a few programming languages concurrently is presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.