Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  absorption spectroscopy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper describes an experimental examination of the thermal utilization of used rubber. The research was carried out to examine the influence of rubber powder mass flow rate on the plasma pyrolysis of rubber. An arc plasma generator was applied. Ar and a mixture of Ar and H2 were used as plasma gases. The composition of gaseous products was analyzed by infrared absorption spectroscopy. All of the rubber introduced to the plasma jet was decomposed. The outgoing gas did not contain any toxic chemical compounds such as NOx or HCN.
EN
Fractions of 8 heavy metals (Cd, Cr, Hg, Cu, Zn, Pb, Ni and As) in sludges from two typical coking wastewater treatment plants were determined by atomic absorption spectroscopy (AAS) using the modified the European Community Bureau of Reference sequential extraction procedure as the pretreatment technology. The sludges from biological, coagulation deposition units and the discharged sludges of two plants were sampled and the exchangeable, reducible, oxidable, residual fraction and the total content were determined. The oxidable or residual fraction was the predominant fraction in various sludges and on the contrary that the values of the exchangeable and reducible fractions were much lower. Poor biological availability and low potential environment risk of heavy metals was found in sludges from typical coking wastewater treatment plants. Further results of cluster analysis conducted by SPSS that the units with similar conditions could be classed together identified that the unit condition was one key factor affecting on the fraction of heavy metals in sludges.
PL
Wstęp i cele: Artykuł ma na celu przybliżenie tematyki badania składu mieszaniny nanorurek węglowych. Z uwagi na specyfikę stosowanych metod syntezy nanorurek węglowych, otrzymany materiał zawiera wiele zanieczyszczeń. W skład mieszaniny wchodzą katalizatory oraz węgiel w różnych formach alotropowych. Również wszelkie modyfikacje surowego materiału, takie jak: oczyszczanie, separacja czy funkcjonalizacja, pociągają za sobą konieczność zbadania składu i jakości otrzymanego materiału. Materiał i metody: W pracy przedstawiono analizę materiału nanorurkowego otrzymanego metodą odparowania laserowego. W jego skład wchodzą katalizatory Ni/Co/Mo lub na bazie metali szlachetnych Pt/Re/Rh oraz węgiel amorficzny i cząstki grafitowe. W pracy przedstawiono analizę jakościową i ilościową składu mieszaniny, poddanej oczyszczaniu, separacji i funkcjonalizacji. Metody używane do określenia składu i jakości materiału to spektroskopia absorpcyjna w zakresie UV-Vis-NIR, spektroskopia ramanowska, analiza termograwimetryczna oraz transmisyjna mikroskopia elektronowa. Wyniki: Wykazano, że materiał nanorurkowy należy badać kompleksowo przy pomocy wyżej wymienionych metod w celu uzyskania kompletu informacji na temat jego składu, a tym samym jakości. Wniosek: Nie istnieje jedna metoda, dzięki której można przeanalizować wszystkie aspekty materiału nanorurkowego. Część metod pozwala na ilościowe określenie zawartości podstawowych zanieczyszczeń, podczas gdy inne pozwalają poznać morfologię i określić przydatność materiału do określonych celów.
EN
Introduction and objectives: The aim of this article is to familiarize the issue of carbon nanotubes analysis. Due to specificity of the synthesis method of carbon nanotubes the obtained material contains several kinds of impurities, such as catalysts and various carbon allotropes. Furthermore, any modifications to the raw material, such as purification, separation or functionalization, require the examination of the composition and quality of the obtained material. Material and Methods: This study presents the analysis of the nanotube material obtained by laser ablation synthesis. The material contains impurities, such as catalysts and other than nanotubes allotropes of carbon. This paper presents an qualitative and quantitative analysis of the compositions of the mixture subjected to purification, separation and functionalization. The methods used to determine the composition and quality of the material arethe absorption spectroscopy in the UV-Vis-NIR range, Raman spectroscopy, thermogravimetric analysis, and transmission electron microscopy. Results: It has been demonstrated that the nanotube material should be comprehensively examined using the abovementioned methods in order to obtain complete information on its composition and quality. Conclusion: There is no single method allowing for the analysis of all aspects of the nanotube material. Some of the methods allow for quantitative determination of the some impurities, whereas others can be used to explore the morphology of the material and to determine if material is suitable for particular purposes
4
Content available remote Detection of disease markers in human breath with laser absorption spectroscopy
EN
Number of trace compounds (called biomarkers), which occur in human breath, provide an information about individual feature of the body, as well as on the state of its health. In this paper we present the results of experiments about detection of certain biomarkers using laser absorption spectroscopy methods of high sensitivity. For NO, OCS, C₂H₆, NH₃, CH₄, CO and CO(CH₃)₂ an analysis of the absorption spectra was performed. The influence of interferents contained in exhaled air was considered. Optimal wavelengths of the detection were found and the solutions of the sensors, as well as the obtained results were presented. For majority of the compounds mentioned above the detection limits applicable for medicine were achieved. The experiments showed that the selected optoelectronic techniques can be applied for screening devices providing early diseases detection.
EN
The important role in the proper functioning of combustion engines plays the quality of lubricates oil. However, the quality of oil changes with the time of exploitation. Therefore, several parameters for examination of oil quality were determined; however, the indicator for quick and efficient tracking of evolution of oil with exploitation time is still searched. Taking into account the complex composition of oils, the ability of oils components to absorb light in various wavelengths is considered. In the article absorption properties of oils is discussed in relation to the time of circulation of oil in the engine lubricate system. For this study, two lubricate oils designated to lubricate the cylinder of vessel engines with different brightness and transparency were used. Oil samples were dissolved in organic solvent –n-hexane and several oil concentration were prepared based on dilution method. Absorbance spectra for eachsamples of oil were registered in the range of wavelength 240-600 nm. Obtained results indicate the changes of value of absorbance in relation to the kind of oil; however, the shape of absorbance spectra is independent from the kind of oil. For studied kinds of oil, characteristic peak independent from the kind of oil located at 260 nm was determined. Based on Lambert-Beer law absorption coefficient was identified as a potential indicator to oil quality evaluation with the time of exploitation in the engine system. Preliminary test for two fresh lubricate oils allow to conclude that absorption coefficient for selected wavelength located at 260 nm could be a sensitive parameter for quick estimating the degree of deterioration of the oil in engine system.
PL
Spektroskopia strat we wnęce optycznej należy do jednych z najczulszych technik stosowanych do wykrywania gazów. Dużą czułość uzyskuje się przez zastosowanie wnęk optycznych zbudowanych ze zwierciadeł o ekstremalnie dużych współczynnikach odbicia. Układy tego typu umożliwiają wykrywanie śladowych ilości gazów. W artykule przedstawiono optoelektroniczny sensor tlenku węgla, który obok tlenków azotu oraz ditlenku siarki jest jednym z głównych zanieczyszczeń powietrza. Projekt sensora uwzględnia najnowsze krajowe osiągnięcia technologii optoelektronicznych, w tym kwantowe lasery kaskadowe oraz fotodetektory z supersieci drugiego rodzaju. Prace nad tymi urzą- dzeniami były realizowane w ramach projektu EDEN, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego liderem jest Instytut Technologii Elektronicznych. Badania wstępne pokazały, że opracowany sensor tlenku węgla charakteryzuje się dużą liniowością charakterystyki czułości w zakresie stężeń od 10 ppb do 2,5 ppm.
EN
Cavity enhanced spectroscopy is one of the most sensitive techniques apply in the detection of gases. High sensitivity is achieved by the use of optical cavities consisted of dielectric mirrors with extremely high reflectance. Systems of this type allow the trace amounts of gases detection. The article presents an optoelectronic sensor of carbon monoxide, which is one of the major air pollutants. Project of the sensor was designed using the latest achievement of optoelectronic technology as a part of the EDEN project, funded by the National Centre for Research and Development. In this project, new quantum cascade lasers and detection modules made from type II superlattice detector were developed. The project was led by the Institute of Electronic Technology. Preliminary tests have shown that these devices can be applied in optoelectronic sensor to detect carbon monoxide. The sensor is characterized by high linear sensitivity in the concentration range of 10 ppb to 2.5 ppm.
PL
W artykule scharakteryzowano wybrane techniki laserowej spektroskopii absorpcyjnej. Szczególną uwagę zwrócono na układy, w których stosuje się komórki wieloprzejściowe, modulację długości fali oraz wnęki optyczne. Przedstawiono przykładowe wyniki badań prowadzonych w zakresie opracowania optoelektronicznych sensorów gazów do wykrywania biomarkerów chorób w ludzkim oddechu. Zademonstrowano sensory, których granica wykrywalności wyniosła od 0,3 ppb do 200 ppm.
EN
The article describes selected techniques of laser absorption spectroscopy. Particular attention was paid to systems using multi-pass cells, wavelength modulation process and optical cavities. Examples of the research results related to development of the optoelectronic gas sensors designed to disease biomarkers detection in the human breath were presented. Demonstrated sensors are characterized by the detection limit from 0.3 ppb to 200 ppm.
PL
Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił gwałtowny wzrost ilości gazów zanieczyszczających powietrze atmosferyczne. Jest on skutkiem szybkiego rozwoju produkcji przemysłowej i wykorzystania w jej trakcie coraz większej liczby i ilości szkodliwych gazów. Monitorowanie poziomu zanieczyszczeń gazowych atmosfery będących skutkiem emisji ich przez zakłady przemysłowe wymaga stosowania bardzo czułych i niezawodnych systemów wykrywania i identyfikacji śladowych ilości gazów. W pracy przedstawiono wyniki badań nad poprawą czułości i dokładności pomiarów systemów detekcji śladowych zanieczyszczeń gazowych atmosfery wykorzystujących komórki wieloprzejściowe. Na podstawie przeprowadzonych badań zoptymalizowano konstrukcję systemu pod kątem uzyskania maksymalnej czułości, dużej rozdzielczości spektralnej oraz wysokiej dokładności pomiaru stężenia gazów. Głównymi elementami systemu są: wykonany w Instytucie Technologii Elektronowej laser kaskadowy oraz komórka wieloprzejściowa. Działanie zoptymalizowanego systemu przedstawiono na przykładzie wykrywania i pomiaru stężenia tlenku węgla.
EN
In recent years there has been a sharp increase in the amount of gases polluting atmospheric air. It is a result of the rapid development of industrial production and use of increasing number of harmful gases and their various concentrations in the atmosphere. Therefore, monitoring the level of gaseous atmosphere pollutants resulting from emissions of industrial plants requires very sensitive and reliable detection systems enabling the trace gases to be identified. The paper presents the results of research aimed to improve the sensitivity and accuracy of the measuring systems detecting the trace concentrations of gaseous pollutants in the atmosphere. The improvement is based on applying the multi-path cells. Using the results of the studies, the design of the measuring system has been optimized in terms of maximum sensitivity, high spectral resolution and high-precision detection of gas concentrations. The main elements of the system are: a cascade laser, made at the Institute of Electron Technology (ITE), and the multi-path cell. The operation of the optimized system is exemplified by the detection and the concentration measurement of carbon monoxide.
EN
The potential of Quantum Cascade Laser technology has been recently harnessed in industry, medicine and military to create a range of original infrared gas sensors. These sensors have opened up many new applications due to compact size, excellent sensitivity, robust construction and low power requirements. They rely on infrared absorption spectroscopy to determine identity and quantity of gases. The measurement of these gases has relied on different technologies including multi-pass spectroscopy, photoacoustic spectroscopy, cavity ring down spectroscopy, and their various modifications. In this review paper some technologies are described in terms of its advantages/disadvantages in many application. The results of own works about methane, ammonia, nitric oxide, nitrous oxide, and carbonyl sulfide detection are presented as well.
PL
W pracy omówiono najczęściej stosowane układy spektroskopii absorpcyjnej przeznaczone do wykrywania śladowych ilości niebezpiecznych gazów, par materiałów wybuchowych i wybranych biomarkerów w wydychanym powietrzu. Szczególną uwagę poświęcono układom z komórkami wieloprzejściowymi, metodzie CRDS (ang. Cavity Ring Down Spectroscopy) i jej odmianom. Omówiono problemy związane z absorpcją promieniowania podczerwonego przez parę wodną, oraz konstrukcją tego typu czujników w celu uzyskania możliwie jak największej czułości. Przedstawiono celowość stosowania układów służących do filtracji, osuszania oraz dostarczenia tak przygotowanej próbki do modułów zatężania (tzw. prekoncentratorów), a następnie do czujników.
EN
The paper presents laser absorption spectroscopy systems, which are the most commonly used for detection of trace hazardous gases, explosives vapors and the biomarkers in exhaled air. Particular attention was paid to the systems of multi-pass cells and cavity enhanced spectroscopy (CRDS, CEAS). Disadvantage influence of water vapor and carbon dioxide was analyzed. These gases occur in breath with high concentration, which cause a limitation of the sensitivity. The attempt to minimization of this effect and experimental results are also described.
PL
Systemy monitorowania zanieczyszczeń gazowych atmosfery, zbudowane w oparciu o lasery kaskadowe, znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie środowiska. Kwantowe lasery kaskadowe w połączeniu ze spektroskopowymi metodami detekcji umożliwiają wykrywanie gazów o stężeniu na poziomie pojedynczych ppt w atmosferze oraz długoterminowe, ciągłe monitorowanie stopnia jej zanieczyszczenia. W pracy przedstawiono wysokoczuły system wykrywania i monitorowania śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych atmosfery. Głównym elementem systemu jest kwantowy laser kaskadowy będący źródłem promieniowania IR. Działanie systemu zaprezentowano na przykładzie wykrywania i monitorowania stężenia amoniaku w atmosferze.
EN
Systems for monitoring of the atmosphere gas pollutants based on cascade lasers have recently been widely used in environment protection. The cascade lasers, combined with the spectroscopic detection methods, allow determination of the gas pollutant molecules concentration in the atmosphere at the level of a single ppt. They are also useful for the continuous monitoring of the degree of the atmosphere pollution. In this work, we present a high-sensitivity system enabling the traced amounts of gas pollutants in the atmosphere to be detected and monitored. The system is based on using the quantum cascade laser as a source of the infrared radiation. The system potentialities are exemplified by its using to detection and monitoring of the ammonia concentration in the atmosphere.
PL
W artykule poruszono problematykę wpływu na wynik pomiaru niejednorodności środowiska. Problem taki istnieje między innymi w pomiarach spektroskopii absorpcyjnej wykonywanych w obiektach, w których parametry zmieniają sie wzdłuż ścieżki pomiarowej. Przykładem takich obiektów są kotły energetyczne, w których występuje silna zmiana temperatury w przekroju poprzecznym.
EN
Article presents problems of influence of medium heterogeneity on measurement accuracy. This problems may by observed at absorption spectroscopy in objects whose parameters are changing along measure path. Example of such objects are power boilers in which there is a large temperature variation in cross-section.
13
Content available remote Towards optoelectronic detection of explosives
EN
Detection of explosives is an important challenge for contemporary science and technology of security systems. We present an application of NOx sensors equipped with concentrator in searching of explosives. The sensors using CRDS with blue - violet diode lasers (410 nm) as well as with QCL lasers (5.26 µm and 4.53 µm) are described. The detection method is based either on reaction of the sensors to the nitrogen oxides emitted by explosives or to NOx produced during thermal decomposition of explosive vapours. For TNT, PETN, RDX, and HMX the detection limit better than 1 ng has been achieved.
EN
The article presents influence of a variable compound concentration along measurement path on results obtained by absorption spectroscopy. It is very important, especially for the case when long optical path are applied. The discussed measurement method is utilized e.g. in environment control of power boilers when biomass is co-combusted with coal.
PL
Artykuł porusza problem wpływu na wynik pomiarów uzyskanych metodą spektroskopii absorpcyjnej występowania na ścieżce pomiarowej zmiennego stężenia badanego związku. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku wykonywania pomiarów dla długich ścieżek optycznych. Pomiary tego typu są wykonywane m.in. przy kontroli składu środowiska w kotłach energetycznych przy współspalaniu biomasy i węgla.
15
Content available remote Ultrasensitive laser spectroscopy for breath analysis
EN
At present there are many reasons for seeking new methods and technologies that aim to develop new and more perfect sensors for different chemical compounds. However, the main reasons are safety ensuring and health care. In the paper, recent advances in the human breath analysis by the use of different techniques are presented. We have selected non-invasive ones ensuring detection of pathogenic changes at a molecular level. The presence of certain molecules in the human breath is used as an indicator of a specific disease. Thus, the analysis of the human breath is very useful for health monitoring. We have shown some examples of diseases' biomarkers and various methods capable of detecting them. Described methods have been divided into non-optical and optical methods. The former ones are the following: gas chromatography, flame ionization detection, mass spectrometry, ion mobility spectrometry, proton transfer reaction mass spectrometry, selected ion flow tube mass spectrometry. In recent twenty years, the optical methods have become more popular, especially the laser techniques. They have a great potential for detection and monitoring of the components in the gas phase. These methods are characterized by high sensitivity and good selectivity. The spectroscopic sensors provide the opportunity to detect specific gases and to measure their concentration either in a sampling place or a remote one. Multipass spectroscopy, cavity ring-down spectroscopy, and photo-acoustic spectroscopy were characterised in the paper as well.
16
Content available remote Cavity ring down spectroscopy : detection of trace amounts of substance
EN
We describe several applications of cavity ring-down spectroscopy (CRDS) for trace matter detection. NO₂ sensor was constructed in our team using this technique and blue-violet lasers (395–440 nm). Its sensitivity is better than single ppb. CRDS at 627 nm was used for detection of NO₃. Successful monitoring of N₂O in air requires high precision mid-infrared spectroscopy. These sensors might be used for atmospheric purity monitoring as well as for explosives detection. Here, the spectroscopy on sharp vibronic molecular resonances is performed. Therefore the single mode lasers which can be tuned to selected molecular lines are used. Similarly, the spectroscopy at 936 nm was used for sensitive water vapour detection. The opportunity of construction of H₂O sensor reaching the sensitivity about 10 ppb is also discussed.
PL
Identyfikacja włókien jest podstawową metodą do uzyskania informacji o włóknie, jego strukturze i budowie, co pomaga w określeniu ich własności użytkowych oraz możliwości wykorzystania. Artykuł zawiera opis metod służących do identyfikacji włókna. Zaliczamy do nich metody spektroskopowe, rozpuszczalność włókien, próbę palenia, topnienia, metody spektroskopii absorpcyjnej oraz termograwimetryczne.
EN
Fibre identification is a basic method of obtaining information on the fibre and its structure what helps in determine the fibre usable features and its potential applications. The paper presents the methods used for fibre identification such as: microscopic methods, chemical solubility test, burning test, melting point test, thermogravimetry and absorption spectroscopy.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie modelowania wpływu zmian temperatury ośrodka wzdłuż biegu promieniowania sondującego przy pomiarach spektroskopowych modyfikowaną metodą korelacyjną. W wyniku przeprowadzonych badań symulacyjnych zostały oszacowane niedokładności, jakich należy się spodziewać w przypadku występowania wzdłuż ścieżki pomiarowej profili temperatury charakterystycznych dla kotłów energetycznych.
EN
The article presents modelling of medium temperature variations influence along probing beam in spectroscopy measurements based on the modified correlative method. During research simulations the expected inaccuracy was estimated for different temperature profiles, typical of the power boiler.
PL
Rozważane są wybrane aspekty zastosowania dwuwymiarowych kryształów fotonicznych jako elementów aktywnych w optycznych czujnikach gazów. Działanie analizowanych czujników oparte jest na metodach spektroskopii absorpcyjnej. Możliwe do uzyskania w krysztale fotonicznym znaczące obniżenie prędkości grupowej światła, tzw. efekt powolnego światła (ang. slow light), podnosi efektywność oddziaływania pomiędzy falą świetlną a ośrodkiem gazowym.
EN
Selected aspects are discussed of two-dimensional photonic crystals to be applied as active elements of spectroscopic gas sensors. Absorption spectroscopy methods are employed in the sensors considered. Significant decrease in light wave group velocity, the slow light effect, obtainable in photonic crystals enhances the efficiency of the light-gas interaction.
20
Content available remote Projekt układu zatężania i dekompozycji par materiałów wybuchowych
PL
Wykrywanie par materiałów wybuchowych o bardzo niskim stężeniu jest możliwe dzięki zastosowaniu precyzyjnych systemów pomiarowych wykorzystujących metody optoelektroniczne . Do jednych z najczulszych metod należy spektroskopia strat we wnęce optycznej - CEAS (ang.: cavity enhanced absorption spectroscopy). W niniejszym artykule przedstawiono ideę sensora CEAS zastosowanego do wykrywania par materiałów wybuchowych oraz układu umożliwiającego poprawę jego czułości. Jednym z głównych elementów tego układu jest grzejnik indukcyjny, który umożliwia uzyskanie w odpowiednim czasie wymaganych temperatur podczas procesu zatężania i dekompozycji par materiałów.
EN
The explosives materials vapours detection with a very low concentration is possible using precision measurement systems based on optoelectronic methods. One of the most sensitive is cavity enhanced absorption spectroscopy (CEAS). In this article, CEAS sensor with concentrator and pyrolyzer unit applied to detect explosives vapors is described. The main components of the system are characterized, in particular, the basic functional block of the system, which is the induction heater.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.