Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kinetyka suszenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The conducted study attempted to link the kinetics of convective drying of lavandin flowers with the quality of the obtained raw material determined by essential oil content, in order to optimize the process. The flowers were dried under natural convection conditions as well as in laboratory dryers with forced drying agent circulation under varying temperatures and periodical time of operation of the heating element in a continuous and intermittent mode. During the drying process, mass changes of the dried material were recorded. Essential oils content was determined using the hydrodistillation method with the use of Clevenger apparatus. For description of the kinetics of water content change, a model resulting from solution of a one-dimensional mass diffusion equation resulting from the Fick’s second law under preset initial and boundary conditions was used. A high matching coefficient of the model with the empirically obtained results was determined. Lavandin drying was conducted during the drying rate decrease stage in each of the established drying conditions. The highest amount of essential oils was observed in lavandin flowers dried under intermittent process conditions with initial temperature of 40°C, which was then decreased to 35°C, and with only cyclical provision of heat at 45-minute intervals.
PL
W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę powiązania kinetyki suszenia konwekcyjnego kwiatów lawendyny z jakością uzyskanego surowca, określoną zawartością olejków eterycznych, celem optymalizacji tego procesu. Kwiaty suszono zarówno w warunkach konwekcji naturalnej, jak i w suszarkach laboratoryjnych z wymuszonym obiegiem czynnika suszącego w zmiennych temperaturach i okresowym czasem pracy elementu grzewczego, w trybie ciągłym i okresowo zmiennym. W czasie procesu suszenia rejestrowano zmiany masy suszonego materiału. Zawartość olejków eterycznych określono metodą hydrodestylacji z wykorzystaniem aparataów Clevengera. Do opisu kinetyki zmian zawartości wody zastosowano model wynikający z rozwiązania jednowymiarowego równania dyfuzji masy wynikającego z II prawa Ficka przy zadanych warunkach początkowych i brzegowych. Stwierdzono wysoki współczynnik jego dopasowania z wynikami uzyskanymi empirycznie. Suszenie lawendyny zachodziło w okresie malejącej szybkości suszenia w każdych, założonych warunkach suszenia. Największą ilość olejków eterycznych odnotowano w kwiatach lawendyny suszonych w okresowo zmiennych warunkach procesowych z początkową temperaturą 40°C, a następnie obniżeniem jej do 35°C i tylko cyklicznym dostarczaniu ciepła w odstępach 45 minutowych.
EN
The article describes aspects of drying corn in a classic pulsed fluid bed dryer (PFB) and a spouted pulsed fluid bed dryer (SPFB). Experimental results demonstrate a modest difference in drying kinetics and time between the PFB and SPFB for the same amount of seeds. Analysis of data showed that drying kinetics is dependent on the temperature, bed height and the frequency of the disc in the gas distributor. Drying kinetics was modeled mathematically using classic models and the best correlation was obtained for the modified Page's model. A modification of the Page's model was proposed which led to a 97.6% and 99.4% correlation between experimental and calculated values of moisture content for PFB and SPFB, respectively.
PL
Artykuł zawiera aspekty suszenia nasion kukurydzy w klasycznym układzie pulsofluidalnym (PFB) oraz układzie pulsofluidalnym fontannowym (SPFB). Wyniki badań wskazują, że dla tej samej masy materiału w komorze suszenia nie ma istotnych różnic w czasie suszenia miedzy klasycznym a fontannowym złożem pulsofluidyzacyjnym. Ustalono, że na kinetykę suszenia oprócz temperatury gazu i wysokości złoża wpływa również częstotliwość obrotu tarczy rozdzielacza. Do opisu kinetyki suszenia wykorzystano klasyczne modele matematyczne. Najlepsze dopasowanie modelu do danych eksperymentalnych uzyskano dla modyfikowanych modeli Page’a. Zaproponowano modyfikację modelu Page i uzyskano model wyjaśniający 97,6% wyjaśnionej zmienności wilgotności materiału w klasycznym złożu PFB oraz 99,4% zmienności wyjaśnionej w odmianie fontannowej.
EN
This article presents experimental studies on drying kinetics and quality effects of red beetroot (Beta vulgaris L.) after convective drying with a preliminary osmotic pretreatment. The effects of the osmotic agent (NaCl) concentration and the osmotic bath time on the product colour and nutrient content preservation, the water activity, and rehydration ability after drying were analysed. Osmotic dehydration curves and Solid Gain (SG), Water Loss (WL), Weight Reduction (WR) were determined. It was proved that drying of beetroot with osmotic pretreatment contributes to shorter drying time, smaller water activity, higher retention of betanin, better colour preservation, and a greater degree of water resorption.
EN
The experimentally determined temperature and moisture removal relationships are discussed. The experiments were carried out for model material (gypsum spheres) dried at 200, 300, 400 and 500 W power level settings of microwaves. To compare microwave drying with convective diying the series of experiments with hot air at 150°C were performed. The temperature and mass readings were taken continuously during microwave drying using fibre optic sensors. A significant irregularity in both temperature and drying rate were revealed in microwave drying at high power levels.
PL
W pracy omówiono wyznaczone na drodze doświadczalnej relacje między temperaturą a ubytkiem masy podczas procesu suszenia mikrofalowego. Eksperymenty zostały przeprowadzone na materiale modelowym (kulkach z gipsu) suszonym przy nastawie mocy mikrofal 200, 300, 400 i 500 W. W celu porównania procesu z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego oraz suszenia konwekcyjnego wykonano serię eksperymentów z gorącym powietrzem o temperaturze 150°C. Podczas suszenia rejestrowano w sposób ciągły zmiany masy (waga elektroniczna) i temperatury (czujniki światłowodowe). Przy wysokich poziomach mocy, zarówno w temperaturze jak i szybkości suszenia, zostały zaobserwowane istotne nieregularności.
5
Content available remote Kinetyka suszenia materiału roślinnego metodą elektrohydrodynamiczną (EHD)
PL
Zbudowano stanowisko doświadczalne umożliwiające wykorzystanie tzw. viatru jonowego do intensyfikacji procesu suszenia konwekcyjnego. Określono szybkości przebiegu pierwszego okresu suszenia wybranych materiałów roślinnych w temperaturze pokojowej podczas odwadniania próbek N polu elektrycznym o natężeniu 328+527 kV m-1 i w warunkach suszenia konwekcyjnego przy przepływie powietrza ze średnią prędkością 0,1 m-s-1. Stwierdzono, że zastosowanie pola elektrycznego prowadzi do zwiększenia szybkości parowania wody z materiału 1,6-4,5-krotnie w stosunku do szybkości suszenia wyłącznie strumieniem powietrza.
EN
An experimental system has been assembled for utilization of so-called ionic- wind for the enhancement of convective drying process. The samples of several plant materials were dehydrated at average air velocity of 0.1 m.s-1 and ambient temperature in the electric field of strength equal to 328+527 kVm and in the regular convective drying performed as a reference process. The water evaporation rates within the first period of drying have been assessed. It was stated that the application of electric field may accelerate dehydration rate by 1.6:4.5 times in relation to the traditional convective process.
PL
Zbudowano stanowisko doświadczalne umożliwiające wykorzystanie tzw. viatru jonowego do intensyfikacji procesu suszenia konwekcyjnego. Określono szybkości przebiegu pierwszego okresu suszenia wybranych materiałów roślinnych w temperaturze pokojowej podczas odwadniania próbek N polu elektrycznym o natężeniu 328+527 kV m-1 i w warunkach suszenia konwekcyjnego przy przepływie powietrza ze średnią prędkością 0,1 m-s-1. Stwierdzono, że zastosowanie pola elektrycznego prowadzi do zwiększenia szybkości parowania wody z materiału 1,6-4,5-krotnie w stosunku do szybkości suszenia wyłącznie strumieniem powietrza.
EN
An experimental system has been assembled for utilization of so-called ionic- wind for the enhancement of convective drying process. The samples of several plant materials were dehydrated at average air velocity of 0.1 m.s-1 and ambient temperature in the electric field of strength equal to 328+527 kVm and in the regular convective drying performed as a reference process. The water evaporation rates within the first period of drying have been assessed. It was stated that the application of electric field may accelerate dehydration rate by 1.6:4.5 times in relation to the traditional convective process.
7
Content available remote Aspekt jakościowy suszenia hybrydowego owoców wiśni
PL
Przedmiotem pracy jest kinetyka suszenia i aspekt jakościowy hybrydowego suszenia owoców wiśni. Zastosowano połączenie suszenia konwekcyjnego z mikrofalowym i promieniowaniem podczerwonym. Przeprowadzono testy z zastosowaniem różnych kombinacji mikrofalowej mocy 100 W i promieniowania podczerwonego 240 W z techniką konwekcyjną z prędkością nawiewu powietrza 1,7 m/s o temperaturze 343 K. Celem badań było poszukiwanie najbardziej efektywnego sposobu suszenia z punktu widzenia kinetyki suszenia i jakości suszonych wiśni (kolor i aktywność wody).
EN
Kinetics and qualitative aspect of cherry fruit subjected to hybrid drying is considered. Various combinations of convective, microwave and infrared drying methods were applied. The drying test were carried out with the application of different combinations of microwave power 100 W and infrared radiation 240 W with convective drying at air flow velocity 1.7 m/s and air temperature 343 K. The purpose of these studies was to find the most efficient drying method from a point of view of drying kinetics and quality of dried cheery fruit (colour and water activity).
EN
This article presents a quality analysis of convectively dried fruits and vegetables with preliminary osmotic dehydration. Tests were carried out on banana fruit and red beetroot samples. Hypertonic solutions of fructose for the banana and those of sucrose for the red beetroot were used, each one at three different concentrations. After osmotic dewatering treatment conducted at different time intervals and after osmotic dehydration the samples were dried convectively until an equilibrium with the surroundings was attained. Osmotic dehydration and convective drying curves were determined. The values of Solids Gain (SG), Water Loss (WL) and Weight Reduction (WR) were measured and changes in the samples’ colour and shape after convective drying with and without osmotic pretreatment were assessed.
EN
Investigation results of the drying rate of the selected protective water coatings are presented in the paper. The water coating WC-R was subjected to examinations. The drying kinetics of this coating was determined. The coating was deposited on cores of the moulding sand of the matrix grain size being: dL= 0.20 mm; 0.24 mm; 0.34 mm. In addition, the kinetics of the coating drying process was determined for three conventional viscosities (15s; 22s; 34s). The coating viscosity was estimated by means of the Ford 4mm cup. Drying rates of the protective coating were examined by using the gravimetric technique (weight). Measurements were carried out in a continuous way under controlled conditions: constant ambient temperature and air humidity.
PL
Praca przedstawia badania kinetyki suszenia węgli energetycznych z ZG "Janina" oraz KWK "Wieczorek". Podczas badań zmieniano wilgotność początkową węgli, wymiar ziaren w zakresie od 0 do 3,15 mm oraz temperaturę suszenia. Wilgotność początkowa węgli wynosiła odpowiednio 10 oraz 15 %. Badania realizowano przy użyciu wagosuszarki typu MAC 210/NP w warunkach quasi-izotermicznych w zakresie temperatur od 80 do 120°C. Dla potrzeb analizy kinetycznej wytypowano cztery modele (Newtona, Hendersona-Pabisa, Page'a i logarytmiczny), stosowane ogólnie do opisu przebiegu procesu suszenia. Spośród analizowanych modeli najlepsze odzwierciedlenie danych doświadczalnych wykazał model logarytmiczny, dla którego wyznaczono parametry kinetyczne, czyli energię aktywacji oraz czynnik przedwykładniczy. Wartości obydwu parametrów okazały się być ściśle uzależnione od wymiarów ziaren, jak i typu węgla. Wyznaczone parametry kinetyczne będą podstawą do przeprowadzenia działań optymalizacyjnych w kierunku projektowania suszarek (w szczególności uderzeniowo-wirowych) przy użyciu metod CFD, co będzie przedmiotem dalszej pracy autorów nad tym zagadnieniem.
EN
The paper presents studies on kinetics of steam coals drying from "Janina" and "Wieczorek" coal mines. During the investigations initial moisture of coals, their grain size within the range of 0 to 3,15 mm and temperature of drying were changed. The initial moisture content in the samples was 10 and 15%, respectively. The investigations were carried out with MAC 210/NP-type moisture balance under the quasi-isothermal conditions in the temperature range of 80-120°C. For kinetic analysis needs four kinetic models have been selected (Newton, Henderson-Pabis, Page and logarithmic) commonly used to describe the course of drying process. From among the analyzed models the logarithmic model proved to best reflect the experimental data. Determined kinetic parameters will be the basis for conducting of optimization actions orientated towards designing of dryers (especially impact-rotary dryers) with the use of CFD methods, what will be the scope of further research on the issue carried out by authors.
PL
W przeprowadzonej pracy badawczej przedstawiono propozycję zarysu nowej technologii otrzymywania funkcjonalnych dodatków do żywności z kości ryb, stanowiących dotychczas odpad w procesie ich fi letowania. Dla realizacji badań procesu suszenia zbudowano doświadczalną suszarnię próżniową i opracowano metodykę przeprowadzania eksperymentu. Uzyskano dane dotyczące kinetyki suszenia kości z dorsza i sandacza, w zależności od różnych parametrów procesu. Czynnikami wpływającymi na przebieg procesu suszenia są temperatura płyt grzejnych i ciśnienie wewnątrz komory. Eksperyment określił zależność tych parametrów od szybkości (tempa) odwodnienia kości, o różnych zawartościach tłuszczu, w postaci wielomianu drugiego stopnia.
EN
The article presents the outline of the new technology of production of functional additives for food from fi sh bones, which are waste in the process of fi lleting yet. An experimental vacuum dryer and drying method was elaborated to carry out the experiment. Obtained data on the kinetics of drying the bones of the cod and perch, depending on various parameters of the process. Factors infl uencing the drying process are temperature of the heating plates located inside the dryer chamber and pressure into the chamber. Dependence of drainage rate of bone with various fat contents of these parameters in the form of second-degree polynomial was determined.
EN
This paper concerns convective drying of carrot preliminary dehydrated in aqueous solutions of three types of osmotic agents (sucrose, fructose, glucose). Three solution concentrations (20, 40 and 60%) were examined to work out efficient conditions of osmotic dewatering. The parameters such as water loss (WL), solid gain (SG) and osmotic drying rate (ODR) indicating the real efficiency of osmotic dehydrations (OD) were determined. The samples dehydrated with osmotic solutions underwent further convective drying to analyze influence of dehydration process on drying kinetics and final products quality. The quality of products was assessed on the basis of visual appearance of the samples and colorimetric measurements. It was found that osmotic pretreatment improves significantly the final product quality as the samples were less deformed and their colour was better preserved compared to samples, which had not been preliminarily dehydrated. Preliminary dehydration, however, did not influence significantly the overall drying time of the samples.
PL
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu temperatury powietrza na kinetykę suszenia konwekcyjnego spienionego przecieru jabłkowego. Suszenie prowadzono w suszarce konwekcyjnej przy prędkości 1,2 m/s i grubości warstwy 4 mm powietrzem o temperaturze: 40, 50, 60, 70 i 80°C. Wykazano, że ze wzrostem temperatury suszenia rośnie szybkość procesu, a spienianie przecieru jabłkowego w istotny sposób wpływa na kinetykę suszenia.
EN
The aim of research was to determine an influence of air temperature on drying kinetics of foamed apple pulp. Foamed pulp was dried as the 4 mm layer at 40, 50, 60, 70 and 80°C and at air velocity of 1.2 m/s. Non-foamed pulp was dried at temperature of 600°C. It was shown that both the pulp foaming and drying temperature strongly influence on drying kinetics.
14
Content available remote Kinetyka suszenia wybranych ziół w złożu fontannowym
PL
Badano kinetykę suszenia w złożu fontannowym liści dziesięciu wybranych ziół w zakresie temperatur 30÷50st.C oraz dla różnego stopnia rozdrobnienia. Wyniki badań skorelowano za pomocą zależności Mw = Mwoexp(-kPt) wynikającej z założenia proporcjonalności szybkości suszenia do zawartości wody w materiale suszonym i prężności pary wodnej w temperaturze procesu.
EN
The drying kinetics in a fountain bed for leaves of ten chosen herbs in a temperature range from 30 to 50"C was studied. Two different levels of a size reduction of leaves were applied. The results of studies were correlated by Mw = Mwv cxp(-kPi), assuming the drying rate proportionality to water content in dried material and water vapour pressure at the process temperature.
15
Content available remote Bilans cieplny suszenia żywności
PL
Proces suszenia jest operacją jednostkową o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym, stosowaną w przemyśle spożywczym i przetwórczym. Niewielka nawet poprawa jego efektywności przynosi duże oszczędności, a w konsekwencji wpływa na obniżęnic kosztów produkcji oraz spadek emisji zanieczyszczeń. Dla optymalizacji przebiegu suszenia konieczna jest znajomość i analiza jego kinetyki i dynamiki.
EN
The drying process used in food and manufacturing industry requires a lot of energy, even for the industrial standards. The slightest improvement of its efficiency can bring significant savings and, in consequence, the decreasing of production costs and emission of pollutants. In order to achieve the optimization of drying process, the knowledge and analysis of kinetics and dynamics is necessary.
16
PL
Pracę poświęcono badaniom temperatury w kaolinowych masach ceramicznych podczas ich konwekcyjnego suszenia. Przedstawiono możliwości monitorowania procesów suszarniczych za pomocą badania temperatury próbek. Pozwalają one otrzymać więcej informacji o kinetyce procesu suszenia oraz o samym materiale w porównaniu z powszechnie stosowaną w przemyśle suszarniczym krzywą suszenia. Przedstawiono jednocześnie odstępstwa od teoretycznych wartości temperatury suszonych wyrobów, które mogą być przyczyną błędów w obliczeniach i projektowaniu procesów suszarniczych.
EN
The paper is devoted to research on temperature changes in kaolin material during its convective drying. The possibility of drying process monitoring based on the testing of sample temperature is presented, Such method enables one to obtain more information on drying kinetics in comparison with commonly used in drying industry drying curve method. The deviations from theoretical values of drying material temperatures, causing errors in design and calculations of drying processes are also presented.
PL
Jabłka trzech odmian poddano suszeniu metodą mikrofalową w warunkach obniżonego ciśnienia. Wycięte z tkanki badanych jabłek sześcienne próbki o boku 10 mm poddano blanszowaniu w wodzie o temperaturze 70?C przez 2 minuty. Proces suszenia przebiegał przy ciśnieniu 2 – 4 kPa i zastosowaniu mocy mikrofal 480W. Próbki jabłek odmiany Rubin zostały dodatkowo wysuszone przy zastosowaniu mocy 240 i 720W. Stwierdzono, że proces suszenia można podzielić na trzy okresy i opisać przy użyciu funkcji potęgowej, liniowej i wykładniczej. W pierwszym okresie suszenia najmniejszą szybkość suszenia zaobserwowano w przypadku odmiany Rubin a największą w przypadku odmiany Ligol. Jednak całkowity czas suszenia nie zależał od odmiany badanych jabłek. Zastosowanie mocy mikrofal 720W spowodowało skrócenie czasu suszenia i wyeliminowanie trzeciego okresu suszenia.
EN
Apples of three different varieties: Rubin, Golden and Ligol were subjected to vacuum microwave dehydration. The 10 mm cubic samples were cut off from the tissue of studied apples and blanched in the water of temperature 70 C for 2 minutes. The drying process was carried out under the pressure 4 - 6 kPa and at a microwave power 480W. The samples of Rubin variety were extra dehydrated at a microwave power 240 and 720W. It was found that the drying process can be divided into three periods described by power, linear and exponential functions. At the first drying period the lowest drying rate was observed for Rubin variety, while Ligol variety exhibited the highest drying rate. However the total time of drying was the same for all varieties studied. The third period was not noticed and drying time was shorter when the microwave power 720W was applied.
PL
Przedstawiono teoretyczną i eksperymentalną analizę suszenia fluidalnego ciał stałych w aspekcie opracowania utylitarnej metodyki określenia kinetyki procesu, przy założeniu minimalizacji zakresu badań laboratoryjnych. Zaproponowano zastosowanie koncepcji uogólnionej krzywej suszenia do określenia krzywych kinetycznych. Wyniki obliczeń zostały zweryfikowane doświadczalnie.
EN
Corn, sand and (NH4)2SO4 were dried in a fluidized bed at inlet air temps. 315–350 K, initial bed heights 0.05–0.35 m and air velocities 0.1–1.8 m/s. The exptl. data were used to verify a mathematical model of batch drying in a fluidized bed. A semi-empirical drying design method based on the generalized drying curve was used. The method was found useful for materials showing the first and the second, or only the second, drying periods, and it was recommended for the Geldart classification Group B materials.
PL
Badania przeprowadzono na siedmiu odmianach selera korzeniowego uprawianego w Polsce. Surowiec pocięty w plastry o wysokości 6 mm i średnicy 30 mm poddawano suszeniu po blanszowaniu (KON-BL) lub pomijając blanszowanie (KON-NBL). Suszenie konwekcyjne prowadzono w temperaturze powietrza wlotowego 70°C i prędkości powietrza 1,5 m/s. Surowiec nieblanszowany poddano również suszeniu za pomocą podczerwieni (IR). Stwierdzono, że użyta odmiana mocno wpływa na kinetykę suszenia, natomiast brak jest bezpośredniej zależności pomiędzy kinetyką procesu a początkową zawartością suchej substancji. Blanszowanie wpływało niekorzystnie na kinetykę suszenia i – dla niektórych odmian - powodowało wydłużenie czasu suszenia aż o 50%. Suszenie podczerwienią powodowało skrócenie czasu suszenia o 10-15%.
EN
Seven varieties of root celery cultivated in Poland were chosen for this investigation. Cylinders with diameter 3 cm and height of 6 mm were subjected either to blanching or directed drying. Blanching was done in 0.2% solution of citric acid at 80°C for 1.5 min. Blanched or unblanched samples (KON-BL or KON-NBL, respectively) were dried by convection at 70°C and 1.5 m/s air velocity. Unblanched celery was also dried with infrared energy (IR). It was found that variety affects strongly kinetics of drying. Moreover there was no relation between kinetics of drying and initial water content in the sample. Blanching was found to have disadvantageous effect on drying, and some varieties extended drying time by as much as 50%. Infrared drying was 10-15% shorter than convective drying at the some final temperature of the products.
20
Content available remote Zastosowanie uogólnionej krzywej suszenia do wyznaczania kinetyki procesu
PL
Omówiono metodę określenia kinetyki suszenia fluidalnego bazującą na koncepcji uogólnionej krzywej suszenia i stwarzającą możliwość minimalizacji badań eksperymentalnych. Metoda została zweryfikowana dla materiałów charakteryzujących się występowaniem obydwu charakterystycznych okresów suszenia oraz dla substancji, których suszenie przebiega w drugim okresie procesu.
EN
On the basis of extensive theoretical and empirical analysis of solid material drying in a fluidized bed system the possibility of considerable reduction of laboratory tests necessary for process design has been ascertained. The results of experimental verification of calculations based on a concept of the generalized drying curve are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.